Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-363 2018-11-08
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-265 "DĖL ELEKTRONINIO BILIETO SU NUOLAIDA, SKIRTO ŠIAULIŲ MIESTO GYVENTOJAMS VAŽIUOTI ŠIAULIŲ MIESTO REGULIARAUS SUSISIEKIMO AUTOBUSAIS, ĮSIGIJIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

herbas

Šiaulių miesto savivaldybės taryba

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-265 „DĖL ELEKTRONINIO BILIETO SU NUOLAIDA, SKIRTO ŠIAULIŲ MIESTO GYVENTOJAMS VAŽIUOTI  ŠIAULIŲ MIESTO REGULIARAUS SUSISIEKIMO AUTOBUSAIS, ĮSIGIJIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. lapkričio 8 d. Nr. T-363

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinių paslaugų skyriaus 2018-09-12 raštą Nr. SPS-1091 „Dėl teisės aktų pakeitimų“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

              Pakeisti Elektroninio bilieto su nuolaida, skirto Šiaulių miesto gyventojams važiuoti Šiaulių miesto reguliaraus susisiekimo autobusais, įsigijimo ir naudojimo tvarkos aprašą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-265 „Dėl Elektroninio bilieto su nuolaida, skirto Šiaulių miesto gyventojams važiuoti Šiaulių miesto reguliaraus susisiekimo autobusais, įsigijimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu, ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

             

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Artūras Visockas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2018 m. lapkričio 8 d. sprendimu Nr. T-363

 

 

ELEKTRONINIO BILIETO SU NUOLAIDA, SKIRTO ŠIAULIŲ MIESTO GYVENTOJAMS VAŽIUOTI ŠIAULIŲ MIESTO REGULIARAUS SUSISIEKIMO AUTOBUSAIS, ĮSIGIJIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Elektroninio bilieto su nuolaida, skirto Šiaulių miesto gyventojams važiuoti Šiaulių miesto reguliaraus susisiekimo autobusais, įsigijimo ir naudojimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato terminuoto vardinio elektroninio bilieto su 100 procentų nuolaida (toliau – elektroninis bilietas) ir terminuoto vardinio kartinio elektroninio bilieto su 100 procentų nuolaida (toliau – kartinis elektroninis bilietas), skirtų Šiaulių miesto gyventojams važiuoti Šiaulių miesto reguliaraus susisiekimo autobusais (toliau – miesto autobusai), įsigijimo  ir naudojimo tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Centras – Vaikų dienos centras;

2.2. Globos centrai – Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Globos centras ir Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namų Globos centras;

2.3. globojamas vaikas – vaikas, kuriam Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka nustatyta vaiko laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba). Globojamų vaikų sąrašą tikslina Globos centrai.

3. Važiavimo miesto autobusais 100 procentų nuolaida taikoma įsigyjant elektroninį bilietą šiems asmenims:

3.1. socialinę riziką patiriančių ir nepasiturinčių šeimų vaikams, lankantiems Centrą, pagal Centro pateiktą sąrašą;

3.2. globojamiems vaikams.

4. Važiavimo miesto autobusais 100 procentų nuolaida taikoma įsigyjant kartinį elektroninį bilietą šiems asmenims:

4.1. asmenims, sukakusiems 75 ir daugiau metų (toliau – asmenys, sukakę 75 metus);

4.2. asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis (toliau – asmenys, turintys didelių specialiųjų poreikių), ir turintiems Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos Socialinių paslaugų skyriaus išduotą galiojantį neįgaliojo pažymėjimą, kuriame nurodytas didelių specialiųjų poreikių lygis (toliau – neįgaliojo pažymėjimas);

4.3. asmenims, sukakusiems 70 ir daugiau metų (toliau – asmenys, sukakę 70 metų), važiuoti tik savaitgalio dienomis.

5. Elektroninį bilietą su 100 procentų nuolaida ir kartinį elektroninį bilietą su 100 procentų nuolaida gali įsigyti tik Šiaulių miesto gyventojai, deklaravę gyvenamąją vietą Šiaulių mieste. Šiaulių miesto gyventojai, įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, prilyginami gyventojams, deklaravusiems gyvenamąją vietą Šiaulių mieste.

6. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 478 „Dėl Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo įgyvendinimo“, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T-190 „Dėl keleivių vežimo reguliariaisiais vietinio susisiekimo autobusų maršrutais Šiaulių mieste kainų nustatymo“.

 

 

II SKYRIUS

ELEKTRONINIO BILIETO ĮSIGIJIMO TVARKA

 

7. Elektroniniai bilietai išduodami UAB „Busturas“ (toliau – vežėjas) klientų aptarnavimo centruose, vadovaujantis Centro pateiktu lankančiųjų sąrašu (socialinę riziką patiriančių ir nepasiturinčių šeimų vaikams), Savivaldybės administracijos (buvusio Vaiko teisių apsaugos skyriaus) pateiktu pirminiu sąrašu ir Globos centrų pateikta informacija, pagal kurią šis sąrašas (globojamų vaikų) tikslinamas.

8. Elektroniniai bilietai įkeliami į elektroninius mokinio pažymėjimus arba  elektroninio bilieto korteles. Elektroninio bilieto kortelės išduodamos visiems keleiviams nustatyta bendra tvarka. Elektroninio bilieto kortelė turi būti personalizuota, t. y. joje turi būti keleivio pavardė, vardas ir įrašas, kad suteikta 100 procentų lengvata. Mokiniams, neturintiems elektroninio mokinio pažymėjimo, turi būti išduodamos elektroninio bilieto kortelės su nuotrauka, pavarde, vardu ir mokymosi įstaigos pavadinimu.

9. Centras iki kiekvieno einamo mėnesio 25 dienos vežėjui teikia socialinę riziką patiriančių ir nepasiturinčių šeimų vaikų, lankančių Centrą ir įsigysiančių elektroninį bilietą kitam mėnesiui, sąrašus. Sąrašai turi būti raštu suderinti su Savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriumi, juose turi būti nurodyti vaikai, kurie nuolat (ne rečiau kaip 8 kartus per mėnesį) lanko Centrą ir kuriems į jį reikia vykti visuomeniniu transportu. Vaikas, kuris dėl ligos ar kitos pateisinamos priežasties atitinkamą mėnesį nelankys Centro arba lankys mažiau nei 8 kartus per mėnesį, turi būti įtrauktas į šiame punkte nurodytą sąrašą.

10. Globos centrai iki kiekvieno einamo mėnesio 25 dienos vežėjui teikia informaciją dėl naujų globojamų vaikų, kurie įsigis elektroninį bilietą kitam mėnesiui, duomenų įvedimo į sistemą arba vaikų, kuriems globa buvo panaikinta ir kurie buvo grąžinti tėvams, duomenų pašalinimo iš jos.

 

III SKYRIUS

KARTINIO ELEKTRONINIO BILIETO ĮSIGIJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA

 

11. Kartiniai elektroniniai bilietai išduodami vežėjo klientų aptarnavimo centruose. Kartiniai elektroniniai bilietai įkeliami į elektroninio bilieto korteles. Elektroninio bilieto kortelės išduodamos nustatyta visiems keleiviams bendra tvarka. Elektroninio bilieto kortelė turi būti personalizuota, t. y. į elektroninio bilieto duomenų bazę turi būti įtraukta ir į elektroninio bilieto kortelę turi būti įrašyta keleivio vardas, pavardė ir informacija, kad suteikta 100 procentų nuolaida.

12. Savivaldybės administracijos atsakingi padaliniai vežėjui teikia duomenis apie asmenų, sukakusių 70 metų, ir asmenų, sukakusių 75 metus, deklaravimo vietą Šiaulių mieste. Jeigu vežėjo duomenų bazėje nėra duomenų apie atitinkamo gyventojo deklaruotą vietą Šiaulių mieste arba atsiranda kitų neaiškumų, susijusių su gyventojo gyvenamosios vietos nustatymu, šis gyventojas turi pasiimti gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą iš Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus, o seniūnijos gyventojas – iš atitinkamos seniūnijos ir ją pateikti vežėjui.

13. Kartinio elektroninio bilieto turėtojas, pirmą kartą įsigydamas bilietą su 100 proc. nuolaida, turi:

13.1. jei yra sukakęs 70 metų arba 75 metus, pateikti vežėjui pensininko pažymėjimą arba kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kuriame būtų nuotrauka ir gimimo data;

13.2. jei turi didelių specialiųjų poreikių, pateikti vežėjui neįgaliojo pažymėjimą;

13.3. jei turi didelių specialiųjų poreikių ir neįgaliojo pažymėjimą, išduotą kitos Lietuvos Respublikos savivaldybės, tačiau jo gyvenamoji vieta deklaruota Šiaulių miesto savivaldybėje, turi pasiimti gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą iš Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus, o seniūnijos gyventojas – iš atitinkamos seniūnijos ir ją pateikti vežėjui;

13.4. rašytinai įsipareigoti pažymėti kartinį elektroninį bilietą kiekvieno važiavimo metu. Nepažymėjus kartinio elektroninio bilieto, fiksuojama, kad asmuo važiuoja be bilieto, ir už tai gali būti taikoma administracinė atsakomybė.

14. Kartinis elektroninis bilietas galioja vieną kalendorinį mėnesį (nuo pirmos iki paskutinės mėnesio dienos imtinai), tačiau, nesant pasikeitimų, nurodytų Aprašo 16 punkte, ir kitais atvejais bilietas automatiškai kas mėnesį pratęsiamas dar penkiasdešimt devyniems mėnesiams. Suėjus penkeriems metams nuo kartinio elektroninio bilieto galiojimo pradžios, bilietas turi būti pratęstas kitam šešiasdešimties mėnesių laikotarpiui viename iš vežėjo klientų aptarnavimo centrų. Asmenys, sukakę 70 metų arba 75 metus, ir asmenys, turintys didelių specialiųjų poreikių, neprasitęsę bilieto naujam šešiasdešimties mėnesių laikotarpiui, neturi galimybių juo naudotis.

15. Kartinis elektroninis bilietas asmenims, sukakusiems 70 metų arba 75 metus, galioja tik turint pensininko pažymėjimą arba kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kuriame būtų nuotrauka ir gimimo data, o asmenims, turintiems didelių specialiųjų poreikių, turint neįgaliojo pažymėjimą.

16. Vežėjas kas mėnesį iki kiekvieno mėnesio 15 dienos, gavęs iš Savivaldybės administracijos duomenis dėl asmenų, sukakusių 70 metų ir 75 metus, gyvenamosios vietos deklaravimo, juos sutikrina su vežėjo elektroninio bilieto sistemoje esamais duomenimis. Asmenims, sukakusiems 70 metų ir 75 metus, bet išsiregistravusiems iš Šiaulių miesto, blokuoja galimybę naudotis elektroniniu bilietu su 100 procentų nuolaida.

17. Vežėjas privalo į elektroninio bilieto sistemą įvesti asmenų, turinčių didelių specialiųjų poreikių, neįgaliojo pažymėjimo galiojimo terminą, nurodytą pažymėjime. Asmenims, turintiems didelių specialiųjų poreikių, 100 procentų nuolaida galioja iki neįgaliojo pažymėjime nurodyto termino. Vežėjas kas mėnesį iki kiekvieno mėnesio 25 dienos patikrina neįgaliojo pažymėjimo galiojimo laiką ir, jam pasibaigus, blokuoja galimybę naudotis kartiniu elektroniniu bilietu.

 

IV SKYRIUS

VEŽĖJŲ IŠLAIDŲ (NEGAUTŲ PAJAMŲ) KOMPENSAVIMO TVARKA IR ATASKATŲ TEIKIMAS

 

18. Vežėjo išlaidos (negautos pajamos), susijusios su lengvatų, nurodytų Aprašo 3 ir 4 punktuose teikimu, kompensuojamos pagal su jais sudarytas sutartis iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto.

19. Savivaldybė vežėjui kompensuoja:

19.1 už Aprašo 3 punkte nurodytiems asmenims faktiškai išduotus elektroninius bilietus;

19.2. pagal faktinį keleivių kelionių skaičių, bet ne daugiau kaip kiekvieno asmens, sukakusio 75 metus, ir asmens, turinčio didelių specialiųjų poreikių, 52 važiavimų miesto autobusais per mėnesį kainą. Už vieną keleivio važiavimą vežėjui mokama 0,54 Eur, t. y. vieno vienkartinio bilieto, įsigyjamo miesto prekybos vietose, kaina;

19.3. pagal faktinį keleivių kelionių skaičių, bet ne daugiau kaip kiekvieno asmens, sukakusio 70 metų ir įsigijusio vieno kalendorinio mėnesio tik savaitgalio dienomis bilietą, 8 važiavimų miesto autobusais per mėnesį kainą. Už vieną keleivio važiavimą vežėjui mokama 0,54 Eur, t. y. vieno vienkartinio bilieto, įsigyjamo miesto prekybos vietose, kaina.

20. Vežėjas Savivaldybės administracijos direktoriui pagal sutartyje dėl vežėjo išlaidų (negautų pajamų), susijusių su lengvatų taikymu vežant keleivius Šiaulių miesto reguliariais susisiekimo autobusų maršrutais, nustatytą kompensavimo tvarką, kas mėnesį teikia PVM sąskaitą faktūrą ir ataskaitą dėl vežėjo išlaidų (negautų pajamų), susijusių su lengvatų, nurodytų Aprašo 3 ir 4 punktuose taikymu, kompensavimo.

21. Vežėjas kartu su Aprašo 20 punkte nurodytais dokumentais pateikia informaciją apie  išduotų su nuolaida:

21.1. elektroninių bilietų skaičių ir kompensacijos sumą atskirai pagal Aprašo 3.1 ir 3.2 papunkčiuose nurodytas asmenų kategorijas;

21.2. ataskaitas (pirminius apskaitos dokumentus) iš elektroninio bilieto sistemos apie faktinį keleivių (pagal atskiras asmenų kategorijas, nurodytas Aprašo 4.1–4.3 papunkčiuose) skaičių, jų važiavimo kartus, kelionių skaičių ir kompensacijos sumą.

22. Vežėjas atsako už Savivaldybės administracijai pateiktų Aprašo 20 ir 21 punktuose nurodytų dokumentų teisingumą.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23. Klausimai, nereglamentuoti Apraše, sprendžiami taip, kaip numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

24. Aprašas keičiamas, naikinamas ar stabdomas jo galiojimas Savivaldybės tarybos sprendimu.

 

___________________________

 

 

 

Į pradžią