Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T-212 2017-06-29
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
Tarifu skaicčiavimas 2009 - 2013m.

                                                                                       PRITARTA

                                           Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

                                           2017 m. birželio 29  d. sprendimu Nr. T-212

   

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ VANDENYS“

GENERALINIO DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

2017 m. gegužės 16 d.

Šiauliai

 

UAB „Šiaulių vandenys“ generalinis direktorius  – Jonas Matkevičius.

Generalinio direktoriaus stažas įmonėje 34 metai, generalinio direktoriaus pareigose dirba nuo 2007 m. gruodžio mėnesio (9 metus).

Informacija apie 2016  m. UAB „Šiaulių vandenys“ veiklos vertinimo rodiklius ir pokyčius:

 

Eil. Nr.

Veiklos vertinimo rodikliai

2014-12-31

2015-12-31

2016-12-31

1.

Pardavimo pajamos, tenkančios vienam darbuotojui, Eur

29 811

31 601

34 193

1.1.

Pardavimo pajamos, Eur

8 144 437

8 465 880

8 890 203

1.2.

Vidutinis sąlyginis metinis darbuotojų skaičius, žm.

273

268

260

2.

Ūkinės-finansinės veiklos pelningumas

 

 

 

2.1.

Bendrasis pelningumas, proc.

32,49

29,59

31,45

2.2.

Grynasis pelningumas, proc.

19,37

7,28

9,24

2.3.

Grynasis pelnas (nuostoliai), Eur

1 577 663

616 252

821 805

2.4.

Turto grąža, proc.

         1,66

0,64

0,88

2.5.

Nuosavo kapitalo grąža, proc.

 3,51

1,35

1,76

3.

Mokumo rodikliai

 

 

 

3.1.

Bendrasis skolos rodiklis, koef.

0,04

0,03

0,04

3.2.

Bendrasis likvidumo koeficientas, koef.

1,58

2,02

2,05

3.3.

Apyvartinis kapitalas, Eur

1 035 611

1 242 662

1 781 308

4.

Efektyvus sąnaudų valdymas

 

 

 

4.1.

Bendras pardavimo savikainos, pardavimo sąnaudų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų lygis, proc.

90,53

93,38

89,65

4.2.

Pardavimo, bendrosios ir administracinės sąnaudos, Eur

1 874 672

1 944 785

1 876 206

5.

Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas ir panaudojimas (išskyrus Savivaldybės skirtas lėšas), Eur

2 320 015

3 193 334

9 982 117

 

UAB „Šiaulių vandenys“ (toliau – Bendrovė) pagrindinė veikla: geriamojo vandens gavyba, ruošimas ir tiekimas, nuotekų valymas ir dumblo tvarkymas, paviršinių nuotekų tvarkymas, nuotekų transportavimas asenizacijos transporto priemonėmis.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikla – licencijuojama. Pagrindinės veiklos kainas reguliuoja Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija. Taip pat Bendrovė verčiasi kita Lietuvos Respublikos įstatymais nedraudžiama veikla.

Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir Bendrovės vadovas. Stebėtojų taryba nėra sudaroma.

2016 m. gruodžio 31 d. Bendrovėje dirbo 262 darbuotojai.

Bendrovė nuo 2002 m. yra įdiegusi kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemas, atitinkančias tarptautinių LST EN ISO 9001 ir LST EN ISO 14001 standartų reikalavimus bei nuo 2008 m. sertifikuotą darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą, atitinkančią standarto LST 1977:2008 (BS-OHSAS 18001:2007) reikalavimus. Tinkamai funkcionuojanti darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema padeda išvengti nelaimingų atsitikimų ir incidentų, darbuotojų saugos ir sveikatos sutrikimų bei susirgimų profesinėmis ligomis. Atsižvelgiant į tai, kad vis didėjantys elektros energijos, dujų, šilumos, medžiagų ir kiti kaštai skatina ieškoti naujų sprendimų, kaip minimaliomis sąnaudomis pasiekti maksimalių rezultatų taupant energiją, 2015 m. Bendrovėje įdiegtas LST EN ISO 50001:2011 „Energijos naudojimo vadybos valdymo standartas“. Energijos naudojimo valdymo standartas integruotas į jau veikiančias vadybos sistemas Bendrovėje.

