Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Atmintinė ketinantiems dalyvauti viešame aukcione

Aukcionai vykdomi, vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178

Prašymo įregistruoti aukciono dalyviu forma 

Viešo aukciono dalyviu gali būti:

Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiai, ir nuolatiniai gyventojai;

Lietuvos Respublikos nuolatiniai gyventojai, neturintys Lietuvos Respublikos pilietybės;

Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse įsteigti juridiniai asmenys, juridinio asmens statuso neturintys subjektai, jų filialai ar atstovybės;

keli asmenys, sudarę rašytinį susitarimą.

Jeigu nekilnojamasis turtas parduodamas kartu su žemės sklypu ar jo dalimi, o ketinantis dalyvauti viešame aukcione yra užsienio subjektas, jis turi atitikti žemės sandorių sudarymą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus reikalavimus.

Aukcione ketinantys dalyvauti asmenys ir norintys įsiregistruoti viešo aukciono dalyviais, Aukciono sąlygose nurodytu laiku Aukciono komisijai privalo pateikti:

Juridiniai asmenys taip pat juridinio asmens statuso neturintys subjektai, jų filialai ar atstovybės:

 1. Prašymą įregistruoti aukciono dalyviu.
 2. Dokumentus, patvirtinančius, jog ketinančio dalyvauti aukcione asmens vardu sumokėtas registravimo mokestis ir garantinis įnašas.
 3. Registracijos pažymėjimo arba Juridinių asmenų registro išrašo (ar kito veiklos pagrindimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo jį turėti, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka.
 4. Įstatų ar nuostatų (ar kito steigimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo juos turėti, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka.
 5. Kompetentingo valdymo organo sprendimo dėl dalyvavimo aukcione ir nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo (jeigu žemės sklypas yra parduodamas kartu su nekilnojamuoju turtu) ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo, jeigu pagal asmens steigimo dokumentus ar teisės aktus sprendimą turi priimti valdymo organas, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka.
 6. Atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka.
 7. Atstovo asmens dokumento kopiją
 8. Sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė).

Fiziniai asmenys:

 1. Prašymą įregistruoti aukciono dalyviu.
 2. Dokumentus, patvirtinančius, jog ketinančio dalyvauti aukcione asmens vardu sumokėtas registravimo mokestis ir garantinis įnašas.
  1. Asmens dokumento kopiją.
  2. Notariškai patvirtintą įgaliojimo ir atstovo tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, jei ketinantį dalyvauti aukcione asmenį atstovauja kitas asmuo.
  3. Sandorio dėl ketinančio įsigyti bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė).

Užsienio subjektai, atitinkantys Aukciono dalyvių apibrėžimą, turi pateikti atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo konstituciniame įstatyme nustatytiems europinės ir transatlantinės integracijos kriterijams patvirtinimo dokumentus: Konstitucinio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų valstybių pilietybės patvirtinto dokumento arba šių užsienio valstybių nuolatinio gyventojo statuso patvirtinimo dokumento nuorašus, o užsienio juridiniai asmenys – legalizuotus ar patvirtintus pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ar Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip, registravimo pažymėjimą ir įstatus ar kitus juos atitinkančius steigimo dokumentus. Dokumentai turi būti pateikiami lietuvių kalba (išversti į ją) skelbime nurodytu dalyvių registravimo laiku.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas bei atsiskaitymai už aukcione įsigytą turtą pervedami į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos (kodas-188771865) sąskaitą Nr. LT03 7300 0100 0241 0161, esančią AB ,,Swedbank“.

Aukcione ketinančių dalyvauti asmenų dokumentai priimami Šiaulių miesto savivaldybės tarybos ir administracijos priimamajame Vasario 16-osios g. 62 prie 6 langelio.

Elektroniniame aukcione ketinančių dalyvauti asmenų dokumentai priimami aukcionų administratoriaus platformoje evarzytynes.lt.

Asmenis, pateikusius visus dokumentus, kuriais įrodoma, kad aukcione ketinantis dalyvauti asmuo atitinka aukciono dalyviui keliamus reikalavimus, Aukciono komisijos protokoluotojas, patikrinęs dokumentus, įregistruoja Viešo aukciono dalyvių registravimo knygoje ir asmeniui, pateikusiam dokumentus, išduoda pažymą, patvirtinančią dokumentų gavimą.

Jeigu asmenys ar asmenų grupė arba bent vienas grupės narys neatitinka aukciono dalyviui keliamų reikalavimų, tokie asmenys ar asmenų grupė aukciono dalyviais neregistruojami.

Informacija apie viešuose aukcionuose parduodamą Šiaulių miesto savivaldybės nekilnojamąjį turtą skelbiama:

Šiaulių miesto savivaldybės tinklalapyje www.siauliai.lt, skiltyje Veiklos sritys / Turto pardavimas / Nekilnojamojo turto aukcionai.

Dalyvavimo aukcione klausimais informaciją teikia:

Turto valdymo skyriaus vyr. specialistė Lijana Rupšienė, tel. (8-41) 59 62 87, el. paštas: [email protected]