Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

X. Leidimai ir licencijos prekiauti (teikti paslaugas, sutikimas steigti  lošimų organizavimo vietas

Paslaugos  apibūdinimas:

Leidimas prekiauti ir (ar) teikti paslaugas renginių metu išduodamas pageidaujantiems prekiauti ir (ar) teikti paslaugas Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijos viešosiose vietose vykstančių renginių metu (renginio leidime nurodytoje vietoje ir nurodytu laiku). Fizinis arba juridinis asmuo (toliau – asmuo), pageidaujantis prekiauti (teikti paslaugas) renginio metu turi kreiptis:

 • į renginio organizatorių, kai organizuojamas komercinis renginys (renginio organizatorius, turintis leidimą organizuoti komercinį renginį, sudaro prekiausiančių (teiksiančių paslaugas) asmenų sąrašus). Leidimas prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešojoje vietoje renginio metu (toliau – Leidimas) išduodamas renginio organizatoriui pagal jo sudarytą ir pateiktą prekiautojų ar paslaugų teikėjų sąrašą;
 • tiesiogiai, kai organizuojamas nekomercinis renginys ir Savivaldybės interneto svetainėje paskelbiamas nekomercinio renginio laikas ir teritorijos schema su prekybos (paslaugų teikimo) vietomis skirtingose prekybos (paslaugų teikimo) zonose (segmentuose), įskaitant atskirą prekybos alkoholiniais gėrimais (kai ji numatyta Savivaldybės administracijos direktoriaus išduotame leidime organizuoti nekomercinį renginį) zoną). Leidimas išduodamas tiesiogiai asmeniui (Leidimo prašytojui) pagal jo pateiktą prašymą.

Prekiautojas ir (ar) paslaugų teikėjas prekybos ar paslaugų teikimo vietoje turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su asmens nuotrauka, leidimą ir kitus kontroliuojančių institucijų pareigūnų prašomus dokumentus, leidžiančius vykdyti veiklą (asmenys, kuriems pagal teisės aktus jie yra privalomi): individualios veiklos vykdymo pažymą, verslo liudijimą, darbo sutarties kopiją, prekių įsigijimą ir prekių kokybę patvirtinančius dokumentus (jei pardavėjas užsiima maisto tvarkymo veikla, jis turi būti registruotas (įtrauktas į Maisto tvarkymo subjektų sąrašą) teisės aktų nustatyta tvarka).

Prekiauti (teikti paslaugas) renginio metu galima tik renginio teritorijos schemoje numatytose ir Leidime nurodytoje prekybos (paslaugų teikimo) vietoje.

Už Leidimo išdavimą imama Savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta vietinė rinkliava. Leidimas išduodamas laikotarpiui už kurį asmuo sumoka vietinę rinkliavą, bet ne ilgesniam kaip renginio trukmės laikotarpiui, ir tik tuose renginiuose, kuriems organizuoti teisės aktų nustatyta tvarka yra reikalingas Savivaldybės leidimas renginiui.

Leidimus rengia ir išduoda Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyrius.

Prašymą ir kiti dokumentus, reikalingus Leidimui išduoti, galima pateikti elektroninėmis priemonėmis: per Savivaldybės licencijų ir leidimų informacinės sistemos „LILIS“ (toliau – LILIS) klientų savitarną https://lilis.siauliai.lt  arba pasirašytą saugiu elektroniniu parašu siunčiant elektroniniu paštu [email protected], arba tiesiogiai Savivaldybės priimamajame prie 6 langelio (Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai). Apie netinkamai užpildytą prašymą (išskyrus LILIS klientų savitarną) Aptarnavimo ir e. paslaugų poskyrio darbuotojas nedelsiant (tą pačią dieną) informuoja Leidimo prašytoją.

Informacija apie išduotą Leidimą skelbiama Licencijų informacinėje sistemoje.

Apie priimtą sprendimą (Leidimo išdavimas arba atsisakymas išduoti Leidimą) informuojama asmens prašyme nurodytu būdu. 

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Paslaugos rezultatas: Išduotas leidimas prekiauti ir (ar) teikti paslaugas renginio metu.

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas;
 2. Prekybos ir paslaugų teikimo Šiaulių miesto viešosiose vietose taisyklės, patvirtintos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 4 d. sprendimu Nr. T-284 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Šiaulių miesto viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“;
 3. Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimą nuostatai, patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr. T-288 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimą nuostatų tvirtinimo“;
 4. Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. A-1102 „Dėl Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 5.  Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 3 d. sprendimas Nr. T-386 „Dėl Masinių renginių organizavimo Šiaulių mieste tvarkos aprašo patvirtinimo“.       

Inicijavimo forma:

Prašymas NEKOMERCINIO renginio DOC  
Prašymas KOMERCINIO renginio DOC  
Prekiaujančių ne maisto produktais (prekėmis) sąrašas EXCEL
Prekiaujančių maistu sąrašas, suderintas su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Šiaulių departamentu EXCEL

VMI atmintinė prekybininkams

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 • Renginio organizatorius, organizuojantis prekybą ir (ar) paslaugų teikimą komercinio renginio metu, ne vėliau kaip 5 darbo dienos iki renginio pradžios, kartu su nustatytos formos Prašymu turi pateikti šiuos dokumentus:
 1. Asmenų, prekiausiančių ar teiksiančių paslaugas renginio metu sąrašą, kuriame nurodoma: juridinio asmens – pavadinimas ir kodas; fizinio asmens – vardas, pavardė; prekių (paslaugų) rūšis (asortimentas), prekybos (paslaugų teikimo) vietos numeris (renginio organizatoriaus parengtoje schemoje); renginio dienų, kuriomis bus prekiaujama (teikiamos paslaugos) skaičius; galiojančio dokumento, pagrindžiančio asmeniui taikytinas Vietinės rinkliavos nuostatuose nustatytas lengvatas rinkliavos mokėtojams, pavadinimas, išdavimo data ir numeris.
 2. Prekiausiančių (teiksiančių paslaugas) sąrašas, suderintas su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Šiaulių departamentu (pateikiamas, jei renginio metu bus prekiaujama maistu, teikiamos viešojo maitinimo paslaugos).
 3. Renginio organizatoriaus sutikimą dėl prekybos alkoholiniais gėrimais, nurodant prekiausiančio juridinio asmens pavadinimą, įmonės kodą ir konkrečios prekybos vietos numerį (renginio organizatoriaus parengtoje renginio teritorijos schemoje); sutikimas pateikiamas, kai prekyba alkoholiniais gėrimais renginio metu numatyta Savivaldybės administracijos direktoriaus išduotame leidime organizuoti masinį renginį).
 4. Renginio teritorijos schemą (su nurodytomis prekybos (paslaugų teikimo) vietomis).
 5. Įgaliojimą (kai Prašymą teikia renginio organizatoriaus įgaliotas asmuo).
 6. Vietinės rinkliavos įmoką patvirtinančio dokumento kopiją (už visus prekiausiančius (teiksiančius paslaugas) renginio metu (pagal jo sudarytą ir pateiktą sąrašą).
 • Asmuo, siekiantis prekiauti (teikti paslaugas) nekomercinio renginio metu, per LILIS klientų savitarną (nesant galimybės kitais aukščiau aprašytais būdais) ne vėliau kaip 5 darbo dienos iki nekomercinio renginio pradžios turi pateikti:
 1. Prašymą, kuriame nurodoma: juridinio asmens – pavadinimas ir kodas; fizinio asmens – vardas, pavardė, asmens kodas; prekių (paslaugų) rūšis (asortimentas), prekybos (paslaugų teikimo) zoną (segmentą) pagal renginio organizatoriaus parengtą Savivaldybės interneto svetainėje paviešintą schemą); renginio dienos, kuriomis bus prekiaujama (teikiamos paslaugos);
 2. Galiojančio dokumento, pagrindžiančio prekybos (paslaugų teikimo) veiklą ir (arba) prekiautojui (paslaugos teikėjui) taikytinas Vietinės rinkliavos nuostatuose nustatytas lengvatas tautinio paveldo sertifikato, tautodailininko, tradicinių amatų meistro pažymėjimo ir kt.), kopiją (pateikia, kai reikia arba nurodomas pažymėjimo pavadinimas, numeris ir išdavimo data).
 3. Prekiaujantis maisto prekėmis, žemės ūkio produkcija, teikiantys viešojo maitinimo paslaugas – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduoto maisto tvarkymo subjekto registracijos kopiją (pateikia, kai reikia).
 4. Renginio organizatoriaus sutikimą dėl prekybos alkoholiniais gėrimais renginio metu (pateikia, kai reikia ir tik juridinis asmuo).
 5. Įgaliojimą (kai Prašymą teikia juridinio ar fizinio asmens įgaliotas asmuo).

Paslauga mokama. Paslaugos suteikimo kaina:

Gavėjas: Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Įmonės kodas: 188771865
Bankas: AB Swedbank
Sąskaita: LT13 7300 0100 0240 8720
Įmokos kodas: nėra 
Kaina: VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMĄ PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS ŠIAULIŲ MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE PER MASINIUS RENGINIUS DYDŽIŲ LENTELĖ

už Leidimo išdavimą:

Vienos renginio dienos rinkliavos dydis (*nurodytas vienos renginio dienos rinkliavos dydis, kai taikoma 75 proc. lengvata) Eur:

per Šiaulių dienas (miesto šventėje):
1. Teikti viešojo maitinimo paslaugas:

- su prekyba alkoholiniais gėrimais:
- kai užimamas plotas iki 20 kv. m. – 150 Eur;
- kai užimamas plotas iki 6 kv. m. – 100 Eur;

- be prekybos alkoholiniais gėrimais:

- kai užimamas plotas iki 20 kv. m. – 68 (17*) Eur;
- kai užimamas plotas iki 6 kv. m. – 48 (12*)

 2. Prekiauti prekybos plote iki 6 kv.m.

- maisto produktais – 68 (17*) Eur;
- kitais ne maisto produktais ir gaminiais (prekėmis) – 40 (10*)

 3. Teikti laisvalaikio pramogų paslaugas:

- atrakcionų (už 1 kv. m užimamo ploto – 2 Eur/kv. m;
- mobiliąsias paslaugas (už kiekvieną priemonę), kitas nenumatytas paslaugas (už kiekvieną vietą) – 20 Eur.

 per visus kitus masinius renginius:
1. Teikti viešojo maitinimo paslaugas:
su prekyba alkoholiniais gėrimais:

- kai užimamas plotas iki 20 kv. m. – 100 Eur;
- kai užimamas plotas iki 6 kv. m. – 70 Eur;

be prekybos alkoholiniais gėrimais:

- kai užimamas plotas iki 20 kv. m. – 48 (12*) Eur;
- kai užimamas plotas iki 6 kv. m. – 28 (7*)

2. Prekiauti prekybos plote iki 6 kv.m.

- maisto produktais – 48 (12*) Eur;
- kitais ne maisto produktais ir gaminiais (prekėmis) – 20 (5*)

3. Teikti laisvalaikio pramogų paslaugas:

- atrakcionų (už 1 kv. m užimamo ploto) – 1 Eur/kv. m;
- mobiliąsias paslaugas (už kiekvieną priemonę), kitas nenumatytas paslaugas (už kiekvieną vietą) – 15 Eur.

Vietinės rinkliavos 75 proc. lengvata taikoma asmenims prekiaujantiems (teikiantiems paslaugas) per  renginius tik renginio organizatorių nustatytose vietose (pateikus atitinkamą sertifikatą ir (ar) pažymėjimą): 

- tautinio paveldo produktų kūrėjams, kurių gaminiai sertifikuoti ir pripažinti tautinio paveldo produktais pagal Tautinio paveldo produktų įstatymą, visų kūrybinių sąjungų nariams, prekiaujantiems tik savais produktais, gaminiais ir kūriniais. Tautinio paveldo produktų kūrėjams, prekiaujantiems maisto produktais, ši lengvata taikoma tik tuo atveju, jeigu renginio prekybos vietoje tautinio paveldo produktai, turintys Tautinio paveldo sertifikatą, sudaro ne mažiau kaip du trečdalius visų parduodamų produktų asortimento. Ši lengvata netaikoma prekiaujantiems alkoholiniais gėrimais;
- studentams ir moksleiviams, meno kūrėjams, prekiaujantiems tik savais gaminiais ir (ar) kūriniais.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Leta Rinkevičienė, tel. +370 41 383 431, el. paštas 
Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Gintautė Mačiulienė, tel. +370 41 596 235, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 5 darbo dienos.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:   e.paslaugos.lt 

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 5 darbo dienos. 

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas. 

Raktažodžiai: Leidimas prekiauti ir (ar) teikti paslaugas, prekyba (paslaugų teikimas) renginio metu.

    

Paslaugos  apibūdinimas:

Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) Šiaulių miesto savivaldybės viešosiose vietose – dokumentas, suteikiantis teisę fiziniam ar juridiniam asmeniui (toliau – asmuo) nurodytu laikotarpiu verstis mažmenine prekyba ar teikti paslaugas konkrečioje savivaldybės teritorijos viešojoje vietoje (toliau – Leidimas). Paslauga teikiama asmenims, pageidaujantiems prekiauti ir (ar) teikti paslaugas Šiaulių miesto savivaldybės teritorijos viešosiose vietose iš laikinųjų įrenginių (įskaitant ir pramoginius įrenginius (laimėjus konkursą), kioskų, paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų, lauko kavinių, išplėstų aptarnavimo vietų prie stacionarių viešojo maitinimo vietų.
Leidimas išduodamas vienai prekybos (paslaugų teikimo) vietai. Asmuo Leidimą gali gauti konkrečiai prekybos (paslaugų teikimo) vietai, įtrauktai į Šiaulių miesto savivaldybės viešųjų teritorijų prekybos ir paslaugų teikimo vietų sąrašus, patvirtintus Savivaldybės vykdomosios institucijos (toliau – Vietų sąrašai). Leidimai prekiauti ar teikti paslaugas vietose, įtrauktose į Konkurso objektų (dalykų) vietų sąrašą, išduodami konkursą laimėjusiam asmeniui.
Leidimas išduodamas laikotarpiui nuo vienos dienos iki vienerių metų.
Kai siekiama prekiauti prie Ginkūnų civilinių kapinių Vietų sąrašo prekybos vietose, kurių numeriai nuo G-43 iki G-66 (26 priedas), Leidimo galiojimo laikotarpis negali būti ilgesnis kaip dvi savaitės iki Motinos dienos, Tėvo dienos, Visų šventųjų dienos, Vėlinių dieną ir vieną savaitę po jų.
Vykdant prekybą (teikiant paslaugas) iš kiosko ar paviljone, Leidimas išduodamas ne trumpesniam kaip 3 mėnesių (90 kalendorinių dienų) laikotarpiui. Kai, organizavus konkursą, prašoma išduoti Leidimą teikti laisvalaikio pramogų paslaugas, prašyme pageidaujamas Leidimo galiojimo laikotarpis negali būti trumpesnis kaip 6 mėnesiai.
Leidimo galiojimo laikotarpiu prekybos (paslaugų teikimo) vietoje asmuo turi turėti dokumentus, teisės aktų nustatyta tvarka leidžiančius vykdyti veiklą (verslo liudijimą, individualios veiklos vykdymo pažymą, o vykdantys prekybą maisto produktais ar teikiantieji viešo maitinimo paslaugas – Maisto tvarkymo subjekto registracijos dokumentą ir kt.
Už Leidimo išdavimą imama Savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta vietinė rinkliava (išskyrus, kai Leidimas išduodamas Konkurso laimėtojui).
Leidimus rengia ir išduoda Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyrius.
Prašymas Leidimui gauti teikiamas:

 • ne anksčiau kaip 30 kalendorinių dienų ir ne vėliau kaip 7 kalendorinės dienos iki pageidaujamos leidimo galiojimo pradžios (kai siekiama prekiauti (teikti paslaugas) vietose pagal Vietų sąrašų 1 sąrašą);
 • kai siekiama prekiauti (teikti paslaugas) kioske, paviljone, lauko kavinėje (Vietų sąrašo 2 ir 3 sąrašai), prašymai išduoti Leidimą teikiami ne anksčiau nei 60 kalendorinių dienų ir ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų iki pageidaujamos leidimo galiojimo pradžios

Prašymą ir kitus dokumentus, reikalingus Leidimui išduoti, galima pateikti elektroninėmis priemonėmis: per Savivaldybės licencijų ir leidimų informacinės sistemos „LILIS“ (toliau – LILIS) klientų savitarną https://lilis.siauliai.lt arba pasirašytą saugiu elektroniniu parašu siunčiant elektroniniu paštu [email protected], arba tiesiogiai Savivaldybės priimamajame prie 6 langelio (Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai). Apie netinkamai užpildytą prašymą (išskyrus LILIS klientų savitarną) Asmenų aptarnavimo skyriaus darbuotojas nedelsiant (tą pačią dieną) informuoja Leidimo prašytoją.

Informacija apie išduotą Leidimą skelbiama Licencijų informacinėje sistemoje: www.licencijavimas.lt

Apie priimtą sprendimą (Leidimo išdavimas arba atsisakymas išduoti Leidimą) informuojama asmens prašyme nurodytu būdu. 

