Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Prekyba viešose vietose

Prekybos viešosiose vietose taisyklių laikymosi kontrolė

Primename, kad:

 • Prekiauti ir teikti paslaugas viešosiose vietose galima tik turint leidimą. Leidimas išduodamas, sustabdomas, panaikinamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintame Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimo ir panaikinimo tvarkos apraše nustatyta tvarka.
 • Pardavėjas (-ai) (paslaugos teikėjas (-ai) privalo:
  • Prekiauti ar teikti paslaugas iš kioskų ir paviljonuose turint leidimą leidžiama konkrečiose viešosiose vietose, kurios įtrauktos į Šiaulių miesto laikinosios prekybos ir paslaugų teikimo įrangos (laikinųjų kioskų) vietų sąrašą, Šiaulių miesto laikinosios prekybos ir paslaugų teikimo įrangos (laikinųjų paviljonų) vietų sąrašą ir patvirtintos atskiru Savivaldybės tarybos sprendimu.
  • Pardavėjas ir (ar) paslaugų teikėjas prekybos ar paslaugų teikimo vietoje turi turėti leidimą ir dokumentus, leidžiančius vykdyti veiklą (asmenys, kuriems pagal teisės aktus jie yra privalomi): individualios veiklos vykdymo pažymą, verslo liudijimą, darbo sutarties kopiją, patvirtintą įmonės antspaudu ir pasirašytą vadovo, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, prekių įsigijimą ir prekių kokybę patvirtinančius dokumentus, maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą (jei tų prekių prekybai jis yra privalomas) ir, jei prekiaujama maisto prekėmis ar žaislais, – asmens medicininę knygelę.
  • Už leidimo išdavimą mokama Savivaldybės tarybos nustatyta vietinė rinkliava.
  • Laikinoji prekybos įranga (prekystaliai, vežimėliai, stalai, stoveliai, skėčiai ir pan.) turi būti nedidelė, atitinkanti lauko prekybos funkcinius reikalavimus (estetinius, higieninius ir pan.). Vienai prekybos vietai, nurodytai Prekybos vietų iš (nuo) laikinosios prekybos įrangos sąraše (išskyrus Taisyklių 10.5 papunktyje nurodytas paslaugas), skiriama ne daugiau kaip 4 kv. m ploto. Vienai prekybos vietai nuo stalų, esančių prie pastatų Krymo g. 32, Tilžės g. 28, Vilniaus g. 15A, Tilžės g. 44, pėsčiųjų take prie pastato Lyros g. 11 ir pėsčiųjų take tarp pastatų Lyros g. 18 ir Lyros g. 22F, skiriama ne daugiau kaip 1 bėginis metras.
  • Prekybos ar paslaugų teikimo vieta neturi sudaryti kliūčių kitiems asmenims, negali trukdyti eismui, turi būti švari ir tvarkinga. Pardavėjas (paslaugų teikėjas) privalo savo lėšomis prižiūrėti ir tvarkyti prekybos ir paslaugų teikimo vietą (asmenys, vykdantys prekybą ar teikiantys paslaugas kioske, paviljone ar lauko kavinėje, – ir jiems prekybos vietos įrengimo schemoje nustatytą teritorijos plotą), aplinką, želdinius, organizuoti pavienių šiukšlių surinkimą ir susikaupusių atliekų išvežimą. Organizuodamas prekybą ir (ar) paslaugų teikimą švenčių, masinių renginių metu, renginio organizatorius privalo vadovautis Masinių renginių organizavimo Šiaulių mieste aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 3 d. sprendimu Nr. T-386 „Dėl Masinių renginių organizavimo Šiaulių mieste tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Suvestinė redakcija nuo 2020-10-01).
  • Pardavėjas (paslaugų teikėjas) privalo:
  • pašalinti laikinąją prekybos įrangą – pabaigęs prekiauti (teikti paslaugas) nedelsiant, tą pačią dieną (taikoma, kai prekyba ar paslaugų teikimas vykdomas prekybos vietose, nustatytose Prekybos vietų iš (nuo) laikinosios prekybos įrangos sąraše);
  • išmontuoti ir pašalinti kioską, paviljoną, lauko kavinių įrangą – per 7 dienas:
  • nuo leidimo galiojimo termino pabaigos;
  • nuo Savivaldybės administracijos pranešimo apie leidimo galiojimo panaikinimą gavimo dienos (taikoma, kai prekybos (paslaugų teikimo) vieta praranda viešosios vietos statusą ir kitais Taisyklių 8 punkte nustatytais atvejais).
 • Asmenys, pažeidę Taisykles ar kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų normas, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

LR Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka asmeniui, pažeidusiam Taisyklių reikalavimus taikoma administracinė atsakomybė, numatyta 154 straipsnyje „Prekybos viešosiose vietose taisyklių pažeidimas“. Bauda – nuo 16 iki 30 Eur, už pakartotinai padarytą nusižengimą – nuo 30 iki 80 Eur.