Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

XXV. Viešoji tvarka, gyvūnų laikymas

Paslaugos  apibūdinimas:

Gyventojai ir ūkio subjektai, planuojantys statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamojoje teritorijoje, privalo ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki šių darbų pradžios pateikti Šiaulių miesto savivaldybės administracijai (toliau – Savivaldybės administracija) nustatytos formos pranešimą ,,Dėl informacijos apie planuojamus statybos, remonto, montavimo darbus  pateikimo“, kuriame turi būti nurodoma triukšmo šaltinių naudojimo vieta, planuojamas triukšmo lygis ir jo trukmė per parą, triukšmo mažinimo priemonės.

Prašymą galima pateikti: atvykus tiesiogiai į Savivaldybės priimamąjį (6 langelis), elektroniniu būdu mano.siauliai.lt, siųsti per E. pristatymo sistemą,  el. paštu, 

Vykdant statybos, remonto, montavimo darbus privaloma laikytis Savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. A-234 nustatytų statybos darbų pradžios ir pabaigos laiko bei triukšmo mažinimo prevencijos sąlygų.

Jei statybos, remonto darbai gyvenamosiose patalpose ar gyvenamosios paskirties valdose planuojami darbo dienomis vakaro laiku nuo 17 val. iki 21 val. ar sekmadieniais nuo 10 val. iki 19 val., privaloma turėti visų besiribojančių patalpų ar valdų savininkų (gyventojų) sutikimus.  Sutikimų kartu su pranešimo forma teikti nereikia, juos privaloma pateikti statybos darbų triukšmo kontrolieriui paprašius.

Atsakymas asmeniui apie gautą ir užregistruotą pranešimą yra pateikiamas pranešimo formoje asmens nurodytu būdu: t. y. išsiunčiamas elektroniniu būdu, informuojamas telefonu. 

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Fiziniams asmenims verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Paslaugos rezultatas: Asmuo informuojamas apie gautą ir užregistruotą pranešimą. Informacija apie triukšmo šaltinio valdytojo planuojamus statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse skelbiama savivaldybės interneto svetainėje.

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymas;
 2. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. vasario 21 d. įsakymas Nr. A-234 „Dėl statybos darbų pradžios ir pabaigos laiko nustatymo“   

Inicijavimo forma:

Pranešimas DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

Pranešime turi būti nurodyta:

 • juridinio asmens atstovo ar fizinio asmens vardas, pavardė
 • juridinio asmens pavadinimas, kodas
 • buveinės arba gyvenamosios vietos adresas
 • kontaktiniai duomenys (telefono numeris, el. pašto adresas),
 • informacija apie triukšmo šaltinių naudojimo vietą, planuojamą triukšmo lygį ir jo trukmę per parą,
 • informacija apie triukšmo mažinimo priemones.

Paslauga nemokama. 

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Miesto koordinavimo skyriaus vyr. specialistė Gintarė Pekienė, tel. 8 41 50 05 37, el. paštas
Miesto koordinavimo skyriaus vyr. specialistė Kornelija Jasaitienė, tel. 8 41 50 05 37, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 3 darbo dienos. 

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:  mano.siauliai.lt

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 3 darbo dienos.

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.     

Raktažodžiai: pranešimas apie planuojamus statybos, remonto, montavimo darbus.

 

Paslaugos  apibūdinimas:

Daugiabučio namo gyventojas turi teisę pateikti Šiaulių miesto savivaldybės administracijai (toliau – Savivaldybės administracija) nustatytos formos pranešimą  „Prieštaravimą dėl rūkymo daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose“ (toliau – Pranešimas).

Prašymą galima pateikti: atvykus tiesiogiai į Savivaldybės priimamąjį (6 langelis), elektroniniu būdu mano.siauliai.lt, siųsti per E. pristatymo sistemą,  el. paštu,

Gavus bent vieno daugiabučio namo gyventojo pranešimą, Savivaldybės administracijos direktorius įsakymu įformina sprendimą paskelbti, kad to daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, draudžiama rūkyti (toliau – sprendimas).  Sprendimas priimamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prieštaravimo užregistravimo institucijoje dienos ir įsigalioja įsakyme nustatytą datą, kuri negali būti ankstesnė nei 15 darbo dienų nuo įsakymo priėmimo dienos. Įsakymai skelbiami Teisės aktų registre ir Savivaldybės interneto svetainėje.

Savivaldybės administracija apie sprendimą ar sprendimo pripažinimą netekusiu galios nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo įsakymo priėmimo dienos, paštu arba elektroninio ryšio priemonėmis praneša daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratoriui, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotam asmeniui, daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijai ar kitam už namo bendrojo naudojimo objektų valdymą atsakingam asmeniui (toliau – namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas).

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais.

Paslaugos rezultatas: Nustatyta tvarka pateikus prieštaravimą, Savivaldybės administracijos direktorius įsakymu uždraudžia rūkyti daugiabučiame name.

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 1V-1357 „Dėl Prieštaravimo dėl tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių vartojimo daugiabučių namų balkonuose, terasose ir lodžijose pareiškimo, šio prieštaravimo atšaukimo ir informacijos apie daugiabučius namus, kuriuose draudžiama rūkyti, paskelbimo, informacinių ženklų apie draudimą rūkyti įrengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Inicijavimo forma:

Pranešimas DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 Pranešimas, kuriame turi būti nurodyta:  

  • asmens, pateikusio pranešimą, vardas, pavardė,
  • deklaruotos gyvenamosios vietos adresas,
  • kontaktiniai duomenys (telefono numeris, el. pašto adresas),
  • daugiabučio namo, kurio balkonuose, terasose ir lodžijose (jeigu tokios yra), nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, prašoma drausti rūkyti, adresas.

  Pranešimas turi būti asmens pasirašytas.

  Paslauga nemokama.

  Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

  Miesto koordinavimo skyriaus vyr. specialistė Gintarė Pekienė, tel. 8 41 50 05 37, el. paštas 
  Miesto koordinavimo skyriaus vyr. specialistė Kornelija Jasaitienė, tel. 8 41 50 05 37, el. paštas

  Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

  Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

  Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų. 

  Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

  Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:  mano.siauliai.lt

  Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

  Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų. 

  Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.       

  Raktažodžiai: prieštaravimas dėl rūkymo daugiabučio namo balkonuose, terasose, lodžijose.

   

  Paslaugos  apibūdinimas:

  Daugiabučio namo, kurio balkonuose, terasose ir lodžijose Administracijos direktoriaus įsakymu yra  uždrausta rūkyti, gyventojas turi teisę pateikti Šiaulių miesto savivaldybės administracijai (toliau – Savivaldybės administracija) nustatytos formos pranešimą  „Dėl draudimo rūkyti daugiabučių namų balkonuose, terasose ir lodžijose pažeidimo“ (toliau – Pranešimas). Pranešimą galima pateikti: atvykus tiesiogiai į Savivaldybės priimamąjį (6 langelis), elektroniniu būdu mano.siauliai.lt, siųsti per E. pristatymo sistemą,  el. paštu, 

  Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 590 straipsnio 5 dalimi, asmenys gali pranešti policijai ar Savivaldybės administracijai apie draudimo rūkyti pažeidimus tik tame daugiabutyje, kuriame jie yra deklaravę gyvenamąją vietą. Kartu su skundu turi būti pateikti duomenys, patvirtinantys rūkymo daugiabučio namo balkone, terasoje, lodžijoje faktą ir aplinkybes.

  Paslaugos gavėjai:

  • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais.

  Paslaugos rezultatas: užregistruotas pranešimas perduotas specialistui pagal kompetenciją tyrimui dėl galimai padaryto administracinio nusižengimo. Pranešėjas informuojamas apie tyrimo rezultatus.

  Teisės aktai:   

  1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 1V-1357 „Dėl Prieštaravimo dėl tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių vartojimo daugiabučių namų balkonuose, terasose ir lodžijose pareiškimo, šio prieštaravimo atšaukimo ir informacijos apie daugiabučius namus, kuriuose draudžiama rūkyti, paskelbimo, informacinių ženklų apie draudimą rūkyti įrengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

  Inicijavimo forma:

  Pranešimas  DOC  PDF

  Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

   Pranešimas, kuriame turi būti nurodyta: 

  • asmens, pateikusio pranešimą, vardas, pavardė,
  • deklaruotos gyvenamosios vietos adresas,
  • kontaktiniai duomenys (telefono numeris, el. pašto adresas),
  • draudimo rūkyti daugiabučių namų balkonuose, terasose ir lodžijose pažeidimo padarymo adresas (namo nr., būto nr.)

  Kartu su skundu turi būti pateikti duomenys, patvirtinantys rūkymo daugiabučio namo balkone, terasoje, lodžijoje faktą ir aplinkybes.
  Pranešimas turi būti asmens pasirašytas.

  Paslauga nemokama.

  Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

  Miesto koordinavimo skyriaus vyr. specialistė Gintarė Pekienė, tel. 8 41 50 05 37, el. paštas 
  Miesto koordinavimo skyriaus vyr. specialistė Kornelija Jasaitienė, tel. 8 41 50 05 37, el. paštas

  Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

  Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

  Paslaugos suteikimo trukmė: 3 darbo dienos. 

  Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

  Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:  mano.siauliai.lt

  Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

  Paslaugos suteikimo trukmė: 3 darbo dienos.

  Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas. 

  Raktažodžiai: draudimo rūkyti daugiabučių namų balkonuose, terasose ir lodžijose pažeidimas.  

  Paslaugos  apibūdinimas:

  Asmens prašymas dėl leidimo išdavimo pateikiamas atvykus į Savivaldybės priimamąjį (9 langelis), el. paštu   (dokumentai turi būti pasirašyti elektroniniu parašu arba nuskenuoti) arba elektroniniu būdu  https://www.epaslaugos.lt.
  Prašymas gali būti pateikiamas ir per pareiškėjo atstovą, turintį teisę civilinio kodekso nustatyta tvarka atstovauti pareiškėjui.
  Leidimas įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti duodamas pareiškėjui asmeniškai ar pareiškėjo atstovui, pateikusiems asmens tapatybę liudijantį dokumentą, ar elektroninėmis priemonėmis, jei prašymas buvo teiktas elektroninėmis priemonėmis per https://www.epaslaugos.lt
  Leidimas neišduodamas, jeigu fizinis asmuo arba juridinio asmens darbuotojas:
  -Yra jaunesnis kaip 18 metų;
  -Įrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos;
  -Teistas už tyčinius smurtinius nusikaltimus, kuriems teistumas neišnykęs arba nepanaikintas;
  -Gyvena kartu su asmenimis, nurodytais 1 ir 2 punktuose;
  -Gyvenantiems daugiabučiuose namuose;
  -Nepateikia Tarptautinės kinologų federacijos pripažįstamo dokumento, patvirtinančio pavojingo šuns kilmę ir veislę;
  -Nepateikia dokumento, patvirtinančio pavojingo šuns paženklinimą poodine mikroschema;
  -Nepateikia dokumentų, patvirtinančių pavojingo šuns skiepijimą, arba skiepų galiojimas yra pasibaigęs;
  -Leidimai neišduodami Asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymu draudžiama juos išduoti.

  Paslaugos gavėjai:

  • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais;
  • Fiziniams asmenims verslo tikslais;
  • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais;
  • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

  Teisės aktai:

  1. Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymas;
  2. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. balandžio 15 d. įsakymas Nr. B1-290 „Dėl pavojingų šunų įvežimo, įsigijimo, veisimo, dresavimo, prekybos, laikymo ir kovinių šunų bei kovinių šunų ir pavojingų šunų mišrūnų laikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
  3. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. sausio 9 d. įsakymas Nr. B1-5 „Dėl kovinių ir pavojingų šunų veislių sąrašo patvirtinimo”;
  4. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. gegužės 2 d. įsakymas Nr. B1-336 „Dėl gyvūnų laikymo savivaldybės teritorijų gyvenamosiose vietovėse tvarkos aprašo patvirtinimo“;
  5. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 6 d. įsakymas Nr. A-415 „Dėl gyvūnų laikymo Šiaulių mieste taisyklių patvirtinimo      

  Inicijavimo forma:

  Prašymo forma fiziniam asmeniui  DOC  PDF
  Prašymo forma juridiniam asmeniui DOC  PDF

  Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

  Fiziniai asmenys, ne jaunesni nei 18 metų, norėdami gauti leidimą, Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriui turi pateikti rašytinį prašymą ir šiuos dokumentus:
  1. Asmens tapatybę liudijančio dokumento kopiją;
  2. Asmens gyvenamosios vietos deklaravimo ir patalpų, kurioje bus nuolat laikomas pavojingas šuo, nuosavybės dokumentus VĮ “Registrų centras” ar savininko notariškai patvirtintą sutikimą, kad jo patalpose asmuo gali laikyti pavojingą šunį;
  3. Pažymas, kad už gyvūną atsakingas asmuo ir kartu gyvenantys suaugę asmenys:
  - nėra įrašyti į sveikatos priežiūros įstaigą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos;
  - nėra teisti už tyčinius smurtinius nusikaltimus arba, kad jų teistumas išnykęs ar panaikintas.
  4. Dokumentą, patvirtinantį pavojingo šuns paženklinimą poodine mikroschema;
  5. Tarptautinės kinologų federacijos pripažįstamą dokumentą, patvirtinanti pavojingo šuns kilmę ir veislę;
  6. Dokumentą, patvirtinantį pavojingo šuns skiepijimą, o ketinant įvežti pavojingą šunį – tarptautinio paskiepijimo (vakcinavimo) pažymėjimą.

  Juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ir jų filialams leidimai išduodami pateikus prašymą ir:
  1. Juridinio asmens sprendimą paskirti atsakingą asmenį už pavojingą šunį ir atsakingo asmens dokumentus, nurodytus aukščiau;
  2. Dokumentą apie juridinio asmens įregistravimą juridinių asmenų registre VĮ „Registrų centras“;
  3. Juridinio asmens, kur (bus) laikomas šuo, buveinės patalpų teisėtą valdymą patvirtinančių dokumentų kopiją (VĮ Registrų centras).

  Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

  Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus vyr. specialistė Rasa Zigmantė, tel. 8 41 59 63 26, el. paštas

  Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

  Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

  Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų. Paslauga nemokama.

  Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

  Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:   https://www.epaslaugos.lt

  Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

  Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų. Paslauga nemokama.

  Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.