Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T-221 2017-06-29
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

PRITARTA

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-221

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO

DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

I SKYRIUS

BENDRA INFORMACIJA

 

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras (toliau –Centras), Tilžės g. 63 B, Šiauliai , tel.: (8 41) 55 30 82 ,el. paštas: spc@siauliai.lt, internetinis puslapis: www.siauliai.lt/spc. Centras yra Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga, įkurta 2001 m. balandžio 1 d. Direktorė – Vida Šalnienė, stažas įstaigoje – 10 metų, darbo stažas direktoriaus pareigose – 5,5 metų.

Centro veiklai išduotos licencijos:

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie sveikatos apsaugos ministerijos 2013-10-28 išduota licencija verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti slaugos – bendrosios praktikos slaugos ir kitas ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros – kineziterapijos paslaugas.

Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2014-11-07 išduota licencija socialinei globai suaugusiems asmenims su negalia ar senyvo amžiaus asmenims namuose teikti.

Centro tikslas – sudaryti žmogaus orumą nežeminančias gyvenimo sąlygas, kai žmogus pats nepajėgia to padaryti, bei padėti:

žmonėms su negalia integruotis į visuomenę;

teikti socialinę ir psichologinę paramą;

sudaryti sąlygas, padedančias klientams jaustis pilnaverčiais ir savarankiškais;

kurti pasitikėjimo atmosferą tarp klientų ir darbuotojų;

sudaryti sąlygas nuolat kelti darbuotojų kvalifikaciją.

Centro uždaviniai:

sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti bei stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat įveikti socialinę atskirtį;

teikti kokybiškas bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas asmeniui (šeimai) siekiant išspręsti jiems kilusias problemas;

plėsti socialinių paslaugų įvairovę ir jų prieinamumą miesto bendruomenės nariams.

Centro klientai – asmenys, sulaukę 18 metų:

turintys fizinę negalią;

turintys psichinę negalią;

  vieniši asmenys;

  rizikos grupių asmenys: bedarbiai, socialinės rizikos šeimos, asmenys, grįžę iš įkalinimo vietų, socialiai neapdrausti, asocialūs asmenys ir pan.

Centre teikiamos šios paslaugos:

  Informavimo ( paslaugą teikia visos Centro tarnybos).

  Konsultavimo, tarpininkavimo, atstovavimo (visos Centro tarnybos).

Socialiai remtinų ir rizikos grupių asmenų nemokamo maitinimo organizavimo paslauga labdaros valgykloje (Centro Paramos tarnyba).

  Aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne paslauga (Paramos tarnyba).

Specialaus transporto paslauga įvairių socialinių grupių asmenims (Priėmimo ir dienos užimtumo tarnyba).

  Sociokultūrinės paslaugos (Priėmimo ir dienos užimtumo tarnyba).

  Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos (Priėmimo ir dienos užimtumo tarnyba ir Paramos tarnyba).

Pagalbos į namus paslaugos asmens (šeimos) namuose (Pagalbos į namus tarnyba).

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos (Socialinės priežiūros socialinės rizikos šeimoms tarnyba).

Trumpalaikės socialinės globos paslaugos (Laikino apgyvendinimo tarnyba).

Laikino apnakvindinimo paslaugos (Laikino apgyvendinimo tarnyba).

Intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugos asmenims, atsidūrusiems krizinėje situacijoje (Laikino apgyvendinimo tarnyba).

Dienos socialinės globos ir slaugos  paslaugos.

Pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams paslaugos (GIMK (Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymas ir konsultavimas) GIMK atestuotos Centro socialinės darbuotojos).

Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis paslauga (vežimėliai, vaikštynės, funkcinės lovos ir kt.) (Priėmimo ir dienos užimtumo tarnyba).

Vykdo būsto ir aplinkos neįgaliųjų poreikiams pritaikymo programą (Priėmimo ir dienos užimtumo tarnyba).

