Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS, Nr. A-1240 2019-08-30
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŽEMĖS SKLYPO TARP J. BASANAVIČIAUS G. 166 IR GAMYBOS GATVĖS, ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO TARP J. BASANAVIČIAUS G. 166 IR GAMYBOS GATVĖS, ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO

 

2019 m. rugpjūčio 30 d. Nr. A-1240

Šiauliai

 

                     Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 40 straipsnio 7 dalies 4 punktu, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija su pakeitimais) „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės) 5, 72 ir 73 punktais, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2019 m. rugpjūčio 21 d. Žemėtvarkos planavimo dokumento patikrinimo aktu Nr. FPA-340-(8.26):

                     1. T v i r t i n u žemės sklypo tarp J. Basanavičiaus g. 166 ir Gamybos gatvės, formavimo ir pertvarkymo projektą (toliau – Projektas), kuriuo suformuojamas naujas valstybinės žemės sklypas.

 Projektu suformuotas žemės sklypas Nr. 1, kurio:

1.1. ribos ir plotas – 0,7151 ha;

1.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita; žemės naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos ir pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos;

                     1.3. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 29 d. nutarimo Nr. 1640 redakcija) „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ V, VI, XX, XXIX, XXIII, XLIX skyriai;

                     2019 m. spalio 10 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  įsakymo Nr. A-1433 redakcija

 

                     1.4. siūloma nustatyti servitutus:

1.4.1. Servitutas Nr. 222 – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) 0,1694 ha;

1.4.2. Kelio servitutas Nr. 115 – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsččiųjų taku (viešpataujantis daiktas) – 0,0843 ha.

                     2. N u s t a t a u, kad:

                     2.1. planavimo iniciatorius, vadovaudamasis Taisyklių 81 ir 82 punktais, turi nustatyti kadastro duomenis ir teikti duomenis Nekilnojamojo turto registrui.

2.2. Projektas įsigalioja nuo šio įsakymo priėmimo dienos;

2.3. šis įsakymas gali būti skundžiamas Taisyklių 69 punkte nustatyta tvarka.

3. Į p a r e i g o j u  ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo šio įsakymo priėmimo dienos:

3.1. Bendrųjų reikalų skyrių šį įsakymą paskelbti Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.siauliai.lt);

3.2. Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrių informaciją apie šio įsakymo priėmimą (nurodant žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto pavadinimą, įsakymo priėmimo datą, numerį) paskelbti interneto svetainėje www.zpdris.lt, paslaugos bylos Nr. ZSFP-60894.

4. Informuoju, kad:

4.1. Žemės sklypo savininkas – Lietuvos Respublika;

4.2. Projekto organizatorius – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius;

4.3. Projekto iniciatorius – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius;

4.4. Projekto rengėjas – MB ,,Altagis“.

 

 

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                           Antanas Bartulis

______________

 

 

Į pradžią