Leidimas išduodamas vienai prekybos (paslaugų teikimo) vietai. Asmuo Leidimą gali gauti konkrečiai prekybos (paslaugų teikimo) vietai, įtrauktai į Šiaulių miesto viešųjų teritorijų prekybos ir paslaugų teikimo vietų sąrašus, patvirtintus Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu (toliau – Vietų sąrašai). Vietų sąrašai:

1 priedas. Vilniaus g. prie Žemaitės g. (Vietų užimtumas >>>)
2 priedas. Vilniaus g. prie Mickevičiaus g. 2A. (Vietų užimtumas >>>)
3 priedas. Rėkyvos ežero/Poilsio g.16. (Vietų užimtumas >>>)
4 priedas. Energetikų g. 5. (Vietų užimtumas >>>)
5 priedas. Prūdelio/Vilniaus g. (Vietų užimtumas >>>)
6 priedas. Talkša. (Vietų užimtumas >>>
8 priedas. Beržynėlis. (Vietų užimtumas >>>)
9 priedas. Vilniaus g. 213/TIC . (Vietų užimtumas >>>)
10 priedas. Tilžės g. 9. (Vietų užimtumas >>>
12 priedas. Vilniaus g.15. (Vietų užimtumas >>>)
13 priedas. Sevastopolio g.19/Krymo g. 32. (Vietų užimtumas >>>)
14 priedas. Krymo g. 26. (Vietų užimtumas >>>)
15 priedas. Draugystės g.16. (Vietų užimtumas >>>)
16 priedas. Tilžės g. 28. (Vietų užimtumas >>>)
17 priedas. Tilžės g. 50. (Vietų užimtumas >>>
19 priedas. Pramonės/Bačiūnų sankryža. (Vietų užimtumas >>>)
20 priedas. Radviliškio g. 82. (Vietų užimtumas >>>
24 priedas. Pietvakarinė Talkšos pakrantė. (Vietų užimtumas >>>)
25 priedas. Talkšos ežeras prie Meškerių g.  (Vietų užimtumas >>>)
26 priedas. Ginkūnų kapinių 1 iėjimas  (Vietų užimtumas >>>)
28 priedas. Donelaičio kapinės.  (Vietų užimtumas >>>
32 priedas. Kaštonų al. nuo Vilniaus g. iki Aušros al. (Vietų užimtumas >>>)
33 priedas. Prisikėlimo aikštė.   (Vietų užimtumas >>>)

Administracinė paslauga yra galutinė.

Nuo vietinės rinkliavos mokėjimo atleidžiami, tačiau Leidimą gauti privalo norintys prekiauti asmenys – tautinio paveldo produktų kūrėjai, kurių gaminiai sertifikuoti ir pripažinti tautinio paveldo produktais pagal Tautinio paveldo produktų įstatymą, ir visų kūrybinių sąjungų nariai, prekiaujantys tik savais produktais, gaminiais ir kūriniais viešosiose prekybos vietose, nustatytose ir patvirtintose Savivaldybės vykdomosios institucijos (tik pateikus atitinkamą sertifikatą ir (ar) pažymėjimą).

Vietinės rinkliavos 50 proc. lengvata taikoma asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą Šiaulių miesto savivaldybėje ir prekiaujantiems tik rankdarbiais, savais gaminiais ir (ar) kūriniais šiems fiziniams asmenims, jei jie pateikia neįgaliojo pažymėjimą ar kitą dokumentą (arba dokumento kopiją):
- neįgaliems asmenims;
- nepilnamečiams nuo 16 iki 18 metų amžiaus;
- auginantiems ir (ar) globojantiems tris ir daugiau vaikų arba vieną neįgalų vaiką. 

Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka: sprendimas gali būti skundžiamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose. Per vienerius metus gali būti apskundžiamas dėl valstybės tarnautojų piktnaudžiavimo ir biurokratizmo Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriams (Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Paslaugos rezultatas: Išduotas leidimas arba panaikintas leidimo galiojimas, arba pateiktas motyvuotas atsisakymas išduoti leidimą.

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas;
 2. Prekybos ir paslaugų teikimo Šiaulių miesto viešosiose vietose taisyklės, patvirtintos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 4 d. sprendimu Nr. T-284 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Šiaulių miesto viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“;
 3. Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimą nuostatai, patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr. T-288 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimą nuostatų tvirtinimo“;
 4. Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. A-1102 „Dėl Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 5. Pritarimo prekybos (paslaugų teikimo) kioskų, paviljonų ir lauko kavinių įrengimo projektams tvarkos aprašas, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės mero 2023 m. rugsėjo 14 d. potvarkiu Nr. M-872 „Dėl Pritarimo prekybos (paslaugų teikimo) kioskų, paviljonų įrengimo projektams tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 6. Konkurso gauti leidimą teikti laisvalaikio pramogų paslaugas viešosiose vietose nuostatų, patvirtintų Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 17  d. įsakymo Nr. A-1442 „Dėl Konkurso gauti leidimą teikti laisvalaikio pramogų paslaugas viešosiose vietose nuostatų patvirtinimo“;
 7. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. A-917 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės viešųjų teritorijų prekybos ir paslaugų teikimo vietų sąrašų patvirtinimo“.

Inicijavimo forma:

Prašymas išduoti leidimą prekiauti (teikti paslaugas) Šiaulių miesto viešosiose vietose iš (nuo) laikinojo įrenginio DOC  PDF
Prašymas išduoti leidimą prekiauti (teikti paslaugas) iš kiosko, paviljone DOC  PDF
Prašymas išduoti leidimą prekiauti (teikti paslaugas) lauko kavinėje  DOC  PDF
Prašymas išduoti leidimą teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešose vietose DOC  PDF
Prašymas panaikinti leidimo prekiauti (teikti paslaugas) Šiaulių miesto viešosiose vietose galiojimą DOC  PDF

VMI atmintinė prekybininkams

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

Asmuo turi pateikti Prašymą ir dokumentus, reikalingus Leidimui išduoti:

1) pageidaujantis prekiauti iš prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos – transporto priemonės valstybinės registracijos ir techninės apžiūros rezultatų kortelės (ataskaitos) kopiją; specializuoto automobilio, automobilio priekabos, specialiosios nemotorinės transporto priemonės vaizdinį (fotofiksaciją);
2) pageidaujantis prekiauti tik savo užaugintais žemės ūkio produktais – ūkininko ūkio pažymėjimą arba žemės ūkio valdos registravimo pažymėjimą ir (ar) pažymą iš VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro apie žemės ūkio valdoje vykdomas pagrindinę bei papildomas žemės ūkio ekonomines veiklas; žemės ūkio paskirties sklypų nuomininkai – sklypo nuomos sutarties ar kito sutartinius santykius įteisinančio dokumento kopiją, jeigu prekiauja ne pats ūkininkas;
3) pageidaujantis prekiauti tik tautinio paveldo sertifikuotais žemės ūkio maisto produktais – sertifikato (tautinio paveldo pažymėjimo ir pan.) kopiją;
4) pageidaujantis prekiauti tik savo sklype užaugintais vaisiais, uogomis, daržovėmis, gėlėmis – dokumento, patvirtinančio nuosavybės (arba šeimos nario) teisę į turimą žemės sklypą, kopiją, arba sutartinius santykius įteisinančio dokumento kopiją, jeigu jis naudojasi ne jam nuosavybės teise priklausančiu žemės sklypu, arba sodininkų bendrijos nario pažymėjimo kopiją;
5) pageidaujantis prekiauti savo gamybos medumi ir bitininkystės produktais – pažymos apie bičių šeimų registravimą ūkinių gyvūnų registre (jeigu prekiaujama medumi) kopiją;
6) tautodailininkas, amatininkas, prekiaujantis tik savo darbo sertifikuotais tautinio paveldo gaminiais ir savo rankų darbo gaminiais – tautinio paveldo sertifikato, tautodailininko ar tradicinių amatų meistro pažymėjimo kopiją;
7) asmuo, organizuojantis batutų, pripučiamų ir kitų nesudėtingų atrakcionų, laisvalaikio pramogoms skirtų priemonių (elektromobilių, riedučių, dviračių, paspirtukų ir pan.) nuomos, vandens pramogų priemonių nuomos ir kitą veiklą, kuriai netaikomos Variklinės pavaros pramoginių įrenginių priežiūros taisyklių nuostatos, kai paslaugoms teikti reikalingas mažesnis nei 120 kv. m teritorijos plotas, papildomai pateikia:
- paslaugos teikimo vietos įrengimo schemą (parengtą ant „Google Maps“ ar topografinio žemėlapio PDF ar JPG formatu);
- įsigaliojusį veiklos civilinės atsakomybės draudimo polisą, galiojantį ne trumpiau  negu Leidimas (draudimo polisas turi galioti visą įrenginių buvimo laiką);
8) įgaliojimą (jeigu prašymą teikia juridinio asmens įgaliotas asmuo).

Paslauga mokama. Paslaugos suteikimo kaina:

Gavėjas: Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Įmonės kodas: 188771865
Bankas: AB Swedbank
Sąskaita: LT13 7300 0100 0240 8720
Įmokos kodas: nėra 
Kaina: VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS ŠIAULIŲ MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ DYDŽIŲ LENTELĖ

už Leidimo išdavimą:
Vienos dienos ir mėnesio vietinės rinkliavos dydis:
1. Nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių (prekybos plote iki 4 kv. m):
- 3 Eur/d.; 70 Eur/mėn. - nuosavybės ar kita teise valdomuose žemės sklypuose užaugintais žemės ūkio maisto produktais, augalais, skirtais sodinti, tautinio paveldo (sertifikuotais) maisto produktais ir kitais maisto produktais (daržovėmis, vaisiais, uogomis); surinktomis gamtos gėrybėmis;
- 10 Eur/d.; 200 Eur/mėn. - kitais ne maisto produktais;
- 5 Eur/d.; 100 Eur/mėn. - gėlėmis (įskaitant ir skirtas sodinti), puokštėmis, žvakėmis prie Šiaulių miesto civilinių kapinių;
- 15 Eur/d. eglutėmis ir jų šakomis (kalėdiniu laikotarpiu).

2. Iš prekybai pritaikyto automobilio ar priekabos, specializuotos prekybos (paslaugų teikimo) priemonės – 6 Eur/d.; 120 Eur/mėn. (iki 12 kv. m).
3.
Kai teikiamos paslaugos:
- 3 Eur/d; 70 Eur/mėn. (už vietą) – nuomos (riedučių, pačiūžų, vaikiškų elektromobilių ir pan.);
- 10 Eur/d; 200 Eur/mėn. (už vietą) – pasivažinėjimo kinkomojo transporto ir kitomis mobiliosiomis (nemotorinėmis) priemonėmis;
- 1,70 Eur/mėn. (už 1 kv. m. užimamo ploto) – nesudėtingų atrakcionų (pripučiamų batutų, baseinų, karstyklių vaikams ir pan.), kai užimamas plotas iki 120 kv. m.;
- 200 Eur/mėn. (už paslaugos teikimo vietą) – laisvalaikio bei pramogų pramoginiais įrenginiais, kai Leidimas išduodamas organizuojant viešąjį konkursą ir paslaugoms teikti reikalingas didesnis nei 120 kv. m teritorijos plotas.

Tik mėnesio rinkliavos dydis:
1. Kai teikiamos viešojo maitinimo paslaugos lauko (sezoninėse) kavinėse:
- 2 Eur už 1 kv. m. (išplėstose aptarnavimo vietose prie stacionariųjų viešojo maitinimo vietų);
- 2 Eur už 1 kv. m. (kitose miesto teritorijos vietose, kai Leidimas išduodamas organizuojant viešąjį konkursą).
2. Kai prekiaujama (teikiamos paslaugos iš kiosko, paviljone:
- 5 Eur už 1 kv. m. (kai prekiaujama maisto produktais, spauda, teikiamos elektroninių papildymų  ir pan. paslaugos, viešojo maitinimo paslaugos);
- 3 Eur už 1 kv. m. (kai prekiaujama ne maisto produktais (prekėmis), teikiamos kitos paslaugos.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Leta Rinkevičienė, tel. +370 41 383 431, el. paštas 
Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Gintautė Mačiulienė, tel. +370 41 596 235, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 5 darbo dienos.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas.
Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:  https://lilis.siauliai.lt

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 5 darbo dienos.

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.   

Raktažodžiai: Leidimas prekiauti ar teikti paslaugas, prekyba (paslaugų teikimas) viešosiose vietose 

       

Paslaugos  apibūdinimas:

Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais  (toliau – Licencija) gali būti išduodama Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims, Europos juridiniams asmenims ir jų filialams (toliau – juridinis asmuo), norintiems prekiauti alkoholiniais gėrimais stacionariose alkoholinių gėrimų parduotuvėse, stacionarių parduotuvių alkoholinių gėrimų skyriuose, stacionariose viešojo maitinimo vietose, tarptautinio susisiekimo traukiniuose, siaurojo geležinkelio traukiniuose ir laivuose, kuriuose yra atskirai įrengtos viešojo maitinimo vietos, orlaiviuose, vežančiuose keleivius tarptautiniais maršrutais, viešbučių kambariuose įrengtuose minibaruose, taip pat specialiose prekybos vietose.
Licenciją išduoda, patikslina, apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ar panaikinimą įspėja, licencijos galiojimą sustabdo, licencijos galiojimo sustabdymą ar licencijos galiojimą panaikina savivaldybės, kurios teritorijoje juridinis asmuo versis (verčiasi) mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, vykdomoji institucija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis licencijavimo taisyklėmis.
Paslauga apima neterminuotam laikui išduodamas šių rūšių licencijas:
1) verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais;
2) verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų;
3) verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento;
4) verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento.

Licencija išduodama, patikslinama, jos galiojimas sustabdomas, galiojimo sustabdymas panaikinamas arba galiojimas panaikinamas naudojantis Licencijų informacine sistema (LIS); popierinis dokumentas neišduodamas, Licencijai prilyginamas išrašas iš LIS) Duomenys apie licencijas skelbiami: https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public/licenceSearch
 
Licencija papildoma, jeigu licencijos turėtojas pakeičia:
- arba papildo sandėlių, kuriuose laikomi ir iš kurių skirstomi alkoholiniai gėrimai, adresus;
- prekybos alkoholiniais gėrimais laiką;
- prekybos vietos pavadinimą ar adresą;
- viešbučių kambarių, kuriuose įrengti minibarai, numerius, įrengia viešbučio kambariuose minibarus.
Licencija patikslinama, kai licencijos turėtojas:
- prašo išbraukti sandėlių, kuriuose laikomi ir iš kurių alkoholiniai gėrimai, adresus; viešbučių kambarių, kuriuose įrengti minibarai, numerius;
- keičia licencijoje nurodytą buveinę, teisinę formą ar pavadinimą, kai keičiamas licencijos turėtojo kodas (suteikiamas naujas kodas), jeigu nesikeičia kiti licencijos turėtoją identifikuojantys duomenys, kai licencijos turėtojas reorganizuojamas ir dėl to keičiami licencijoje nurodyti duomenys; tai pat kai keičiasi licencijos rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo licencijos turėtojo.

Licencijos galiojimas sustabdomas, kai licencijos turėtojas pateikia prašymą sustabdyti Licencijos galiojimą (licencijos galiojimas sustabdomas toje prekybos vietoje, kurioje laikinai nevykdoma licencijuojama veikla). Licencijos galiojimas sustabdomas licencijos turėtojo nurodytam laikotarpiui arba neterminuotam laikui.

Licencijos galiojimo sustabdymas panaikinamas, kai juridinis asmuo, kurio prašymu buvo sustabdytas licencijos galiojimas, atnaujinęs licencijoje nurodytą veiklą praneša apie tai licenciją išduodančiai institucijai.
Licencijos galiojimas panaikinamas, kai:
- juridinis asmuo pateikia paraišką panaikinti Licencijos galiojimą;
- juridinis asmuo yra likviduojamas ar yra likviduotas arba baigė veiklą ir yra išregistruoti iš Juridinių asmenų registro.
Paraiška išduoti licenciją verstis licencijuojama veikla gali būti teikiama elektroninėmis priemonėmis per Savivaldybės licencijų ir leidimų informacinės sistemos „LILIS“ (toliau – LILIS) klientų savitarną https://lilis.siauliai.lt, pateikiama raštu, elektroninėmis priemonėmis per atstumą (siunčiant el. paštu, adresu: ); per kontaktinį centrą, per kurjerį) arba tiesiogiai Savivaldybės priimamajame (Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai).

Paraiška/prašymas papildyti, patikslinti Licenciją, sustabdyti, panaikinti Licencijos galiojimo sustabdymą ar panaikinti Licencijos galiojimą) pateikiama raštu, elektroninėmis priemonėmis per atstumą (siunčiant el. paštu, adresu: ); per kontaktinį centrą, per kurjerį) arba tiesiogiai Savivaldybės priimamajame (Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai).

Licencijas išduodanti institucija apie priimtą sprendimą informuoja licencijos turėtoją jo pranešime nurodytu būdu. 

Paslaugos gavėjai:

 • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas;
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“;
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.         

Inicijavimo forma:

Paraiška išduoti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais DOC  PDF
Paraiška dėl neterminuotos licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais papildymo DOC  PDF
Paraiška dėl licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patikslinimo DOC  PDF
Prašymas sustabdyti licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimą DOC  PDF
Prašymas panaikinti licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo sustabdymą DOC  PDF
Prašymas panaikinti licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimą DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. Įgaliojimą, jeigu Paraišką pasirašo ir dokumentus pateikia įgaliotas asmuo.
 2. Jeigu licencijos prašytojas nori verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais mažmeninės prekybos ir viešojo maitinimo vietose, įrengtose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, pateikiamas daugiabučio gyvenamojo namo gyvenamosios paskirties patalpų savininkų ir neprivatizuotų butų nuomininkų daugumos sutikimą, kuris turi atitikti Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 181 straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatytus reikalavimus, jeigu alkoholiniais gėrimais bus prekiaujama daugiabučiame gyvenamajame name.
 3. Valstybės, kurioje yra įsisteigęs Europos juridinis asmuo ar jo filialas, kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad šiam juridiniam asmeniui ar jo filialui, taip pat jų vadovams nėra įsiteisėjusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio dėl bausmės skyrimo, įsiteisėjusio teismo nutarimo, nutarties dėl nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, falsifikuotų alkoholio produktų laikymą, gabenimą, pardavimą, alkoholio produktų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, ir jo vertimą į lietuvių kalbą (kai Paraišką teikia Europos juridinis asmuo ar jo filialas)

Paslauga mokama. Paslaugos suteikimo kaina:

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmonės kodas: 188659752
Bankas: AB Šiaulių bankas
Sąskaita: LT32 7180 0000 0014 1038
Bankas: UAB Medicinos bankas
Sąskaita: LT42 7230 0000 0012 0025
Bankas: AB ,,Swedbank“
Sąskaita: LT24 7300 0101 1239 4300  
Bankas: AB SEB bankas
Sąskaita: LT05 7044 0600 0788 7175 
Bankas: Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Sąskaita: LT74 4010 0510 0132 4763
Bankas: AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas
Sąskaita: LT78 7290 0000 0013 0151
Įmokos kodas: 52329
Kaina:
490 Eur (už Licencijos išdavimą);
112 Eur (už Licencijos papildymą,  patikslinimą).

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Leta Rinkevičienė, tel. +370 41 383 431, el. paštas 
Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Gintautė Mačiulienė, tel. +370 41 596 235, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:   

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė:  3-30 darbo dienų.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:  https://lilis.siauliai.lt

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 3-30 darbo dienų.

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.       

Paslaugos  apibūdinimas:

Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu (toliau – Licencija) gali būti išduodama licencijų prašytojams, turintiems neterminuotas licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais stacionariosiose prekybos ir viešojo maitinimo vietose, taip pat licencijų prašytojams, norintiems prekiauti nestacionariosiose viešojo maitinimo vietose. 

Licenciją išduoda, patikslina, apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ar panaikinimą įspėja, licencijos galiojimą sustabdo, licencijos galiojimo sustabdymą ar licencijos galiojimą panaikina savivaldybės, kurios teritorijoje juridinis asmuo versis (verčiasi) mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, vykdomoji institucija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis licencijavimo taisyklėmis.

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu nustatyti 2 sezonai:
- vasaros poilsio ir turizmo sezonas (trukmė: nuo balandžio 1 d. iki spalio 31 d. (imtinai),
- žiemos poilsio ir turizmo sezonas (trukmė: nuo lapkričio 1 d. iki kovo 31 d. (imtinai).

Licencija išduodama, patikslinama, jos galiojimas sustabdomas, galiojimo sustabdymas panaikinamas arba galiojimas panaikinamas naudojantis Licencijų informacine sistema (LIS); popierinis dokumentas neišduodamas, Licencijai prilyginamas išrašas iš LIS. Duomenys apie licencijas skelbiami: https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public/licenceSearch

Licencija papildoma, jeigu licencijos turėtojas pakeičia:
- arba papildo sandėlių, kuriuose laikomi ir iš kurių skirstomi alkoholiniai gėrimai, adresus;
- prekybos alkoholiniais gėrimais laiką;
- prekybos vietos pavadinimą ar adresą;

Licencija patikslinama, kai licencijos turėtojas:
- prašo išbraukti sandėlių, kuriuose laikomi ir iš kurių alkoholiniai gėrimai, adresus;;
- keičia licencijoje nurodytą buveinę, teisinę formą ar pavadinimą, kai keičiamas licencijos turėtojo kodas (suteikiamas naujas kodas), jeigu nesikeičia kiti licencijos turėtoją identifikuojantys duomenys, kai licencijos turėtojas reorganizuojamas ir dėl to keičiami licencijoje nurodyti duomenys; tai pat kai keičiasi licencijos rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo licencijos turėtojo.

Licencijos galiojimas sustabdomas, kai licencijos turėtojas pateikia prašymą sustabdyti Licencijos galiojimą (licencijos galiojimas sustabdomas toje prekybos vietoje, kurioje laikinai nevykdoma licencijuojama veikla). Licencijos galiojimas sustabdomas licencijos turėtojo nurodytam laikotarpiui.
Licencijos galiojimo sustabdymas panaikinamas, kai juridinis asmuo, kurio prašymu buvo sustabdytas licencijos galiojimas, atnaujinęs licencijoje nurodytą veiklą praneša apie tai licenciją išduodančiai institucijai. 

Licencijos galiojimas panaikinamas, kai:
- juridinis asmuo pateikia paraišką panaikinti Licencijos galiojimą;
- juridinis asmuo yra likviduojamas ar yra likviduotas arba baigė veiklą ir yra išregistruoti iš Juridinių asmenų registro. 

Paraiška išduoti licenciją verstis licencijuojama veikla gali būti teikiama elektroninėmis priemonėmis per Savivaldybės licencijų ir leidimų informacinės sistemos „LILIS“ (toliau – LILIS) klientų savitarną https://lilis.siauliai.lt, pateikiama raštu, elektroninėmis priemonėmis per atstumą (siunčiant el. paštu, adresu: ); per kontaktinį centrą, per kurjerį) arba tiesiogiai Savivaldybės priimamajame (Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai).

Paraiška/prašymas papildyti, patikslinti Licenciją, sustabdyti, panaikinti Licencijos galiojimo sustabdymą ar panaikinti Licencijos galiojimą) pateikiama raštu, elektroninėmis priemonėmis per atstumą (siunčiant el. paštu, adresu: ); per kontaktinį centrą, per kurjerį) arba tiesiogiai Savivaldybės priimamajame (Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai).

Licencijas išduodanti institucija apie priimtą sprendimą informuoja licencijos turėtoją jo paraiškoje nurodytu būdu. 

Paslaugos gavėjai:

 • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas;
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“;
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“;  
 4. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimas Nr. T-344 „Dėl poilsio ir turizmo sezono laikotarpių nustatymo“.        

Inicijavimo forma:

Paraiška išduoti sezoninę licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais  DOC  PDF
Paraiška dėl sezoninės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais papildymo DOC  PDF
Paraiška dėl sezoninės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patikslinimo DOC  PDF
Prašymas sustabdyti sezoninės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimą DOC  PDF
Prašymas panaikinti sezoninės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo sustabdymą DOC  PDF
Prašymas panaikinti sezoninės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimą DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. Įgaliojimą, jeigu Paraišką pasirašo ir dokumentus pateikia įgaliotas asmuo.
 2. Turimos neterminuotos licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kopija arba LIS išrašas.
 3.  Kai paraišką teikia valstybės, kurioje yra įsisteigęs Europos juridinis asmuo ar jo filialas, asmuo  pateikia kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad šiam juridiniam asmeniui ar jo filialui, taip pat jų vadovams nėra įsiteisėjusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio dėl bausmės skyrimo, įsiteisėjusio teismo nutarimo, nutarties dėl nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, falsifikuotų alkoholio produktų laikymą, gabenimą, pardavimą, alkoholio produktų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, ir jo vertimą į lietuvių kalbą.
 4. Valstybės, kurioje yra įsisteigęs Europos juridinis asmuo ar jo filialas, kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad šiam juridiniam asmeniui ar jo filialui, taip pat jų vadovams nėra įsiteisėjusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio dėl bausmės skyrimo, įsiteisėjusio teismo nutarimo, nutarties dėl nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, falsifikuotų alkoholio produktų laikymą, gabenimą, pardavimą, alkoholio produktų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, ir jo vertimą į lietuvių kalbą (kai Paraišką teikia Europos juridinis asmuo ar jo filialas).

