Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

XXI. Transportas ir pervežimai

Paslaugos  apibūdinimas:

Vadovaujantis registravimo taisyklių nustatyta tvarka, Šiaulių miesto ūkinėje veikloje naudojami ir miesto gatvių eisme dalyvaujantys traktoriai, savaeigės ir žemės ūkio, kelių tiesimo, komunalinio ūkio darbuose naudojamos mašinos (toliau- traktoriai), kurių variklio galia daugiau 8 kw, bei jų krovininės priekabos turi būti registruoti ir turėti valstybinio numerio ženklus. Traktoriai, eksploatuojami uždarose teritorijose ir nedalyvaujantys kelių eisme, gali būti neregistruojami. Traktoriai registruojami savininkų - Lietuvoje nuolat gyvenančių fizinių asmenų arba Lietuvoje įregistruotų juridinių asmenų arba jų atstovų, turinčių įstatymų nustatyta tvarka išduotus įgaliojimus vardu.  Dėl registro duomenų pakeitimo privaloma kreiptis, kai: - pasikeičia traktoriaus savininkas arba daiktinės teisės į traktorių; - pasikeičia traktoriaus savininko duomenys (fizinio asmens – asmens kodas, vardas, pavardė, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento tipas arba numeris arba gyvenamoji vieta (adresas); juridinio asmens – kodas, pavadinimas, teisinė forma arba buveinės adresas); - pasikeičia traktoriaus techniniai ir eksploataciniai duomenys; - pasibaigia registracijos liudijimo galiojimo terminas; - prarandamas registracijos liudijimas ir (arba) valstybinio numerio ženklas. Dėl traktoriaus išregistravimo privaloma kreiptis, kai: - baigiasi laikinos registracijos terminas; - numato traktoriaus toliau neeksploatuoti; - traktorius parduodamas ar kitu būdu perduodamas užsienyje gyvenančiam fiziniam asmeniui ar užsienyje esančiam juridiniam asmeniui; - traktoriaus savininkas išvyksta gyventi į užsienį.

Asmenys prašymus gali pateikti tiesiogiai atvykdami į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos priimamąjį (3 langelis) arba el. paštu elektroniniu parašu pasirašytą prašymą (*docx formatu) arba prašymą pateikti per Elektroninius valdžios vartus (www.e.paslaugos.lt). 

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Fiziniams asmenims verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymas Nr. 3D-384 „Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo”;
 2. Lietuvos Respublikos vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.          

Inicijavimo forma:

Prašymas įregistruoti transporto priemonę DOC  PDF
Prašymas išregistruoti transporto priemonę DOC  PDF
Pranešimas apie parduotą transporto priemonę arba perleistas daiktines teises į ją DOC  PDF
Prašymas dėl traktoriaus, savaeigės mašinos(priekabos) registracijos liudijimo dublikato išdavimo DOC  PDF
Prašymas pakeisti registracijos duomenis DOC  PDF
Traktoriaus, savaeigės žemės ūkio mašinos, savaeigės mašinos ar priekabos pirkimo-pardavimo sutartis DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

Asmenys, norintys įregistruoti traktorius, savaeiges ir žemės ūkio mašinas bei jų priekabas, (toliau- traktorius), pateikia Šiaulių miesto savivaldybės Miesto ūkio ir aplinkos skyriui šiuos dokumentus:
1. prašymas  įregistruoti traktorių (pildomas darbo vietoje);
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. atstovavimą patvirtinantis dokumentas, kai traktorių registruoja savininko atstovas;
4. ankstesnę traktoriaus registraciją patvirtinantis dokumentas, išduotas užsienyje, kai registruojamas naudotas traktorius. Kai registruojamas naudotas traktorius, kuris užsienyje nebuvo registruotas ir nepateikiamas užsienyje išduotas registravimo dokumentas, pateikiami traktoriaus įsigijimo užsienyje dokumentai arba šalies, kurioje įsigytas traktorius, kompetentingų institucijų patvirtinimas, kad traktorius nebuvo registruotas.
5. dokumentai, patvirtinantys traktoriaus nuosavybės faktą. Šiais dokumentais gali būti pirkimo–pardavimo sutartis arba pardavėjo išduota sąskaita faktūra arba PVM sąskaita faktūra ir mokėjimo dokumentas: banko pavedimas, kasos pajamų orderio kvitas, kasos aparato čekis. Tuo atveju, kai už traktorių neapmokėta visa pirkimo sutartyje, sąskaitoje faktūroje arba PVM sąskaitoje faktūroje numatyta suma, bet pateikiamas traktoriaus perdavimo–priėmimo aktas, traktorius laikomas įgytu, jeigu pirkimo sutartis nenustato ko kita;
6. techninius duomenis ir techninę atitiktį patvirtinantys dokumentai, įregistruojant naują traktorių:
6.1. įregistruojant naują ratinį traktorių pateikiamas atitikties sertifikatas, be kitų techninių duomenų, patvirtinantis, kad ratinio traktoriaus variklis atitinka išmetamųjų teršalų ribojimo reikalavimus, numatytus 2014 m. spalio 1 d. Komisijos deleguotajame  reglamente (ES) 2015/96;
6.2. įregistruojant naują savaeigę žemės ūkio, kitą savaeigę mašiną arba priekabą:
6.2.1. dokumentas, patvirtinantis techninius duomenis;
6.2.2. dokumentas, patvirtinantis, kad savaeigė žemės ūkio, kita savaeigė mašina ar priekaba atitinka esminius sveikatos ir saugos reikalavimus (atitikties deklaracija). Nesant atitikties deklaracijos, duomenų tikrinimo metu tikrinama, ar mašina turi CE ženklą;
6.2.3. įregistruojant naują savaeigę žemės ūkio arba kitą savaeigę mašiną – dokumentas, patvirtinantis, kad ji atitinka išmetamų teršalų ribojimo reikalavimus, numatytus Ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių tipo patvirtinimo ir teršalų išmetimo ribojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. 5. Nesant tokio dokumento, atitiktis išmetamų teršalų ribojimo reikalavimams nustatoma traktoriaus duomenų tikrinimo metu;
7. transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas;
8. dokumentai apie sumokėtą valstybės rinkliavą. 

Asmenys, norintys išregistruoti traktorius, savaeiges ir žemės ūkio mašinas bei jų priekabas, (toliau- traktorius), pateikia Šiaulių miesto savivaldybės Miesto ūkio ir aplinkos skyriui šiuos dokumentus:
1. Prašymas išregistruoti traktorių (pildomas darbo vietoje);
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir atstovavimą patvirtinantis dokumentas, kai traktorių registruoja savininko atstovas;
3. Grąžinamas valstybinis traktoriaus numeris.

Asmenys, norintys pakeisti traktoriaus, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registro duomenis, pateikia Šiaulių miesto savivaldybės Miesto ūkio ir aplinkos skyriui šiuos dokumentus:
1. prašymas  pakeisti traktoriaus registro duomenis /perregistruoti traktorių (pildomas darbo vietoje);
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. atstovavimą patvirtinantis dokumentas, (kai traktorių registruoja savininko atstovas);
4. dokumentai, patvirtinantys traktoriaus nuosavybės faktą (Šiais dokumentais gali būti pirkimo–pardavimo sutartis arba pardavėjo išduota sąskaita faktūra arba PVM sąskaita faktūra ir mokėjimo dokumentas: banko pavedimas, kasos pajamų orderio kvitas, kasos aparato čekis. Tuo atveju, kai už traktorių neapmokėta visa pirkimo sutartyje, sąskaitoje faktūroje arba PVM sąskaitoje faktūroje numatyta suma, bet pateikiamas traktoriaus perdavimo–priėmimo aktas, traktorius laikomas įgytu, jeigu pirkimo sutartis nenustato ko kita);
5. techninius duomenis ir techninę atitiktį patvirtinantys dokumentai;
6. transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas;
7. žemės ūkio technikos registracijos liudijimas;
8. dokumentai apie sumokėtą valstybės rinkliavą.

Asmenys, norintys išsiimti traktoriaus, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registracijos liudijimo dublikatą, pateikia Šiaulių miesto savivaldybės Miesto ūkio ir aplinkos skyriui šiuos dokumentus:
1. Prašymas dėl traktoriaus registracijos liudijimo išdavimo (pildomas darbo vietoje);  
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir atstovavimą patvirtinantis dokumentas, kai traktorių registruoja savininko atstovas;
3. dokumentai apie sumokėtą valstybės rinkliavą.

Paslauga mokama. Paslaugos suteikimo kaina:

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmonės kodas: 188659752
Bankas: AB Šiaulių bankas
Sąskaita: LT32 7180 0000 0014 1038
Bankas: UAB Medicinos bankas
Sąskaita: LT42 7230 0000 0012 0025
Bankas: AB ,,Swedbank“
Sąskaita: LT24 7300 0101 1239 4300  
Bankas: AB SEB bankas
Sąskaita: LT05 7044 0600 0788 7175 
Bankas: Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Sąskaita: LT74 4010 0510 0132 4763
Bankas: AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas
Sąskaita: LT78 7290 0000 0013 0151
Įmokos kodas: 53029
Kaina: 
Naujos priemonės registracija – 17 Eur;
Valstybinio numerio ženklo išdavimas - 10 Eur;
Duomenų keitimas, atnaujinimas, perregistravimas - 15 Eur;
Dublikato išdavimas – 7,5 Eur.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyr. specialistas Linas Grikšas, tel. +370 41 596 319, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 3 darbo dienos.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:   e.paslaugos.lt 

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 3 darbo dienos.

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.           

Paslaugos  apibūdinimas:

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų (toliau- traktoriai) techninės apžiūros atliekamos kas du metai, išskyrus naujus traktorius, kurių techninė apžiūra atliekama kas trys metai.
Apžiūra atliekama nuvykus į transporto priemonių buvimo vietą pagal suderintą datą. (Apžiūros vykdomos tik Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje).
Tvarka privaloma visiems juridiniams ir fiziniams asmenims įregistravusiems traktorius, savaeiges ir žemės ūkio mašinas bei jų priekabas.
Traktorius į techninę apžiūrą pateikiamas tvarkingas, švarus ir be prikabinto inventoriaus.
Eksploatuoti techniką, kuriai neatlikta techninė apžiūra, draudžiama.
Traktoriaus savininkas ar valdytojas pateikia šiuos dokumentus:
1. Traktorininko pažymėjimą ar kitą dokumentą, suteikiantį teisę vairuoti traktorių;
2. Traktoriaus registracijos dokumentą;
3. Traktoriaus draudimo liudijimą;
4. Dokumentą apie sumokėtą valstybės rinkliavą.
Asmenys prašymus gali pateikti tiesiogiai atvykdami į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos priimamąjį (3 langelis) arba el. paštu elektroniniu parašu pasirašytą prašymą (*docx formatu). 

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Fiziniams asmenims verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr.207 „Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų techninės apžiūros”;
 2. Lietuvos Respublikos vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.        

Inicijavimo forma:

Prašymas dėl traktoriaus, savaeigės mašinos (priekabos) techninės apžiūros talono dublikato išdavimo  DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

Asmenys, norintys gauti traktorių techninės apžiūros taloną, kreipiasi į Šiaulių miesto savivaldybės Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus specialistą telefonu, žodžiu, raštu, e. paštu ir susitaria dėl traktoriaus techninės apžiūros datos, laiko, vietos.

Asmenys, norintys išsiimti traktoriaus techninės apžiūros talono dublikatą, pateikia Šiaulių miesto savivaldybės Miesto ūkio ir aplinkos skyriui šiuos dokumentus:

 1. Prašymas dėl traktoriaus techninės apžiūros talono dublikato išdavimo (pildomas darbo vietoje);
 2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir atstovavimą patvirtinantis dokumentas, kai kreipiasi savininko atstovas;
 3. traktoriaus registracijos liudijimas;
 4. dokumentai apie sumokėtą valstybės rinkliavą.

Paslauga mokama. Paslaugos suteikimo kaina:

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmonės kodas: 188659752
Bankas: AB Šiaulių bankas
Sąskaita: LT32 7180 0000 0014 1038
Bankas: UAB Medicinos bankas
Sąskaita: LT42 7230 0000 0012 0025
Bankas: AB ,,Swedbank“
Sąskaita: LT24 7300 0101 1239 4300  
Bankas: AB SEB bankas
Sąskaita: LT05 7044 0600 0788 7175 
Bankas: Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Sąskaita: LT74 4010 0510 0132 4763
Bankas: AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas
Sąskaita: LT78 7290 0000 0013 0151
Įmokos kodas: 53029
Kaina: 
Traktoriaus TA – 7,60 Eur;
Traktoriaus priekabos TA – 5,90 Eur;
TA talono dublikato išdavimas – 4,2 Eur.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyr. specialistas Linas Grikšas, tel. +370 41 596 319, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 3 darbo dienos.      

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.         

Paslaugos  apibūdinimas:

Pažyma apie traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų (toliau- traktorius) techninę būklę išduodamos asmenims pateikus laisvos formos prašymą ir atlikus transporto priemonių apžiūrą.
Pažyma rengiama po apžiūros, nuvykus į traktorius buvimo vietą pagal suderintą datą. (Apžiūros vykdomos tik Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje).
Traktoriaus savininkas ar valdytojas pateikia šiuos dokumentus:
1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir atstovavimą patvirtinantis dokumentas, kai kreipiasi savininko atstovas;
2. traktoriaus registracijos dokumentą ar traktoriaus įsigijimo dokumentus.

Asmenys prašymus gali pateikti tiesiogiai atvykdami į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos priimamąjį (3 langelis) arba el. paštu elektroniniu parašu pasirašytą laisvos formos prašymą (*docx formatu). 

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Fiziniams asmenims verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymas Nr. 3D-384 „Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo”.       

Inicijavimo forma:

Prašymas DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. prašymas dėl pažymos apie traktoriaus techninę būklę išdavimo (pildomas darbo vietoje);   
 2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir atstovavimą patvirtinantis dokumentas, kai kreipiasi savininko atstovas;    
 3. traktoriaus registracijos liudijimas ar traktoriaus įsigijimo dokumentus.

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyr. specialistas Linas Grikšas, tel. +370 41 596 319, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 3 darbo dienos.  

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.          

Paslaugos  apibūdinimas:

Važiuoti per Šiaulių miesto gatves transporto priemonėmis, kurių matmenys su kroviniu ar be jo ir  (ar) ašies (ašių) apkrova ir (ar) bendroji masė viršija maksimalius leidžiamus dydžius, galima tik gavus Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus leidimą.

Leidimas išduodamas, kai vežamas: nedalomas krovinys ir kai tokio krovinio negalima arba netikslinga vežti kitos rūšies transporto priemonėmis ir kai vežamas dalijamas krovinys šešių ar daugiau ašių sunkiasvore transporto priemone, kurią sudaro motorinė transporto priemonė ir priekaba (puspriekabė), kurios ne mažiau kaip penkių ašių ratai yra suporinti, ašies (ašių) apkrova yra ne didesnė už didžiausiąją leidžiamąją ašies (ašių) apkrovą ir kurios masė yra didesnė už didžiausiąją leidžiamą naudojantis keliais transporto priemonės ar jų junginio masę, tačiau yra ne didesnė kaip 48 t. Leidimas išduodamas sumokėjus nustatyto dydžio mokestį už naudojimąsi Šiaulių miesto gatvėmis ir jų infrastruktūra.

Prašymą galima pateikti atvykus į Šiaulių miesto savivaldybės priimamąjį (Vasario 16 – osios g. 62, 3 langelis), siųsti el. paštu , arba pateikti ir elektroninėmis ryšio priemonėmis.

Prašymą galima pateikti ir per el. valdžios vartus www.epaslaugos.lt.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Fiziniams asmenims verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Paslaugos rezultatas: Išduotas leidimas važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu savivaldybės keliais arba raštas apie neišduotą leidimą.

Teisės aktai:

 1. Mokesčio už važiavimą Šiaulių mieste didžiagabaritėmis ir sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais), įregistruotomis Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose užsienio valstybėse, taikymo tvarkos aprašas, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014-09-25  sprendimu Nr. T-265. 
 2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymas Nr. 3-66 „Dėl maksimalių leidžiamų transporto priemonių matmenų, leidžiamų ašies (ašių) apkrovos, leidžiamos bendrosios masės patvirtinimo“.
 3.  Leidimų važiuoti Šiaulių miesto gatvėmis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Šiaulių m. savivaldybės tarybos 2007-08-23 sprendimu Nr. T-288.

Inicijavimo forma:

Prašymas DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. prašymas; 
 2. mokesčio įmokos mokėjimo kvitas arba jo kopija.

Paslauga mokama. Paslaugos suteikimo kaina:

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmonės kodas: 188659752
Bankas: AB Šiaulių bankas
Sąskaita: LT32 7180 0000 0014 1038
Bankas: UAB Medicinos bankas
Sąskaita: LT42 7230 0000 0012 0025
Bankas: AB ,,Swedbank“
Sąskaita: LT24 7300 0101 1239 4300  
Bankas: AB SEB bankas
Sąskaita: LT05 7044 0600 0788 7175 
Bankas: Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Sąskaita: LT74 4010 0510 0132 4763
Bankas: AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas
Sąskaita: LT78 7290 0000 0013 0151
Įmokos kodas: 7840
Kaina: 1, 2, 3 lentelė 

* – mokestis skaičiuojamas tik už pilnus kilometrus.

 Turi būti laikomasi šio reikalavimo: kai ašies (ašių) faktiška apkrova ir faktiška transporto priemonės (jų junginio) bendroji masė viršija leidžiamą, nustatomas tas mokestis, kuris yra didesnis.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus Infrastruktūros poskyrio  vyr. specialistė Jūratė Sodienė, tel. +370 41 596 327, el. paštas 

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 5 darbo dienos.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:   e.paslaugos.lt 

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 5 darbo dienos. 

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.        

Raktažodžiai: Didžiagabaritės transporto priemonės.