Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

XVII. Sveikata

Paslaugos  apibūdinimas:

Prašymas dėl dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo iš Savivaldybės biudžeto gali būti pateikiamas asmeniškai arba atstovui atvykus į Šiaulių miesto savivaldybės priimamąjį adresu Vasario 16 – osios g. 62 (9 langelis), Šiauliai atsiuntus paštu arba el. paštu  , per šiauliečių savitarnos svetainę mano.siauliai.lt (paraiška turi būti pasirašyta saugiu elektroniniu parašu, ADOC formatu).

Asmuo apie priimtą sprendimą dėl dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo iš savivaldybės biudžeto informuojamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos. Savivaldybės mero potvarkio kopija asmeniui registruotu paštu prašyme nurodytu adresu išsiunčiama arba įteikiama asmeniškai, atvykus į Šiaulių miesto savivaldybės priimamąjį adresu Vasario 16 – osios g. 62 (9 langelis).

Dantų protezavimo paslaugų išlaidos kompensuojamos iš savivaldybės biudžeto asmenims pagal faktines dantų protezavimo išlaidas, neviršijant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-890 „Dėl Dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintame Dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos apraše nustatytų bazinių dydžių.

Kartu su Savivaldybės mero potvarkio kopija asmeniui pateikiama sutartis, kurią turi pasirašyti dantų protezavimo paslaugos gavėjas, dantų protezavimo paslaugą teikianti ASPĮ ir Savivaldybės administracijos direktorius.

Asmeniui arba jo atstovaujamam asmeniui priklausančią kompensaciją Savivaldybės administracija perveda į asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kuri suteikė dantų protezavimo paslaugas, sąskaitą.

Teisę į dantų protezavimo paslaugas, kompensuojamas iš savivaldybės biudžeto, turi privalomuoju sveikatos draudimu apdrausti nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai, ne trumpiau kaip 3 mėnesius deklaravę gyvenamąją vietą Šiaulių miesto savivaldybėje, kai vieno gyvenančio asmens pajamos neviršija 3,5 valstybės remiamų pajamų dydžių, o bendrai gyvenančių asmenų pajamos neviršija 2,5 valstybės remiamų pajamų dydžių vienam asmeniui, ir kurie negali būti įrašyti į Sąrašą Aprašo 8 punkte nustatyta tvarka:

 • asmenys, kuriems sukako senatvės pensijos amžius;
 • asmenys, kurie pripažinti nedarbingais arba iš dalies darbingais;
 • daugiavaikės šeimos tėvai;
 • socialinę pašalpą gaunantys asmenys;
 • darbingo amžiaus asmenys.

 Šiems asmenims dantų protezavimo paslaugų išlaidos kompensuojamos iš savivaldybės biudžeto:

 • kai ne dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ) klaidų ar paciento tyčinio protezo sugadinimo, o įvykus ūmiai nenumatytai paciento organizmo reakcijai į protezą, šį reikia šalinti, sugydyti burnos ertmę ir pakartotinai protezuoti;
 • kai jie, praradę turėtus dantų protezus, negali atlikti kramtymo funkcijos;
 • kitais Apraše nenumatytais ir išskirtiniais atvejais.

Asmuo pakartotinai į Savivaldybės administracijos Sveikatos skyrių dėl dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo iš Savivaldybės biudžeto gali kreiptis ne anksčiau kaip po 1 metų  nuo dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo iš Savivaldybės biudžeto dienos.  

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais.

Paslaugos rezultatas: Iš Savivaldybės biudžeto kompensuojamas dantų protezavimas.

Teisės aktai:

 1. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimas Nr. T-269 ,,Dėl Dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto  tvarkos aprašo“.          

Inicijavimo forma:

Prašymas DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. prašymą;
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba jo kopiją. Asmeniui pačiam kreipiantis tiesiogiai į Savivaldybės administraciją, pateikiamas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. Įsitikinus asmens tapatybe, dokumentas grąžinamas jį pateikusiam asmeniui, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija nedaroma. Asmeniui kreipiantis paštu, elektroniniu paštu teikiama asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Asmeniui, teikiant prašymą elektroniniu paštu, prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu; 
 3. pažymą apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą;
 4. pažymą apie šeimos sudėtį;
 5. dokumentus, įrodančius vieno gyvenančio asmens ir bendrai gyvenančių asmenų gaunamas pajamas per paskutinius 12 mėnesių;
 6. gydytojo odontologo arba gydytojų odontologų konsiliumo išvadą dėl dantų protezavimo poreikio;
 7. dokumentus, įrodančius dantų protezavimo būtinumą, esant kitiems Apraše nenumatytiems ir išskirtiniams atvejams;
 8. jei prašymą pateikia asmens atstovas – asmens atstovavimą patvirtinantis dokumentas. 

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Sveikatos skyriaus vyr. specialistė Dovilė Marcinkienė, tel. +370 41 596 220, el. paštas  

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 25 darbo dienos. Paslauga nemokama.     

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 25 darbo dienos.

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.        

Raktažodžiai: Dantų protezavimo kompensacija

Paslaugos  apibūdinimas:

Paslauga teikiama fiziniams ir/ar juridiniams asmenims, siekiantiems gauti išvadą apie asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus. Fiziniai ir juridiniai asmenys prašymo formą gali pateikti:
- tiesiogiai atvykę į savivaldybės administraciją: Savivaldybės priimamasis  (9 langelis);
- elektroninėmis priemonėmis (pasirašyta saugiu el. parašu). Siunčiamas per E. pristatymas, el. paštu arba , pateikiamas elektroniniu būdu mano.siauliai.lt portale. Teikiant prašymą el. paštu privaloma laikytis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 nutarimu Nr.875, nustatytų reikalavimų t. y. "Asmenų prašymai raštu, atsiųsti elektroniniais ryšiais, turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą".

Fiziniams ir juridiniams asmenims išvada gali būti pateikta:

 • asmeniui tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją;
 • išsiunčiama registruotu paštu;
 • elektroninėmis priemonėmis (pateikiama mano.siauliai.lt portale, e. pristatymas).

Išvadą apie asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus rengia:

 1. viešoji įstaiga Dainų pirminės sveikatos priežiūros centras, kodas 145371299, www.dainupspc.lt;
 2. viešoji įstaiga Šiaulių centro poliklinika, kodas 145370959, www.siauliupoliklinika.lt;
 3. viešoji įstaiga Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, kodas 145378272, www.gerc.lt;
 4. biudžetinė įstaiga Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras, kodas 145746984, www.spc.siauliai.lt;
 5. biudžetinė įstaiga Šiaulių miesto savivaldybės globos namai, kodas 191784958, www.siauliuglobosnamai.lt.

     Paslaugos gavėjai:

     • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais;
     • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais.

     Paslaugos rezultatas: Pateikta išvada apie asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus.

     Teisės aktai:

     1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. A1- 742 “Dėl Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo”     

     Inicijavimo forma:

     Prašymas DOC    PDF

     Prašymą dėl išvados apie asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus pateikimo gali pateikti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.10 straipsnio 4 dalyje nurodyti asmenys (asmens sutuoktinis, tėvai, pilnamečiai vaikai, globos (rūpybos) institucija arba prokuroras) ir teismas.

     Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

     Prašymas

     Paslauga nemokama.

     Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

     Sveikatos skyriaus vyr. specialistė Inesa Jocė, tel. +370 659 16 562, el. paštas

     Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

     Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

     Paslaugos suteikimo trukmė: 66 darbo dienos. 

     Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

     Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:   mano.siauliai.lt

     Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

     Paslaugos suteikimo trukmė: 66 darbo dienos.

     Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas. 

     Raktažodžiai: Išvados pateikimas

            

        

     Paslaugos  apibūdinimas:

     Paslauga teikiama juridiniams asmenims veiklą vykdantiems Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje, siekiantiems pasirašyti sutartį dėl  savivaldybės skiriamo finansavimo projektinėms veikloms įgyvendinti. Konkurse dalyvaujančių juridinių asmenų steigimo dokumentuose privalo būti nurodyta veiklos sritis, susijusi su skelbiamo konkurso tikslu.

     Juridinis asmuo (nevyriausybinė organizacija) projekto paraiškos formą gali pateikti: tiesiogiai atvykęs į savivaldybės administraciją, atsižvelgiant į konkurso skelbime nurodytą paraiškos teikimo datą ir laiką: Savivaldybės priimamasis, elektroninėmis priemonėmis (turi būti pasirašyta saugiu el. parašu, siunčiama per E. pristatymas, el. paštu arba ), pateikiamas elektroniniu būdu mano.siauliai.lt .

     Teikiant paraišką el. paštu privaloma laikytis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 nutarimu Nr.875, nustatytų reikalavimų t. y. "Asmenų prašymai raštu, atsiųsti elektroniniais ryšiais, turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą".

     Su pareiškėju, kurio pateikta paraiška administracijos direktoriaus sprendimu gavo finansavimą, pasirašoma finansavimo projektui įgyvendinti sutartis. 

     Paslaugos gavėjai:

     Juridiniams asmenims ne verslo tikslais.

     Paslaugos rezultatas: Skirtas dalinis finansavimas projektui įgyvendinti.

     Teisės aktai:

     1. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. vasario 7 d. įsakymas A-198 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatinimo projektų finansavimo konkurso nuostatų ir sutarties formos patvirtinimo“;

     2. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. vasario 24 d. įsakymas A-306 “Dėl Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatinimo projektų vertinimo komisijos veiklos Nuostatų patvirtinimo”.

     Inicijavimo forma:

     Paraiška  DOC   PDF

     Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

     1.  Paraiška;
     2. VĮ Registrų centro išduota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopija arba VĮ Registrų centro išduota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro elektroninio sertifikuoto išrašo kopija;
     3. visų bendradarbiavimo sutarčių ar kitų dokumentų, patvirtinančių bendradarbiavimą, kopijos, jei SP vykdomas su partneriais;
     4. jei paraiškos teikėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti paraiškos teikėjo vardu, originalas;
     5. paraiškos teikėjo vadovo ar įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašyta laisvos formos pažyma, kad nėra aplinkybių, nurodytų Nuostatų 13 punkte;
     6. jei suteiktas partnerių, rėmėjų indėlis, privaloma pateikti indėlį pagrindžiančio dokumento kopiją pagal Nuostatų 7 punktą;
     7. jei partneriai, rėmėjai ketina suteikti indėlį turi būti pateikta preliminari sutartis, ketinimų protokolas ar raštas, laiškas.

     Paslauga nemokama. 

     Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

     Sveikatos skyriaus vyr. specialistė Dovilė Marcinkienė, tel. +370 41 596 220, el. paštas  

     Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

     Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

     Paslaugos suteikimo trukmė: Nuo projekto paraiškos pateikimo iki projekto ataskaitų pateikimo, jei, laimėjus konkursą, pasirašoma sutartis.

      Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas: 

       Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.   

     Paslaugos suteikimo trukmė: Nuo projekto paraiškos pateikimo iki projekto ataskaitų pateikimo, jei, laimėjus konkursą, pasirašoma sutartis.

     Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.        

     Raktažodžiai: Sveikatinimo projektų  paraiškos, sveikatinimo projektų nuostatai, sveikatinimo projektų finansavimas