Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

IV. Daugiabučių namų priežiūra

Paslaugos  apibūdinimas:

Savivaldybė, daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų, įsteigusių daugiabučio namo savininkų bendriją, prašymu kompensuoja (grąžina) bendrijos steigimo išlaidas, t. y. kompensuoja (grąžina) bendrijos steigimosi iniciatorių pinigines lėšas, panaudotas notarui dėl bendrijos steigimosi dokumentų patikros (atitikimo įstatymams), bei bendrijos registracijai Juridinių asmenų registre (JAR).
Prašymą galima pateikti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės priimamąjį (Vasario 16 – osios g. 62, 4 langelis), siųsti el. paštu , .
Prašymą galite pateikti ir elektroninėmis ryšio priemonėmis.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais.

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas.      

Inicijavimo forma:

Prašymas  DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. Prašymas.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
 3. Juridinių asmenų registro išrašas, patvirtinantis bendrijos įregistravimą JAR.
 4. Bendrijos steigimosi išlaidas patvirtinančių dokumentų kopijos (piniginių lėšų pervedimo (apmokėjimo) dokumentai).

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Turto valdymo skyriaus vyr. specialistas, tel. 8 41 59 62 59, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų. Paslauga nemokama.   

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.          

Paslaugos  apibūdinimas:

Šilumos tiekimo veiklos licencija – tai leidimas licencijos turėtojui verstis šilumos tiekimo veikla licencijos priede nustatytoje teritorijoje. Licencija išduodama asmeniui, numatomoje licencijuojamos veiklos teritorijoje teisėtais pagrindais valdančiam šilumos tiekimo veiklai vykdyti būtinus šilumos gamybos įrenginius ir (ar) šilumos perdavimo tinklus. Licencija išduodama neribotam laikui.

Paslaugos gavėjai:

 • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas;
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“;
 3. Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos nutarimas „Dėl ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.      

Inicijavimo forma:

Prašymas DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. Prašymas;
 2. Asmens – įmonės registravimo pažymėjimo ir įstatų ar kito juos atitinkančio steigimo dokumento kopijos, patvirtintos įmonės antspaudu, jeigu įmonė jį privalo turėti, ir vadovo parašu;
 3. Informacija apie įmonės padalinius, filialus ir valdymo organus;
 4. Įsipareigojimas vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas;
 5. Su veikla šilumos ūkio sektoriuje susijusių asmenų turimų licencijų ir teisės aktuose nustatytų leidimų sąrašas;
 6. Šilumos gamybos įrenginių ir (ar) šilumos perdavimo tinklų nuosavybės teisę ar teisėtą valdymą patvirtinantys dokumentai;
 7. Juridinio asmens pastarųjų 2 metų (jeigu įmonė vykdė veiklą trumpiau negu 2 metus – pastarųjų metų) veiklos audito ataskaita ir balansas (šis reikalavimas netaikomas įmonėms, kurios iki prašymo padavimo veiklos nevykdė);
 8. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotų atestatų verstis šilumos įrenginių eksploatavimu (priežiūra) kopijas, patvirtintas antspaudu, jeigu asmuo privalo jį turėti;
 9. Dokumentus, patvirtinančius, kad pareiškėjas neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ar savivaldybių biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, nėra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, ar vykdo įsipareigojimus muitinei;
 10. Duomenis apie pareiškėją, leidžiančius įvertinti jo technologinį, finansinį ir vadybinį pajėgumą;
 11. Dokumentas, patvirtinantis privalomos valstybinės rinkliavos sumokėjimo faktą.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyr. specialistė Henrita Giedraitienė, tel. 841 59 62 01, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 30 darbo dienų. 

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:   e.paslaugos.lt 

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 30 darbo dienų. 

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.     

Paslauga mokama:

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Bankas: AS "Citadele bankas"  Lietuvos filialas
Sąskaita: LT78 7290 0000 0013 0151

Bankas: AB SEB bankas
Sąskaita: LT05 7044 0600 0788 7175

Bankas: AB Šiaulių bankas
Sąskaita: LT32 7180 0000 0014 1038

Bankas: Luminor Bank AS  Lietuvos skyrius
Sąskaita: LT74 4010 0510 0132 4763

Bankas: AB „Swedbank"
Sąskaita: LT24 7300 0101 1239 4300

Bankas: UAB Medicinos Bankas 
Sąskaita: LT42 7230 0000 0012 0025

Įmokos kodas: 5774
Kaina:
- už šilumos tiekimo licencijos išdavimą šilumos tiekėjams, tiekiantiems iki 10 GWh –376 Eur.
- už pakeitimą, patikslinimą ar dublikato išdavimą, tiekiantiems iki 10 GWh –20 Eur.