Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T-217 2017-06-29
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

                                                                                   PRITARTA

                                        Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

                                        2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-217

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ VERSLO INKUBATORIAUS

DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

2017 m. gegužės 25 d.

Šiauliai

 

1.    Trumpa informacija apie įstaigą: Viešoji įstaiga Šiaulių verslo inkubatorius (toliau – ŠVI).

2. Informacija apie direktorių:

2.1. Direktoriaus vardas, pavardė – Feliksas Alius Valys.

2.2. Direktoriaus stažas įstaigoje – 18 metų.

 

 3. Informacija apie įstaigos veiklos rodiklius ir pokyčius:

Eil. Nr.

Veiklos vertinimo rodikliai

 

2014-12-31

2015-12-31

2016-12-31

Trumpas komentaras

(pagal poreikį)

1.

Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes, tenkančios vienam darbuotojui, Eur

8 864

10 816

13 258

 

1.1.

Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes, Eur

85 096

82 200

92 807

 

1.2.

Vidutinis sąlyginis metinis darbuotojų skaičius, žm.

10

8

7

 

2.

Ūkinės-finansinės veiklos pelningumas

 

 

 

 

2.1.

Bendrasis pelningumas, proc.

-

-

-

 

2.2.

Grynasis pelningumas, proc.

-23,45

-11,08

2,28

 

2.3.

Grynasis pelnas (nuostoliai), Eur

-48 536

-17 549

4 109

 

2.4.

Turto grąža, proc.

-4,91

-1,82

0,42

 

2.5.

Nuosavo kapitalo grąža, proc.

-8,26

-3,08

0,72

 

3.

Mokumo rodikliai

 

 

 

 

3.1.

Bendrasis skolos rodiklis, koef.

0,01

0,01

0,00

 

3.2.

Bendrasis likvidumo koeficientas, koef.

4,38

4,70

13,27

 

3.3.

Apyvartinis kapitalas, Eur

25 985

17 942

39 759

 

4.

Efektyvus sąnaudų valdymas

 

 

 

 

4.1.

Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikainos lygis, proc.

16,29

20,15

20,48

 

4.2.

Veiklos sąnaudų lygis, proc.

107,16

90,93

77,24

 

4.3.

Veiklos sąnaudos, Eur

221 773

144 055

139 050

 

5.

Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas ir panaudojimas (išskyrus Savivaldybės skirtas lėšas)

20 000 Eur iš Europos Komisijos, projektas COM/VIL/ED2013-2017/2-07;

48294 Eur projektas „Trečiųjų šalių piliečių integracijos ir verslumo ugdymo centras“ Nr.EIF/2012/6/01/IP/1

20 000 Eur iš Europos Komisijos, projektas COM/VIL/ED2013-2017/2-07

20 000 Eur iš Europos Komisijos, projektas COM/VIL/ED2013-2017/2-07

 

 

 

4. Stiprieji ir silpnieji įstaigos veiklos aspektai 2016 metais.

4.1. Stiprieji veiklos aspektai:

ŠVI 2015-2016 m. 52 proc. pajamų užsidirbo iš savo vykdomos ūkinės veiklos (t. y. pajamos už suteiktas paslaugas). Likusi dalis pajamų uždirbama iš projektų (~80 tūkst. EUR), iš kurių savivaldybės finansuojami projektai 2016 m. sudarė 59,8 tūkst. EUR arba trečdalį visų gaunamų pajamų. 2017 m. iš projektinės veiklos gaunamų lėšų dalis padidės beveik dvigubai. Savivaldybei vykdomų projektų apimtys išliks tokios pat. Pradedamų įgyvendinti projektų vertė sudarys 122 tūkst. EUR. Tai reiškia, kad įstaiga turi potencialą plėtoti jai dalininkų nustatytų funkcijų apimtis. Įstaiga yra pajėgi atlikti nemažai ir kitų dalininkės Šiaulių miesto savivaldybės pavedimų ir darbų. Taip pat gali dalyvauti ir ne tik savivaldybės organizuojamuose projektuose bei konkursuose.  

Įstaiga numato toliau panaudoti ŠVI dirbančių įmonių potencialą, t. y. po verslo inkubatoriaus stogu dirbančių įmonių personalas savo konsultacijomis bei patarimais padeda kasdieniame įstaigos darbe taip pat ir įgyvendinant projektus. Aktyviausios įmonės dalijasi patirtimi bei mintimis apie ŠVI įmonių bendruomeniškumą, ryšių stiprinimą, galimus, būsimus bendrus projektus, vieningą veiklą, iš kurios būtų galima gauti visapusišką naudą ir ŠVI, ir jo įmonėms. Labiau patyrusios įmonės sklaidos renginiuose ir susitikimuose su moksleiviais bei studentais pristato savo veiklą, verslo patirtį. Aktyviausių įmonių atstovams kilo idėja suburti bendraminčius, kur visi galėtų tarpusavyje dalintis verslo patirtimi, siūlyti kompleksines paslaugas ir tapti mentoriais*. Bendram tikslui pasiekti pasitelkti ir studentus. Tai būtų nauda ir ŠVI, ir įmonėms, ir būsimiems verslininkams, ir studentams.

Gana pasiteisinusi idėja yra HUB‘o** įsteigimas, t. y. jaunimo verslumo ir bendradarbiavimo centras, kur jauni pradedantieji verslininkai ir inovatoriai gali kurti, megzti naudingus ryšius ir dalintis savo idėjomis. Šią idėją palaiko savivaldybė ir organizacija „Jaunimo apskritas stalas“. Šiuo metu HUB‘as jungia 12-15 aktyvių jaunų žmonių – įvairių sričių specialistų, dirbančių individualiai. Aktyviai ieškome daugiau žmonių, kurie bandytų taip dirbti. O pats HUB‘as naudojamas ir vidinėms verslo inkubatoriaus reikmėms, tarpusavio komunikavimui.

 

4.2. Silpnieji veiklos aspektai:

Viena iš svarbesnių problemų, su kuriomis susiduria ŠVI, yra žmogiškieji ištekliai. Įstaigoje konsultacinį - administracinį darbą dirba tik 5 darbuotojai. Nors darbuotojų kaita ir nedidelė (per paskutinius penkerius metus pasikeitė tik vienas darbuotojas), darbuotojų darbo krūvis milžiniškas. Administracijos darbuotojams net 50 proc. viso darbo laiko tenka patalpų administravimui. Nors ŠVI yra sudaręs sutartis su įvairiomis aptarnaujančiomis įmonėmis atskirų infrastruktūros rūšių aptarnavimui – elektros, šilumos ir priežiūros, apsaugos, aikštelių valymo paslaugoms – pastatų administravimas vis tiek užima daug darbo laiko. Reikėtų dar vieno darbuotojo, užsiimančio vien tik inkubuojamų įmonių patalpų ūkinių reikalų sprendimu, tačiau turimi finansiniai resursai neužtikrina jo išlaikymo, kadangi pajamų už patalpų biurams nuomą apimtys po truputį mažėja. Mat didesnių patalpų vis dažniau nepavyksta išnuomoti. O jų pertvarkymui į mažesnes patalpas, reikia papildomų investicijų, kurių įstaiga sukaupti neturi galimybių.

ŠVI nedaug laiko ir resursų gali skirti darbuotojų kompetencijos bei kvalifikacijos kėlimui. Apsiribojama daugiausia dalyvavimu nemokamuose mokymuose, organizuojamuose kitų institucijų bei organizacijų.

 

*Mentorystė - tai patyrusio ir pradedančiojo verslininkų bendravimas, siekiant padėti pradedančiajam verslininkui gauti verslo valdymo žinių iš patyrusio verslininko, patobulinti asmenines bendravimo savybes ar įgyti tam tikrų įgūdžių. Tai savanoriška ir neatlygintina veikla, naudinga abiems dalyvaujančioms pusėms. Geroji sėkmingų užsienio šalių ir Lietuvos projektų patirtis rodo, kad tai itin patraukli bei naudinga veikla, o įvairios mentorystės programos dažniausiai būna pritaikytos studentų ir verslininkų bendravimui. Šiuo projektu siekiama patrauklia forma paskatinti verslo žmonių bendradarbiavimą ir patirčių tikslinę apykaitą.

** HUB‘as - vieta, kur kiekvienas žmogus, dirbantis čia, gali pasijausti svarbus bendradarbių tarpe ir visuomenėje. Šioje aplinkoje dirbantys žmonės buriasi į bendruomenę, kurios tikslas yra sujungti įvairių profesijų atstovus į vieną komandą, kuri gali žymiai lengviau susitvarkyti su užduotimis, apsikeisdami vienas kitam naudinga informacija. Čia gali darbuotis kartu su kitais laisvai samdomais profesionalais. Tai inovatyvus požiūris į darbo vietą, galimybė praplėsti pažinčių ratą ir pabėgti nuo namų rutinos.

 

Pagrindinės ŠVI problemos:

1.    LR SVV plėtros įstatymas reglamentuoja bei numato administracinių paslaugų smulkiam ir vidutiniam verslui* teikimą (užtikrinimą) ir prieinamumą visuose regionuose. Jame apibrėžta ir Verslo inkubatoriaus sąvoka**. ŠVI yra vienintelė viešoji tokias paslaugas teikianti institucija mieste. Paskutinės investicijos į ilgalaikį turtą buvo darytos prieš 11 metų, todėl būtinos investicijos į įstaigos patalpų atnaujinimą arba įstaigos plėtrą, kadangi poreikis įstaigos teikiamoms viešosiomis paslaugoms Šiaulių mieste neatslūgsta. Per paskutinius 5 metus ŠVI buvo parengęs du priešprojektinius pasiūlymus plėtrai ir pastatų renovacijai. Vienas jų buvo teiktas su paraiška pagal programą „Asistentas 2“, tačiau dėl visiško formalumo (įstaigos plėtra buvo patvirtinta kito planinio periodo – 2009-2015 m. strateginiame plane, kuris buvo dalininkų patvirtintas po paraiškos pateikimo) jis negavo finansavimo, o vėliau verslo inkubatoriai buvo visai eliminuoti iš šios programos.

2.    Įstaigos įranga, baldai ir įrenginiai taip pat reikalauja atnaujinimo. Savo lėšomis ŠVI įstengia įsigyti vieną kitą įrenginį, tačiau atnaujinti programinę įrangą, įsigyti naujų baldų salei ir mokymo klasėms neturi galimybių. Būtinos investicijos į baldų, įrangos ir įrenginių atnaujinimą. Artimiausiu metu tikimasi per projektinę veiklą atnaujinti salės baldus ir kompiuterinę įrangą.

3.    Nuolat trūkstant lėšų veikoms finansuoti, nuo pat veiklos pradžios įstaigos balanse susidarė 173,1 tūkst. EUR nuostoliai. Jie susidarė per paskutiniuosius 12 veiklos metų - tai balansiniai nuostoliai, susidarę dėl įstaigos finansavimo stokos, PVM (įstaigai būnant PVM mokėtoju, vykdant projektinę veiklą, esant mišriai veiklai iš projektinės veiklos nebūdavo dengiamas visas PVM; šiuo metu įstaiga yra išsiregistravusi iš PVM mokėtojų registro), o taip pat dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo. Nors nusidėvėjimas buvo skaičiuojamas ir įtraukiamas į veiklos sąnaudas, įstaiga neturėjo galimybės iš veiklos atnaujinti ilgalaikio turto. Būtų tikslinga šiuos susidariusius nuostolius padengti iš kapitalo.

 

5. Sėkmingiausi įstaigos direktoriaus 2016 m. sprendimai, veiklos priemonės, iniciatyvos.  

ŠVI 2016 m. laimėjo finansavimą šiems projektams, kurių įgyvendinimas pradėtas 2017 m.:

·      Europos strateginių investicijų fondo (EFSI) paramos galimybės Lietuvai (COMM/VILNIUS/2016/001). Projektas patvirtintas finansavimui. Jau pasirašyta sutartis. Projekto vertė – 13 393,98 EUR.

·      LatLit programos projektas „Creating of business support system and the availability in Zemgale, Kurzeme and Northern Lithuania“ (Paramos verslui sistemos sukūrimas ir jos prieinamumo užtikrinimas Žiemgaloje, Kuržemėje ir Šiaurės Lietuvoje). Programos prioritetas - užimtumo skatinimas ir darbo jėgos judumo rėmimas. Programos uždavinys - skatinti ekonominį vystymąsi programos teritorijoje, didinant verslo galimybes. ŠVI projekte dalyvauja kartu su Žiemgalos Planavimo regionu (pagrindinis partneris), Kuržemės planavimo regionu, Latvijos kaimo konsultavimo ir švietimo centru, Aizkraukles savivaldybe, VšĮ Panevėžio verslo konsultaciniu centru ir Rokiškio savivaldybės Juozo Keliuočio viešąja biblioteka. Bendra projekto vertė – 720,9 tūkst. EUR. ŠVI skirta lėšų dalis – 96 832,67 EUR.

·      ŠVI 2016 m. kovo mėnesį su Šiaulių profesinio rengimo centru suorganizavo pirmąjį Šiaulių regiono Mokinių mokomųjų bendrovių (toliau – MMB) mugę-konkursą, kuriame apsilankė ir LR vyriausybės ministras pirmininkas A. Butkevičius bei LR ūkio ministras E. Gustas. Dalyvavo 16 MMB ne tik iš Šiaulių, bet ir Joniškio, Radviliškio, Kauno, Vilniaus, Vilkaviškio ir Alytaus rajonų. 2017 m. šis renginys jau tapo tradicinis.

 

*Administracinės paslaugos smulkiam ir vidutiniam verslui – informavimo, konsultavimo smulkiojo ir vidutinio verslo pradžios, plėtros, tarptautiškumo ir kitais verslui aktualiais klausomais paslaugų teikimas, verslo aplinkos ir užsienio rinkų analizė, tyrimai bei ūkio ministro patvirtintų smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimo priemonių vykdymas arba administravimas, įgyvendinant smulkiojo ir vidutinio verslo politiką (LR SVV plėtros įstatymo 2 straipsnio 1 p.).

**Verslo inkubatorius – viešoji įstaiga, kurios dalininkė arba viena iš dalininkių yra valstybė ir (arba) savivaldybė ir kurios tikslas – teikiant viešąsias paslaugas verslui, sumažinti verslą pradedančių įmonių veiklos riziką ir padėti joms įsitvirtinti rinkoje, taip pat skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų veiklos plėtrą. Verslo inkubatorius telkia verslą pradedančias įmones jam nuosavybės teise priklausančiose ar kitu teisiniu pagrindu valdomose ir naudojamose patalpose. (LR SVV plėtros įstatymo 2 straipsnio 21 p.)

 

6. Kita svarbi informacija.

Norint didinti miesto bei regiono verslumo lygį, labai svarbu, kad gyventojai galėtų nemokamai naudotis administracinėmis paslaugomis smulkiajam ir vidutiniam verslui. Šių paslaugų regione labai trūksta. VšĮ „Verslios Lietuvos“ atstovas dirba vienu metu net trijuose rajonuose – Radviliškio, Akmenės ir Mažeikių. 2016 m. spalį Šiauliuose pradėjo veikti šios institucijos bendradarbystės centras „Spiečius“, tačiau tai bus tik kelių metų trukmės projektas. Tad veikiančių paramos verslui institucijų svarba regionui yra labai didelė. Šiuo metu be Šiaulių verslo inkubatoriaus dar veikia Verslo informaciniai centrai – Joniškyje, Kelmėje, Pakruojyje ir Šiaulių rajone - kurie yra finansuojami vietos savivaldybių. Regioninių paramos verslui institucijų finansinės galimybės labai menkos, jos vos išgyvena, materialinė – techninė bazė pasenusi. Paskutinės investicijos į ilgalaikį turtą darytos prieš 10-14 metų. Jos negali pačios akumuliuoti pakankamai lėšų atsinaujinimui. Labai svarbu investuoti ir į turimų specialistų kvalifikacijos kėlimą.

Įstaiga planuoja ir toliau dalyvauti LatLit programos finansuojamuose projektuose. Gautas pasiūlymas iš Rygos technikos universiteto dalyvauti jų rengiamame projekte (Rygos TU –partneris - lyderis, ŠVI būtų 1-asis partneris) – „Kūrybiškų IT paslaugų ir nuotolinių profesionalių verslo paslaugų stiprinimas plečiant naujas verslo paslaugas“. Šio projekto dėka tikimasi ne tik apsirūpinti nauja įranga, bet ir įsteigti IT verslo centrą jaunimui, įrengiant šiuolaikišką bendradarbystės erdvę, skirtą tiek IT besidominčiam jaunimui, tiek ir patyrusiems specialistams. Kartu projekto dėka bus sukurtas tarpvalstybinis jaunų žmonių tinklas, pasirengęs savarankiškam darbui. Jaunų žmonių bendruomenė panaudos tam patyrusius ir turinčius naujų idėjų verslininkus (mentorius) iš Lietuvos bei Latvijos. Rengiamas prašymas Šiaulių miesto savivaldybės tarybai leisti dalyvauti šiame projekte.

2014-2020 m. metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 3 prioritete yra numatyta priemonė „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“. Šios priemonės 3.1 investicinis prioritetas yra „Verslumo, ypač sudarant palankesnes sąlygas pritaikyti naujas idėjas ekonominei veiklai, ir naujų įmonių, įskaitant verslo inkubatorius, steigimo skatinimas“. Šią paramos galimybę ŠVI yra aptaręs su dalininko – Šiaulių miesto savivaldybės - specialistais ir jau kuris laikas bendrauja su privačiais investuotojais. Yra vilčių, kad padedant šiai paramos priemonei, Šiauliuose galima būtų įsteigti Gamybinį verslo inkubatorių.

 

_________________________

 

 

Į pradžią