 

II SKYRIUS

VADOVO IR ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATAI

 

Per 2016 metus mokymuose dalyvavo 63 darbuotojai. Reikiamą kvalifikacinių mokymų valandų kiekį išklausė, pateikė reikiamus dokumentus ir atestavosi 8 iš 32 Centro socialinių darbuotojų. Iš jų 7 gavo vyresniojo socialinio darbuotojo kvalifikaciją, o 1 – socialinio darbuotojo kvalifikaciją. Iš viso per 2015–2016 m. atestavosi 24 socialiniai darbuotojai.

Centro direktorės kvalifikacijos kėlimas 2016 m.: „Socialinės pagalbos procesų eigos stebėjimas ir dokumentavimas“ (8 ak. val. mokymai), „Veiklos kokybės vertinimas socialinių paslaugų įmonėse“ (8 ak. val. mokymai), „Komandinio darbo, modeliuojant kompleksiškai teikiamų bendruomeninių paslaugų sistemą, teoriniai ir praktiniai aspektai“ (8 ak. val.), „Pagalbos sau būdai įveikiant emocinį stresą socialiniame darbe“ (8 ak. val.). Dalyvauta seminaruose ir mokymuose, organizuojamuose GIMK (Globėjų ir įtėvių mokymas ir konsultavimas) atestuotiems socialiniams darbuotojams (viso 59 ak. val.), Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atestuota ir suteikta teisė vykdyti asmenų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką patikrinimą. Dalyvauta konferencijoje „Geroji socialinių paslaugų centrų patirtis ir inovacijos“ ir skaitytas pranešimas tema „Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro ir jo padalinių veikla“.

2016 metais veiklos plano įgyvendinime dalyvavo 141 darbuotojas, iš kurių 34 darbuotojai (24 %) turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, 27 darbuotojai (19 %) aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą, 23 darbuotojai (16 %) aukštesnįjį, 32 darbuotojai (23 %) profesinį išsilavinimą, 24 darbuotojų (22 %) vidurinį ir 1 darbuotojas (1 %)  pagrindinį išsilavinimą.

 

Darbuotojų skaičiaus pokytis

 

Darbuotojai

2015 metai

2016 metai

Pokytis

(procentais)

Sveikatos priežiūros specialistai

14

10

-29 %

Socialinį darbą dirbantys darbuotojai

88

96

8 %

Kiti darbuotojai

24

35

31 %

Iš viso:

126

141

11 %

 

 

Įstaigos veiklos finansavimas

                                               

Finansavimas

2015 m.

gauta asignavimų tūkst. Eur  

2016 m.

gauta asignavimų tūkst. Eur  

 

Pokytis

Biudžeto lėšos

559,6

731,4

23 %

Valstybės deleguotos lėšos

126,3

155,9

19 %

Specialioji programa

60,0

75,0

20 %

Kreditorinis įsiskolinimas

1,2

0,1

-12 (kartų)

Vidutinis darbuotojų darbo užmokestis

396,6

488,0

19 %

 

Informacija apie įstaigos valdomą turtą patikėjimo teise 2016-12-31

 

 

Eil. Nr.

 

Įstaigos pavadinimas

 

Patalpų, pastatų, statinių adresas ir plotas (kv. m.)

 

Turto sąskaita

 

Pavadinimas

Įsigijimo vertė, įskaitant pasikeitimus (remontas, rekonstrukcija), Eur

Likutinė vertė

2015 m. gruodžio 31 d. būklei,

 Eur

1.

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras

Tilžės g. 63 b, Šiauliai

885,93 kv. m

 

1202201

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro pastatas

 

249,2

 

175,9

2.

Pakruojo g. 41

3003,03 kv. m

1202101

Gyvenamasis pastatas

1750,8

1315,4

4.

Stoties g. 9c, Šiauliai

274,62 kv. m

1202201

Garažas mūrinis, 4-rių įvažiavimų

 

72,8

 

57,4

5.

