Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T-225 2017-06-29
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

PRITARTA

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-225

 

ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“

DIREKTORIAUS VEIKLOS 2016 METAIS ATASKAITA

 

1. Informacija apie direktorių:

1.1. Direktoriaus vardas, pavardė – Renata Jonaitienė.

1.2. Direktoriaus vadybinis stažas toje įstaigoje – 8 metai.

1.3. Turima vadybinė kategorija ir įgijimo (atitikties patvirtinimo) data – II vadybinė kategorija. Vadybinės kategorijos įgijimo data – 2015 m. gruodžio 22 d.

 

2. Bendra informacija apie įstaigą ir pokyčius joje:

Eil. Nr.

Sritys ir veiklos kriterijai

2015 metų faktas

2016 metų faktas

 

Trumpas  komentaras apie įvykusį pokytį

1.

Ugdytiniai (skaičius)

110

111

 

1.1.

Gyvenantys Šiaulių mieste

110

111

 

1.2.

Ne Šiaulių miesto gyventojai

0

0

 

2.

Grupių ir ugdytinių skaičius pagal amžių

6/110

6/111

 

2.1.

Lopšelio grupė, vaikai nuo 0 iki 3 metų

27

28

Priimti trys vaikai į lopšelio grupes išimties tvarka

2.2.

Ikimokyklinio ugdymo grupė, vaikai nuo 3 iki 5 metų

63

62

 

2.3.

Priešmokyklinio ugdymo grupė, vaikai nuo 6 metų

20

21

Priešmokyklinio ugdymo grupėje trys vaikai yra ikimokyklinio amžiaus

 

3.

Vykdomos programos (įrašyti)

(grupių ir vaikų skaičius ..../....)

6 gr./

110 vaikų

6 gr./

111 vaikų

 

3.1.

Ikimokyklinio ugdymo programa „Vaikystės sodas“

5 gr./

90 vaikų

5 gr./

93 vaikai

 

3.2.

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa

1 gr./20 vaikų

1 gr./18 vaikų

 

 

4.

Darbuotojai (skaičius)

30

28

 

4.1.

Pedagogai

13

13

 

4.2.

Pagalbos vaikui, šeimai specialistai

1

0

Logopedas priimtas

2016-09-21

4.3.

Kiti darbuotojai

16

15

 

4.4.

Vidutinis pedagoginių darbuotojų atlyginimas per mėn.

657,00

702,00

 

4.5.

Vidutinis kitų darbuotojų atlyginimas per mėn.

 

401,00

407,00

 

 

5.

Finansavimas (tūkst. eurų)

286,5

321,7

 

5.1.

Valstybės finansavimas (MK)

89,2

96,8

 

5.2.

Kitos valstybės dotacijos

0

2,8

Dėl MMA padidėjimo

5.3.

Savivaldybės finansavimas

153,1

176,1

Padidėjo

 dėl papildomo finansavimo virtuvės įrangai (1,7 Eur) ir tvorų pakeitimui

(8,9 Eur)

5.4.

Įstaigos pajamų lėšos

41,4

44,6

Dėl pagerėjusio vaikų lankomumo surinkta daugiau įmokų

5.5.

Projektai

0,3

0,3

 

5.6.

Labdara, parama

1,2

1,1

Tik 2 % GPM

 

3. Sėkmingiausios įstaigos direktoriaus 2016 metais veiklos priemonės, iniciatyvos.

3.1. Telkiau bendruomenę įstaigos įvaizdžio stiprinimui bei identifikavimui (organizavau įstaigos jubiliejaus paminėjimą, simbolikos atnaujinimą: reklaminiai lopšelio-darželio stendai, vėliava).

3.2. Inicijavau lopšelio-darželio „Sigutė“ nuostatų keitimą, siekiant į savivaldą įtraukti didesnę dalį tėvų bendruomenės.

3.3. Keičiant tvorą, inicijavau Liepų gatvės šalikelės sutvarkymą, siekiant pagerinti tėvų transporto parkavimosi sąlygas bei saugesnį vaikų atvedimą į įstaigą.

3.4. Inicijavau pastato nuogrindų sutvarkymą ir visose grupėse esančių šviestuvų pakeitimą.

3.5. Inicijavau elektroninio dienyno „Mūsų darželis“ diegimą įstaigoje.

3.6. Organizavau lopšelio-darželio teritorijos edukacinių erdvių turtinimo plano įgyvendinimą: įsigytas dar vienas sodo namelis netradicinėms vaikų ugdymo(si) veikloms organizuoti; įrengtos apsauginės tvorelės ankstyvojo amžiaus vaikų žaidimų aikštelėje; įrengtos paaukštintos lysvės-daržai vaikų pažintinei veiklai organizuoti, siekiant ugdymo modelio „Vaiko esminių gebėjimų ugdymas kompetencijų centruose“ įgyvendinimo plėtros.

3.7. Skatinau plėtoti projektus ir programas: projektas „Vokiečių kalbos mokymas priešmokykliniame amžiuje su Hans Hase“ dalinantis darbo patirtimi su Vilniaus lopšeliu-darželiu „Coliukė“; socialinių įgūdžių ugdymo programa „Zipio draugai“ priešmokyklinėje grupėje; budinčios grupės projektai: „Žaidimai moko“ ir „Būk judrus ir aktyvus“; edukacinė programa „Muzikos garsai“.

4. Stiprieji ir silpnieji įstaigos veiklos aspektai 2016 metais.

4.1. Stiprieji aspektai:

4.1.1. Modernizuota ir renovuota lopšelio-darželio ugdymo aplinka yra patraukli Šiaulių miesto ugdytinių tėvams.

4.1.2. Sudarytos ugdymo sąlygos vaikams nuo gimimo iki vienerių metų bei sėkmingas šio amžiaus vaikų ugdymas.

4.1.3. Į ikimokyklinio ugdymo programą integruotas savitas ugdymo modelis „Vaiko esminių gebėjimų ugdymas kompetencijų centruose“ ir edukacinių erdvių plėtra šio modelio įgyvendinimui.

4.1.4. Darbuotojų komandinis darbas, planuojant įstaigos veiklą bei įgyvendinant metinį veiklos planą.

4.1.5. Naujų bendruomenės telkimo formų įtvirtinimas, skatinant tėvus būti aktyviais renginių dalyviais, tėvų atliktų kūrybinių užduočių panaudojimas įstaigos įvaizdžiui gerinti.

4.1.6. Dalyvavimas Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių projektų finansavimo atrankos konkurse ir gauto finansavimo panaudojimas dviejų šviesos stalų įsigijimui.

4.1.7. Nemokamas papildomo ugdymo teikimas, inicijuojant neformaliojo ugdymo mokytojo darbą taip, kad būtų organizuojamos popietinės terapinės vaikų veiklos socioemocinei kompetencijai ugdyti.

4.2 Silpnieji aspektai:

4.2.1. Nesusitarta su bendruomene dėl Gero darželio bruožų lopšelyje-darželyje „Sigutė“.

4.2.2. Vyresnio amžiaus pedagogų nuostatos dėl naujų technologijų taikymo.

4.2.3. Nesaugios žaidimų aikštelės: betoninės erdvės nepadengtos guma; nėra takų, skirtų pasiekti edukacines lauke įrengtas erdves.

4.2.4. Nesaugus tėvų transporto parkavimasis prie J. Basanavičiaus gatvės; neestetiška ir nesaugi tvora iš UAB „Alnida“ pusės; ištrupėjęs šaligatvis iki J. Basanavičiaus ir Sodo gatvių sankryžos bei pėsčiųjų perėjų; Liepų gatvėje šaligatvio nėra.

 

 

____________________________

Į pradžią