Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS, Nr. A-941 2020-07-20
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ M. MAŽVYDO G. 28 IR MAŽVYDO G. 28F, ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ M. MAŽVYDO G. 28 IR MAŽVYDO G. 28F,  ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO

 

2020 m. liepos 20 d. Nr. A-941

Šiauliai

 

 

                     Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 40 straipsnio 7 dalies 4 punktu, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija su pakeitimais) „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės) 5, 72 ir 73 punktais, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2020 m. liepos 7 d. Žemėtvarkos planavimo dokumento patikrinimo aktu Nr. FPA-3592-(8.30):

                     1. T v i r t i n u žemės sklypų M. Mažvydo g. 28 ir M. Mažvydo g. 28F, Šiauliuose, formavimo ir pertvarkymo projektą (toliau – Projektas), kuriuo sujungiami 0,0418 ir 0,0167 ha ploto esamos kitos pagrindinės žemės naudojimo paskirties, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos būdo žemės sklypai.  Projektu suformuotas:

1.1. žemės sklypas Nr. 1, kurio:

1.1.1. ribos ir plotas – 0,1689 ha;

1.1.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita; žemės naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

                     1.1.3. . specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos patvirtintos 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu: 165 (III skyrius, pirmasis skirsnis), 106 (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), 120 (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis), 101 (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis), 121 (VI skyrius, antrasis skirsnis);

                     1.4. siūloma nustatyti servitutą  Nr. 222 – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) 0,0021 ha;

                     2. N u s t a t a u, kad:

                     2.1. planavimo iniciatorius, vadovaudamasis Taisyklių 81 ir 82 punktais, turi pertvarkyti žemės sklypus, nustatyti kadastro duomenis ir teikti duomenis Nekilnojamojo turto registrui;

2.2. žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas įsigalioja nuo šio įsakymo priėmimo dienos;

2.3. šis įsakymas gali būti skundžiamas Taisyklių 69 punkte nustatyta tvarka.

3. Į p a r e i g o j u  ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo šio įsakymo priėmimo dienos:

3.1. Bendrųjų reikalų skyrių šį įsakymą paskelbti Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.siauliai.lt);

3.2. Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrių informaciją apie šio įsakymo priėmimą (nurodant žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto pavadinimą, įsakymo priėmimo datą, numerį) paskelbti interneto svetainėje www.zpdris.lt, paslaugos bylos Nr. ZSFP-67631.

4. Informuoju, kad:

4.1. Žemės sklypų M. Mažvydo g. 28 ir M. Mažvydo g. 28F, savininkai – M. M., N. M;

4.2. Projekto organizatorius – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius;

4.3. Projekto iniciatorius – M. M.;

4.4. Projekto rengėjas – UAB ,,Patikimas matininkas“.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                           Antanas Bartulis

______________

 

Į pradžią