Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T-405 2019-11-07
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2019 m. lapkričio 7 d. sprendimu Nr. T-405

 

 

BENDRUOMENĖS INICIATYVŲ, SKIRTŲ GYVENAMAJAI APLINKAI GERINTI, PROJEKTŲ IDĖJŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto (toliau – savivaldybės biudžetas) lėšomis finansuojamų miesto gyventojų projektų viešosiose erdvėse įgyvendinimo, projektų idėjų pasiūlymų teikimo, vertinimo, atrankos, lėšų skyrimo tvarką. Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų finansavimo tikslas – didinti piliečių įtraukimo į miesto biudžeto formavimą galimybes. Pagrindiniai uždaviniai: skatinti piliečių iniciatyvą mieste, suburti gyventojų bendruomenes, kurios gyvintų ir gerintų kultūrinę, socialinę ir gyvenamąją aplinką, dalyvautų atnaujinant teritorijas, skatinti diskusijas miesto plėtros tema.

2. Bendruomenės iniciatyvos, skirtos gyvenamajai aplinkai gerinti, įgyvendinamos kasmet, numatant tam lėšas kiekvienų metų savivaldybės biudžete.

3. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. pasiūlymasdokumentas su priedais pagal parengtą specialią formą, kurį pateikia pareiškėjas, išdėstydamas idėją (forma pridedama);

3.2. pareiškėjas – asmuo, ne jaunesnis nei 16 metų ir siūlantis gyvenamosios aplinkos gerinimo idėjas;

3.3. projektas – laiku apibrėžta kryptingos veiklos priemonių visuma, kurios tikslas – įgyvendinti Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) strateginį tikslą – vystyti ir puoselėti gyvenamąją ir viešąją aplinką, patrauklią gyventi, dirbti, tobulėti;

3.4. darbo grupė – Savivaldybės mero potvarkiu sudaryta projektų idėjų pasiūlymų vertinimo darbo grupė. Darbo grupės funkcijos – vertinti projektų idėjų pasiūlymus, sudaryti atrinktų projektų sąrašą ir pateikti jį tolimesniam projektų atrankos etapui – viešam balsavimui;

3.5. mažos apimties projektai – infrastruktūros ir kiti kultūros, socialiniai projektai įgyvendinami einamaisiais metais Šiaulių miesto neprivačioje teritorijoje, kurių vertė neviršija 50,0 tūkst. eurų ir kuriems nereikalingas techninis projektas;

3.6. didelės apimties projektai – infrastruktūros projektai, kurių vertė neviršija 150,0 tūkst. eurų ir kurie įgyvendinami per 2 metus Šiaulių miesto neprivačioje teritorijoje, techninę dokumentaciją pradedant rengti pirmaisiais projekto įgyvendinimo metais;

3.7. balsavimas už projektų įgyvendinimą – balsavimas už pateiktą projekto iniciatyvą nustatytoje vietoje ir nustatytos formos balsavimo lape arba elektroninėmis priemonėmis;

3.8. kvietimas teikti pasiūlymus (toliau – kvietimas) – viešoje erdvėje publikuojamas skelbimas, kuriame nurodama projektų idėjų pasiūlymų pateikimo sąlygos ir terminai.

 

II SKYRIUS

PROJEKTŲ IDĖJŲ PASIŪLYMŲ TEIKIMO TVARKA

 

4. Projektų idėjų pasiūlymai teikiami ir gali dalyvauti mažos arba didelės apimties Šiaulių miesto infrastruktūros gerinimo projektų kategorijose.

5. Projektų idėjų pasiūlymus gali teikti ne jaunesni nei 16 metų gyventojai.

6. Projektų idėjų pasiūlymai teikiami vadovaujantis Aprašu ir kvietime nustatyta tvarka ir terminais.

7. Kvietimas skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje www.siauliai.lt.

8. Pareiškėjai kvietime nustatyta tvarka ir terminais pateikia užpildytą nustatytos formos projektų idėjų pasiūlymą ir privalomą pateikti kitą reikalingą informaciją.

9. Būtinieji reikalavimai projekto idėjos pasiūlymui:

9.1. projektas turi būti įgyvendinamas Šiaulių miesto neprivačioje teritorijoje;

9.2. tai turi būti viešosios infrastruktūros, gyvenamosios aplinkos gerinimo projektas.

10. Konsultacijos ir metodinė pagalba gyventojams, kurie nori teikti projektų idėjų pasiūlymus, teikiamos Savivaldybės administracijos priimamajame, Vasario 16-osios g. 62, atitinkamuose Savivaldybės administracijos skyriuose.

 

III SKYRIUS

PROJEKTŲ IDĖJŲ PASIŪLYMŲ VERTINIMAS IR ATRANKA

 

11. Projektų idėjų pasiūlymai priimami Savivaldybės administracijos priimamajame Vasario 16-osios g. 62, Šiauliuose, ar elektroniniu paštu info@siauliai.lt.

12. Pagal kvietime nustatytas sąlygas pateikti projektų idėjų pasiūlymai vertinami pasibaigus jų priėmimo terminui.

13. Pareiškėjui sutikus, apibendrinti projektų idėjų pasiūlymai dėl svarbos ir reikalingumo Šiaulių miesto darniam vystymuisi pateikiami Savivaldybės mero potvarkiu sudarytai darbo grupei.

14. Mažos apimties ir didelės apimties projektai vertinami atskirai.

15. Nustačius, kad mažos apimties projekto sąmata viršija numatytą mažos apimties projektams finansuoti nustatytą sumą, darbo grupei rekomendavus, projektas perkeliamas į didelės apimties projektų sąrašą.

16. Savivaldybės mero potvarkiu sudarytos darbo grupės protokoliniu sprendimu patvirtinti projektai paskelbiami viešojoje erdvėje ir vykdoma balsavimo procedūra.

17. Savivaldybės administracija, pareiškėjui pageidaujant, sudaro sąlygas organizuoti viešą projekto idėjos pristatymą.

 

IV SKYRIUS

GYVENTOJŲ PRITARIMAS SIŪLOMIEMS ĮGYVENDINTI PROJEKTAMS

 

18. Mieste gyvenamąją vietą deklaravę gyventojai, ne jaunesni nei 16 metų, savo nuomonę apie projektų įgyvendinimą išreiškia balsavimu.

19. Išsamus projektų sąrašas skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje www.siauliai.lt ir numatytose balsavimo vietose nurodant projekto įgyvendinimo vietą, trumpą projekto aprašymą ir vertę (kainą).

20. Balsavimas vyksta užpildant nustatytos formos balsavimo lapą, kuris paliekamas numatytose, viešai skelbiamose vietoje, arba balsuojama elektroniniu būdu kvietime nurodytu adresu.

21. Balsuojantis asmuo turi nurodyti šiuos duomenis:

21.1. balsuojant balsavimo lape:  vardą, pavardę, gimimo datą, deklaruotą gyvenamąją vietą, parašą;

21.2. balsuojant elektroniniu būdu: vardą, pavardę, gimimo datą, deklaruotą gyvenamąją vietą;

21.3. sutikimą tvarkyti asmens duomenis (jie neskelbiami viešai, o naudojami tik balsuojančiam asmeniui identifikuoti ir patikrinti,  kiek kartų asmuo balsavo).

22. Vienas gyventojas turi teisę balsuoti ne daugiau kaip už 5 atrinktus projektus, atiduodamas vieną balsą už kiekvieną projektą abiejose projektų kategorijose.

23. Balsavus kelis kartus elektroniniu būdu, galioja paskutinis balsavimas.

24. Balsavus elektroniniu būdu ir užpildžius balsavimo lapą, galioja elektroniniu būdu užpildytas balsas.

25. Užpildžius kelis balsavimo lapus, nė vienas balsas neįskaitomas.

26. Balsavusių gyventojų asmens duomenys patikrinami Gyventojų registro duomenų bazėje. Balsavimo lapai perduodami į Savivaldybės archyvą ir saugomi Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“  nustatyta tvarka.

27. Asmens duomenys naudojami tik gavus asmens sutikimą juos naudoti. Asmens duomenys naudojami tik Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų finansavimo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, apraše numatytoms balsavimo procedūroms vykdyti ir saugomi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

PROJEKTŲ FINANSAVIMAS

 

28. Atrinkti ir gyventojų pritarimą gavę projektai ir jų aprašymai viešai skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje www.siauliai.lt.

29. Daugiausia gyventojų balsų gavusių projektų sąrašą tvirtina Savivaldybės taryba. Sprendimo projektą Savivaldybės tarybai rengia Savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Strateginio planavimo ir finansų skyrius.

30. Daugiausia gyventojų balsų gavusius ir Savivaldybės tarybos patvirtintus projektus įgyvendina Savivaldybės administracija. Už projektų įgyvendinimą atsakingi programų, pagal kurias projektas vykdomas, koordinatoriai. Pareiškėjai turi teisę susipažinti su projektų vykdymo eiga.

31. Projektų įgyvendinama tiek, kad neviršytų numatytos finansavimo sumos, patvirtintos einamųjų metų savivaldybės biudžete.

32. Savivaldybės tarybai skyrus finansavimą bendruomenės iniciatyvoms, skirtoms gyvenamajai aplinkai gerinti, įgyvendinti, pradedami vykdyti mažos apimties projektai, o didelės apimties projektams rengiama reikalinga techninė dokumentacija ir kitų metų biudžete planuojamas lėšų poreikis jiems įgyvendinti. Didelės apimties projektai įgyvendinami kitais biudžetiniais metais.

33. Projektai 100 proc. finansuojami  savivaldybės biudžeto lėšomis.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

34. Savivaldybės lėšų, skiriamų projektams finansuoti, naudojimo kontrolę atlieka programų, pagal kurias projektas vykdomas, koordinatoriai.

35. Projektų vykdymo ir lėšų panaudojimo vertinimą atlieka Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, Savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius, vadovaudamiesi jų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.

36. Aprašas gali būti keičiamas, papildomas ar pripažįstamas netekusiu galios Savivaldybės tarybos sprendimu.

 

___________________________________

Į pradžią