Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS, Nr. A-963 2020-07-24
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŽEMĖS SKLYPO PIKELIŠKĖS G. 84, ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO PIKELIŠKĖS G. 84, ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO

 

2020 m. liepos 24 d. Nr. A-963

Šiauliai

 

              Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 40 straipsnio 7 dalies 4 punktu, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija su pakeitimais) „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės) 5, 72 ir 73 punktais, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2020 m. liepos 8 d. Žemėtvarkos planavimo dokumento patikrinimo aktu Nr. FPA- 3642-(8.30)

              1. T v i r t i n u žemės sklypo Pikeliškės g. 84 (0,0600 ha ploto, kadastro Nr. 2901/0029:004) Šiauliuose, formavimo ir pertvarkymo projektą (toliau – Projektas). Projekto  planavimo tikslas - įsiterpęs valstybinės žemės plotas sujungiamas su besiribojančiu žemės sklypu. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis - kita, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.  Projektas rengiamas dviem etapais:

              I etapas – įsiterpusio valstybinės žemės sklypo suformavimas:

              1.1. suformuojamas žemės sklypas Nr. 1, kurio:

              1.1.1. ribos ir plotas – 0,0033 ha;

              1.1.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita; žemės naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

              1.1.3. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos patvirtintos 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu: 165 (III skyrius, pirmasis skirsnis), 106 (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), 120 (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis), 149 (III skyrius, dešimtasis skirsnis);

              1.1.4. siūlomas nustatyti servitutas 222 – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) 0,0009 ha.

              II etapas – įsiterpusio žemės sklypo, Projekte pažymėto Nr. 1 prijungimas prie žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2901/0029:004:

              1.1. suformuojamas žemės sklypas Nr. 2, kurio:

              1.1.1. ribos ir plotas – 0,0633 ha;

              1.1.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita; žemės naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

              1.1.3. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos patvirtintos 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu: 165 (III skyrius, pirmasis skirsnis), 106 (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), 120 (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis), 149 (III skyrius, dešimtasis skirsnis);

              1.1.4. siūlomas nustatyti servitutas 222 – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) 0,0009 ha.

              2. N u s t a t a u, kad:

              2.1. planavimo iniciatorius, vadovaudamasis Taisyklių 81 ir 82 punktais, turi pertvarkyti žemės sklypus, nustatyti kadastro duomenis ir teikti duomenis Nekilnojamojo turto registrui.  2.2. Projektas įsigalioja nuo šio įsakymo priėmimo dienos;

              2.3. Šis įsakymas gali būti skundžiamas Taisyklių 69 punkte nustatyta tvarka.       

              3. Į p a r e i g o j u  ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo šio įsakymo priėmimo dienos:

              3.1. Bendrųjų reikalų skyrių šį įsakymą paskelbti Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.siauliai.lt);

              3.2. Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrių informaciją apie šio įsakymo priėmimą (nurodant žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto pavadinimą, įsakymo priėmimo datą, numerį) paskelbti interneto svetainėje www.zpdris.lt, paslaugos bylos Nr. ZSFP- 70818.

              4. Informuoju, kad:

              4.1. Žemės sklypo savininkai – (duomenys neskelbiami);

              4.2. Projekto organizatorius – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius;

              4.3. Projekto iniciatoriai – (duomenys neskelbiami);

              4.4. Projekto rengėjas – UAB ,,Geodezijos linija“.

 

 

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                           Antanas Bartulis

 

 

______________

 

 

Į pradžią