Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Asmens duomenų apsauga

Interneto svetainės privatumo politika

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS INTERNETO SVETAINĖS  PRIVATUMO POLITIKA

 

Mes gerbiame visų Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainės  www.siauliai.lt  lankytojų teisę į privatumą ir įsipareigojame užtikrinti Jūsų asmens duomenų saugumą, todėl šioje Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainės privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) paaiškiname kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, kiek juos saugome ir kokias Jūsų teises užtikriname.

Privatumo politika parengta vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

Privatumo politika galioja visiems asmenims, apsilankiusiems Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje www.siauliai.lt (toliau svetainė), taip pat veiksmams, kuriuos lankytojai gali atlikti svetainėje, nesvarbu, koks įrenginys (kompiuteris, mobilusis telefonas, planšetinis kompiuteris ar kt.) naudojamas.

Svetainėje tvarkomų asmens duomenų valdytoja yra Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau – Administracija) (kodas 188771865,  buveinės adresas Vasario 16-osios g. 62,  LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41 50 94 90, ), kuri užtikrina, kad asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

Informacija apie Administracijos duomenų apsaugos pareigūną pateikta svetainėje skiltyje „Asmens duomenų apsauga“.

Administracija asmens duomenims tvarkyti turi teisę pasitelkti duomenų tvarkytojus: informacinių technologijų ir elektroninių ryšių paslaugų teikėjus ir kitus asmenis, kurie Administracijai valdomus duomenis tvarko Administracijos nustatytais tikslais ir pagal jos nurodymus, laikydamiesi asmens duomenų saugos reikalavimų. Duomenų tvarkytojo atliekamas asmens duomenų tvarkymas reglamentuojamas duomenų tvarkymo sutartimi arba teisės aktais.

Tęsdami naršymą svetainėje, Jūs patvirtinsite, kad susipažinote su šia Privatumo politika ir suprantate jos nuostatas.

 

 1. PAGRINDINĖS PRIVATUMO POLITIKOJE VARTOJAMOS SĄVOKOS

 

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant asmens duomenimis, tokiais kaip vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, elektroninio pašto adresas, interneto identifikatorius ir kt.

Duomenų subjektas – fizinis asmuo naršantis svetainėje ir besinaudojantis svetainės paslaugomis (toliau – svetainės lankytojas).

IP adresas – kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas ir pagal kurį galima identifikuoti asmenį.

Kitos Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente.

 

 1. KOKIŲ ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS PRINCIPŲ LAIKOMĖS TVARKYDAMI ASMENS DUOMENIS

 

Administracija, rinkdama ir naudodama svetainės lankytojų, taip pat iš kitų šaltinių gautus asmens duomenis, laikosi šių principų:

 • asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
 • asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais, teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);
 • asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
 • tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas);
 • asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas).
 • asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

 

 1. KOKIAIS TIKSLAIS IR KOKIUS ASMENS DUOMENIS TVARKOME

 

 • Naršymas mūsų svetainėje (slapukai)

Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome

Kai naršote svetainėje mūsų serveriai automatiškai įrašo Jūsų įrenginio IP adresą, naršyklės tipą ir versiją, operacinės sistemos tipą ir versiją, šalį, iš kurios naršote, tinklalapį, kuriame lankėtės prieš apsilankydami mūsų svetainėje, mūsų svetainės puslapius, kuriuose lankėtės, kiek laiko praleidote naršydami tuose puslapiuose, kokios informacijos ieškojote mūsų svetainėje, prisijungimo laiką, nuorodą iš kokios kitos svetainės/puslapio prisijungėte prie mūsų svetainės ir kitus statistinius duomenis.  

Kokiu tikslu tvarkome Jūsų asmens duomenis

Anksčiau nurodytus duomenis tvarkome siekdami užtikrinti tinkamą svetainės veikimą, jos tobulinimo, klientų aptarnavimo gerinimo tikslais.

 • Pranešimų apie korupciją mūsų svetainės skiltyje „Praneškite apie korupcinį pažeidimą“ pateikimas

Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome

Svetainės lankytojams suteikiama galimybę pateikti Administracijai pranešimą apie korupcinį pažeidimą užpildžius svetainėje esančią formą. Kai pateikiate svetainėje esantį pranešimą, mūsų serveriai automatiškai įrašo Jūsų įrenginio IP adresą. Pateikdami mums pranešimą galite nurodyti savo asmens duomenis - vardą, pavardę, kontaktinius duomenis (telefoninio ryšio numerį, elektroninio pašto adresą, gyvenamosios vietos adresą, telefoninio ryšio numerį) (tik tais atvejais, kai sutinkate, kad dėl Jūsų pateiktos informacijos su Jumis susisiektų atsakingas asmuo už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje). Taip pat yra tvarkomi ir su pranešimu susiję duomenys (pranešimo pateikimo Administracijai faktas, data, laikas, pranešimo turinys).

Kokiu tikslu tvarkome Jūsų asmens duomenis

Anksčiau nurodytus asmens duomenis tvarkome susisiekimo su Jumis tikslu, siekdami gauti papildomos informacijos apie pranešime pateiktas aplinkybes ar jas patikslinti.

 • Pranešimų apie piktnaudžiavimą, neteisėtus veiksmus ar neveikimą, korupciją, lygių galimybių pažeidimus, trūkumus ir kt. mūsų svetainės skiltyje „Praneškite apie pažeidimą“ pateikimas

Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome

Svetainės lankytojams suteikiame galimybę pateikti Administracijai pranešimą apie piktnaudžiavimą, neteisėtus veiksmus ar neveikimą, korupciją, lygių galimybių pažeidimus, trūkumus. Kai pateikiate svetainėje pranešimą, mūsų serveriai automatiškai įrašo Jūsų įrenginio IP adresą. Pateikdami mums pranešimą galite nurodyti savo asmens duomenis - vardą, pavardę, kontaktinius duomenis (telefoninio ryšio numerį, elektroninio pašto adresą, gyvenamosios vietos adresą, telefoninio ryšio numerį). Taip pat yra tvarkomi ir su pranešimu susiję duomenys (pranešimo pateikimo Administracijai faktas, data, laikas, pranešimo turinys).

Kokiu tikslu tvarkome Jūsų asmens duomenis

Anksčiau nurodytus asmens duomenis tvarkome susisiekimo su Jumis tikslu, siekdami informuoti apie Jūsų pranešimo tyrimo eigą ir priimtą sprendimą, taip pat vidaus administravimo (dokumentų valdymo) tikslu.

 • Tiesioginis pokalbis svetainėje

Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome

Svetainės lankytojams suteikiame galimybę tiesiogiai su mumis bendrauti internetu. Tiesioginio pokalbio internetu metu, mūsų serveriai automatiškai įrašo Jūsų įrenginio IP adresą, datą. Taip pat galite pateikti savo vardą, elektroninio pašto adresą, klausimo tipą, paklausimo turinį.

Kokiu tikslu tvarkome Jūsų asmens duomenis

Anksčiau nurodytus Jūsų asmens duomenis tvarkome siekdami sudaryti sąlygas pasikonsultuoti ir atsakyti į Jūsų užduotą klausimą.

 • Naujienlaiškio prenumerata

Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome

Svetainės lankytojai gali užsisakyti naujienlaiškį. Norėdami tai padaryti Jūs pateikiate Administracijai savo elektroninio pašto adresą, kuriuo norėtumėte gauti naujienlaiškį, IP adresą, iš kurio buvo užsisakyta prenumerata, prenumeratos užsakymo datą ir laiką.  

Kokiu tikslu tvarkome Jūsų asmens duomenis

Anksčiau nurodytus Jūsų asmens duomenis tvarkome Jūsų užsakytų naujienų pateikimo tikslu.

 • Skelbimų prenumerata

Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome

Svetainės lankytojams Administracija suteikia galimybę užsisakyti naujausius skelbimus. Norėdami užsisakyti Šiaulių miesto savivaldybės ir Administracijos skelbimus Jūs pateikiate Administracijai savo elektroninio pašto adresą, kuriuo norėtumėte gauti skelbimus, IP adresą, iš kurio buvo užsisakyta prenumerata, prenumeratos užsakymo datą ir laiką.

