Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Susijęs Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-5 2017-02-02
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

herbas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

 

Pakeistas sprendimo tekstas:

2017 m. balandžio 20 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-97 redakcija

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti:

1.1. Šiaulių miesto savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamas 107 750,6 tūkst. Eur, iš jų              11 091,8 tūkst. Eur praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus (pridedama);

1.2. Šiaulių miesto savivaldybės 2017 metų biudžeto asignavimus išlaidoms ir turtui įsigyti       107 750,6 tūkst. Eur, iš jų:

1.2.1. savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms vykdyti – 54 035,1 tūkst. Eur (pridedama);

1.2.2. savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms vykdyti iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į savivaldybės biudžetą – 4 029,5 tūkst. Eur (pridedama);

1.2.3. savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms vykdyti iš praėjusių metų nepanaudotos pajamų dalies, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus – 11 091,8 tūkst. Eur (pridedama);

1.2.4. mokinio krepšeliui finansuoti – 23 710,9 tūkst. Eur (pridedama);

1.2.5. valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – 2 733,6 tūkst. Eur (pridedama);

1.2.6. Valstybės investicijų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti – 1 584 tūkst. Eur (pridedama);

1.2.7. projektams Europos Sąjungos finansinės paramos lėšomis finansuoti – 2 518,4 tūkst. Eur (pridedama);

1.2.8. asignavimams iš kitų valstybės biudžeto dotacijų, lėšų finansuoti – 7 441,2 tūkst. Eur (pridedama);

1.2.9. asignavimams iš valstybės biudžeto lėšų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti finansuoti – 606,1 tūkst. Eur (pridedama);

1.3. Šiaulių miesto savivaldybės 2017 metų biudžeto asignavimus išlaidoms ir turtui įsigyti pagal valstybės funkcijas – 107 750,6 tūkst. Eur (pridedama);

1.4. Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į Šiaulių miesto savivaldybės 2017 metų biudžetą – 4 029,5 tūkst. Eur (pridedama).

2. Nustatyti, kad:

2.1. Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto (toliau – savivaldybės biudžetas) asignavimų valdytojų prisiimti įsipareigojimai, vykdomi iš šio sprendimo 1.2.1 papunktyje nurodytų asignavimų per 2017 metų pirmuosius du ketvirčius negali viršyti 50 proc. metinės asignavimų sumos, per 2017 metų pirmuosius tris ketvirčius – 75 proc. metinės asignavimų sumos;

2.2. savivaldybės biudžeto sporto ir švietimo neformaliojo ugdymo įstaigų asignavimų valdytojų asignavimai pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui mokėti per 2017 metų pirmuosius du ketvirčius negali viršyti 66,67 proc. metinės asignavimų sumos, per 2017 metų pirmuosius tris ketvirčius – 75 proc. metinės asignavimų sumos;

2.3. šio sprendimo 2.1, 2.2. papunkčių nuostatos netaikomos investicijų projektams finansuoti, paskoloms grąžinti, palūkanoms, transporto kompensacijoms mokėti ir asignavimų valdytojų išlaidoms, nurodytoms šio sprendimo 1.2.2, 1.2.3 papunkčiuose, o asignavimų valdytojų išlaidos, nurodytos šio sprendimo 1.2.4–1.2.9 papunkčiuose, planuojamos atsižvelgiant į pervedamas iš valstybės biudžeto sumas;

2.4. savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojai išanalizuoja įsiskolinimų priežastis ir imasi priemonių įsiskolinimui sumažinti, o sudarydami ir tvirtindami 2017 metų išlaidų sąmatas, numato reikiamų asignavimų dalį 2017 m. sausio 1 d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti;

2.5. iš sutaupytų asignavimų išlaidoms pirmiausia turi būti dengiamas įsiskolinimas;

2.6. 2018 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) turi būti ne didesnis už 2017 m. sausio 1 d. įsiskolinimą (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti);

2.7. praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus, gali būti naudojama savivaldybės biudžeto kasos operacijoms vykdyti, jei yra savivaldybės  biudžeto lėšų stygius;

2.8. savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojai neprisiima įsipareigojimų, nesudaro darbų atlikimo ir paslaugų pirkimo sutarčių, kol nėra tam tikslui numatytų lėšų atitinkamoje programoje;

2.9. šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Artūras Visockas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
T-5 - 2017 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI SAVIVALDYBĖS SAVARANKIŠKOSIOMS FUNKCIJOMS VYKDYTI (1 PRIEDAS)
T-5 - 2017 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PROJEKTAMS EUROPOS SĄJUNGOS FINANSINĖS PARAMOS LĖŠOMIS FINANSUOTI (2 PRIEDAS)
T-5 - 2017 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI MOKINIO KREPŠELIUI FINANSUOTI (3 PRIEDAS)
T-5 - 2017 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJAS (4 PRIEDAS)
T-5 - SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI SAVIVALDYBĖS SAVARANKIŠKOSIOMS FUNKCIJOMS VYKDYTI IŠ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ (5 PRIEDAS)
T-5 - 2017 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMOJE NUMATYTOMS INVESTICIJOMS FINANSUOTI (6 PRIEDAS)
T-5 - 2017 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI VALSTYBINĖMS (VALSTYBĖS PERDUOTOMS SAVIVALDYBĖMS) FUNKCIJOMS ATLIKTI (7 PRIEDAS)
T-5 - BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKOS Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETĄ (8 PRIEDAS)
T-5 - 2017 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI IŠ KITŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO DOTACIJŲ, LĖŠŲ FINANSUOTI (9 PRIEDAS)
T-5 - 2017 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS (10 PRIEDAS)
T-5 - 2017 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI SAVIVALDYBĖS SAVARANKIŠKOSIOMS FUNKCIJOMS VYKDYTI IŠ PRAĖJUSIŲ METŲ NEPANAUDOTOS PAJAMŲ DALIES, KURI VIRŠIJA PRAĖJUSIŲ METŲ PANAUDOTUS ASIGNAVIMUS (11 PRIEDAS)
T-5 - 2017 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI SAVIVALDYBĖS SAVARANKIŠKOSIOMS FUNKCIJOMS VYKDYTI IŠ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ (1.2.2 p.) (PRIEDAS)
T-5 - 2017 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SĄLYGOMS GERINTI FINANSAVIMAS (1.2.9 p.) (PRIEDAS)
Į pradžią