Geriamasis vanduo tiekiamas ir nuotekos tvarkomos Šiaulių miesto gyventojams (vartotojams) ir įstaigoms, įmonėms (abonentams) bei daliai Šiaulių rajono vartotojų. 2016 m. geriamojo vandens vartojimo struktūra: gyventojai (įskaitant šaltą vandenį parduotą karštam vandeniui ruošti) – 73 proc., ūkio-buities įmonės – 20 proc., pramonės įmonės – 7 proc. 

Geriamąjį vandenį Bendrovė tiekia iš Birutės, Lepšių bei Jurgeliškių k. vandenviečių. UAB „Šiaulių vandenys“ eksploatuoja 617,5 km vandentiekio, 620,0 km buitinių nuotekų ir 262,1 km paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų, tris paviršinių nuotekų valyklas. Beveik visos nuotekų tinklais surenkamos buitinės nuotekos (99,8 proc.) biologiškai ir chemiškai išvalomos rekonstruotoje nuotekų valykloje, esančioje Jurgeliškių k., Šiaulių rajone. Nuotekų dumblas, susidarantis nuotekų valymo procese, yra tvarkomas dumblo apdorojimo įrenginiuose. Svarbiausioji nuotekų dumblo panaudojimo sritis - energijos išgavimas. Iš viso per ataskaitinius metus pagaminta 4 797,0 tūkst. kWh šilumos ir 2 280,9 tūkst. kWh elektros energijos, kuri buvo panaudota nuotekų valymo ir dumblo apdorojimo technologiniuose procesuose. 

Bendrovės strateginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės, nustatyti UAB „Šiaulių vandenys“ strateginiame plane 2015 - 2020 metams, patvirtintame Bendrovės valdybos 2015 m. kovo 9 d. sprendimu Nr. 2-7, kuriuos įgyvendinant, rengiamos infrastruktūros atnaujinimo bei plėtros programos ir priemonės, užtikrinama visuomenės poreikius atitinkanti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir sudaromos sąlygos fiziniams ir juridiniams asmenims gauti saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas.

Nuosekliai įgyvendindama užsibrėžtus strateginius tikslus, UAB „Šiaulių vandenys“ užbaigė dar vienus sėkmingus metus. 2016 m. gerėjo finansiniai rezultatai, augo efektyvumas, gerėjo paslaugų kokybės rodikliai.

Kasdieniniu savo darbu mes prisidedame prie patogesnio ir sveikesnio žmonių gyvenimo ir mums labai svarbu, jog klientai pasikeitimus jaustų tik gerėjančia kokybe. Siekdami šio tikslo, per pastaruosius kelerius metus išsprendėme centralizuotos vandentiekio sistemos prieinamumo, vandens kokybės ir tiekimo efektyvumo bei aplinkos taršos problemas. Visi šie reikšmingi pokyčiai įgyvendinti su Europos Sąjungos Sanglaudos fondo finansine parama.

Šiandien  centralizuoto vandentiekio ir nuotekų tvarkymo paslaugos yra pasiekiamos 98-99 proc. šiauliečių. Nors mieste pakankamai išplėtoti tinklai, tačiau dalis gyventojų vis dar nėra prisijungę prie centralizuotos sistemos ir dažniausiai dėl finansinių priežasčių. 

2016 m. bendrovė, vykdydama Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo nuostatas, pirmoji Lietuvoje pradėjo tiesti vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklus iki sklypų ribos pagal pateiktus gyventojų prašymus. Bendrovė gyventojams nemokamai parengė tinklų statybai reikalingus projektus ir finansavo statybos darbus. Vamzdynų atšakos įrengtos prie 128 sklypų, iš viso buvo patenkinti 167 gyventojų prašymai.

Turėjome galimybę vykdyti šiuos darbus, nes Šiaulių miesto savivaldybė supratingai atsižvelgė į įstatymo nuostatas bei gyventojų prašymus ir sutiko dalį UAB „Šiaulių vandenys“ 2015 m. uždirbto pelno skirti būtent šioms investicijoms. Šiuos darbus tęsime ir ateinančiais 2017  metais.

2016 metais sudarėme 460 sutarčių su naujais abonentais ir vartotojais, iš viso bendrovės aptarnaujamų  klientų skaičius metų pabaigoje pasiekė 53 300. Daugiausia klientų skaičius augo dėl prijungiamų naujų vartotojų individualių gyvenamųjų namų kvartaluose, kuriuose 2009 - 2015 m. buvo vykdoma tinklų plėtra. Iki metų pabaigos prie vandentiekio sistemos šiuose kvartaluose buvo prisijungę 67 proc., o prie nuotekų tvarkymo – 81 proc. vartotojų.

Dėl naujai prisijungusių vartotojų, gyventojų grupėje augo geriamojo vandens realizacija, taip pat daugiau sutvarkyta nuotekų. Tačiau bendra realizacija augo nežymiai. Šiais metais pagrindinės veiklos pajamos išaugo iki 8 890,2 tūkst. Eur ir buvo 424,3 tūkst. Eur (5,0 proc.) didesnės nei praėjusiais metais, nors geriamojo vandens parduota tik 0,6 proc. daugiau, o nuotekų sutvarkyta 1,9 proc. daugiau, pajamų augimą lėmė didesnės paviršinių nuotekų tvarkymo pajamos.

2016 m. UAB „Šiaulių vandenys“ įgyvendino ir eilę priemonių, kurios turėjo įtakos veiklos rezultatų gerinimui, darbo našumo augimui.

Daug dėmesio buvo skirta klientų aptarnavimui tobulinti. Nuo praėjusių metų pradžios klientai kokybiškai ir greitai aptarnaujami „vieno langelio“ principu. 2016 m. antrą pusmetį įdiegta „Užduočių skirstymo, kontrolės ir analitikos sistema“, kurios pagalba, atliekant vandens apskaitos prietaisų kontrolę, duomenis kontrolieriai  iš objekto programinės įrangos pagalba perduoda realiu laiku t. y.  nebereikia atvykti į įmonę, o su darbuotojais atsiskaitoma pagal vienetinę darbo užmokesčio apmokėjimo sistemą.

Vis aktyviau paslaugas keliame ir į elektroninę erdvę. Dabar mūsų klientai gali elektroniniu būdu užsisakyti papildomai teikiamas paslaugas ir už jas atsiskaityti. Sutelktos personalo kompetencijos leis mums ne tik kokybiškiau aptarnauti klientus, bet ir ateityje lanksčiau prisitaikyti prie rinkos poreikių.

2016 m. pabaigoje pradėta ir š. m. pradžioje sėkmingai įdiegta SMS žinučių siuntimo platforma, kuri leidžia IT priemonėmis komunikuoti su klientais t. y. informuoti klientus apie atliekamus planinius remontus, įvykusias avarijas, skolas bei siųsti pranešimus susijusius su bendrovės vykdoma veikla ar kitas naujienas.

Turime pripažinti, nors vandenvietėse paruošiamo geriamojo vandens kokybė 100 proc. atitinka Lietuvos higienos normos reikalavimus, tačiau kol vanduo pasiekia vartotojus dėl susidėvėjusių vandentiekio vamzdynų jo kokybė pablogėja. Be to, avarinės būklės tinkluose kasmet patiriama 16-20 proc. vandens netekčių. Šios problemos aktualios jau daugelį metų, tačiau bendrovė savomis lėšomis pajėgi per metus rekonstruoti maždaug po kilometrą susidėvėjusio vamzdyno kai poreikis yra žymiai didesnis.

Iš dalies šias problemas jau sprendžiame pasitelkę naujausias technologijas ir informacines sistemas. Dar 2015 m. pradėjome diegti skaitmeninį vandentiekio tinklo hidraulinį modelį, kuris apima vandenvietes ir vandentiekio tinklą. Šis šiuolaikinis darbo įrankis padeda ekonomiškai eksploatuoti, plėtoti bei kontroliuoti vandentiekio sistemą, operatyviai šalinti gedimus, mažinti vandens netektis. 

Tačiau tinklų hidraulinio modelio galimybės neapsiriboja tik kasdieninių problemų sprendimu. Šis modelis leidžia analizuoti tinkle vykstančius procesus, pradinius duomenis konvertuoti į rezultatus, kuriuos galima naudoti priimant inžinerinius sprendimus. Todėl žingsnis po žingsnio sieksime visą vandentvarkos ūkio valdymą perkelti į technologinio proceso informacinę sistemą.

