Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS, Nr. A-858 2019-06-12
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL LĖŠŲ PASKIRSTYMO ĮGYVENDINTI NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĘ „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE <br> 2019 METAIS

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LĖŠŲ PASKIRSTYMO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO 2.3 PRIEMONEI „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE 2019 METAIS ĮGYVENDINTI

 

2019 m. birželio 12 d. Nr. A-858

Šiauliai

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. A1-222 „Dėl 2019 metų lėšų paskirstymo savivaldybėms patvirtinimo“, įgyvendindamas Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonei „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinti Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. A-846 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) 1 punktu, 49 punkto 49.1., 49.3., 49.7., 49.8., 49.10. papunkčius:

1. P a s k i r s t a u  lėšas Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė) Šiaulių miesto savivaldybėje 2019 metais įgyvendinti (pridedama).

2. P a s k i r i u valstybės tarnautojus atsakingus už Priemonės įgyvendinimo administravimą:

2.1. Neringą Vilčinskaitę-Zavackienę, vyriausiąją specialistę (nevyriausybinių organizacijų koordinatorę);

2.2. Eloną Baranauskienę, Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento, Apskaitos skyriaus vyriausiąją specialistę.

3. P a v e d u:

3.1. Medelyno ir Rėkyvos seniūnams:

3.1.1. padėti organizuoti išplėstines seniūnaičių sueigas ir užtikrinti išplėstinių seniūnaičių sueigų priimtų sprendimų, įgyvendinamų projektų viešinimą, taip pat dalyvauti vykdant įgyvendinamų projektų stebėseną;

3.1.2. konsultuoti išplėstines seniūnaičių sueigas, projektų vykdytojus;

3.2. seniūnaičių išplėstinėms sueigoms įgyvendinti Aprašo IV – V skyriaus nuostatas.

              4. N u s t a t a u, kad šis įsakymas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                           Antanas Bartulis

______________

 

Dokumento priedai:
A-858 - DĖL LĖŠŲ PASKIRSTYMO ĮGYVENDINTI NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĘ „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE 2019 METAIS (1 PRIEDAS)
A-858 - DĖL LĖŠŲ PASKIRSTYMO ĮGYVENDINTI NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĘ „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE 2019 METAIS (2 PRIEDAS)
Į pradžią