Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijoje vyko Šiaulių miesto ir rajono pedagogų konferencija „Projekto „Kokybės krepšelis“ galimybės, nauda įstaigai ir švietimo bendruomenei“

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamame projekte „Kokybės krepšelis“ dalyvauja trys Šiaulių miesto ugdymo įstaigos: Salduvės progimnazija, Stasio Šalkauskio ir „Saulėtekio“ gimnazijos. Projekto finansinė ir metodinė parama suteikia galimybes tobulinti tas veiklas, kurios konkrečiai mokyklai atrodo svarbiausios mokinių pasiekimams gerinti. Gegužės 29 dieną Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijoje vykusioje konferencijoje „Projekto „Kokybės krepšelis“ galimybės, nauda įstaigai ir švietimo bendruomenei“ Šiaulių miesto ir rajono mokytojai, administracijos atstovai dalinosi savo įžvalgomis įgyvendinat šį projektą, pasiektais pozityviais pokyčiais švietimo įstaigose, ne visada tik skaičiais pamatuojama nauda.

Konferenciją moderavusi Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos direktorė Jūratė Rimkuvienė pasidžiaugė dideliu ir gražiu švietimininkų sambūriu, dalyvių pasiteiravo apie įgytas patirtis, įgyvendinant projektą ir įveikiant išorinio vertinimo iššūkį. Gimnazijos vadovė įžvalgiai pastebėjo, kad įvairios ugdymo įstaigų įgytos priemonės, įkurtos erdvės ir visa, kas turi materialinę vertę ir yra daiktiško pasaulio dalis, nėra galutinė siekiamybė, o tik būtinos sąlygos mokinių ir mokytojų įvairialypei gerovei kurti, efektingiausiu būdu siekti akademinių žinių. Sveikinimo žodį tarė ir Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo skyriaus patarėja Živilė Nakčiūnienė, kuruojanti „Kokybės krepšelio“ įgyvendinimo idėją. Ji vylėsi, kad naujos galimybės, naujos iniciatyvos, kaip „Tūkstantmečio mokyklų“  ar Atvirosios klasės projektai, leis mūsų savivaldybei pagerinti ugdymo(si) kokybę ir džiaugtis akivaizdžios ugdytinių pažangos vaisiais, mokytojų – dalykinių žinių, gebėjimų ir kompetencijų ugdytojų ir kultūros, pasaulietinio mąstymo vėliavnešių – inteligencija. Ne veltui Salduvės progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Birutė Klimašauskienė pranešime aptarė „Kokybės krepšelio“ naudą ir mokiniams, ir mokytojams. Progimnazija naudojasi dirbtiniu intelektu grįsta aplinka Eduten, net 300 pažangą padariusių mokinių apdovanoti šią ugdymo įstaigą reprezentuojančiais ženkliukais, atsižvelgiant į UTA stiprinama pamokos kokybė ir parengtas geros pamokos instrumentas. Savitos, ugdymo(si) procesus tobulinančios Stasio Šalkauskio gimnazijos „Kokybės krepšelio“ įgyvendinimo patirtys. Jomis pasidalijo direktoriaus  pavaduotoja ugdymui Jūratė Butkuvienė. Mokinių asmeninės ūgties bei mokytojų profesinio augimo matavimas – nelengvas iššūkis, tačiau Stasio Šalkauskio gimnazija jį bando įveikti, „Kokybės krepšelio“ skirtomis lėšomis leisdama Asmenybės ūgties dienoraštį, įdiegdama „Penkių įsitraukusio mokymo matmenų“ programą, rūpindamasi mokinių emocine, fizine ir psichine sveikata, gimnazijos bendruomenei organizuodama skatinimo renginius ir kita. Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos pavaduotojas ugdymui Malik'as Agamalijev'as pranešime akcentavo, kad visos „Kokybės krepšelio“ projekto veiklos orientuotos į pagrindinio gimnazijos veiklos tobulinimo plano išsikeltą tikslą – gerinti įvairių gebėjimų ir poreikių mokinių mokymo(si) pasiekimus. Tad naudojantis gimnazijos fizikos, chemijos laboratorijomis bei įkurta nauja STEAM (biologijos) laboratorija skatinamas mokinių susidomėjimas gamtos mokslais, ugdomos kūrybiškumo ir iniciatyvumo kompetencijos, o renovuotoje sporto salėje stiprinamas kūnas ir sveikatinamasi. Džiugu, kad šiuolaikiniam mokiniui patrauklios projektinės ir STEAM veiklos papildo ugdymos(si) procesą ir atveria naujus įvairialypio pažinimo horizontus.

Konferencijos pabaigoje „Saulėtekio“ gimnazijos direktorės klausimas, susietas su „Kokybės krepšelio“ teikiama nauda, dalyvius paskatino apibendrinti įžvalgas: prasmingas projektas leido atnaujinti mokyklų aplinką ir priemones, paskatino sparčiau pereiti prie šiuolaikinės ugdymosi paradigmos, išgrynino pačias sėkmingiausias idėjas, atvertė matomus ir nematomus mokyklinio gyvenimo puslapius. Krepšelyje amžini vieningos švietimo bendruomenės turtai, tad jis niekada nebeištuštės.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Malik Agamalijev

Švietimo skyriaus vyr. specialistė Dainutė Dubinienė
Į komentarus neatsakome
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas