Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-254 2008-08-21
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR ŠIAULIŲ MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR  ŠIAULIŲ MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2008 m. rugpjūčio 21 d.  Nr. T-254

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832) 16 straipsnio 2 dalimi ir Šiaulių miesto savivaldybės tarybos reglamento, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2001 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. 184 (2003 m. rugpjūčio 7 d. sprendimo Nr. T-845 redakcija su 2008 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T-224 pataisomis), 121 ir 124 punktais, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.      Neteko galios.

2009 m. birželio 25 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-225 redakcija

 

2. Patvirtinti Šiaulių miesto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatus (pridedama).

3. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių miesto tarybos 1999 m. gegužės 20 d. sprendimą Nr. 279 „Dėl Šiaulių miesto garbės piliečio vardo nuostatų pakeitimo“.

 

 

 

   Savivaldybės mero pavaduotoja,                                                              Alma Javtokienė

   pavaduojanti savivaldybės merą               

______________

 

 

 

  PATVIRTINTA

  Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

  2008 m. rugpjūčio 21 d. sprendimu Nr. T-254

2009 m. gegužės 28 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-197 redakcija

 

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO

NUOSTATAI

 

 

 

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šiaulių miesto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Šiaulių miesto garbės piliečio vardo suteikimo sąlygas ir tvarką, Šiaulių miesto garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo bei darbo organizavimo tvarką, Garbės piliečio teises, Garbės piliečio vardo praradimo pagrindus ir tvarką.

 

II. GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO SĄLYGOS IR TVARKA

 

2. Šiaulių miesto garbės piliečio vardas (toliau – Garbės piliečio vardas) suteikiamas Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiams už ypatingus nuopelnus ir pastangas bei išskirtinį indėlį į Šiaulių miesto mokslo, švietimo, kultūros, sporto, ekonomikos, socialinio vystymo bei kitas sritis ir aktyvią visuomeninę veiklą.

3. Garbės piliečio vardas gali būti suteikiamas tiek gyvam, tiek mirusiam asmeniui. Suteikiant Garbės piliečio vardą mirusiam asmeniui, Garbės piliečio ženklas ir pažymėjimas įteikiami mirusiojo šeimai.

4. Siūlymą dėl Garbės piliečio vardo suteikimo gali teikti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba) nariai, nevyriausybinės organizacijos, vietos bendruomenės, kolegialios gyventojų grupės  ir juridiniai asmenys.

5. Siūlymas asmeniui suteikti Garbės piliečio vardą pateikiamas Šiaulių miesto garbės piliečio vardo suteikimo komisijai (toliau – Komisija) iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. Kartu su siūlymu turi būti pateikta išsami informacija apie siūlomą kandidatą: gyvenimo aprašymas, darbų ir nuopelnų miestui aprašymas ir ne mažiau kaip dvi rekomendacijos, taip pat kandidato sutikimas raštu, kad jis sutinka  būti siūlomas Garbės piliečio vardui suteikti, ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Teisti asmenys, išskyrus politinius kalinius ir tremtinius, negali būti siūlomi kaip kandidatai Garbės piliečio vardui gauti.

2020 m. birželio 18 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-275 redakcija

 

6. Komisijai pateiktų kandidatų Garbės piliečio vardui suteikti sąrašas, kuriame nurodomos ir jų profesinės, visuomeninės pareigos bei kandidatus pateikę juridiniai ir fiziniai asmenys, paskelbiamas visuomenei.

7. Garbės piliečio vardas suteikiamas Komisijos teikimu Savivaldybės tarybos sprendimu. Teikimą, kurį Savivaldybės taryba atmetė, Komisija jai iš naujo svarstyti gali teikti ne anksčiau kaip po dvejų metų.

8. Savivaldybės tarybai priėmus sprendimą asmeniui suteikti Garbės piliečio vardą, organizuojama vieša iškilminga Garbės piliečio vardo suteikimo ceremonija. Garbės piliečiui Savivaldybės meras įteikia specialų Garbės piliečio ženklą, kuriame pavaizduotas miesto herbas ir įrašyta: „Šiaulių miesto garbės pilietis (vardas ir pavardė)“, taip pat įteikia atitinkamame registre įregistruotą Garbės piliečio pažymėjimą (jo forma pateikta šių Nuostatų priede).

2013 m. gegužės 30 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-126 redakcija

 

9.  Apie Garbės piliečio vardo suteikimo faktą padaromas įrašas Šiaulių miesto garbės piliečių knygoje, kuriame pateikiama informacija apie Garbės piliečio veiklą ir gyvenimą.

Apie Garbės piliečio vardo suteikimo faktą informuojama visuomenė.

Garbės piliečio gyvenimo aprašymas (CV) skelbiamas svetainėje siuliugarbescv.lt ir mobiliosios parodos „Šiaulių Garbės CV“ stende.

2020 m. birželio 18 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-275 redakcija

 

10.  Per kalendorinius metus Garbės piliečio vardas paprastai suteikiamas ne daugiau kaip vienam asmeniui.

2013 m. gegužės 30 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-126 redakcija

 

 

III. ŠIAULIŲ MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO KOMISIJA, JOS SUDARYMO TVARKA, DARBO ORGANIZAVIMAS

 

11. Šiaulių miesto garbės piliečio vardo suteikimo komisija yra Savivaldybės tarybos sudaryta jos įgaliojimų laikui 15 narių darbo grupė, kuri nagrinėja gautus siūlymus dėl Garbės piliečio vardo suteikimo ir sprendžia, kokius kandidatus Garbės piliečio vardui suteikti  Savivaldybės tarybai teikti svarstyti.

12. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Šiaulių miesto savivaldybės sprendimais, kitais norminiais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

13. Komisiją sudaro Komisijos pirmininkas ir 14 narių. Komisijos sekretoriumi skiriamas Savivaldybės tarybos sekretoriato darbuotojas. Sekretorius nėra Komisijos narys ir balsavimo teisės neturi.

14. Komisijai vadovauja Savivaldybės meras, kuris yra Komisijos pirmininkas. Jo nesant, Komisijai vadovauja Komisijos pirmininko paskirtas kitas Komisijos narys.

15. Komisijos sudėtį tvirtina Savivaldybės taryba. Jos sudarymo pricipai yra tokie: du jos narius iš asmenų, turinčių Garbės piliečio vardą, rato siūlo Savivaldybės meras, likusius dvylika (po vieną) – aktyviausi Savivaldybės socialiniai partneriai, veikiantys  mokslo, švietimo, kultūros, sporto, ekonomikos, socialinėje ir  kitose srityse bei nevyriausybiniame sektoriuje. Komisijoje negali būti daugiau kaip du asmenys, atstovaujantys tai pačiai institucijai. Komisijos sudėtis keičiama Savivaldybės tarybos sprendimu.

16.   Komisija siūlymus dėl Garbės piliečio vardo suteikimo nagrinėja posėdžiuose, kuriuos šaukia Komisijos pirmininkas arba jo įgaliotas Komisijos narys, paprastai rugsėjo mėnesį Šiaulių miesto gimtadienio šventės „Šiaulių dienos“ proga, kai yra gautas bent vienas pasiūlymas asmeniui suteikti Garbės piliečio vardą. Komisijos posėdis protokoluojamas. Komisijos posėdžio protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir sekretorius.

2018 m. balandžio 5 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-109 redakcija

 

17. Komisijos posėdis laikomas teisėtu, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 visų Komisijos narių. Dėl kandidatų Garbės piliečio vardui suteikti Komisijos nariai balsuoja slaptai. Komisijos nariai paprastai turi po vieną balsą.

Komisija atsižvelgia tik į raštu pateiktas bei pasirašytas rekomendacijas ir atsiliepimus apie kandidatus Garbės piliečio vardui suteikti. Anonimiškų rekomendacijų ir atsiliepimų Komisija nesvarsto.

Komisija, atsižvelgdama į tais kalendoriniais metais pateiktų siūlymų kiekį ir turinį, gali nuspręsti svarstyti bei teikti balsavimui ir tas kandidatūras, kurios buvo pateiktos ankstesniais metais, tačiau Garbės piliečio vardas šiems asmenims suteiktas nebuvo.

Komisija Savivaldybės tarybai teikia tą kandidatą Garbės piliečio vardui suteikti, kuris gavo ne mažiau kaip 2/3 visų Komisijos balsų. Tuo atveju, jei nė vienas iš kandidatų tiek balsų negavo, skelbiamas antrasis balsavimo turas, kuriame balsuojama dėl dviejų daugiausia balsų surinkusių kandidatų. Jei pirmajame balsavimo ture daugiausia balsų surenka keli asmenys, antrajame balsavimo ture jų visų kandidatūros teikiamos balsavimui. Antrajame balsavimo ture sprendimas priimamas paprasta posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma.

2013 m. gegužės 30 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-126 redakcija

 

18. Komisijos sprendimas atsisakyti teikti pasiūlymą svarstyti Savivaldybės tarybai yra galutinis.

19. Jeigu Komisija priima sprendimą teikti Savivaldybės tarybai konkrečią kandidatūrą Garbės piliečio vardui suteikti, ji parengia atitinkamą Savivaldybės tarybos sprendimo projektą.

2013 m. gegužės 30 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-126 redakcija

 

 

IV. GARBĖS PILIEČIO TEISĖS

 

20. Garbės pilietis turi šias teises:

20.1. dalyvauti (stebėtojo teisėmis) ir pasisakyti Savivaldybės tarybos bei jos komitetų posėdžiuose;

20.2. lankytis visuose miesto teritorijoje vykstančiuose renginiuose, kuriuos organizuoja Savivaldybės institucijos, nemokamai.

  

V. GARBĖS PILIEČIO VARDO PRARADIMO PAGRINDAI IR TVARKA

 

21. Asmuo praranda Garbės piliečio vardą, jei:

21.1. Neteko galios.

2020 m. birželio 18 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-275 redakcija

 

         21.2. Savivaldybės taryba 2/3 visų narių balsų dauguma priima sprendimą, jog tam tikras jo poelgis yra nesuderinamas su Garbės piliečio vardu arba jį žemina.

         22. 21.2 punkte numatytu atveju Savivaldybės taryba Komisijos teikimu svarsto sprendimą pripažinti netekusiu galios Savivaldybės tarybos sprendimą dėl Garbės piliečio vardo suteikimo. Savivaldybės tarybai priėmus sprendimą pripažinti netekusiu galios Savivaldybės tarybos sprendimą dėl Garbės piliečio vardo sutiekimo, asmuo privalo grąžinti Savivaldybės merui arba jo įgaliotam Komisijos nariui Garbės piliečio ženklą ir pažymėjimą.

         23. Apie Garbės piliečio vardo netekimą informuojama miesto visuomenė vietinėje spaudoje.

  

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

         24. Šiaulių miesto savivaldybės administracija rūpinasi Garbės piliečio ženklo pagaminimu, Garbės piliečių knygos tvarkymu, pažymėjimų išrašymu, informuoja visuomenę apie Garbės piliečio vardo suteikimą ir netekimą, tvarko kitus su Garbės piliečio vardo suteikimu susijusius dokumentus.

Vienas Garbės piliečio ženklo etalono egzempliorius saugomas Savivaldybėje, kitas – Šiaulių „Aušros“ muziejuje.

241. Mirus Garbės piliečiui, jo šeimos ar kitų artimųjų prašymu Savivaldybė gali iš dalies apmokėti  laidojimo išlaidas (ne daugiau kaip 25 bazinių socialinių išmokų dydžio suma). Nesant Garbės piliečio šeimos ar kitų artimųjų, laidotuves organizuoja Savivaldybė. Tokiu atveju apmokamos visos laidojimo išlaidos pagal šias išlaidas patvirtinančius dokumentus.

2018 m. balandžio 5 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-109 redakcija

 

242. Savivaldybės siūlymu, artimiesiems sutikus, Garbės piliečio antkapis žymimas Šiaulių miesto herbu ir įrašu „Šiaulių miesto garbės pilietis“.

2018 m. balandžio 5 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-109 redakcija

 

         25. Lėšos išlaidoms, susijusioms su Garbės piliečio vardo suteikimu, taip pat laidojimo išlaidoms skiriamos iš savivaldybės biudžeto bendrųjų administracijos asignavimų.

2018 m. balandžio 5 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-109 redakcija

 

_______________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

                                                              Šiaulių  miesto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų,

                                                              patvirtintų Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

                                                              2008 m. rugpjūčio 21 d. sprendimu Nr. T-254,

                                                              2009 m. gegužės 28 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-197 redakcija

                                                               priedas                                     

                                      

ŠIAULIŲ MIESTO GARBĖS PILIEČIO

PAŽYMĖJIMAS


               20____- ____ -____ Nr. ____

                                                                   _______________________________

                                                                                                  (vardas, pavardė) 

                                           Vieta                  yra Šiaulių miesto garbės pilietis.

                                     nuotraukai

                                              Šiaulių miesto garbės piliečio vardas suteiktas

                                                                              20____  m. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

                                                                              20____   m. ____________ __ d.  sprendimu  Nr. ____

 

                                    Savivaldybės meras               ______________________                                                                                                                            (vardas,pavardė)                                                                                

                                                                 A.V.

 

 

 

Į pradžią