Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Atmintinė ketinantiems dalyvauti viešame aukcione

Aukcionai vykdomi, vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178

Prašymo įregistruoti aukciono dalyviu forma 

Viešo aukciono dalyviu gali būti:

Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiai, ir nuolatiniai gyventojai;

Lietuvos Respublikos nuolatiniai gyventojai, neturintys Lietuvos Respublikos pilietybės;

Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse įsteigti juridiniai asmenys, juridinio asmens statuso neturintys subjektai, jų filialai ar atstovybės;

keli asmenys, sudarę rašytinį susitarimą.

Jeigu nekilnojamasis turtas parduodamas kartu su žemės sklypu ar jo dalimi, o ketinantis dalyvauti viešame aukcione yra užsienio subjektas, jis turi atitikti žemės sandorių sudarymą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus reikalavimus.

Aukcione ketinantys dalyvauti asmenys ir norintys įsiregistruoti viešo aukciono dalyviais, Aukciono sąlygose nurodytu laiku Aukciono komisijai privalo pateikti:

Juridiniai asmenys taip pat juridinio asmens statuso neturintys subjektai, jų filialai ar atstovybės:

 1. Prašymą įregistruoti aukciono dalyviu.
 2. Dokumentus, patvirtinančius, jog ketinančio dalyvauti aukcione asmens vardu sumokėtas registravimo mokestis ir garantinis įnašas.
 3. Registracijos pažymėjimo arba Juridinių asmenų registro išrašo (ar kito veiklos pagrindimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo jį turėti, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka.
 4. Įstatų ar nuostatų (ar kito steigimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo juos turėti, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka.
 5. Kompetentingo valdymo organo sprendimo dėl dalyvavimo aukcione ir nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo (jeigu žemės sklypas yra parduodamas kartu su nekilnojamuoju turtu) ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo, jeigu pagal asmens steigimo dokumentus ar teisės aktus sprendimą turi priimti valdymo organas, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka.
 6. Atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka.
 7. Atstovo asmens dokumento kopiją
 8. Sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė).

Fiziniai asmenys:

 1. Prašymą įregistruoti aukciono dalyviu.
 2. Dokumentus, patvirtinančius, jog ketinančio dalyvauti aukcione asmens vardu sumokėtas registravimo mokestis ir garantinis įnašas.
  1. Asmens dokumento kopiją.
  2. Notariškai patvirtintą įgaliojimo ir atstovo tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, jei ketinantį dalyvauti aukcione asmenį atstovauja kitas asmuo.
  3. Sandorio dėl ketinančio įsigyti bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė).

Užsienio subjektai, atitinkantys Aukciono dalyvių apibrėžimą, turi pateikti atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo konstituciniame įstatyme nustatytiems europinės ir transatlantinės integracijos kriterijams patvirtinimo dokumentus: Konstitucinio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų valstybių pilietybės patvirtinto dokumento arba šių užsienio valstybių nuolatinio gyventojo statuso patvirtinimo dokumento nuorašus, o užsienio juridiniai asmenys – legalizuotus ar patvirtintus pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ar Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip, registravimo pažymėjimą ir įstatus ar kitus juos atitinkančius steigimo dokumentus. Dokumentai turi būti pateikiami lietuvių kalba (išversti į ją) skelbime nurodytu dalyvių registravimo laiku.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas bei atsiskaitymai už aukcione įsigytą turtą pervedami į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos (kodas-188771865) sąskaitą Nr. LT03 7300 0100 0241 0161, esančią AB ,,Swedbank“.

Aukcione ketinančių dalyvauti asmenų dokumentai priimami Šiaulių miesto savivaldybės tarybos ir administracijos priimamajame Vasario 16-osios g. 62 prie 6 langelio.

Elektroniniame aukcione ketinančių dalyvauti asmenų dokumentai priimami aukcionų administratoriaus platformoje evarzytynes.lt.

Asmenis, pateikusius visus dokumentus, kuriais įrodoma, kad aukcione ketinantis dalyvauti asmuo atitinka aukciono dalyviui keliamus reikalavimus, Aukciono komisijos protokoluotojas, patikrinęs dokumentus, įregistruoja Viešo aukciono dalyvių registravimo knygoje ir asmeniui, pateikusiam dokumentus, išduoda pažymą, patvirtinančią dokumentų gavimą.

Jeigu asmenys ar asmenų grupė arba bent vienas grupės narys neatitinka aukciono dalyviui keliamų reikalavimų, tokie asmenys ar asmenų grupė aukciono dalyviais neregistruojami.

Informacija apie viešuose aukcionuose parduodamą Šiaulių miesto savivaldybės nekilnojamąjį turtą skelbiama:

Šiaulių miesto savivaldybės tinklalapyje www.siauliai.lt, skiltyje Veiklos sritys / Turto pardavimas / Nekilnojamojo turto aukcionai.

Dalyvavimo aukcione klausimais informaciją teikia:

Turto valdymo skyriaus vyr. specialistė Lijana Rupšienė, tel. (8-41) 59 62 87, el. paštas: [email protected]