Kokiu tikslu tvarkome Jūsų asmens duomenis

Anksčiau nurodytus Jūsų asmens duomenis tvarkome Jūsų užsakytų skelbimų pateikimo tikslu.

 • Apklausos anketų pildymas

Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome

Svetainės lankytojams sudarome sąlygas dalyvauti apklausose. Kai dalyvaujate apklausoje, serveriai automatiškai įrašo Jūsų įrenginio IP adresą, prisijungimo prie apklausos datą ir laiką. Tokiu atveju (priklausomai nuo vykdomos apklausos) Jūs mums galite pateikti savo vardą, pavardę, gimimo datą, kontaktinius duomenis (elektroninio pašto adresą, gyvenamosios vietos adresą), kitus būtinus duomenis.

Kokiu tikslu tvarkome Jūsų asmens duomenis

Anksčiau nurodytus Jūsų duomenis tvarkome siekdami sudaryti sąlygas Jums dalyvauti viešosiose apklausose ir galimybė sužinoti Jūsų nuomonę Administracijos sprendžiamais klausimais.

 • Registracija į Administracijos organizuojamus renginius

Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome

Svetainės lankytojams Administracija suteikia galimybę registruotis į Administracijos organizuojamus renginius. Kai registruojatės į renginį, mūsų serveriai automatiškai įrašo Jūsų įrenginio IP adresą. Išankstinės registracijos anketose Administracijai (priklausomai nuo organizuojamo renginio)  Jūs galite pateikti vardą, pavardę, atstovaujamą instituciją, pareigas, elektroninio pašto adresą.

 

Kokiu tikslu tvarkome Jūsų asmens duomenis

Anksčiau nurodytus Jūsų duomenis tvarkome siekdami užtikrinti sklandų organizuojamų renginių administravimą.

 

Administracija gautus Jūsų asmens duomenis gali tvarkyti ir kitais tikslais, jeigu tai būtina siekiant teisėtai vykdyti veiklą, atitikti teisės aktų keliamus reikalavimus, apsiginti nuo pretenzijų, ieškinių ir apsaugoti Administracijos interesus.

 

 1. KOKIOMIS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TEISĖTUMO SĄLYGOMIS REMIAMĖS

 

Administracija, tvarkydama asmens duomenis, remiasi šiomis Reglamente įtvirtintomis teisėto asmens duomenų tvarkymo sąlygomis:

 • Jums davus sutikimą (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas), kai asmens duomenys tvarkomi naujienlaiškių, skelbimų siuntimo tikslais, naudojant slapukus, dalyvaujant apklausose, balsavimuose, registruojantis į Administracijos organizuojamus renginius.
 • Vykdant teisės aktuose nustatytas teisines prievoles (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktas), kai asmens duomenys tvarkomi dėl pranešimų, skundų nagrinėjimo, įskaitant konsultacijų teikimą.
 • Atliekant užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant viešosios valdžios funkcijas (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies e punktas), kai asmens duomenys tvarkomi dėl pranešimų, skundų nagrinėjimo, įskaitant konsultacijų teikimą, ir viešosios nuomonės rinkimą.
 • Siekdami teisėtų Administracijos arba trečiosios šalies interesų (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

Nepilnamečių asmens duomenų tvarkymas

 

Jei esate jaunesnis nei 14 metų, prašome neteikti jokios asmeninės informacijos per svetainę ir (ar) socialinių tinklų paskyras, o siekiant pasinaudoti svetaine, prieš pateikiant asmeninę informaciją yra privaloma pateikti ir vieno iš tėvų ir (ar) teisėto globėjo rašytinį sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

Mes skatiname tėvus ir (ar) teisėtus globėjus stebėti savo vaikų naudojimąsi internetu ir padėti įgyvendinti šią Privatumo politiką, nurodant savo vaikams niekada neteikti asmeninės informacijos per mūsų svetainę ir (ar) socialinius tinklus be tėvų ir (ar) teisėtų globėjų  sutikimo.