Stoties g. 9c, Šiauliai

1425,0 kv. m

1202201

Pastatas mūrinis,  2-jų aukštų

 

227,5

 

93,9

Iš viso:

1642,6

 

PASLAUGŲ TEIKIMO RODIKLIAI

1. Bendrosios socialinės paslaugos:

 

Eil. Nr.

Paslaugų rūšys

 

Paslaugų

 gavėjų

skaičius

2015 m.

Paslaugų

 gavėjų

skaičius

2016 m.

Pokyčiai (proc.)

Suteiktų

 paslaugų

 skaičius

2015 m.

Suteiktų

paslaugų

 skaičius

2016 m.

Pokyčiai (proc.)

1.

Informavimas

1 331

1 984

33%

2 202

2 988

26%

2.

Konsultavimas

602

1 493

60%

1 324

2 258

41%

3.

Maitinimo organizavimas

(su Socialinės paramos skyriaus nukreipimais)

 

470

 

637

 

30%

 

14 442

 

13 543

 

 

-6%

4.

Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne

 

878

 

1376

 

36%

 

2 075

 

1 918

 

-8%

5.

Transporto organizavimas

283

 

285

 

1%

 

1 713

 

1 545

 

-11%

 

6.

Sociokultūrinės paslaugos:

- užsiėmimai grupėse;

- užsiėmimai sporto salėje;

- biliardas;

- dailės terapija;

- rankdarbių užsiėmimai;

- mezgimo užsiėmimai;

-siuvimo užsiėmimai;

- dainavimo užsiėmimai;

- meninio odos apipavidalinimo užsiėmimai;

-keramikos užsiėmimai;

- šokių užsiėmimai

-renginiai;

-išvykos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

176

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 987

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 632

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7%

7.

Asmeninės higienos ir sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas

 

456

 

501

 

9 %

 

2 535

 

2 184

 

-14%                                                                                                

8.

Neįgaliųjų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis

 

1 092

 

1 265

 

14%

 

2 265

 

2 458

 

8%

 

Iš viso:

5 180

7 717

33%

35 543

36 425

2%

9.

Maitinimo organizavimas (be socialinės paramos skyriaus nukreipimo)

 

960

 

 

985

 

 

3 %

 

 

20 160

 

 

 

20 160

 

 

-

 

10.

Vaikų dienos užimtumo grupė

20

23

13 %

8 840

 

8 786

-1%

11

Kitos bendrosios socialinės

paslaugos

 

161

 

231

 

30 %

 

3 235

 

 

3 113

 

-4 %

 

Iš viso bendrosios paslaugos:

6 321

8 956

29 %

67 778

 

68 484

1%

 

2. Specialiosios socialinės paslaugos:

 

Eil. Nr.

Paslaugos

 

Paslaugų

 gavėjų

skaičius

2015 m.

Paslaugų

 gavėjų

skaičius

2016 m.

Pokyčiai (proc.)

Suteiktų

paslaugų

 skaičius

2015 m.

Suteiktų

paslaugų

 skaičius

2016 m.

Pokyčiai (proc.)

1.

Pagalba į namus

251

268

6 %

33 482

39 517

15 %

 

2.

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas (socialinė priežiūra socialinės rizikos šeimoms)

284

 šeimos

270

šeimos

-5 %

(Nes 2016 m. 30 šeimų perėmė ,,SOS vaikų kaimas)

24 140

 28 805

16 %

3.

GIMK (Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymas ir konsultavimas.

-

458

-

-

458

-

4.

Dienos socialinė globa asmens namuose

66

61

 

- 7 %

 

116 983

147 958

21 %

5.

Trumpalaikė socialinė globa

188

165

 

-12 %

11 427

15 390

26 %

6.

Krizių centro paslauga

39

36

-8 %

95

75

-21%

7.

Laikinas apnakvindinimas

220

207

-6 %

3 228

3 311

3 %

Iš viso: