Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

KET pažeidimų tyrimas

Vadovaujantis 2013 m. spalio 31 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-244 patvirtintų „Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatų“ (Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 8 d. sprendimo Nr. T-262 redakcija) (toliau – Nuostatai) punktais :

37. Rinkliavos mokėjimo už naudojimąsi mokamomis automobilių stovėjimo vietomis tvarkos pažeidimai:
      37.1. nesumokėta rinkliava už transporto priemonės stovėjimą mokamoje automobilių stovėjimo vietoje;
      37.2. pasibaigęs 10 minučių terminas tik pastačius automobilį stovėjimo vietoje rinkliavai sumokėti arba  apmokėtas stovėjimo laikas, t. y. automobilio valdytojas, nedelsdamas neišvyko iš stovėjimo vietos pasibaigus apmokėtam laikui arba nedelsdamas nesumokėjo už automobilio stovėjimą Nuostatų 13.1 papunktyje nustatyta tvarka, kai pasibaigė apmokėtas laikas. Šiuo atveju netaikoma Nuostatų 13.2 papunkčio nuostata. Pratęsiant stovėjimo laiką, 10 min. terminas negalioja;
      37.3. naudojamasi gyventojo leidimu, kuriame įrašyta kita transporto priemonė; pasibaigęs gyventojo leidimo galiojimo laikotarpis;
      37.4. nesumokėta rinkliava už rezervuotą stovėjimo vietą; naudojamasi specialiuoju leidimu, kuriame įrašyta kita transporto priemonė; specialusis leidimas taisytas; pasibaigęs specialiojo leidimo galiojimo laikotarpis;
      37.5. nesumokėta rinkliava už transporto priemonės užimamas visas pažymėtas mokamas vietas.
38. Asmuo, padaręs Nuostatuose nustatytos vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimus, atsako Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso, kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 418 straipsnis. Vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybių tarybų nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatuose nustatytos vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimas:

 1. Vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybių tarybų nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatuose nustatytos vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimas užtraukia baudą vairuotojams
  nuo dvidešimt iki keturiasdešimt eurų.
 2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą
  nuo keturiasdešimt iki vieno šimto eurų.

 

Vadovaujantis Nuostatų punktais:

 1. Nuostatuose nustatytos vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimai užfiksuojami darant jų nuotraukas arba stacionariosiomis ar mobiliosiomis teisės pažeidimų fiksavimo sistemomis.
 2. Nuostatai netaikomi asmenims, statantiems automobilius nuosavybės teise priklausančiuose, nuomojamuose ar kitais pagrindais valdomuose žemės sklypuose.
 3. Sumokėta vietinė rinkliava nesuteikia teisės statyti automobilį draudžiamųjų kelio ženklų galiojimo zonoje ar kitaip nesilaikyti Kelių eismo taisyklių. Neįgaliųjų asmenų automobilių statymo kortelė nesuteikia teisės statyti automobilį rezervuotose automobilių stovėjimo vietose.
 4. Sumokėta rinkliava arba jos dalis grąžinama Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatyme nustatytais atvejais tokia tvarka:
  42.1. rinkliava arba jos dalis grąžinama pagal Įmonei raštu pateiktą motyvuotą rinkliavos mokėtojo prašymą, kartu pateikiant prašyme nurodytus faktus pagrindžiančius dokumentus;
  42.2. Įmonė per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos išnagrinėja prašymą ir grąžina vietinę rinkliavą ar jos dalį į rinkliavos mokėtojo nurodytą sąskaitą arba pateikia rinkliavos mokėtojui motyvuotą atsakymą dėl atsisakymo grąžinti vietinę rinkliavą ar jos dalį;
  42.3 jei rinkliavos mokėtojas, sumokėjęs rinkliavą už ilgesnį nei 1 mėnesio laikotarpį, nebenori toliau naudotis paslauga, rinkliava grąžinama tik už ateinančius nepanaudotus mėnesius. Už einamąjį mėnesį rinkliava negrąžinama;
  42.4. rinkliava negrąžinama, jei išvykstama iš transporto priemonės stovėjimo vietos anksčiau nei pasibaigia laikas, už kurį sumokėta rinkliava.

 

ATKREIPIAME DĖMESĮ, kad rinkliava netaikoma už pastatytas ekologiškas transporto priemones (elektros varikliais ar vandeniliu varomus automobilius), registruotas Lietuvos Respublikoje ir pažymėtas valstybinių numerių ženklais, skirtais elektros energija ar vandeniliu varomoms transporto priemonėms.

 

Už automobilio priekinio stiklo valytuvo radus paliktą pranešimą, kad už pastatytą transporto priemonę mokamoje vietoje nesumokėta vietinė rinkliava, suteikiama galimybė sumokėti pranešime nurodytą dydžio rinkliavą, nepriklausomai nuo tą dieną stovėto laiko. Pranešimo rinkliavą sumokėti turite iki kitos dienos 24 val.

Apmokėjimo būdai: visuose Šiauliuose veikiančiuose parkomatuose; PERLO terminaluose (pateikti gautą pranešimą); atliekant bankinį pavedimą:
Sąskaitos Nr.: LT62 7300 0101 7811 4317 „Swedbank”,
AB Gavėjas: UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ įmonės kodas – 144129510
Mokėjimo paskirtis: PRANEŠIMO NUMERIS ir TRANSPORTO PRIEMONĖS VALSTYBINIS NUMERIS.

Nenurodžius duomenų mokėjimas nebus įskaitytas. Nesumokėjus rinkliavos iki kitos dienos 24 valandos, pažeidžiama Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatuose nustatytą vietinės rinkliavos mokėjimo tvarka ir taikoma administracinė atsakomybė, numatyta Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 418 str. Bylos teiseną atlieka Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyrius.

 Jei kylą klausimų rinkliavos įskaitymo ar grąžinimo galite kreiptis į rinkliavos administratoriaus Klientų aptarnavimo centrą tel. nr. +370 41 201120 arba parašyti el. p. [email protected] nurodę savo automobilio valstybinį numerį, baudos pranešimo numerį, trumpai informuojant apie situaciją.

  

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 417 straipsnis. Kelio ženklų, žmonių vežimo reikalavimų nesilaikymas ar kitas Kelių eismo taisyklių pažeidimas:
<...>
2. Sustojimas ir stovėjimas vietose, kuriose pagal Kelių eismo taisykles draudžiama sustoti ir stovėti, sustojimas ir stovėjimas nesilaikant kelio ženklų ir ženklinimo reikalavimų, važiavimo tvarkos gyvenamosiose zonose ir kiemuose pažeidimas užtraukia baudą vairuotojams
nuo trisdešimt iki devyniasdešimt eurų.

2(1). Sustojimas ir stovėjimas vietose, kuriose gali stovėti tik skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortele pažymėtos transporto priemonės, neturint teisės sustoti ir stovėti tokiose vietose užtraukia baudą vairuotojams
nuo šešiasdešimt iki vieno šimto aštuoniasdešimt eurų.

 

Administracinis nusižengimas užfiksuotas ne asmens, įtariamo administracinio nusižengimo padarymu, akivaizdoje, todėl, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 608 ir 611 straipsniais, administracinio nusižengimo protokolas surašytas ir siunčiamas transporto priemonės valdytojui (vairuotojui).

Jeigu administracinį nusižengimą padarė kitas asmuo, transporto priemonės savininkas (valdytojas) turi per trisdešimt kalendorinių dienų nuo administracinio nusižengimo protokolo išsiuntimo dienos raštu pranešti duomenis apie asmenį (vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, gyvenamąją vietą, dokumento, suteikiančio teisę vairuoti transporto priemones, išdavimo datą, numerį ir dokumentą išdavusią instituciją), kuris administracinio nusižengimo padarymo metu valdė ar naudojosi transporto priemonės savininkui (valdytojui) priklausančia transporto priemone. Pranešimas apie kitą fizinį asmenį, kuris valdė transporto priemonę administracinio nusižengimo padarymo metu turi atitikti viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875, 24.5 punkto reikalavimus, t.y. pranešimas, prašymas (skundas, kreipimasis) turi būti pasirašytas el. ar fiziniu parašu, nuskenuotas arba pateiktas per elektronines paslaugas teikiančias sistemas:

„..>24.5 pasirašytas prašymą pateikusio asmens arba jo atstovo. Kai teikiant prašymą naudojamos elektroninių ryšių priemonės, turi būti pateikta pasirašyto prašymo skaitmeninė kopija arba prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu Reglamente (ES) 910/2014 nustatytus reikalavimus, arba suformuotas tokiu būdu, kuris leidžia prašymą ar skundą teikiantį asmenį identifikuoti arba patikrinti prašymo ar skundo autentiškumą. <...>“.

 

Informacija Juridiniams asmenims

Jeigu transporto priemonės savininkas (valdytojas) yra juridinis asmuo, juridiniam asmeniui ir/ar juridinio asmens vadovui pranešama apie administracinį nusižengimą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi ir LR ANK 611 straipsnio 2 dalimi, juridinio asmens vadovas per penkias darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos raštu Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriui turi pateikti fizinio asmens, kuris pranešime nurodytu laiku valdė ar naudojosi transporto priemonės savininkui (valdytojui) priklausančia transporto priemone, duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, gyvenamąją vietą, dokumento, suteikiančio teisę vairuoti transporto priemones, išdavimo datą, numerį ir dokumentą išdavusią instituciją).

Vadovaujantis Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo nustatyta tvarka, juridinio asmens vadovas, nepateikęs duomenų, gali būti traukiamas administracinėn atsakomybėn už transporto priemonės savininko (valdytojo) pareigų neatlikimą pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 431 str.

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 431 straipsnis. Transporto priemonių savininkams (valdytojams) nustatytų reikalavimų nevykdymas:

1. Transporto priemonės savininkui (valdytojui) Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nustatytų reikalavimų nevykdymas, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje numatytą administracinį nusižengimą, užtraukia baudą
nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą
nuo keturių šimtų keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų.

 

Pranešti apie Kelių eismo taisyklių pažeidimą ir kitas miesto problemas galite https://1863.siauliai.lt/