Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

XXIII. Vaiko globa

Paslaugos  apibūdinimas:

Vaiko tėvai ar kiti jo atstovai pagal įstatymą, esant svarbioms priežastims (įdarbinimo, gydymo, profesinės ar savanoriškos veiklos ne Lietuvos Respublikoje dokumentai ar kt.), turi teisę kreiptis dėl vaiko laikinosios priežiūros tėvų prašymu nustatymo.
Prašymus vaiko tėvai ar kiti jo atstovai pagal įstatymą pateikia Socialinių paslaugų skyriui (Tilžės g. 170, Šiauliai) tiesiogiai atvykę, ar registruotu paštu, arba el. paštu:
Interesantai turi kreiptis į savivaldybės administraciją likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki norimos vaiko laikinosios priežiūros dienos, esant objektyvių priežasčių prašymas gali būti pateiktas ir išnagrinėtas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.
Išnykus aplinkybėms, dėl kurių buvo nustatyta laikinoji priežiūra ar pasibaigus jos terminui, vaiko tėvai, kiti vaiko atstovai pagal įstatymą privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas informuoti savivaldybės administraciją. Jei tėvai ar kiti atstovai pagal įstatymą neperima vaiko priežiūros, jai pasibaigus, asmuo, laikinai prižiūrintis vaiką, privalo nedelsiant raštu apie tai informuoti savivaldybės administraciją.
Laikinoji priežiūra nustatoma administracijos direktoriaus įsakymu ne ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais.

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. A1-794 "Dėl Vaiko laikinosios priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo" 

Inicijavimo forma:

Prašymas  DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo: 

 1. Prašymas nustatyti vaiko laikinąją priežiūrą tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą prašymu;
 2. Vaiko gimimo liudijimo ar vaiko asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 3. Tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijas;
 4. Asmens, galinčio laikinai prižiūrėti vaiką, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 5. Dokumentus įrodančius priežastis, dėl kurių vaikui prašoma nustatyti laikinąją priežiūrą tėvų prašymu;
 6. Jei vaiko laikinąją priežiūrą prašo nustatyti ne jo tėvai, o kiti jo atstovai pagal įstatymą, – teismo sprendimo dėl vaiko globėjo (rūpintojo) paskyrimo kopiją arba savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl vaiko laikinojo globėjo (rūpintojo) paskyrimo kopiją.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Socialinių paslaugų skyriaus vyr. specialistė Vaidotė Vitkauskienė, tel. +370 41 386 464, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 5 darbo dienos. Paslauga nemokama.

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.          

Paslaugos  apibūdinimas:

Pagalbos pinigai skiriami ir mokami Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka iš savivaldybės biudžeto.
Pagalbos pinigai skiriami ir mokami:

 1. vaiko globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, kurių globojamiems vaikams laikinoji globa (rūpyba) nustatyta Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) mero potvarkiu ir kuriems pagalbos pinigai nemokami kitoje savivaldybėje;
 2. vaiko globėjams (rūpintojams), kai vaiko nuolatinė globa (rūpyba) paskirta teismo sprendimu (nutartimi) ir iki nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo laikinoji globa (rūpyba) buvo  nustatyta Savivaldybės amero potvarkiu arba Šiaulių apylinkės teismo sprendimu (nutartimi), ir kuriems pagalbos pinigai nemokami kitoje savivaldybėje. Šiaulių apylinkės teismo sprendimo (nutarties) iniciatoriai – Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius.

Globėjams (rūpintojams) pagalbos pinigai skiriami ir mokami už kiekvieną globojamą (rūpinamą) vaiką, atsižvelgiant į vaiko amžių:

 • už globojamą (rūpinamą) vaiką nuo gimimo iki 3 metų amžiaus mokama 4 bazinių socialinių išmokų (toliau – BSI) dydžio išmoka per mėnesį;
 • už globojamą (rūpinamą) vaiką nuo 3 iki 12 metų mokama 5 BSI dydžio išmoka per mėnesį;
 • už globojamą (rūpinamą) vaiką nuo 12 iki 18 metų ir vyresnį, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa), bet ne ilgiau, kol jam sukaks 21 metai, mokama 6 BSI dydžio išmoka per mėnesį. Globojamam (rūpinamam) vaikui baigus bendrojo lavinimo mokyklą, pagalbos pinigai mokami iki tų metų rugsėjo 1 d.

Pagalbos pinigai mokami už praėjusį mėnesį ir pervedami į globėjo (rūpintojo) sąskaitą banke iki kiekvieno mėnesio 25 dienos.
Globėjas (rūpintojas) prašymus skirti pagalbos pinigus pateikia tiesiogiai Socialinių paslaugų skyriui (Tilžės g. 170, Šiauliai, tel. +370 41 386 464 ).

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais.

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas;
 2. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas;
 3. Lietuvos Respublikos šeimynų įstatymas;
 4. Pagalbos pinigų mokėjimo už tėvų globos netekusių vaikų priežiūrą ir globą (rūpybą) Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašas.          

Inicijavimo forma:

Prašymas globėjams (rūpintojams) DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. Prašymas globėjams (rūpintojams) dėl pagalbos pinigų skyrimo.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
 3. Dokumentai, patvirtinantys laikinosios ar nuolatinės globos (rūpybos) nustatymą.

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Socialinių paslaugų skyriaus vyr. specialistė Vaidotė Vitkauskienė, tel. +370 41 386 464, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: Pagalbos pinigus globėjams (rūpintojams) moka Socialinių paslaugų skyrius iki kol vaikui nustatyta globa (rūpyba). 

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.          

Paslaugos  apibūdinimas:

Šeima, nusprendusi vaiką/vaikus ugdyti šeimoje turi kreiptis dėl pažymos išdavimo į Savivaldybę, kurioje yra deklaravusi savo gyvenamąją vietą.
Paslauga teikiama tiesiogiai asmeniui atvykus į savivaldybę ar elektroniniu būdu.
Prašymą galima pateikti atvykus į Savivaldybę adresu Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai arba pasirašytus  el. parašu siųsti per E. pristatymas, el. paštu  arba pateikti per šiauliečių savitarnos svetainę mano.siauliai.lt

Atsakymas gali būti įteikiamas asmeniui atvykus į savivaldybę ar išsiųstas elektroniniu būdu.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais.

Paslaugos rezultatas: Išduota pažyma apie tai ar vaikui / vaikams nebuvo (nėra) skirtos minimalios ar vidutinės vaiko priežiūros priemonės, o šeimai nebuvo (nėra) taikoma atvejo vadyba.

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. 504 ,,Dėl ugdymosi šeimoje įgyvendinimo  tvarkos aprašo patvirtinimo”      

Inicijavimo forma:

Prašymas DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

1. Prašymas (Prašyme nurodomi tikslūs šeimos narių vardai, pavardės, gimimo datos, gyvenamosios ir deklaruotos vietos adresas). 

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė (vyr. specialistė) Lina Augytė, tel. +370 652 22 736, el. paštas   

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį: mano.siauliai.lt

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų.

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.        

Raktažodžiai:  Pažyma, pažymos išdavimas, šeima, vaiką/vaikus ugdyti šeimoje