 

 1. AR ASMENS DUOMENIS PRIVALOTE PATEIKTI ADMINISTRACIJAI

 

Informuojame, kad norėdami naudotis svetaine, pateikdami užklausą ar užsisakydami naujienlaiškį, skelbimus Jūs privalėsite Administracijai pateikti savo asmens duomenis. Nepateikę asmens duomenų, negalėsite naudotis svetainės funkcijomis ir Administracija negalės Jums teikti paslaugų.

Pavyzdžiui, Jūs galite pasirinkti, ar užsakyti mūsų naujienlaiškį, tačiau jei pageidausite jį gauti, savo elektroninio pašto adresą pateikti privalėsite, nes jo neturėdama Administracija naujienlaiškio Jums atsiųsti negalės. 

 

 1. IŠ KUR GAUNAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

 

Jūsų asmens duomenis Administracija gauna įvairiais būdais:

 • Jūs patys pateikiate mums savo asmens duomenis tiesiogiai. Tai dažniausiai nutinka, kai pildote svetainėje esančias formas, užklausas ir (ar) pranešimus, kai prenumeruojate mūsų naujienlaiškius ir skelbimus, naudojatės mūsų socialinių tinklų paskyromis, dalyvaujate apklausose, balsavimuose.
 • Jūsų asmens duomenis Administracija gali gauti iš Jūsų atstovo.
 • Asmens duomenys apie Jus renkami automatiškai, kai naudojatės mūsų svetaine (naudodami slapukus mes galime automatiškai surinkti tam tikrus duomenis apie Jūsų prieigą prie svetainės ir jos naudojimą (pvz. prieigos datą ir laiką, turinį ir puslapius, prie kurių Jūs prisijungiate svetainėje, IP adresą ir pan.)), kai naudojatės mūsų socialiniais tinklais (pateikiate užklausą, darote viešus įrašus socialinių tinklų „Facebook“, „Instagram“, „Linkedin“ ir „Youtube“ paskyrose.
 • Jūsų asmens duomenys gali būti gaunami iš kitų įstaigų, institucijų ir pan., kiek tai leidžiama pagal galiojančius teisės aktus.

 

 1. KAM TEIKIAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

 

Jūsų asmens duomenis Administracija gali teikti:

 • Kitoms valstybės ir (ar) savivaldybių institucijoms ar įstaigoms, kompetentingoms nagrinėti Jūsų pateiktą pranešimą, kai jo nagrinėti nepriklauso Administracijai.
 • Teisėsaugos ir ikiteisminio tyrimo institucijoms, teismams ir kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų pavestas funkcijas, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką. Šiems subjektams teikiame įstatymų nustatytą ar pačių subjektų nurodytą privalomą teikti informaciją.
 • Duomenų tvarkytojams Administracijos pasirinktiems paslaugų teikėjams (informacinių sistemų priežiūrą, svetainės informacijos tvarkymo ir priežiūros paslaugas teikiančioms įmonėms, duomenų saugojimo paslaugas teikiančioms įmonėms ir pan.). Mūsų pasirinkti paslaugų teikėjai asmens duomenis tvarko Administracijos vardu ir pagal Administracijos nurodymus.

 

Administracija Jūsų asmens duomenų neperduoda į trečiąsias valstybes ar tarptautines organizacijas, t. y. už Europos Sąjungos ribų, išskyrus atvejus, kai tai ją įpareigoja atlikti teisės aktai ar teismai. Jei išimtiniu atveju tokio perdavimo prireiktų, mes darysime viską, kas nuo mūsų priklausys, kad užtikrintume perduodamų asmens duomenų saugumą.

 

Išorinės svetainės

 

Mūsų svetainėje yra nuorodų į kitus interneto tinklapius. Administracija nėra atsakinga už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika.

Ši Privatumo politika taip pat nėra taikoma elektroninei savitarnos svetainei https://mano.siauliai.lt ir https://atviri.siauliai.lt/ .

