Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Šiaulių „Saulės“ pradinei mokyklai – 30. Auginti ir augti.

2023-ieji metai Šiaulių „Saulės“ pradinei mokyklai kitokie. Šiais metais įdomu vartyti mokyklos istorijos puslapius, prisiminti tuos, kurie čia mokėsi, dirbo, augino mokyklą ir kartu su ja augo. Dažnai pasvarstoma kokia mokykla buvo pirmaisiais – 1993 – jos veiklos metais ir kokia ji yra šiandiena.

Auginti ir augti „tada“

Mokykla kūrėsi permainų šalyje metais – Nepriklausomos Lietuvos prezidento rinkimai, jachta „Lietuva“ pirmą kartą Lietuvos būriavimo sporto istorijoje apiplaukė apie pasaulį, atkurta Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga, keitėsi nacionalinė valiuta, vyko kiti istoriškai svarbūs įvykiai. Pokyčiai švietimo srityje pažymėti intensyviomis diskusijomis, naujais susitarimais, rengiamomis gairėmis švietimo vystymui. 1993-ių metų pabaigoje pateikta išsami reformuotos mokyklos vadovėlio samprata, mokymo plane jau nurodomas privalomas dorinis ugdymas, parengti Bendrųjų programų principai bei struktūra, o švietimo pertvarkos tam tikrų sričių teorinį pagrindimą galima rasti tais pačiais metais išleistoje knygoje „Lietuvos švietimo reformos gairės“.

Kelionėje mokyklos istorijos puslapiais randame, jog esminis mokyklos prioritetas buvo – sukurti mokyklą pagrįstą humanistinėmis vertybėmis, demokratijos principais. Tikslai ir uždaviniai – mokinių savarankiškumo, iniciatyvumo, kūrybingumo, atsakomybės ugdymas. Pirmoji, ilgametė mokyklos direktorė Regina Miežienė, kartu su mokyklos bendruomene kūrė ir puoselėjo mokyklą, kurioje vertybiniai prioritetai – demokratiški, humaniški tarpusavio santykiai, pagarba, nuoširdumas, atvirumas ir bendradarbiavimas – tapo mokyklos veiklos pamatu.

Mokyklos veiklos pradžia ir vėlesniųjų jos veiklos metų rezultatai leidžia apčiuopti labai aiškų įdirbį ekologinio ugdymo srityje. Sukurta ir įgyvendinta ekologinio ugdymo programa, plėtojant aplinkosauginę, gamtosauginę mokinių ir mokytojų veiklą. Vystytos projektinės veiklos, ypač daug dėmesio skiriant ekologinių projektų ir kitų ekologinio švietimo iniciatyvų įgyvendinimui. Veikė etnografijos muziejus, ekologinis, Lego Didacta kambariai, suburtas ir įgalintas veikti gamtosauginis komitetas. Mokykla ne kartą buvo apdovanota Žaliąja vėliava, tarptautiniais sertifikatais už įdirbį ekologinio švietimo srityje. Kiekvienais metais mokykla stiprino tarptautinį bendradarbiavimą su kitomis užsienio mokyklomis, įgyvendindama Erasmus, Comenius ir kitus tarptautinius projektus.

Pirmosios neformaliojo ugdymo veiklos aiškiai atliepė poreikį pažinti šalies etnografiją, puoselėti šalies kultūros tradicijas. Plėtotos prailgintos dienos grupės, vasaros poilsio stovyklų paslaugos. Mokyklos mokiniai, mokytojai buvo aktyvūs įvairių respublikinių renginių dalyviai.

Auginti ir augti „dabar“

2023-iuosius, jubiliejinius, metus mokykla pasitinka intensyvių permainų laikotarpiu: diegiamas atnaujintas ugdymo turinys, vyksta diskusijos dėl valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2050“, aktyviai rengiamasi įtraukties principo įgyvendinimui mokyklose, diegiamos kokybės vadybos sistemos, vyksta daugelis kitų švietimui, mokyklos veiklai reikšmingų procesų. O kokie šiandiena esame mes?

Šiuo metu „Saulės“ pradinėje mokykloje ugdosi daugiau nei du šimtai septyniasdešimt vaikų, dirba įvairių sričių specialistai, vykdomos pradinio ir priešmokyklinio ugdymo programos, išplėtotos Visos dienos mokyklos grupių, neformaliojo ugdymo paslaugos, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, įgyvendinamos fizinio aktyvumo ir sveikatinimo programos, išskirtinis dėmesys skiriamas pagalbos vaikui teikimui, tėvų ir mokyklos sąveikos kūrimui. Mokykla – atvira pokyčiams, nuolat atsinaujinanti, pripažinta Aktyvia ir Sveikatą stiprinančia mokykla. Ypatingas dėmesys skiriamas tarptautinei projektinei veiklai, įgyvendinant Erasmus+ projektus. STEAM, robotikos, lego veiklų plėtojimui, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis mokyklos vardą garsina šokių studija „Saulutės“ ir vokalinis ansamblis „Sunny Kids“. Paskutiniuosius metus vyko intensyvios diskusijos dėl mokyklos veiklos krypties. Sutarta, jog mokyklos misija – kartu siekiame prasmės, atradimų, mokymosi sėkmės ir tvarios ateities – tampa reikšminga ugdymo procese, diegiant netradicinio ugdymo krypties ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo krypties elementus.

Pasitikdami mokyklos jubiliejinius metus puikiai suvokiame, kad mokyklą kuria žmonės. Mokyklos pažanga įmanoma tada, kai jos kūrime dalyvaujame visi – vaikai, mokytojai, tėvai, darbuotojai, socialiniai partneriai ir kt. Tradicijos ir naujos iniciatyvos tampa pagrindine varomąja bendruomenės gyvenimo jėga, kuri suteikia prasmės jausmą. Mokyklą suprantame, kaip vietą, kurioje ugdomas vaikų kūrybingumas, smalsumas, atsakingumas, gebėjimas imtis lyderystės, veikti drauge su kitais. 

 

Eralda Piktūrnienė,

Šiaulių „Saulės“ pradinės mokyklos mokytoja

Erika Masiliauskienė,

Šiaulių „Saulės“ pradinės mokyklos direktorė

Švietimo skyriaus vyr. specialistė Dainutė Dubinienė
Į komentarus neatsakome
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas