Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

XXI. Transportas ir pervežimai

Paslaugos  apibūdinimas:

Licencijos (licencijos kopijos) verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, suteikiančios teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršruto pradžia arba pabaiga yra licenciją išdavusios savivaldybės teritorijoje išdavimas, pratęsimas, pakeitimas, pasikeitus joje įrašytiems duomenims

Licenciją verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, suteikiančią teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršrutas prasideda arba baigiasi Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje išduoda, pratęsia, pakeičia Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos skyrius. Licencijos išduodamos (pratęsiamos) vežėjams. Vežėjas - įmonė, įregistruota įstatymų nustatyta tvarka ir turinti teisę vežti keleivius ir krovinius. Įmonė suprantama taip, kaip ji apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 2 straipsnyje. Licencija išduodama tik tiems vežėjams, kurie atitinka Kelių transporto kodekso 8 straipsnyje ir Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 3 straipsnyje nurodytus reikalavimus. Licencija išduodama dešimčiai metų. Pratęsiant licencijos galiojimą išduodama nauja licencija.

Vežėjas, pageidaujantis gauti licenciją arba pratęsti jos galiojimą, pateikia nustatytos formos prašymą ir Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių II skyriuje nurodytų dokumentų vežėjo patvirtintas kopijas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos skyriui.

Licencija išduodama (pratęsiama) arba atsisakoma ją išduoti(pratęsti) (nurodžius priežastis raštu) per 20 darbo dienų nuo prašymo ir dokumentų, kurių reikia licencijai gauti, pateikimo dienos. Licencijos duomenys pakeičiami per 3 darbo dienas nuo prašymo ir dokumentų pateikimo dienos.

Licencijos išduodamos per Vežėjų informacinę sistemą „Vektra“ ir informacinę sistemą „LIS“. Licencijos popierinis dokumentas neišduodamas.

Vežėjams, turintiems kelių transporto veiklos licenciją vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršrutas prasideda arba baigiasi Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje, keleiviams vežti naudojamai transporto priemonei išduodama licenciją atitinkanti licencijos kopija. Licencijos kopijos galioja iki licencijos galiojimo laiko pabaigos. Licencijos  kopijos išduodamos naudojantis Vežėjų informacine sistema „Vektra“. Duomenys apie licencijos kopijas skelbiami IS „Vektra“. Licencijos kopijos popierinis dokumentas neišduodamas. Vežėjas, pageidaujantis gauti licencijos kopiją arba pratęsti jos galiojimą, pateikia nustatytos formos prašymą ir Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių II skyriuje nurodytų dokumentų vežėjo patvirtintas kopijas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos skyriui.  Licencijos kopija išduodama (pratęsiama) arba atsisakoma ją išduoti(pratęsti) (nurodžius priežastis raštu) per 20 darbo dienų nuo prašymo ir dokumentų, kurių reikia licencijai gauti, pateikimo dienos. Licencijos kopijos duomenys pakeičiami per 3 darbo dienas nuo prašymo ir dokumentų pateikimo dienos.

Atsakymas prašymus pateikusiems asmenims pateikiamas raštu, išsiunčiant prašyme nurodytu elektroniniu paštu.

Vežėjas, numatyta tvarka prisijungęs prie Lietuvos transporto saugos administracijos administracinių paslaugų svetainės „e. VKTI“ (https://ltsa.lrv.lt/lt/paslaugos/e-paslaugos), licencijos kopiją gali susieti su konkrečia kelių transporto priemone – įrašant kelių transporto priemonės valstybinį registracijos numerį. Vežėjas atsako už tai, kad licencijos kopija būtų laiku, prieš pradedant kelionę, ir tinkamai, laikantis Kelių transporto kodekso 8 straipsnio 4 dalyje nustatytų sąlygų, susieta su konkrečia kelių transporto priemone. Vežėjas vieną licencijos kopiją gali susieti tik su viena kelių transporto priemone. Vežėjas licencijos kopiją gali susieti su kelių transporto priemone pagal poreikį (keisti su licencijos kopija susietas kelių transporto priemones, susieti naujas kelių transporto priemones, nesusieti kelių transporto priemonių, jeigu jų nenaudoja).

Asmenys prašymus gali pateikti tiesiogiai atvykdami į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos priimamąjį (Vasario 16 – osios g. 62, 3 langelis) arba el. paštu elektroniniu parašu pasirašytą prašymą (*docx formatu) arba prašymą pateikti per Elektroninius valdžios vartus (www.e.paslaugos.lt). 

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims verslo tikslais.

Paslaugos rezultatas: Išduota licenciją (licencijos kopija) verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, pakeisti licencijos (licencijos kopijos) duomenys, pratęstas/ panaikintas licencijos (licencijos kopijos) galiojimas.

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimas Nr. 1434 "Dėl kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo".        

Inicijavimo forma:

Prašymas dėl licencijos išdavimo DOC  PDF
Prašymas dėl licencijos pakeitimo DOC  PDF
Prašymas dėl licencijos pratęsimo DOC  PDF
Prašymas dėl licencijos galiojimo panaikinimo DOC  PDF
Prašymas dėl licencijos kopijos (ų) išdavimo DOC  PDF
Prašymas dėl licencijos kopijos (ų) pakeitimo DOC  PDF
Prašymas dėl licencijos kopijos (ų) pratęsimo DOC  PDF
Prašymas dėl licencijos kopijos (ų) galiojimą panaikinimo DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

Asmenys, norintys įsigyti licenciją arba pratęsti jos galiojimą Miesto ūkio ir aplinkos skyriui turi pateikti šiuos dokumentus:

 1. nustatytos formos prašymą;
 2. asmens tapatybę įrodantį dokumentą arba jo kopiją, jeigu licenciją siekia gauti fizinis asmuo;
 3. vežėjo transporto vadybininko profesinės kompetencijos pažymėjimą arba vežėjo patvirtintą jo kopiją;
 4. dokumentus, įrodančius tinkamą vežėjo finansinę būklę:
  4.1. juridiniai asmenys, išskyrus viešojo sektoriaus subjektus, – metinį balansą arba vežėjo patvirtintą jo kopiją;
  4.2. viešojo sektoriaus subjektai – metinę finansinės būklės ataskaitą arba vežėjo patvirtintą jos kopiją;
  4.3. fiziniai asmenys – Taisyklių priede nustatytos formos nuosavo kapitalo ataskaitą, kurioje nurodyto turto ir suteiktų paskolų sumos turi būti pagrįstos sandorius patvirtinančiais dokumentais, kitais juridinę galią turinčiais dokumentais arba trečiųjų asmenų rašytiniais patvirtinimais, kurių kartu su nuosavo kapitalo ataskaita pateikti nereikia, tačiau licencijas išduodanti institucija ar kita kontroliuojanti institucija gali pareikalauti pateikti nuosavo kapitalo sudėtį įrodančius dokumentus;

     5. vežėjo vadovo ir (ar) transporto vadybininko, kurie (-ie) anksčiau gyveno kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, nepriekaištingą reputaciją patvirtinantį (-ius) dokumentą (-us), nurodytą (-us) Reglamento (EB)Nr. 1071/2009 19 straipsnyje;
     6. transporto vadybininko, paskirto pagal Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 4 straipsnio 1 dalį, darbo sutartį su asmeniu eiti transporto vadybininko pareigas pagal Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 4 straipsnio 2 dalį, arba patvirtintą jų kopiją;
     7. teisę į vežėjo valdymo centrą, patvirtinančius dokumentus ir vežėjo valdymo centro planą arba vežėjo patvirtintas jų kopijas;
     8. mokamasis pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis rinkliavos sumokėjimą.

Asmenys, norintys pasikeisti licenciją, pasikeitus joje įrašytiems duomenims, Miesto ūkio ir aplinkos skyriui turi pateikti šiuos dokumentus:

 1. nustatytos formos prašymą;
 2. asmens tapatybę įrodantį dokumentą arba jo kopiją, jeigu licenciją siekia pasikeisti fizinis asmuo;
 3. dokumentus, įrodančius teisę į vežėjo valdymo centrą, jeigu vežėjo valdymo centras nesutampa su buveine ar vežėjo gyvenamąja vieta, jeigu vežėjas yra fizinis asmuo
 4. mokamasis pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis rinkliavos sumokėjimą.

 Asmenys, norintys panaikinti licencijos galiojimą, Miesto ūkio ir aplinkos skyriui turi pateikti šiuos dokumentus:

 1. nustatytos formos prašymą;
 2. asmens tapatybę įrodantį dokumentą arba jo kopiją, jeigu licencijos galiojimą siekia panaikinti fizinis asmuo.

Asmenys, norintys įsigyti licencijos kopiją arba pratęsti jos galiojimą Miesto ūkio ir aplinkos skyriui turi pateikti šiuos dokumentus:

 1. nustatytos formos prašymą;
 2. Transporto priemonės registracijos liudijimo kopija.
 3. Transporto priemonės registracijos liudijimo kopija su nurodytais naudotojo duomenimis (kai transporto priemonė nuomojama).
 4. Nuomos sutartis (kai transporto priemonė nuomojama).
 5. Transporto priemonės techninės apžiūros talono su galiojančia žyma kopija.
 6. Mokamasis pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis rinkliavos sumokėjimą.

Asmenys, norintys pasikeisti licencijos kopiją, pasikeitus joje įrašytiems duomenims, Miesto ūkio ir aplinkos skyriui turi pateikti šiuos dokumentus:

 1. nustatytos formos prašymą;
 2. Transporto priemonės licencijos kopija (jei buvo išduotas popierinis dokumentas).
 3. Transporto priemonės registracijos liudijimo kopija (kai keičiama licencijos kopija).
 4. Dokumentų, patvirtinančių vežėjo duomenų pasikeitimą kopijas.
 5. Mokamasis pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis rinkliavos sumokėjimą.

 Asmenys, norintys panaikinti licencijos kopijos galiojimą, Miesto ūkio ir aplinkos skyriui turi pateikti šiuos dokumentus:

 1. nustatytos formos prašymą;
 2. asmens tapatybę įrodantį dokumentą arba jo kopiją, jeigu licencijos kopijos galiojimą siekia panaikinti fizinis asmuo.

Šiaulių miesto savivaldybės administracija gali sustabdyti licencijos galiojimą ar panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą, vadovaudamasi Taisyklėse nustatyta tvarka.

Paslauga mokama. Paslaugos suteikimo kaina:

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmonės kodas: 188659752
Bankas: AB Šiaulių bankas
Sąskaita: LT32 7180 0000 0014 1038
Bankas: UAB Medicinos bankas
Sąskaita: LT42 7230 0000 0012 0025
Bankas: AB ,,Swedbank“
Sąskaita: LT24 7300 0101 1239 4300  
Bankas: AB SEB bankas
Sąskaita: LT05 7044 0600 0788 7175 
Bankas: Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Sąskaita: LT74 4010 0510 0132 4763
Bankas: AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas
Sąskaita: LT78 7290 0000 0013 0151
Įmokos kodas: 52729
Kaina: 
Licencijos išdavimas, pratęsimas – 68 Eur;
Licencijos kopijos išdavimas, pratęsimas – 35 Eur;
Licencijos ar  licencijos kopijos duomenų pakeitimas - 10 Eur

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyr. specialistas Linas Grikšas, tel. 8 41 59 63 19, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:   e.paslaugos.lt 

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų.

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas. 

Raktažodžiai: Licenciją verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais. Licencijos kopija transporto priemonei vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais 

             

Paslaugos  apibūdinimas:

Keleiviams vežti reguliariais reisais nustatytu maršrutu reikia leidimo. Leidimai išduodami vežėjams, sudariusiems su Šiaulių miesto savivaldybės administracija keleivių vežimo reguliariais vietinio (miesto) susisiekimo maršrutais sutartį. Leidimus vežti keleivius vietinio susisiekimo maršrutais išduoda Miesto ūkio ir aplinkos skyrius. Leidimo galiojimo terminas turi atitikti sutarties galiojimo terminą. Vežėjas turi pateikti šiuos dokumentus: - nustatytos formos prašymą; - mokamąjį pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį apie nustatytosios valstybės rinkliavos sumokėjimą.

Vežėjui išduodama tiek leidimo egzempliorių, kiek transporto priemonių reikia keleiviams vežti leidime ir tvarkaraštyje nurodytomis sąlygomis.

Pratęsus sutartį, vežėjas turi išsiimti naują leidimą sutarties pratęsimo laikui.

Asmenys prašymus gali pateikti tiesiogiai atvykdami į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos priimamąjį (Vasario 16 – osios g. 62, 3 langelis) arba el. paštu elektroniniu parašu pasirašytą prašymą (*docx formatu). 

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. vasario 14 d. įsakymas Nr. 3-62 "Dėl Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių patvirtinimo";
 2. Lietuvos Respublikos vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.          

Inicijavimo forma:

Prašymas DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

Vežėjas norintys išsiimti/pratęsti leidimą pateikia Šiaulių miesto savivaldybės Miesto ūkio ir aplinkos skyriui šiuos dokumentus:
1. nustatytos formos prašymą;
2. dokumentus apie sumokėtą valstybės rinkliavą.

Šiaulių miesto savivaldybės administracija gali sustabdyti leidimo galiojimą ar panaikinti leidimo galiojimo sustabdymą, vadovaudamasi Taisyklėse nustatyta tvarka ar dėl sutartinių įsipareigojimų pažeidimų.

Paslauga mokama. Paslaugos suteikimo kaina:

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmonės kodas: 188659752
Bankas: AB Šiaulių bankas
Sąskaita: LT32 7180 0000 0014 1038
Bankas: UAB Medicinos bankas
Sąskaita: LT42 7230 0000 0012 0025
Bankas: AB ,,Swedbank“
Sąskaita: LT24 7300 0101 1239 4300  
Bankas: AB SEB bankas
Sąskaita: LT05 7044 0600 0788 7175 
Bankas: Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Sąskaita: LT74 4010 0510 0132 4763
Bankas: AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas
Sąskaita: LT78 7290 0000 0013 0151
Įmokos kodas: 53029
Kaina: 
Leidimas – 18,00 Eur;
Papildomas leidimas – 6,00 Eur

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyr. specialistas Linas Grikšas, tel. 8 41 59 63 19, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų.       

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.   

Paslaugos  apibūdinimas:

Vadovaujantis registravimo taisyklių nustatyta tvarka, Šiaulių miesto ūkinėje veikloje naudojami ir miesto gatvių eisme dalyvaujantys traktoriai, savaeigės ir žemės ūkio, kelių tiesimo, komunalinio ūkio darbuose naudojamos mašinos (toliau- traktoriai), kurių variklio galia daugiau 8 kw, bei jų krovininės priekabos turi būti registruoti ir turėti valstybinio numerio ženklus. Traktoriai, eksploatuojami uždarose teritorijose ir nedalyvaujantys kelių eisme, gali būti neregistruojami. Traktoriai registruojami savininkų - Lietuvoje nuolat gyvenančių fizinių asmenų arba Lietuvoje įregistruotų juridinių asmenų arba jų atstovų, turinčių įstatymų nustatyta tvarka išduotus įgaliojimus vardu.  Dėl registro duomenų pakeitimo privaloma kreiptis, kai: - pasikeičia traktoriaus savininkas arba daiktinės teisės į traktorių; - pasikeičia traktoriaus savininko duomenys (fizinio asmens – asmens kodas, vardas, pavardė, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento tipas arba numeris arba gyvenamoji vieta (adresas); juridinio asmens – kodas, pavadinimas, teisinė forma arba buveinės adresas); - pasikeičia traktoriaus techniniai ir eksploataciniai duomenys; - pasibaigia registracijos liudijimo galiojimo terminas; - prarandamas registracijos liudijimas ir (arba) valstybinio numerio ženklas. Dėl traktoriaus išregistravimo privaloma kreiptis, kai: - baigiasi laikinos registracijos terminas; - numato traktoriaus toliau neeksploatuoti; - traktorius parduodamas ar kitu būdu perduodamas užsienyje gyvenančiam fiziniam asmeniui ar užsienyje esančiam juridiniam asmeniui; - traktoriaus savininkas išvyksta gyventi į užsienį.

Asmenys prašymus gali pateikti tiesiogiai atvykdami į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos priimamąjį (3 langelis) arba el. paštu elektroniniu parašu pasirašytą prašymą (*docx formatu) arba prašymą pateikti per Elektroninius valdžios vartus (www.e.paslaugos.lt). 

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Fiziniams asmenims verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymas Nr. 3D-384 „Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo”;
 2. Lietuvos Respublikos vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.          

Inicijavimo forma:

Prašymas įregistruoti transporto priemonę DOC  PDF
Prašymas išregistruoti transporto priemonę DOC  PDF
Pranešimas apie parduotą transporto priemonę arba perleistas daiktines teises į ją DOC  PDF
Prašymas dėl traktoriaus, savaeigės mašinos(priekabos) registracijos liudijimo dublikato išdavimo DOC  PDF
Prašymas pakeisti registracijos duomenis DOC  PDF
Traktoriaus, savaeigės žemės ūkio mašinos, savaeigės mašinos ar priekabos pirkimo-pardavimo sutartis DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

Asmenys, norintys įregistruoti traktorius, savaeiges ir žemės ūkio mašinas bei jų priekabas, (toliau- traktorius), pateikia Šiaulių miesto savivaldybės Miesto ūkio ir aplinkos skyriui šiuos dokumentus:
1. prašymas  įregistruoti traktorių (pildomas darbo vietoje);
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. atstovavimą patvirtinantis dokumentas, kai traktorių registruoja savininko atstovas;
4. ankstesnę traktoriaus registraciją patvirtinantis dokumentas, išduotas užsienyje, kai registruojamas naudotas traktorius. Kai registruojamas naudotas traktorius, kuris užsienyje nebuvo registruotas ir nepateikiamas užsienyje išduotas registravimo dokumentas, pateikiami traktoriaus įsigijimo užsienyje dokumentai arba šalies, kurioje įsigytas traktorius, kompetentingų institucijų patvirtinimas, kad traktorius nebuvo registruotas.
5. dokumentai, patvirtinantys traktoriaus nuosavybės faktą. Šiais dokumentais gali būti pirkimo–pardavimo sutartis arba pardavėjo išduota sąskaita faktūra arba PVM sąskaita faktūra ir mokėjimo dokumentas: banko pavedimas, kasos pajamų orderio kvitas, kasos aparato čekis. Tuo atveju, kai už traktorių neapmokėta visa pirkimo sutartyje, sąskaitoje faktūroje arba PVM sąskaitoje faktūroje numatyta suma, bet pateikiamas traktoriaus perdavimo–priėmimo aktas, traktorius laikomas įgytu, jeigu pirkimo sutartis nenustato ko kita;
6. techninius duomenis ir techninę atitiktį patvirtinantys dokumentai, įregistruojant naują traktorių:
6.1. įregistruojant naują ratinį traktorių pateikiamas atitikties sertifikatas, be kitų techninių duomenų, patvirtinantis, kad ratinio traktoriaus variklis atitinka išmetamųjų teršalų ribojimo reikalavimus, numatytus 2014 m. spalio 1 d. Komisijos deleguotajame  reglamente (ES) 2015/96;
6.2. įregistruojant naują savaeigę žemės ūkio, kitą savaeigę mašiną arba priekabą:
6.2.1. dokumentas, patvirtinantis techninius duomenis;
6.2.2. dokumentas, patvirtinantis, kad savaeigė žemės ūkio, kita savaeigė mašina ar priekaba atitinka esminius sveikatos ir saugos reikalavimus (atitikties deklaracija). Nesant atitikties deklaracijos, duomenų tikrinimo metu tikrinama, ar mašina turi CE ženklą;
6.2.3. įregistruojant naują savaeigę žemės ūkio arba kitą savaeigę mašiną – dokumentas, patvirtinantis, kad ji atitinka išmetamų teršalų ribojimo reikalavimus, numatytus Ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių tipo patvirtinimo ir teršalų išmetimo ribojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. 5. Nesant tokio dokumento, atitiktis išmetamų teršalų ribojimo reikalavimams nustatoma traktoriaus duomenų tikrinimo metu;
7. transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas;
8. dokumentai apie sumokėtą valstybės rinkliavą. 

Asmenys, norintys išregistruoti traktorius, savaeiges ir žemės ūkio mašinas bei jų priekabas, (toliau- traktorius), pateikia Šiaulių miesto savivaldybės Miesto ūkio ir aplinkos skyriui šiuos dokumentus:
1. Prašymas išregistruoti traktorių (pildomas darbo vietoje);
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir atstovavimą patvirtinantis dokumentas, kai traktorių registruoja savininko atstovas;
3. Grąžinamas valstybinis traktoriaus numeris.

Asmenys, norintys pakeisti traktoriaus, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registro duomenis, pateikia Šiaulių miesto savivaldybės Miesto ūkio ir aplinkos skyriui šiuos dokumentus:
1. prašymas  pakeisti traktoriaus registro duomenis /perregistruoti traktorių (pildomas darbo vietoje);
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. atstovavimą patvirtinantis dokumentas, (kai traktorių registruoja savininko atstovas);
4. dokumentai, patvirtinantys traktoriaus nuosavybės faktą (Šiais dokumentais gali būti pirkimo–pardavimo sutartis arba pardavėjo išduota sąskaita faktūra arba PVM sąskaita faktūra ir mokėjimo dokumentas: banko pavedimas, kasos pajamų orderio kvitas, kasos aparato čekis. Tuo atveju, kai už traktorių neapmokėta visa pirkimo sutartyje, sąskaitoje faktūroje arba PVM sąskaitoje faktūroje numatyta suma, bet pateikiamas traktoriaus perdavimo–priėmimo aktas, traktorius laikomas įgytu, jeigu pirkimo sutartis nenustato ko kita);
5. techninius duomenis ir techninę atitiktį patvirtinantys dokumentai;
6. transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas;
7. žemės ūkio technikos registracijos liudijimas;
8. dokumentai apie sumokėtą valstybės rinkliavą.

Asmenys, norintys išsiimti traktoriaus, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registracijos liudijimo dublikatą, pateikia Šiaulių miesto savivaldybės Miesto ūkio ir aplinkos skyriui šiuos dokumentus:
1. Prašymas dėl traktoriaus registracijos liudijimo išdavimo (pildomas darbo vietoje);  
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir atstovavimą patvirtinantis dokumentas, kai traktorių registruoja savininko atstovas;
3. dokumentai apie sumokėtą valstybės rinkliavą.

Paslauga mokama. Paslaugos suteikimo kaina:

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmonės kodas: 188659752
Bankas: AB Šiaulių bankas
Sąskaita: LT32 7180 0000 0014 1038
Bankas: UAB Medicinos bankas
Sąskaita: LT42 7230 0000 0012 0025
Bankas: AB ,,Swedbank“
Sąskaita: LT24 7300 0101 1239 4300  
Bankas: AB SEB bankas
Sąskaita: LT05 7044 0600 0788 7175 
Bankas: Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Sąskaita: LT74 4010 0510 0132 4763
Bankas: AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas
Sąskaita: LT78 7290 0000 0013 0151
Įmokos kodas: 53029
Kaina: 
Naujos priemonės registracija – 17 Eur;
Valstybinio numerio ženklo išdavimas - 10 Eur;
Duomenų keitimas, atnaujinimas, perregistravimas - 15 Eur;
Dublikato išdavimas – 7,5 Eur.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyr. specialistas Linas Grikšas, tel. 8 41 59 63 19, el. paštas 

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 3 darbo dienos.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:   e.paslaugos.lt 

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 3 darbo dienos.

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.           

Paslaugos  apibūdinimas:

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų (toliau- traktoriai) techninės apžiūros atliekamos kas du metai, išskyrus naujus traktorius, kurių techninė apžiūra atliekama kas trys metai.
Apžiūra atliekama nuvykus į transporto priemonių buvimo vietą pagal suderintą datą. (Apžiūros vykdomos tik Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje).
Tvarka privaloma visiems juridiniams ir fiziniams asmenims įregistravusiems traktorius, savaeiges ir žemės ūkio mašinas bei jų priekabas.
Traktorius į techninę apžiūrą pateikiamas tvarkingas, švarus ir be prikabinto inventoriaus.
Eksploatuoti techniką, kuriai neatlikta techninė apžiūra, draudžiama.
Traktoriaus savininkas ar valdytojas pateikia šiuos dokumentus:
1. Traktorininko pažymėjimą ar kitą dokumentą, suteikiantį teisę vairuoti traktorių;
2. Traktoriaus registracijos dokumentą;
3. Traktoriaus draudimo liudijimą;
4. Dokumentą apie sumokėtą valstybės rinkliavą.
Asmenys prašymus gali pateikti tiesiogiai atvykdami į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos priimamąjį (3 langelis) arba el. paštu elektroniniu parašu pasirašytą prašymą (*docx formatu). 

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Fiziniams asmenims verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr.207 „Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų techninės apžiūros”;
 2. Lietuvos Respublikos vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.        

Inicijavimo forma:

Prašymas dėl traktoriaus, savaeigės mašinos (priekabos) techninės apžiūros talono dublikato išdavimo  DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

Asmenys, norintys gauti traktorių techninės apžiūros taloną, kreipiasi į Šiaulių miesto savivaldybės Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus specialistą telefonu, žodžiu, raštu, e. paštu ir susitaria dėl traktoriaus techninės apžiūros datos, laiko, vietos.

Asmenys, norintys išsiimti traktoriaus techninės apžiūros talono dublikatą, pateikia Šiaulių miesto savivaldybės Miesto ūkio ir aplinkos skyriui šiuos dokumentus:

 1. Prašymas dėl traktoriaus techninės apžiūros talono dublikato išdavimo (pildomas darbo vietoje);
 2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir atstovavimą patvirtinantis dokumentas, kai kreipiasi savininko atstovas;
 3. traktoriaus registracijos liudijimas;
 4. dokumentai apie sumokėtą valstybės rinkliavą.

Paslauga mokama. Paslaugos suteikimo kaina:

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmonės kodas: 188659752
Bankas: AB Šiaulių bankas
Sąskaita: LT32 7180 0000 0014 1038
Bankas: UAB Medicinos bankas
Sąskaita: LT42 7230 0000 0012 0025
Bankas: AB ,,Swedbank“
Sąskaita: LT24 7300 0101 1239 4300  
Bankas: AB SEB bankas
Sąskaita: LT05 7044 0600 0788 7175 
Bankas: Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Sąskaita: LT74 4010 0510 0132 4763
Bankas: AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas
Sąskaita: LT78 7290 0000 0013 0151
Įmokos kodas: 53029
Kaina: 
Traktoriaus TA – 7,60 Eur;
Traktoriaus priekabos TA – 5,90 Eur;
TA talono dublikato išdavimas – 4,2 Eur.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyr. specialistas Linas Grikšas, tel. 8 41 59 63 19, el. paštas 

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 3 darbo dienos.      

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.         

Paslaugos  apibūdinimas:

Pažyma apie traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų (toliau- traktorius) techninę būklę išduodamos asmenims pateikus laisvos formos prašymą ir atlikus transporto priemonių apžiūrą.
Pažyma rengiama po apžiūros, nuvykus į traktorius buvimo vietą pagal suderintą datą. (Apžiūros vykdomos tik Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje).
Traktoriaus savininkas ar valdytojas pateikia šiuos dokumentus:
1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir atstovavimą patvirtinantis dokumentas, kai kreipiasi savininko atstovas;
2. traktoriaus registracijos dokumentą ar traktoriaus įsigijimo dokumentus.

Asmenys prašymus gali pateikti tiesiogiai atvykdami į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos priimamąjį (3 langelis) arba el. paštu elektroniniu parašu pasirašytą laisvos formos prašymą (*docx formatu). 

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Fiziniams asmenims verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymas Nr. 3D-384 „Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo”.       

Inicijavimo forma:

Prašymas DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. prašymas dėl pažymos apie traktoriaus techninę būklę išdavimo (pildomas darbo vietoje);   
 2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir atstovavimą patvirtinantis dokumentas, kai kreipiasi savininko atstovas;    
 3. traktoriaus registracijos liudijimas ar traktoriaus įsigijimo dokumentus.

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyr. specialistas Linas Grikšas, tel. 8 41 59 63 19, el. paštas 

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 3 darbo dienos.  

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.          

Paslaugos  apibūdinimas:

Važiuoti per Šiaulių miesto gatves transporto priemonėmis, kurių matmenys su kroviniu ar be jo ir  (ar) ašies (ašių) apkrova ir (ar) bendroji masė viršija maksimalius leidžiamus dydžius, galima tik gavus Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus leidimą.

Leidimas išduodamas, kai vežamas: nedalomas krovinys ir kai tokio krovinio negalima arba netikslinga vežti kitos rūšies transporto priemonėmis ir kai vežamas dalijamas krovinys šešių ar daugiau ašių sunkiasvore transporto priemone, kurią sudaro motorinė transporto priemonė ir priekaba (puspriekabė), kurios ne mažiau kaip penkių ašių ratai yra suporinti, ašies (ašių) apkrova yra ne didesnė už didžiausiąją leidžiamąją ašies (ašių) apkrovą ir kurios masė yra didesnė už didžiausiąją leidžiamą naudojantis keliais transporto priemonės ar jų junginio masę, tačiau yra ne didesnė kaip 48 t. Leidimas išduodamas sumokėjus nustatyto dydžio mokestį už naudojimąsi Šiaulių miesto gatvėmis ir jų infrastruktūra.

Prašymą galima pateikti atvykus į Šiaulių miesto savivaldybės priimamąjį (Vasario 16 – osios g. 62, 3 langelis), siųsti el. paštu , arba pateikti ir elektroninėmis ryšio priemonėmis.

Prašymą galima pateikti ir per el. valdžios vartus www.epaslaugos.lt.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Fiziniams asmenims verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Paslaugos rezultatas: Išduotas leidimas važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu savivaldybės keliais arba raštas apie neišduotą leidimą.

Teisės aktai:

 1. Mokesčio už važiavimą Šiaulių mieste didžiagabaritėmis ir sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais), įregistruotomis Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose užsienio valstybėse, taikymo tvarkos aprašas, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014-09-25  sprendimu Nr. T-265. 
 2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymas Nr. 3-66 „Dėl maksimalių leidžiamų transporto priemonių matmenų, leidžiamų ašies (ašių) apkrovos, leidžiamos bendrosios masės patvirtinimo“.
 3.  Leidimų važiuoti Šiaulių miesto gatvėmis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Šiaulių m. savivaldybės tarybos 2007-08-23 sprendimu Nr. T-288.

Inicijavimo forma:

Prašymas DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. prašymas; 
 2. mokesčio įmokos mokėjimo kvitas arba jo kopija.

Paslauga mokama. Paslaugos suteikimo kaina:

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmonės kodas: 188659752
Bankas: AB Šiaulių bankas
Sąskaita: LT32 7180 0000 0014 1038
Bankas: UAB Medicinos bankas
Sąskaita: LT42 7230 0000 0012 0025
Bankas: AB ,,Swedbank“
Sąskaita: LT24 7300 0101 1239 4300  
Bankas: AB SEB bankas
Sąskaita: LT05 7044 0600 0788 7175 
Bankas: Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Sąskaita: LT74 4010 0510 0132 4763
Bankas: AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas
Sąskaita: LT78 7290 0000 0013 0151
Įmokos kodas: 7840
Kaina: 1, 2, 3 lentelė 

* – mokestis skaičiuojamas tik už pilnus kilometrus.

 Turi būti laikomasi šio reikalavimo: kai ašies (ašių) faktiška apkrova ir faktiška transporto priemonės (jų junginio) bendroji masė viršija leidžiamą, nustatomas tas mokestis, kuris yra didesnis.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus Infrastruktūros poskyrio  vyr. specialistė Jūratė Sodienė, tel. 8 41 596 327, el. paštas 

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 5 darbo dienos.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:   e.paslaugos.lt 

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 5 darbo dienos. 

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.        

Raktažodžiai: Didžiagabaritės transporto priemonės.