Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Aplinkosaugos projektai

APLINKOSAUGINIO ŠVIETIMO PROJEKTAI

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos skyrius skelbia Aplinkosauginio švietimo projektų finansavimo konkursą. Projektų paraiškas Konkursui gali teikti Šiaulių mieste registruoti ir veiklą vykdantys pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, išskyrus savivaldybės biudžetines įstaigas. Savivaldybės biudžetinės įstaigos gali būti projekto partnerės. Lėšos projektui skiriamos vadovaujantis:

 • vadovaujantis Aplinkosauginio švietimo projektų finansavimo konkurso nuostatais (toliau – Nuostatai), patvirtintais Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. A-1053 ir kitais teisės aktais;
 • atsižvelgiant į einamųjų metų prioritetą.

Prioritetas:

 1. Maisto atliekų tvarkymas. Tikslas – šviesti visuomenę apie biologinių atliekų surinkimą, formuoti gyventojų įgūdžius atskirai rinkti maisto/virtuvės atliekas, jas atskiriant nuo mišrių komunalinių atliekų ir tokiu būdu mažinti atliekų kiekį, patenkantį į Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyną. (Atliekų direktyvoje Nr. 2018/851 numatyta, kad iki 2023 m. gruodžio 31 d. privaloma įdiegti biologinių atliekų surinkimą, t. y. „Valstybės narės užtikrina, kad ne vėliau kaip 2023 m. gruodžio 31 d. <...>biologinės atliekos būtų arba atskiriamos ir perdirbamos jų susidarymo vietoje, arba surenkamos atskirai ir nemaišomos su kitų tipų atliekomis“.)

Paraiškų teikimo reikalavimai:

 • pareiškėjas Konkursui gali pateikti tik vieną paraišką;
 • paraiška teikiama pagal nustatytą formą (Paraiškos forma);
 • paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba, pasirašyta pareiškėjo vadovo arba įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėju vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas bei patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti. Kartu su paraiška teikiami dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba arba pateikiami pareiškėjo vadovo ar asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, patvirtinti dokumentų vertimai į lietuvių kalbą bei šių dokumentų užsienio kalba kopijos. Paraiška ir prie jos pridedami dokumentai turi būti tvarkingai susegti, puslapiai sunumeruoti vientisa tvarka, dokumentų kopijos pasirašytos pareiškėjo vadovo arba įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, dokumentų kopijos patvirtintos tikrumo žyma.
 • paraiška su priedais gali būti teikiama:
  • elektroninėmis priemonėmis (pasirašyta saugiu elektroniniu parašu);
  • popierine forma, užpildyta kompiuteriu;
  • elektroniniu paštu (t.vilutiene@siauliai.lt ) vienu elektroniniu laišku (skenuotos (PDF) ar JPG formatais) iki 10 MB (didesnio dydžio el.laiškai negaunami).

Kartu su paraiška pateikiama:

 • VĮ Registrų centro išduota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopija arba VĮ Registrų centro išduota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro elektroninio sertifikuoto išrašo kopija;
 • Visų bendradarbiavimo sutarčių ar kitų dokumentų, patvirtinančių bendradarbiavimą, kopijos, jei projektas vykdomas su partneriais;
 • jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, originalas;
 • pareiškėjo vadovo ar įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašyta laisvos formos pažyma, kad nėra aplinkybių, nurodytų Nuostatų 16 punkte;
 • jei suteiktas partnerių, rėmėjų indėlis, privaloma pateikti indėlį pagrindžiančio dokumento kopiją pagal Nuostatų 12 punktą;
 • jei partneriai, rėmėjai ketina suteikti indėlį gali būti pateikta preliminari sutartis, ketinimų protokolas ar raštas, laiškas (neprivaloma);

Dokumentai

Paraiškos teikiamos su lydraščiu Miesto ūkio ir aplinkos skyriui. Paraiškos priimamos Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Priimamojo Miesto ūkio langelyje (3 langelis) (Vasario 16-osios g. 62, 76295, Šiauliai) iki 2021 m. liepos 27 d. 14.00 val. Vėliau pateiktos paraiškos nebus priimamos. Paraiškas galite pateikti originalias, pasirašytas saugiu elektroniniu parašu per e.pristatymą arba skenuotas vienu laišku el. paštu . Jei paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymeklyje nurodyta data turi būti ne vėlesnė kaip 2021 m. liepos 27 d. 

Daugiau informacijos suteiks Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyr. specialistė Toma Vilutienė, el. p. ; tel. (8 41) 500 528).

Ankstesnių laikotarpių Nevyriausybinių organizacijų projektų konkurso aplinkosauginio švietimo veiklai vykdyti rezultatai:

2016 metais VšĮ "Šiaulių letenėlė" įgyvendinto projekto "Socialinės atsakomybės ugdymas gamtos bei gyvūnų gerovės srityje: edukacinio leidinio "Globok atsakingai" parengimas bei pristatymas visuomenei" rezultatas - sumaketuotas ir išleistas leidinys "Globok atsakingai".