Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Susijęs Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-4 2017-02-02
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017-2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

 

herbas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017–2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

 

2017 m. vasario 2 d. Nr. T-4

Šiauliai

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimą Nr. T-325 „Dėl 2015–2024 metų Šiaulių miesto strateginio plėtros plano patvirtinimo“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

                      1. Patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės 2017–2019 metų strateginį veiklos planą (pridedama).

                      2. Įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių įgyvendinti 1 punkte nurodytą planą.

                      3. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimą Nr. T-1 ,,Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 20162018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

                      4. Nustatyti, kad šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

                     

 

 

                     

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Artūras Visockas

______________

 

 

 

 

Dokumento priedai:
T-4 - DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017-2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
T-4 - URBANISTINĖS PLĖTROS PROGRAMOS (NR. 01) APRAŠYMAS (2 PRIEDAS)
T-4 - KULTŪROS PLĖTROS PROGRAMOS (NR. 02) APRAŠYMAS (3 PRIEDAS)
T-4 - APLINKOS APSAUGOS PROGRAMOS (NR. 03) APRAŠYMAS (4 PRIEDAS)
T-4 - INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS, MODERNIZAVIMO IR PLĖTROS PROGRAMOS (NR. 04) APRAŠYMAS (5 PRIEDAS)
T-4 - EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS (NR. 05) APRAŠYMAS (6 PRIEDAS)
T-4 - TURTO VALDYMO IR PRIVATIZAVIMO PROGRAMOS (NR. 06) APRAŠYMAS (7 PRIEDAS)
T-4 - KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PLĖTROS PROGRAMOS (NR. 07) APRAŠYMAS (8 PRIEDAS)
T-4 - ŠVIETIMO PRIEINAMUMO IR KOKYBĖS UŽTIKRINIMO PROGRAMOS NR. 08 APRAŠYMAS (9 PRIEDAS)
T-4 - BENDRUOMENĖS SVEIKATINIMO PROGRAMOS (NR. 09) APRAŠYMAS (10 PRIEDAS)
T-4 - SOCIALINĖS PARAMOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS (NR. 10) APRAŠYMAS (11 PRIEDAS)
T-4 - SAVIVALDYBĖS VEIKLOS PROGRAMOS (NR. 11) APRAŠYMAS (12 PRIEDAS)
T-4 - DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017-2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (13 PRIEDAS)
T-4 - DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017-2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (14 PRIEDAS)
T-4 - DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017-2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (15 PRIEDAS)
T-4 - DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017-2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (16 PRIEDAS)
T-4 - DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017-2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (17 PRIEDAS)
T-4 - DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017-2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (18 PRIEDAS)
T-4 - DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017-2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (19 PRIEDAS)
T-4 - DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017-2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (20 PRIEDAS)
T-4 - DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017-2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (21 PRIEDAS)
T-4 - DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017-2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (22 PRIEDAS)
T-4 - DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017-2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (23 PRIEDAS)
Į pradžią