Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. A-951 2020-07-23
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2020 m.            įsakymu Nr. A-

 

PROFILAKTINIŲ TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO, KAI SAVIVALDYBĖ PRISKIRIAMA DIDELĖS RIZIKOS SAVIVALDYBEI, TVARKOS APRAŠAS

 

I. SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.         Profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo, kai savivaldybė priskiriama didelės rizikos savivaldybei, tvarkos aprašas (toliau - Aprašas) reglamentuoja profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo ir atlikimo tvarką asmenims, nurodytiems Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ (toliau - Sprendimas) 1.2.3 papunktyje, kai Šiaulių miesto savivaldybė priskiriama didelės rizikos savivaldybei.

2.         Tepinėlių paėmimas iš nosiaryklės ir ryklės atliekamas Šiaulių miesto  mobiliame punkte vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-390 „Dėl Tepinėlių iš paciento nosiaryklės ir ryklės paėmimo mobiliuose punktuose COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatomis.

3.         Per savaitę bendras profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), atliekamų Šiaulių miesto savivaldybėje Sprendimo 1.2.3 papunktyje nurodytiems asmenims, skaičius turi sudaryti nuo 0,5 iki 1 proc. visų Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų skaičiaus.

 

II. SKYRIUS

 PROFILAKTINIŲ TYRIMŲ ORGANIZAVIMAS

 

4.   Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Sveikatos skyrius (toliau – Sveikatos skyrius) informaciją apie Šiaulių miesto savivaldybės priskiriamą didelės rizikos savivaldybei, paskelbia Šiaulių miesto savivaldybės internetiniame puslapyje ir el. paštu informuoja Sprendimo 1.2.3 papunktyje nurodytas Šiaulių miesto įstaigas, kurių darbuotojai turi būti tiriami.

5.  Sveikatos skyrius, el. paštu informuodamas Šiaulių miesto įstaigas nurodo, kad registracija profilaktiniams tyrimams dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)  į Šiaulių mobilų punktą vykdoma per Karštosios koronaviruso linijos 1808 sistemą ir pateikia slaptažodį, kurį darbuotojai registruodamiesi nurodo kartu su kita prašoma informacija.

6. Karštoji koronaviruso linija darbuotoją trumpąja žinute darbuotojo nurodytu mobiliojo telefono numeriu informuoja apie datą, laiką ir Šiaulių mobiliojo punkto adresą, kuriuo darbuotojas turi atvykti.

7. Šiaulių miesto įstaigos informaciją apie tikrintinų darbuotojų skaičių, patikrintų darbuotojų skaičių ir teigiamų tyrimų atsakymų skaičių pagal poreikį teikia Sveikatos skyriui el. paštu sveikata@siauliai.lt

III. SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.  Už Aprašo nuostatų nevykdymą ar netinkamą vykdymą jį įgyvendinantys subjektai atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

9.  Tai, kas nereglamentuota šiame Apraše, sprendžiama taip, kaip numatyta kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

10.  Pasikeitus teisės aktų nuostatoms, kuriomis vadovaujantis Aprašas buvo parengtas,  bei Apraše nurodytiems Savivaldybės dokumentams, privaloma vadovautis priimtais teisės aktų pakeitimais.

11.  Aprašas gali būti keičiamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

________________

Į pradžią