Socialiniai tinklai

Administracija šiuo metu turi paskyras šiuose socialiniuose tinkluose:

 

 

Socialiniuose tinkluose skelbiame informaciją apie Šiaulių miesto savivaldybės ir Administracijos veiklą ir kitas naujienas.

Atsižvelgdami į tai, kad Administracija neadministruoja anksčiau nurodytų socialinių tinklų, o tik savo paskyrą juose, mes kviečiame Jus susipažinti su informacija apie Jūsų asmens duomenų saugojimą šių socialinių tinklų privatumo dokumentuose.

Svarbu nepamiršti, kad socialinių tinklų paskyrų naudotojams taikoma ne tik ši Privatumo politika, tačiau ir socialinių tinklų, kuriuose yra socialinės paskyros, valdytojų privatumo politikos, taisyklės ir naudojimosi sąlygos. Kai susisiekiate su mumis socialiniuose tinkluose ir teikiate tam tikrą informaciją (pavyzdžiui, rašote mums žinutes komentarus po mūsų įrašais), mes, priklausomai nuo Jūsų pasirinktų privatumo nustatymų, galime matyti viešą Jūsų profilio informaciją (vardą, pavardę, atvaizdą, elektroninį paštą ar pan.). Taip pat ši informacija (pavyzdžiui, Jūsų pateiktas komentaras), priklausomai nuo pasirinktų privatumo nustatymų, gali būti matoma kitiems konkretaus socialinio tinklo lankytojams.

 

 1. KĄ DAROME, KAD APSAUGOTUME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

 

Administracija, tvarkydama asmens duomenis, įgyvendina reikiamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones, siekdama apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

 

 1. KIEK LAIKO SAUGOME ASMENS DUOMENIS

 

Administracija asmens duomenis saugo ne ilgiau, nei to reikia asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti, arba tokį laikotarpį, kurį nurodo teisės aktai. Administracijos tvarkomų asmens duomenų saugojimo terminai yra numatyti Administracijos Dokumentacijos plane.

Asmens duomenų, surinktų panaudojant slapukus, saugojimo terminai yra pateikiama slapukų politikoje, kuri skelbiama svetainės skiltyje „Asmens duomenų sauga“ – „Slapukų naudojimo taisyklės“.

Asmens duomenis naujienlaiškių ir skelbimų prenumeratos tikslu saugome tol, kol neatsisakote naujienlaiškių ir skelbimų prenumeratos. Tą galite padaryti laikydamiesi gautame elektroniniame laiške, kuriuo siunčiame Jums naujienlaiškius ir skelbimus, nurodytų atsisakymo instrukcijų arba susisiekę su Administracija pateikę užklausą.

Jums priėmus sprendimą pateikti Administracijai pranešimą apie pažeidimą, Jūsų asmens duomenys bus saugomi ne trumpiau kaip 5 metus.  

Tiesioginio pokalbio internetu metu surinkti duomenys saugomi 14 kalendorinių dienų.

Pasibaigus duomenų saugojimo terminams, duomenys ištrinami taip, kad jų nebūtų galima atkurti, arba perduodami valstybės archyvui, jeigu tokią pareigą Administracijai nustato teisės aktai.

 

 1. INTERNETO SVETAINĖJE NAUDOJAMI SLAPUKAI

 

Svetainėje yra naudojami slapukai. Slapukai leidžia svetainei prisiminti informaciją apie svetainės lankytojo naršymo įpročius, veiksmus bei nustatymus, kad svetainės lankytojas galėtų naudotis visomis svetainės galimybėmis. Slapukai naudojami svetainės lankytojo sutikimo pagrindu, išskyrus būtinuosius slapukus, kurie įdiegiami automatiškai ir jiems nėra reikalingas svetainės lankytojo sutikimas. Tačiau svetainės lankytojas yra informuojamas apie jų naudojimą.

Savo duotą sutikimą svetainės lankytojas bet kada gali atšaukti pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindamas įrašytus slapukus.

Svetainėje naudojami šių tipų slapukai: būtinieji, statistikos, funkciniai ir rinkodaros.

Svetainės lankytojui atsisakius kai kurių slapukų, gali sulėtėti naršymo internete sparta, gali būti apribotas tam tikrų svetainės funkcijų veikimas.

