Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Dalyvaukite Šiaulių miesto Rėkyvos seniūnijos Vyturių g. seniūnaitijos seniūnaičio rinkimuose

Kviečiame teikti Vyturių g. seniūnaičio kandidatūrą ar paraginti neabejingus, bendruomeniškus gyventojus juo tapti!

Kandidatūrą galima teikti 2023 m. lapkričio  8 – 17 d.

Pakartotiniai seniūnaičių rinkimai vyks: Vyturių g. seniūnaitijoje.

Pasitikrinti, kuriai seniūnaitijai priklauso jūsų gyvenamoji vieta, galite paspaudę nuorodą: https://www.siauliai.lt/seniunaitijos/

 Ką veikia seniūnaitis (-tė)?

Seniūnaitis, atstovaudamas seniūnaitijos gyventojų interesams seniūnijoje, savivaldybės institucijose ir savivaldybės teritorijoje veikiančiose valstybės įstaigose:

 • turi teisę tiesiogiai dalyvauti rengiant ir svarstant savivaldybės institucijų sprendimų projektus, kai sprendžiami klausimai yra susiję su jo atstovaujamos gyvenamosios vietovės bendruomenės viešaisiais reikalais;
 • dalyvauja svarstant klausimus dėl piniginės socialinės paramos skyrimo savivaldybės tarybos nustatyta tvarka;
 • dalyvauja pretendentų į seniūno pareigas konkurso komisijoje;
 • dalyvauja organizuojant gyventojų apklausas ir gyventojų susitikimus su savivaldybės tarybos nariais, seniūnu, savivaldybės administracijos direktoriumi arba šio įgaliotu atstovu, kitais savivaldybės ir valstybės institucijų ir įstaigų atstovais;
 • dalyvauja seniūnaičių sueigoje;
 • kalendoriniams metams pasibaigus per 2 mėnesius seniūnaitijos gyventojams pateikia praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitą ir veiklos kryptis kitiems kalendoriniams metams.
 • Seniūnaitis skatina gyventojus:
  • prižiūrėti gyvenamosios vietovės teritoriją, rūpintis aplinkos apsauga;
  • rūpintis labiausiai pažeidžiamais bendruomenės nariais (socialinę riziką patiriančiomis šeimomis, nepilnamečiais, vienais gyvenančiais asmenimis, neįgaliaisiais ir kt.);
  • organizuoti sveikatinimo, kultūros ir sporto renginius ir juose dalyvauti;
  • organizuoti bendruomenės saugumo užtikrinimo priemones ir jose dalyvauti;
  • puoselėti savo gyvenamosios vietovės materialųjį ir nematerialųjį paveldą.

 Kaip tapti seniūnaičiu?

Kandidatus į seniūnaičius gali siūlyti gyventojai, toje seniūnaitijoje registruotos ir veiklą vykdančios  bendruomeninės organizacijos (Aprašo 2 priedas). Taip pat gyventojas gali pats save siūlyti kandidatu į seniūnaičius.

Jei kandidatą siūlo gyventojai, gyventojas (-ai) Komisijai turi pateikti:

 • rašytinį kandidato sutikimą (Aprašo 1 priedas);
 • kandidato siūlymo lapą (Aprašo 3 priedas). Kandidatūrą pasirašytinai turi paremti ne mažiau kaip 1 proc. rinkėjų, turinčių teisę rinkti seniūnaitį. Rinkėjas gali paremti kiekvieną kandidatą į seniūnaičius tik po vieną kartą;
 • kandidato veiklos programą ir jos įgyvendinimo aprašymą.

Jei kandidatą siūlo bendruomeninė organizacija, bendruomeninės organizacijos atstovas turi pateikti:

 • rašytinį kandidato sutikimą;
 • patvirtintą bendruomeninės organizacijos susirinkimo protokolo kopiją arba jo išrašą;
 • kandidato veiklos programą ir jos įgyvendinimo aprašymą.

Jei kandidatas pats save siūlo kandidatu į seniūnaičius, turi pateikti:

 • kandidato siūlymo lapą (Aprašo 3 priedas);
 • kandidato veiklos programą ir jos įgyvendinimo aprašymą. Kandidatūrą pasirašytinai turi paremti ne mažiau kaip 1 proc. rinkėjų, turinčių teisę rinkti seniūnaitį. Rinkėjas gali paremti kiekvieną kandidatą į seniūnaičius tik po vieną kartą;

Daugiau informacijos apie seniūnaičių rinkimų tvarką Šiaulių mieste galite rasti internete: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/30933020bc6611eab9d9cd0c85e0b745/asr

Kilus klausimams maloniai prašome kreiptis tel. (8 41) 392 260 arba el. p.

Dokumentų formos:

Aprašo 1 priedas

Aprašo 2 priedas

Aprašo 3 priedas

Rėkyvos seniūnijos vyr. specialistė Neringa Vilčinskaitė-Zavackienė
Į komentarus neatsakome
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas