Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Daugiabučių namų administravimas

Lietuvos respublikiniai būsto valdymo ir priežiūros rūmai (toliau – Būsto rūmai) yra įsteigę Ginčų nagrinėjimo komisiją, kurioje neteismine tvarka yra nagrinėjami daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų (nuomininkų) skundai (ginčai), kylantys iš būsto valdymo ir priežiūros paslaugų teikimo srities bei vartotojų ginčai su kitų paslaugų teikėjais, kurie yra Būsto rūmų nariai ir subjektais nesančiais Būsto rūmų nariais, įskaitant ginčus, kurių viena iš šalių (arba abi šalys) yra Būsto rūmų nariai.
Dėl neteisminio ginčų sprendimo galima kreiptis:
Lietuvos respublikiniai būsto valdymo ir priežiūros rūmai
Stiklių g. 8, Vilnius, LT-01131
Tel. (8 5) 2611003, faks. (+8 5) 20120647, Mob. 8 673 85290
El. paštas: , www.bustorumai.lt

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 patvirtinto Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo (toliau Aprašas) 5 punktas numato, kad prašymus teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas savivaldybės teritorijoje gali teikti Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybės narės piliečiai ar kiti fiziniai asmenys, ES valstybėje narėje įsteigti juridiniai asmenys arba kitos organizacijos ar jų padaliniai, kurie naudojasi ES teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, atitinkantys Civilinio kodekso 4.84 straipsnio 7 dalies nuostatas, ir kurių teikiamų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifo dydis neviršija tarifo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T-185 ,,Dėl Šiaulių miesto daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalaus bendrojo naudojimo objektų  administravimo tarifo  apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, dydžio. Su prašymu savivaldybės vykdomajai institucijai pateikiama užpildyta Aprašo priede nurodyta Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus deklaracija. Už prašyme ir deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą ir teisėtumą atsako prašymą pateikęs asmuo. Aprašo 7 punktas numato, kad asmenys, pretenduojantys teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, prašymus savivaldybės vykdomajai institucijai gali teikti kreipdamiesi tiesiogiai, siųsdami paštu ar elektroniniu paštu savivaldybės vykdomosios institucijos interneto svetainėje nurodytu adresu. Savivaldybės vykdomoji institucija, gavusi prašymą paštu, elektroniniu paštu ar elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą, praneša apie tai prašymą pateikusiam asmeniui per 5 kalendorines dienas nuo prašymo gavimo prašymo gavimo būdu arba asmens, pretenduojančio teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, nurodytu būdu (paštu, elektroniniu paštu). 8 punktas numato, kad  Savivaldybės vykdomoji institucija, gavusi prašymą, įvertina, ar prašymą pateikusio asmens deklaracijoje nurodyta informacija atitinka Aprašo 5 punkte nurodytas sąlygas, ir jei atitinka, per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo priima sprendimą šį asmenį įtraukti į savivaldybės vykdomosios institucijos sudaromą Asmenų, pretenduojančių teikti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašą.

Asmenys, pretenduojantys teikti daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, prašymą pateikia Šiaulių miesto savivaldybės administracijai, kreipdamiesi tiesiogiai, paštu ar  el. p  .

Kontaktiniai asmenys:

Violeta Tylenienė, Turto valdymo skyriaus vedėja, tel. (8 41) 596 290.

Kęstutis Juočeris, Turto valdymo skyriaus vyr. specialistas, tel. (8 41) 596 287.

Sprendimą dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo administratoriaus pasirinkimo (pakeitimu kitu) priima butų ir kitų patalpų savininkai susirinkimo metu, balsų dauguma. Susirinkimas šaukiamas vadovaujantis Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimų šaukimo, darbotvarkės ir priimtų sprendimų skelbimo tvarkos aprašu, kuris patvirtintas Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2012 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. D1-961. Pasirinktas administratorius paskiriamas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

Kiekvieno buto ir kitų patalpų savininkas turi vieną balsą. Jeigu butas ar kita patalpa nuosavybės teise priklauso keliems savininkams, jiems jų susitarimu atstovauja vienas asmuo, kuris turi vieną balsą. Jeigu sušaukus butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimą nesusirenka sprendimui priimti pakankamas butų ir kitų patalpų savininkų skaičius, pakartotiniame susirinkime, kuris šaukiamas pagal tą pačią darbotvarkę ne anksčiau kaip po dviejų savaičių, sprendimai priimami susirinkime dalyvavusių balsų dauguma, bet ne mažiau kaip 1/4 visų butų ir kitų patalpų savininkų balsų. Butų ir kitų patalpų savininkų sprendimai gali būti priimti  ir nesušaukus susirinkimo, bet jiems raštu pareiškus apie savo sprendimą, t.y. organizuojant balsavimą raštu, kuris atliekamas vadovaujantis LR aplinkos ministro 2012-10-31 įsakymu Nr. D1-895 patvirtinto Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašo nuostatomis.

Jeigu butu ir kitų patalpų savininkai nepasirenka bendrojo naudojimo objektų valdymo administratoriaus, sprendimą dėl administratoriaus skyrimo priima Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratorių skiria 5 metams. Likus 6 mėnesiams iki administravimo pabaigos ne mažiau kaip 1/5 daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų Savivaldybės administracijai pateikia raštišką laisvos formos prašymą spręsti namo administratoriaus paskyrimo klausimą iš naujo. Savivaldybės administracija gavusi prašymą pradeda administratoriaus skyrimo procedūrą pagal Civilinio kodekso 4.84 straipsnio 3 dalį.

Šiaulių miesto savivaldybės administracija informuoja, kad Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2018 m. lapkričio 8 d. sprendimu Nr. T-370 ,,Dėl Šiaulių miesto savivaldybės  daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo“ patvirtino Šiaulių miesto savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalius techninės priežiūros tarifus.

Maksimalūs techninės priežiūros tarifai buvo nustatyti vadovaujantis Daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-354 „Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ ir taikomi, kai daugiabučių gyvenamųjų namų techninę priežiūrą vykdo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius.

Statinio techninę priežiūrą sudaro nuolatiniai stebėjimai, periodinės apžiūros ir remonto darbų organizavimas. Dabar gyventojai už  daugiabučio namo techninę priežiūrą mokės mažiau, nes iki šiol į techninės priežiūros tarifą buvo įskaičiuojami ir nedidelės apimties darbai.  Pagal naują tvarką remonto darbai kiekviename name bus atliekami pagal poreikį ir faktinės šių darbų atlikimo išlaidos bus apmokamos butų ir kitų patalpų savininkų būtent šiam tikslui kaupiamosiomis lėšomis, o už panaudotas lėšas gyventojams pateikiama ataskaita.

Nauji daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros tarifai bus taikomi apskaičiuojant atlygį už statybos techniniame reglamente STR 1.07.03.2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ nurodytus darbus:

  • nuolatinius namo būklės stebėjimus;
  • periodinius (sezoninius) namo apžiūras;
  • nuolatinių stebėjimų ir apžiūrų dokumentų, privalomų pagal Reglamento 51 punktą, rengimą, pildymą ir saugojimą.

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMAS NR. T-477 "DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ MAKSIMALIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TARIFŲ PATVIRTINIMO"

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ MAKSLIMALŪS (PERSKAIČIUOTI) TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TARIFAI 2024 METAMS