Taip pat eilę metų didelį susirūpinimą kelia ir buitinių nuotekų tinklų būklė. Dėl dažnų avarijų juose didėja neigiamas poveikis aplinkai. Per daugelį metų susidėvėjo ir paviršinių nuotekų tvarkymo sistema. Dėl mažo tinklų pralaidumo liūčių metu patvinsta miesto teritorijos ir dėl to nukenčia gyventojai, teršiama aplinka. Be to iki šiol paviršinių nuotekų tinklai nebuvo inventorizuojami ir teisiškai įregistruojami.

Spręsdami šias problemas, 2016 m. startavome su dviem projektais, kurie bus finansuojami pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą. Su LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra pasirašėme projektų „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimas Šiaulių mieste“ ir „Šiaulių miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos inventorizavimas, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra“ finansavimo sutartis.

Vamzdynų rekonstrukcijos projektui iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų skiriama 5,128 mln. eurų ir tai sudaro 50 proc. šiam projektui reikalingų lėšų. Paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos projektas Europos Sąjungos lėšomis bus finansuojamas pirmą kartą. Šiam projektui vykdyti skirta 4,637 mln. eurų ir tai sudaro 85 proc. reikalingų lėšų. Abiejų projektų vertė – 15,7 mln. eurų be PVM. Trūkstamas investicijoms reikalingas lėšas iš dalies finansuos bendrovė iš uždirbto pelno, prisidės Šiaulių miesto savivaldybė ir dalį planuojame skolintis.

Su šiais projektais bus rekonstruota apie 18 km labiausiai susidėvėjusių vandentiekio, apie 20 km buitinių ir apie 10 km paviršinių nuotekų tinklų, taip pat bus inventorizuota ir teisiškai įregistruota apie 180 km paviršinių nuotekų tinklų. Projektų darbus planuojama pradėti 2017 m. II ketv.

Tenka apgailestauti, jog iki šiol į valstybės finansuojamų projektų sąrašus nėra įtraukti galutinio dumblo sutvarkymo projektai. Apdoroto (džiovinto) dumblo kiekiai auga kasdien –bendrovės sandėliavimo aikštelėse nuo 2012 m. jo sukaupta apie 4,4 tūkst. tonų. Sandėliavimas nėra išeitis, todėl siekiame nuotekų valykloje pasistatyti apdoroto dumblo deginimo įrenginius. Tačiau bendrovė nepajėgi savomis lėšomis įgyvendinti šio apie 11 mln. eurų kainuojančio ekonominiu ir aplinkosauginiu požiūriu naudingo projekto. Ši problema aktuali ne tik Šiauliuose. Susivienijusios vandentvarkos įmonių ir pramonininkų asociacijos inicijuoja diskusijas su šalies valdžia ir skatina šią problemą spręsti kompleksiškai. Spręsdami šią problemą ir toliau išliksime reiklūs ir iniciatyvūs.

Įgyvendindami projektus, neatpažįstamai keičiame Šiaulių vandentvarkos ūkį ir griauname mitus, kad tokios įmonės veikia neefektyviai. Su kiekvienu projektu mūsų ūkyje vis daugiau pažangių technologijų bei procesų ir tai padeda mums racionaliai valdyti išteklius, mažinti sąnaudas. Nuoseklus veiklos efektyvinimas davė rezultatų - trečius metus iš eilės bendrovė skaičiuoja pelną, kuris 2016 m. siekia 821 805 Eur.

Spartus bendrovės augimas ir sėkminga veikla buvo įvertinta „Verslo žinių“ organizuotame konkurse „Gazelė 2015“, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų konkurse „Sėkmingo verslo įmonė 2015“, Lietuvos pramonininkų konfederacijos konkursuose „Sėkmingai dirbanti įmonė 2016“ ir „Lietuvos metų gaminys 2016“ bei kituose šalies institucijų konkursuose.

Bendrovės veiklos pasiekimai yra visų darbuotojų kasdieninio darbo rezultatas. Vykdydami projektus ir atlikdami kasdieninius darbus, rūpinamės aplinkosauga ir visuomenės sveikata, siekiame didinti ekonominę ir socialinę gerovę.

 

_________________________

 

Į pradžią