Paslauga mokama. Paslaugos suteikimo kaina:

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmonės kodas: 188659752
Bankas: AB Šiaulių bankas
Sąskaita: LT32 7180 0000 0014 1038
Bankas: UAB Medicinos bankas
Sąskaita: LT42 7230 0000 0012 0025
Bankas: AB ,,Swedbank“
Sąskaita: LT24 7300 0101 1239 4300  
Bankas: AB SEB bankas
Sąskaita: LT05 7044 0600 0788 7175 
Bankas: Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Sąskaita: LT74 4010 0510 0132 4763
Bankas: AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas
Sąskaita: LT78 7290 0000 0013 0151
Įmokos kodas: 52329
Kaina:
190 Eur (už Licencijos išdavimą);
112 Eur (už Licencijos papildymą,  patikslinimą).

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Leta Rinkevičienė, tel. +370 41 383 431, el. paštas 
Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Gintautė Mačiulienė, tel. +370 41 596 235, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 3-30 darbo dienų.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:  https://lilis.siauliai.lt

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 3-30 darbo dienų.

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.         

Paslaugos  apibūdinimas:

Vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais (toliau – vienkartinė licencija) gali būti išduodama teisę verstis mažmenine prekyba atitinkamų grupių alkoholiniais gėrimais turintiems Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims, Europos juridiniams asmenims ir jų filialams (toliau – juridinis asmuo) ne ilgesniam kaip renginio trukmės laikui.

Nustatytos šių rūšių vienkartinės licencijos:
1) vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, parodose;
2) vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba alumi ir alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, parodose;
3) vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais parodose ir mugėse, rengiamose stacionariuose pastatuose;
4) vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse;
5) vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse.

Vienkartinė licencija išduodama naudojantis Licencijų informacine sistema (LIS); popierinis dokumentas neišduodamas, vienkartinei licencijai prilyginamas išrašas iš LIS) Duomenys apie licencijas skelbiami:

https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public/licenceSearch

Paraiška dėl vienkartinės licencijos išdavimo gali būti teikiama elektroninėmis priemonėmis per Savivaldybės licencijų ir leidimų informacinės sistemos „LILIS“ (toliau – LILIS) klientų savitarną https://lilis.siauliai.lt, pateikiama raštu, elektroninėmis priemonėmis per atstumą (siunčiant el. paštu, adresu: ); per kontaktinį centrą, per kurjerį) arba tiesiogiai Savivaldybės priimamajame (Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai).

Licencijas išduodanti institucija apie priimtą sprendimą informuoja licencijos turėtoją jo paraiškoje nurodytu būdu. 

Paslaugos gavėjai:

 • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Paslaugos rezultatas: Išduota vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais.

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas;
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“;
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.               

Inicijavimo forma:

Paraiška DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. Įgaliojimą, jeigu Paraišką pasirašo ir dokumentus pateikia įgaliotas asmuo.
 2. Renginio (parodos, mugės ar masinio renginio) organizatoriaus sutikimą (sutikime turi būti nurodytas organizuojamo renginio pavadinimas, trukmė (data, laikas), vieta, numatomas renginio dalyvių skaičius, jų amžius ir vienkartinės licencijos išdavimo siekiantis juridinis asmuo (pavadinimas, įm. kodas).
 3. Turimos neterminuotos licencijos verstis mažmenine prekyba atitinkamos rūšies alkoholiniais gėrimais arba licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu kopiją, patvirtintą įmonės antspaudu (jei ji antspaudą privalo turėti) ir vadovo arba galiojančiu kvalifikuotu elektroniniu parašu.
 4. Teisę verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patvirtinantį dokumentą, išduotą valstybės, kurioje yra licencijos prašytojo buveinė, kompetentingos institucijos (pateikia Europos juridiniai asmenys ar jų filialai, prašantys išduoti vienkartinę licenciją)

Paslauga mokama. Paslaugos suteikimo kaina:

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmonės kodas: 188659752
Bankas: AB Šiaulių bankas
Sąskaita: LT32 7180 0000 0014 1038
Bankas: UAB Medicinos bankas
Sąskaita: LT42 7230 0000 0012 0025
Bankas: AB ,,Swedbank“
Sąskaita: LT24 7300 0101 1239 4300  
Bankas: AB SEB bankas
Sąskaita: LT05 7044 0600 0788 7175 
Bankas: Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Sąskaita: LT74 4010 0510 0132 4763
Bankas: AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas
Sąskaita: LT78 7290 0000 0013 0151
Įmokos kodas: 52329
Kaina: 25 Eur (už vienkartinės licencijos išdavimą)

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Leta Rinkevičienė, tel. +370 41 383 431, el. paštas 
Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Gintautė Mačiulienė, tel. +370 41 596 235, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:   

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį: https://lilis.siauliai.lt

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų.

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.        

Raktažodžiai: Vienkartinė licencija, mažmeninė prekyba, alkoholiniai gėrimai, licencijos išdavimas.

 

  

Paslaugos  apibūdinimas:

Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais (toliau – Licencija) gali būti išduodama Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams, kitose Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėse įsteigtiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms ir jų filialams (toliau – juridinis asmuo), jeigu jie atitinka Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo (toliau – TKĮ) 11 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus.

Licenciją išduoda, patikslina, apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ar panaikinimą įspėja, licencijos galiojimą sustabdo, licencijos galiojimo sustabdymą ar licencijos galiojimą panaikina savivaldybės, kurios teritorijoje juridinis asmuo versis (verčiasi) mažmenine prekyba tabako gaminiais, vykdomoji institucija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis licencijavimo taisyklėmis.

Jeigu įmonė numato verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais keliose prekybos tabako gaminiais vietose, esančiose tuo pačiu adresu, jai išduodama viena licencija visose šiuo adresu esančiose prekybos vietose.

Jeigu įmonė numato verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais keliose prekybos vietose, esančiose skirtingais adresais, jai išduodamos atskiros kiekvienam adresui licencijos.
Licencija išduodama neterminuotam laikui.
Licencija išduodama, patikslinama, jos galiojimas sustabdomas, galiojimo sustabdymas panaikinamas arba galiojimas panaikinamas naudojantis Licencijų informacine sistema (LIS); popierinis dokumentas neišduodamas, Licencijai prilyginamas išrašas iš LIS) Duomenys apie licencijas skelbiami: https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public/licenceSearch

Licencija turi būti patikslinta, kai:
- juridinis asmuo reorganizuojamas ir dėl to keičiasi Licencijoje nurodyti duomenys;
- numatomos papildomos ar keičiamos mažmeninės prekybos vietos, arba sandėliai, kuriuose laikomi ir paskirstomi tabako gaminiai.

Licencijos galiojimas sustabdomas, kai juridinis asmuo pateikia prašymą sustabdyti Licencijos galiojimą (licencijos galiojimas sustabdomas toje prekybos vietoje, kurioje laikinai nevykdoma licencijuojama veikla).

Licencijos galiojimo sustabdymas gali būti panaikintas, kai juridinis asmuo:
- pateikia prašymą panaikinti Licencijos galiojimo sustabdymą;
- atnaujino veiklą ir pranešė apie tai licenciją išdavusiai institucijai.

Licencijos galiojimas gali būti panaikinamas, kai:
- juridinis asmuo pateikia paraišką panaikinti Licencijos galiojimą;
- paaiškėja, kad juridinis asmuo yra likviduojamas ar yra likviduotas arba baigė veiklą ir yra išregistruoti iš Juridinių asmenų registro.

Pranešimas apie ketinimą verstis licencijuojama veikla gali būti teikiamas elektroninėmis priemonėmis per Savivaldybės licencijų ir leidimų informacinės sistemos „LILIS“ (toliau – LILIS) klientų savitarną https://lilis.siauliai.lt. pateikiama raštu, elektroninėmis priemonėmis per atstumą (siunčiant el. paštu, adresu: ); per kontaktinį centrą, per kurjerį) arba tiesiogiai Savivaldybės priimamajame (Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai).

Paraiška/prašymas patikslinti Licenciją, sustabdyti ar panaikinti Licencijos galiojimą) pateikiamas raštu, elektroninėmis priemonėmis per atstumą (siunčiant el. paštu, adresu: ); per kurjerį) arba tiesiogiai Savivaldybės priimamajame (Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai).

Licencijas išduodanti institucija apie priimtą sprendimą informuoja licencijos turėtoją jo pranešime nurodytu būdu. 

Paslaugos gavėjai:

 • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas;
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimas Nr. 1450 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais ir su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, didmeninės prekybos neapdorotu tabaku licencijavimo taisyklių patvirtinimo“;
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.         

Inicijavimo forma:

Pranešimas apie ketinimą verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais DOC  PDF
Paraiška patikslinti licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais DOC  PDF
Prašymas sustabdyti licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimą DOC  PDF
Prašymas panaikinti licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo sustabdymą DOC  PDF
Prašymas panaikinti licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimą DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. Pranešimą.
 2. Įgaliojimą (jeigu Pranešimą pasirašo ir dokumentus pateikia įgaliotas asmuo).
 3. TKĮ 11 straipsnio 10 dalyje nurodytą dokumentą ir jo vertimą į lietuvių kalbą (pateikiama, jeigu Pranešimą pateikia kitoje Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėje įsisteigusi įmonė).

Paslauga mokama. Paslaugos suteikimo kaina:

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmonės kodas: 188659752
Bankas: AB Šiaulių bankas
Sąskaita: LT32 7180 0000 0014 1038
Bankas: UAB Medicinos bankas
Sąskaita: LT42 7230 0000 0012 0025
Bankas: AB ,,Swedbank“
Sąskaita: LT24 7300 0101 1239 4300  
Bankas: AB SEB bankas
Sąskaita: LT05 7044 0600 0788 7175 
Bankas: Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Sąskaita: LT74 4010 0510 0132 4763
Bankas: AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas
Sąskaita: LT78 7290 0000 0013 0151
Įmokos kodas: 52429
Kaina:
190 Eur (už Licencijos išdavimą);
112 Eur (už Licencijos patikslinimą)

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Leta Rinkevičienė, tel. +370 41 383 431, el. paštas 
Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Gintautė Mačiulienė, tel. +370 41 596 235, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:    

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 1-5 darbo dienos.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį: https://lilis.siauliai.lt.

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 1-5 darbo dienos.

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.          

Paslaugos  apibūdinimas:

Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais (toliau – Licencija) gali būti išduodama Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams, kitose Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėse įsteigtiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms ir jų filialams (toliau – juridinis asmuo), jeigu jie atitinka Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo (toliau – TKĮ) 11 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus.

Licenciją išduoda, patikslina, apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ar panaikinimą įspėja, licencijos galiojimą sustabdo, licencijos galiojimo sustabdymą ar licencijos galiojimą panaikina savivaldybės, kurios teritorijoje juridinis asmuo versis (verčiasi) mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, vykdomoji institucija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis licencijavimo taisyklėmis.

Jeigu įmonė numato verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais keliose prekybos tabako gaminiais vietose, esančiose tuo pačiu adresu, jai išduodama viena licencija visose šiuo adresu esančiose prekybos vietose.

Jeigu įmonė numato verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais keliose prekybos vietose, esančiose skirtingais adresais, jai išduodamos atskiros kiekvienam adresui licencijos.

Licencija išduodama neterminuotam laikui.
Licencija išduodama, patikslinama, jos galiojimas sustabdomas, galiojimo sustabdymas panaikinamas arba galiojimas panaikinamas naudojantis Licencijų informacine sistema (LIS); popierinis dokumentas neišduodamas, Licencijai prilyginamas išrašas iš LIS) Duomenys apie licencijas skelbiami: https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public/licenceSearch

Licencija turi būti patikslinta, kai:
- juridinis asmuo reorganizuojamas ir dėl to keičiasi Licencijoje nurodyti duomenys;
- numatomos papildomos ar keičiamos mažmeninės prekybos vietos, arba sandėliai, kuriuose laikomi ir paskirstomi su tabako gaminiais susiję gaminiai.

Licencijos galiojimas sustabdomas, kai juridinis asmuo pateikia prašymą sustabdyti Licencijos galiojimą (licencijos galiojimas sustabdomas toje prekybos vietoje, kurioje laikinai nevykdoma licencijuojama veikla);

Licencijos galiojimo sustabdymas gali būti panaikintas, kai juridinis asmuo:
- pateikia prašymą panaikinti Licencijos galiojimo sustabdymą;
- atnaujino veiklą ir pranešė apie tai licenciją išdavusiai institucijai.

Licencijos galiojimas gali būti panaikinamas, kai:
- juridinis asmuo pateikia paraišką panaikinti Licencijos galiojimą;
- paaiškėja, kad juridinis asmuo yra likviduojamas ar yra likviduotas arba baigė veiklą ir yra išregistruoti iš Juridinių asmenų registro.

Pranešimas apie ketinimą verstis licencijuojama veikla gali būti teikiama elektroninėmis priemonėmis per Savivaldybės licencijų ir leidimų informacinės sistemos „LILIS“ (toliau – LILIS) klientų savitarną https://lilis.siauliai.lt, pateikiama raštu, elektroninėmis priemonėmis per atstumą (siunčiant el. paštu, adresu: ); per kontaktinį centrą, per kurjerį) arba tiesiogiai Savivaldybės priimamajame (Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai).

Paraiška/prašymas patikslinti Licenciją, sustabdyti ar panaikinti Licencijos galiojimą) pateikiamas raštu, elektroninėmis priemonėmis per atstumą (siunčiant el. paštu, adresu: ); per kurjerį) arba tiesiogiai Savivaldybės priimamajame (Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai).

Licencijas išduodanti institucija apie priimtą sprendimą informuoja licencijos turėtoją jo pranešime nurodytu būdu. 

Paslaugos gavėjai:

 • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas;
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimas Nr. 1450 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais ir su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, didmeninės prekybos neapdorotu tabaku licencijavimo taisyklių patvirtinimo“;
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.        

Inicijavimo forma:

Pranešimas apie ketinimą verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais susijusiais gaminiais DOC  PDF
Paraiška patikslinti licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais susijusiais gaminiais DOC  PDF
Prašymas sustabdyti licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais susijusiais gaminiais galiojimą DOC  PDF
Prašymas panaikinti licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais susijusiais gaminiais galiojimo sustabdymą DOC  PDF
Prašymas panaikinti licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais susijusiais gaminiais galiojimą DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. Paraiška.
 2. Įgaliojimą (jeigu Pranešimą pasirašo ir dokumentus pateikia įgaliotas asmuo).
 3. TKĮ 11 straipsnio 10 dalyje nurodytą dokumentą ir jo vertimą į lietuvių kalbą (pateikiama, jeigu Pranešimą pateikia kitoje Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėje įsisteigusi įmonė).

Paslauga mokama. Paslaugos suteikimo kaina:

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmonės kodas: 188659752
Bankas: AB Šiaulių bankas
Sąskaita: LT32 7180 0000 0014 1038
Bankas: UAB Medicinos bankas
Sąskaita: LT42 7230 0000 0012 0025
Bankas: AB ,,Swedbank“
Sąskaita: LT24 7300 0101 1239 4300  
Bankas: AB SEB bankas
Sąskaita: LT05 7044 0600 0788 7175 
Bankas: Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Sąskaita: LT74 4010 0510 0132 4763
Bankas: AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas
Sąskaita: LT78 7290 0000 0013 0151
Įmokos kodas: 52429
Kaina:
190 Eur (už Licencijos išdavimą);
112 Eur (už Licencijos patikslinimą)

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Leta Rinkevičienė, tel. +370 41 383 431, el. paštas 
Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Gintautė Mačiulienė, tel. +370 41 596 235, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 1-5 darbo dienos.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį: https://lilis.siauliai.lt 

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 1-5 darbo dienos

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.        

Paslaugos  apibūdinimas:

Sutikimas steigti (atidaryti) lošimų organizavimo vietas ar tęsti jose lošimų organizavimo veiklą  (toliau – sutikimas) gali būti išduotas bendrovėms, turinčioms teisę organizuoti lošimus (toliau – bendrovė), norinčioms atidaryti ar steigti lošimų organizavimo vietą ar tęsti lošimų organizavimo veiklą lošimų organizavimo vietoje. Bendrovė – Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka įsteigta akcinė ar uždaroji akcinė bendrovė (bendrove laikomas ir kitoje valstybėje narėje pagal šios valstybės teisės aktus įsteigto bet kokios teisinės formos juridinio asmens ar organizacijos, neturinčios juridinio asmens teisių, kuriai toje valstybėje narėje suteikta teisė vykdyti lošimų veiklą, filialas, turintis buveinę Lietuvos Respublikoje ir atliekantis visas juridinio asmens funkcijas ar dalį jų).
Lošimų organizavimo vietos: automatų ar bingo salonai, lošimo namus (kazino), lažybų ir totalizatoriaus punktai, įskaitant žirgų totalizatoriaus punktus (toliau visos kartu – lošimų organizavimo vietos).
Naujos lošimo organizavimo vietos steigimas ar veiklos tęsimas lošimų organizavimo vietoje galimas tik sutikus (pritarus)  Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybai.

Sutikimai bendrovėms neišduodami Azartinių lošimų įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje nurodytose draudžiamose  organizuoti lošimus vietose:
1) gyvenamuosiuose namuose, išskyrus tuos, kurių pirmuosiuose aukštuose esančios negyvenamosios patalpos pagal namo projektą ir eksploataciją yra pritaikytos kitai veiklai ir turi pagrindinį įėjimą iš gatvės pusės, nesutampantį su įėjimu į namo laiptinę;
2) ikimokyklinio ugdymo mokyklose;
3) bendrojo ugdymo mokyklose;
4) profesinio mokymo įstaigose;
5) aukštosiose mokyklose;
6) neformaliojo vaikų švietimo mokyklose ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose;
7) neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokyklose;
8) sveikatos priežiūros įstaigose;
9) vaikų sanatorijose;
10) kultūros įstaigose;
11) bibliotekose;
12) teatruose;
13) muziejuose ir parodų salėse;
14) kredito įstaigose ir kitose finansų institucijose;
15) parduotuvėse, išskyrus lažybų ir totalizatoriaus punktų steigimą prekybos centruose, kurie pagal savo paskirtį yra pritaikyti ne vien parduotuvių veiklai ir kuriuose pagal projektinį išplanavimą yra įrengtos atskiros patalpos;
16) valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose;
17) kino teatruose, geležinkelio ir autobusų stotyse, oro uostuose, jūrų uostuose, išskyrus lošimus automatais, jeigu jie organizuojami atskirose patalpose, nesusijusiose su šių įstaigų tiesioginėmis funkcijomis;
18) pašto įstaigose, išskyrus jose įsteigtus lažybų ir totalizatorių punktus.

Prašymas gauti sutikimą atidaryti ar steigti lošimų organizavimo vietą arba gauti sutikimą tęsti lošimų organizavimo veiklą lošimų organizavimo vietoje pateikiamas raštu, elektroninėmis priemonėmis per atstumą (siunčiant el. paštu, adresu: ), per kurjerį ar elektroniniu būdu, t. y. sistemoje mano.siauliai.lt) arba tiesiogiai Savivaldybės priimamajame (Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai), kreipiantis asmeniškai arba per atstovą. Atstovo teisė atstovauti turi būti įrodoma rašytiniu sutikimu.

Atsakymas bendrovei apie Savivaldybės tarybos priimtą sprendimą pateikiamas prašyme pageidaujamu gauti atsakymą būdu. 

Paslaugos gavėjai:

 • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Paslaugos rezultatas: Savivaldybės tarybos patvirtintas sprendimas dėl sutikimo arba Savivaldybės tarybos patvirtintas sprendimas dėl nesutikimo, arba  pateiktas motyvuotas atsisakymas išduoti sutikimą.

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymas;
 2. Lošimų organizavimo vietos poveikio vertinimo kriterijų ir prašymų nagrinėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 7 d. sprendimu Nr. T-293 „Dėl Lošimų organizavimo vietos poveikio vertinimo kriterijų ir prašymų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 3. Šiaulių miesto savivaldybės mero 2023 m. balandžio 22 d. potvarkis Nr. M-81 „Dėl prašymų gauti sutikimus formų patvirtinimo“.        

Inicijavimo forma:

Prašymas gauti sutikimą atidaryti ar steigti lošimų organizavimo vietą DOC  PDF
Prašymas gauti sutikimą tęsti lošimų organizavimo veiklą  lošimų organizavimo vietoje DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

1. Prašymas;
2. Įgaliojimas, jeigu bendrovės vardu prašymą ir dokumentus pasirašo ir pateikia įgaliotas asmuo;
3. Valstybės narės, kurioje užsienio bendrovė yra įsteigta, institucijos, suteikusios teisę užsienio bendrovei vykdyti lošimų veiklą toje valstybėje narėje, rašytinis patvirtinimas arba institucijos išduotas leidimas, patvirtinantys, kad užsienio bendrovė turi teisę vykdyti lošimų veiklą toje valstybėje narėje, jeigu prašymą pateikia užsienio bendrovės filialas, turintis buveinę Lietuvos Respublikoje ir atliekantis visas juridinio asmens funkcijas ar dalį jų;
4. Gyvenamojo namo gyvenamosios paskirties patalpų savininkų daugumos laisvos formos rašytiniai sutikimai atidaryti ar steigti lošimų organizavimo vietą (automatų ar bingo saloną, lošimo namus (kazino), lažybų ir totalizatoriaus punktą, įskaitant žirgų totalizatoriaus punktą), jeigu lošimų organizavimo vietą ketinama atidaryti ar steigti pirmajame gyvenamojo namo aukšte, kuriame esančios negyvenamosios patalpos pagal namo projektą ir eksploataciją yra pritaikytos kitai veiklai ir turi pagrindinį įėjimą iš gatvės pusės, nesutampantį su įėjimu į namo laiptinę. Jeigu patalpa nuosavybės teise priklauso keliems savininkams, jiems jų susitarimu teisės aktų nustatyta tvarka  atstovauja vienas asmuo, kuris turi vieną balsą.

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Leta Rinkevičienė, tel. +370 41 383 431, el. paštas 
Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Gintautė Mačiulienė, tel. +370 41 596 235, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį: mano.siauliai.lt

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų.

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.        

Raktažodžiai: Sutikimas steigti lošimų organizavimo vietą, sutikimas tęsti lošimų organizavimo veiklą

Paslaugos  apibūdinimas:

Asmenys, deklaravę gyvenamąją vietą Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje ir Savivaldybės  tarybos sprendimu atleisti nuo vietinės rinkliavos mokėjimo, pateikę Savivaldybės administracijai pranešimą, gali be leidimo vykdyti prekybą nuo laikinosios prekybos įrangos (nuo Savivaldybės įrengtų stalų ir Kaštonų alėjoje).
Pranešimą apie planuojamą prekybą nuo laikinosios prekybos įrangos Šiaulių miesto savivaldybės viešosiose vietose (toliau – Pranešimas), galima pateikti elektroninėmis priemonėmis, naudojantis Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų  elektronine sistema https://mano.siauliai.lt, arba atvykus tiesiogiai Savivaldybės priimamajame prie 6 langelio (Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai).

Pranešimą gali teikti:

 • asmenys, deklaravusieji gyvenamąją vietą Šiaulių miesto savivaldybėje ir prekiaujantys savo surinktomis gamtos gėrybėmis ir (arba) savo sklype užaugintomis daržovėmis, uogomis, vaisiais, gėlėmis nuo stalų (vietos pasirinktinai iš 1 sąrašo 12, 13, 16 arba 17 priedo);
 • asmenys, deklaravusieji gyvenamąją vietą Šiaulių miesto savivaldybėje ir prekiaujantys sendaikčiais, rankdarbiais, dailiųjų amatų ir meno dirbiniais vieną kartą per savaitę (sekmadieniais) viešosiose vietose (Kaštonų alėjoje ( pasirinktinai iš 1 sąrašo 32 priedo).

Vykdant prekybą be leidimo privaloma laikytis Prekybos ir paslaugų teikimo Šiaulių miesto viešosiose vietose taisyklių, patvirtintų Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 4 d. sprendimu Nr. T-284 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Šiaulių miesto viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“, reikalavimų.

Planuojama prekybos pradžia negali būti ankstesnė nei 1 kalendorinė dienas iki Pranešimo pateikimo dienos, o pabaiga – ne vėlesnė nei kalendorinių metų paskutinė diena (t. y. gruodžio 31 d.).

Atsakymas asmeniui apie gautą ir užregistruotą pranešimą yra pateikiamas Pranešimo formoje asmens nurodytu būdu: išsiunčiamas asmens nurodytu elektroniniu paštu arba tiesiogiai Savivaldybės priimamajame. 

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais.

Paslaugos rezultatas: Asmuo informuojamas apie gautą ir užregistruotą pranešimą.

Teisės aktai:

 1. Prekybos ir paslaugų teikimo Šiaulių miesto viešosiose vietose taisyklės, patvirtintos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 4 d. sprendimu Nr. T-284 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Šiaulių miesto viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“;
 2. Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimą nuostatai, patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr. T-288 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimą nuostatų tvirtinimo“;
 3. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. sausio 23 d. įsakymas Nr. A-126 „Dėl Šiaulių miesto administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. A-1102 „Dėl Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“;
 4. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. A-917 „Dėl Šiaulių miesto viešųjų teritorijų prekybos ir paslaugų teikimo vietų sąrašų patvirtinimo“. 

Pranešimas DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:
1. Pranešimas;
2. asmens dokumentas (kai Pranešimas teikiamas tiesiogiai).

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Leta Rinkevičienė, tel. +370 41 383 431, el. paštas 
Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Gintautė Mačiulienė, tel. +370 41 596 235, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 1 darbo diena.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:   mano.siauliai.lt

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 1 darbo diena.

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.     

Raktažodžiai:  Pranešimas, prekyba, prekyba viešosiose vietose, prekyba nuo laikinosios įrangos