Detalesnė informacija apie slapukais tvarkomus duomenis yra pateikiama svetainėje naudojamų slapukų politikoje, kuri skelbiama svetainės skiltyje „Asmens duomenų sauga“, „Slapukų naudojimo taisyklės“.

 1. KOKIAS DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISES TURITE

 

Svetainės lankytojas, kaip duomenų subjektas, turi teisę kreiptis į Administraciją dėl klausimų, susijusių su jo asmens duomenų tvarkymu, t. y. turi šias teises:

 • teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą (Reglamento 13, 14 straipsnis);
 • teisę susipažinti su duomenimis (Reglamento 15 straipsnis);
 • teisę reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (Reglamento 16 straipsnis);
 • teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“) (Reglamento 17 straipsnis). Pastaba: šia teise galima pasinaudoti, kai yra bent viena iš Reglamento 17 straipsnio 1 dalyje nurodytų sąlygų;
 • teisę apriboti duomenų tvarkymą (Reglamento 18 straipsnis). Pastaba: šia teise galima pasinaudoti, kai yra bent viena iš Reglamento 18 straipsnio 1 dalyje nurodytų sąlygų;
 • teisę į duomenų perkeliamumą (Reglamento 20 straipsnis). Pastaba: šia teise galima pasinaudoti, kai asmens duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu arba sutartimi ir jei asmens duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis;
 • teisę nesutikti su duomenų tvarkymu (Reglamento 21 straipsnis). Pastaba: šia teise galima pasinaudoti, kai asmens duomenų tvarkymas grindžiamas užduotimi, vykdoma viešojo intereso labui, arba pavestomis viešosios valdžios funkcijomis, arba teisėtais duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesais, įskaitant profiliavimą, atliekamą remiantis paminėtais pagrindais;
 • atšaukti duotą sutikimą tvarkyti savo pateiktus asmens duomenis.

 

 1. KAIP GALITE KREIPTIS DĖL SAVO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO

 

Svetainės lankytojas, manydamas, kad Administracija tvarkydama jo asmens duomenis pažeidžia Reglamentą ir (ar) kitus duomenų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus, turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai adresu: L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius; tel. (+370 5) 271 2804, 279 1445; el. p. .

Daugiau informacijos apie Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir skundų nagrinėjimą galima rasti https://vdai.lrv.lt/.

Savo teises svetainės lankytojas gali įgyvendinti kreipdamasis asmeniškai į Administraciją adresu Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą) ir užpildęs rekomenduojamos formos arba laisvos formos prašymą, o jo atstovas – ir teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą; siųsdamas prašymą ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka, paštu (Vasario 16 – osios 62, LT-76295 Šiauliai); siųsdamas prašymą elektroniniu paštu  (siunčiamas prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu).

Rekomenduojama prašymo forma skelbiama svetainėje skiltyje „Asmens duomenų apsauga“.

Administracija gali atsisakyti nagrinėti svetainės lankytojo gautą prašymą dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo arba už tai gali paprašyti atitinkamo mokesčio, jei prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas arba perteklinis, taip pat kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka reglamentuota Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje taisyklėse, patvirtintose 2020 m. balandžio 8 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-477 „Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo“ su pakeitimais ir papildymais.

Detalesnės informacijos apie duomenų subjektų teises ir jų įgyvendinimą galima rasti svetainėje skiltyje „Asmens duomenų apsauga“.

Jeigu turėtumėte kitokių klausimų dėl savo asmens duomenų tvarkymo, galite kreiptis į Administracijos asmens duomenų apsaugos pareigūną tel. (+370 41) 596 229, el. p. [email protected]

 

 1. KAIP KEIČIAMA, ATNAUJINAMA PRIVATUMO POLITIKA

 

Privatumo politika peržiūrima ir atnaujinama ne rečiau kaip kartą per dvejus metus arba pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems asmens duomenų tvarkymą.

Privatumo politikos pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo svetainėje dienos.

 

Paskutinį kartą peržiūrėta ir atnaujinta 2024-05-07