Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T-245 2017-06-29
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

PRITARTA

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-245

 

ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIOGELIS“

DIREKTORIAUS VEIKLOS 2016 METAIS ATASKAITA

 

1. Informacija apie direktorių:

    1.1. Direktoriaus vardas, pavardė  – Sigita Saviščevienė.

    1.2. Direktoriaus vadybinis stažas toje mokykloje –  25 m.

    1.3.Turima vadybinė kategorija ir įgijimo (atitikties patvirtinimo) data – II vadybinė kategorija. Vadybinės kategorijos įgijimo data – 1996-10-08, atitikties patvirtinimo data 2015-05-26.

      2. Bendra informacija apie įstaigą ir pokyčius joje:

Eil. Nr.

Sritys ir veiklos kriterijai

2015 metų faktas

2016 metų faktas

Trumpas  komentaras apie įvykusį pokytį

1.

Ugdytiniai (skaičius)

254

257

 

1.1.

Gyvenantys Šiaulių mieste

254

257

 

1.2.

Ne Šiaulių miesto gyventojai

0

0

 

2.

Grupių ir ugdytinių skaičius pagal amžių

13/254

13/257

 

2.1.

Lopšelio grupė, vaikai nuo 0 iki 3 metų

3/50

2/35

 

2.2.

Ikimokyklinio ugdymo grupė, vaikai nuo 3 iki 5 metų

8/163

8/169

 

2.3.

Priešmokyklinio ugdymo grupė, vaikai nuo  6 metų

2/41

3/53

 

3.

Vykdomos programos (įrašyti)

(grupių ir vaikų skaičius ..../....)

13/254

13/257

 

3.1.

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa

2/41

3/53

 

3.2.

IUP „Augu sveikas“

11/213

10/204

 

3.3

Sveikatos stiprinimo programa „Sveikuoliai“

13/254

13/257

 

4.

Darbuotojai (skaičius)

54

55

 

4.1.

Pedagogai

28

28

 

4.2.

Pagalbos vaikui, šeimai specialistai

2

2

 

4.3.

Kiti darbuotojai

24

25

 

4.4.

Vidutinis pedagoginių darbuotojų atlyginimas per mėn.

553,08

623,59

 

4.5.

Vidutinis kitų darbuotojų atlyginimas per mėn.

379,33

416,59

 

5.

Finansavimas (tūkst. eurų)

600,8

647,6

 

5.1.

Valstybės finansavimas (MK)

216,2

223,6

 

5.2.

Kitos valstybės dotacijos

0

5,0

Skirtos lėšos minimalaus atlyginimo didinimui.

5.3.

Savivaldybės finansavimas

257,2

300,1

Skirtas finansavimas tvorai, virtuvės įrenginiams

5.4.

Įstaigos pajamų lėšos

118,2

109,3

 

5.5.

Projektai

7,7

7,7

 

5.6.

Labdara, parama

1,5

1,9

 

 

3. Sėkmingiausios įstaigos direktoriaus 2016 metais veiklos priemonės, iniciatyvos.

3.1. Suaktyvinau darbą su tėvais, socialiniais partneriais ir bendruomene. Taikome naujas, aktyvesnes komunikavimo formas, vedame seminarus, švietėjiškus užsiėmimus tėvams, tikslinius mokymus bendruomenei. Geriname darbą su socialinės atskirties šeimomis ir vaikais turinčiais elgesio bei emocijų sutrikimų, praplėtėme įstaigos tarybos narių skaičių. Išplėtojome elektroninio dienyno naudojimosi paslaugas tėvams. Su bendruomene analizavome ir įgyvendiname Geros mokyklos koncepciją.

    3.2. Inicijavau ikimokyklinio ugdymo programos „Augu sveikas“ turinio atnaujinimą. Išplėtotos edukacinės erdvės patirtiniam vaikų ugdymuisi. Įsigyta naujų ugdymosi priemonių atitinkančių vaikų poreikius bei interesus. Įrengtas daržas vaikų patirtiniam ugdymuisi, įrengta vaikams biblioteka. Tęsiamas ankstyvo amžiaus vaikų adaptacijos ir socializacijos procesų tobulinimui Erasmus+ programos projekto „Atrandu darželį“ įgyvendinimas. Taip pat įgyvendinami kiti tarptautiniai projektai: „Žaidimai moko“, „Vaiko kelias į gražią kalbą“, „Ikimokyklinio bei pradinio ugdymo turinio modernizavimas ir pedagogų kvalifikacijos tobulinimas įdiegiant fizinio pajėgumo testavimo metodiką“ bei „Meškučio Kubušo gamtos mylėtojų klubas“. Tobulinta įstaigos veiklos įsivertinimo sistema: „Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas“ bei „Sveikatą stiprinančios mokyklos programos „Sveikuoliai“ įsivertinimas“. Tęsiama kasmetinė profesinė pedagogų refleksija.

    3.3. Organizavau darželio įvaizdžio ir erdvių modernizavimą: pakeistos grupėse vaikų spintelės, visos vidaus durys, atnaujinti informaciniai stendai, informacinės lentelės ant durų, daliniai atnaujinta grindų danga grupėse, kompiuterizuotos visos darbo vietos. Suremontuoti kabinetai ir svetainė. Pakeistos ūkinės spintos grupėse. Įrengtas socialinio pedagogo kabinetas: aprūpintas inventoriumi bei ugdymosi priemonėmis, kompiuterizuota darbo vieta.

4. Stiprieji ir silpnieji įstaigos veiklos aspektai 2016 metais.

 

Stiprieji aspektai

Silpnieji aspektai

·      Vaikų pasiekimai ir pažanga.

·      Veiklų įvairovė ir gausa, vaikų savijauta, bendruomeniškumas.

·      Ugdymasis įdomus ir auginantis, atviras ir patirtinis, kontekstualus, aktualus.

·      Darbuotojų nuostatų pozityvumas, profesionalumas, asmeninis tobulėjimas.

·      Įgalinanti lyderystė ir vadyba. Stipri įstaigos savivalda.

·       Nepakankamai išplėtotas ugdymosi personalizavimas ir vaikų įtraukimas į ugdymosi proceso planavimą.  

·       Stokojama lauko įrengimų vaikų užimtumui.

·       Dalis tėvų per menkai įsitraukia į ugdymosi procesą ir dalyvavimą bendruomenės gyvenime.

 

 

________________________

Į pradžią