Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Parama verslui

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Jūratė Marcišauskienė, tel. +370 41 596277, el. paštas .

Šiaulių prekybos pramonės ir amatų rūmų kompetencijų plėtros ir informacijos ekspertė, teikianti informaciją apie jaunimo verslumo skatinimo ir verslo subjektų mokymo programas, Aistė Čepaitienė, tel. +370 616 09730, el. paštas:

2024 m. Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo verslumo skatinimo ir verslo subjektų mokymo programas įgyvendina Šiaulių prekybos pramonės ir amatų rūmai.

Teikiamos šios paslaugos:

 1. Verslo konsultacijos verslo subjektams. Fiziniams asmenims, ketinantiems pradėti verslą, teikiama informacija ir konsultacijos verslo pradžios klausimais: ilgalaikiai ir trumpalaikiai tikslai, verslo formos pasirinkimas, pradėti naują verslą ar pirkti jau sukurtą, iššūkiai pradėjus verslą ir kaip juos įveikti, verslo SSGG analizė, eksporto/importo galimybės ir kt. Teikiama informacija apie galimybes gauti paramą verslo pradžiai ar verslo vystymui. Konsultuoja 4 konsultantai. Mentoriai yra verslininkai, kurie dalijasi savo patirtimis ir žiniomis.
 2. Mokymai ir seminarai organizuojami remiantis EntreComp (The Entrepreneuship Competence Framework) koncepcinio modelio verslumo  kompetencijomis. Mokymų ciklas apima 3 EntreComp modelio modulius, kurie apjungia pagrindines kompetencijas nuo kurių priklauso verslo idėjos įgyvendinimas visuose jos vystymo etapuose.
 3. Informaciniai renginiai, kurių tikslas - vietos verslo įmonių informavimas apie galimybes teikti paraiškas įvairių ES ir kitų fondų finansavimui gauti. 

Paramą teikiančios institucijos:

Parama smulkiajam ir vidutiniam verslui

Šiaulių miesto savivaldybė aukštos kvalifikacijos specialistams, su įmone ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius iki prašymo suteikti finansinę paramą pateikimo dienos sudariusiam darbo sutartį arba priimtam kito teisinio dokumento pagrindu,  gausiančiam atlyginimą, ne mažesnį nei vidutinis mėnesinis šalies bruto darbo užmokestis (pagal Valstybės duomenų agentūros oficialiosios statistikos portale skelbiamą paskutinį ketvirtinį vidutinį mėnesinį šalies bruto darbo užmokesčio rodiklį) ir neturėjusiam  darbo santykių su įmone ar jos dukterinėmis įmonėmis ne trumpesnį nei 12 mėnesių laikotarpį iki darbo sutarties sudarymo arba priėmimo kito teisinio dokumento pagrindu ir įdarbintam ne mažiau kaip 0,5 etato pagal profesiją, nurodytą Profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija ir kurių darbuotojų trūksta Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje veikiančiose įmonėse, sąraše skiria iki 6000 Eur finansinę paramą pasirinktinai vienam tikslui:

 1. dvejų metų būsto nuomos Šiaulių mieste ar Šiaulių rajone išlaidoms padengti. Finansinės paramos suma negali būti didesnė nei būsto nuomos sutartyje numatyta dvejų metų būsto nuomos išlaidų suma;
 2. įsikūrimo išlaidoms: būsto įsigijimo pradiniam įnašui, būsto paskolos ar išperkamosios būsto nuomos įmokoms padengti, baldams, buitinei technikai, automobiliui įsigyti;
 3. įsikūrimo išlaidoms, netikrinant finansinės paramos panaudojimo.

Finansinės paramos skyrimo tikslas – pritraukti ir paskatinti trūkstamų specialybių aukštos profesinės kvalifikacijos specialistus dirbti Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje veikiančiose įmonėse.

Dėl paramos gali kreiptis specialistai:

 • turintys profesinio bakalauro arba aukštojo mokslo diplomą (bakalauro ar magistro);

arba

 • turintys ne mažesnę kaip penkerių metų profesinę patirtį, būtiną profesijai ar sektoriui;

Užpildytos ir pasirašytos  PARAIŠKOS >>>  priimamos Šiaulių miesto savivaldybės priimamajame arba elektroniniu paštu .

 

Daugiau informacijos:

Finansinės paramos skyrimo aukštos profesinės kvalifikacijos specialistams   tvarkos aprašas (sprendimas Nr. T-481) >>>

Paramos klausimais konsultuoja Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Jūratė Marcišauskienė, tel. +370 41 596277, el. paštas .