Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

XXIV. Verslo rėmimas

Paslaugos  apibūdinimas:

Paslauga teikiama labai mažoms įmonėms:
- kurių vykdoma veikla ir buveinė yra Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje;
- veikiančioms gamybos ir paslaugų srityje;
- kurios nėra padariusios ekonominio pobūdžio pažeidimų;
- nėra bankrutavusios ar bankrutuojančios, likviduojamos ir (ar) nevykdo restruktūrizacijos;
- neturi įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, Valstybinio socialinio draudimo fondui ir (ar) savivaldybės biudžetui;
- nekontroliuoja akcijų kitose įmonėse.

Kompensuojama iki 100 proc. tinkamų išlaidų, bet ne daugiau kaip 120 Eur.
Tinkamos finansuoti išlaidos – VĮ Registrų centrui už juridinio asmens įregistravimą, už laikinojo pavadinimo įtraukimą į registrą, pavadinimo tapatumo nustatymą.
Parama pagal šią priemonę skiriama ne daugiau kaip vienam to paties steigėjo einamaisiais kalendoriniais metais įsteigtam smulkiojo verslo subjektui.
Išlaidos kompensuojamos tik tuo atveju, jei įmonės steigėjas (-ai) yra fizinis (-iai) asmuo (-enys).
Prašymas iš dalies padengti išlaidas turi būti pateiktas ne vėliau kaip per devynis mėnesius nuo išlaidų atsiradimo dienos.
Prašymą galima pateikti atvykus į Savivaldybės priimamąjį adresu Vasario 16 – osios g. 62 (6 langelis), siųsti per E. pristatymas, el. paštu  .

Atsakymas asmeniui įteikiamas atvykus į instituciją, išsiunčiamas paštu  ar elektroniniu būdu.

Paslaugos gavėjai:

 • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas;
 2. Šiaulių miesto savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo nuostatai, patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 4 d. sprendimu Nr. T-49. 

Inicijavimo forma:

Paraiška DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. Paraiška;
 2. Išrašas apie įmonės registraciją iš Valstybinės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registro (JAR);
 3. Išlaidas pagrindžiantys dokumentai (banko pavedimų kopijos ar išrašas iš sąskaitos, PVM sąskaitos – faktūros kopija);
 4. Kiti paraiškoje nurodyti dokumentai.

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Ligita Balsienė, tel. 8 41 38 34 34, el. paštas 

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų.   

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.          

Paslaugos  apibūdinimas:

Paslauga teikiama labai mažoms įmonėms ir verslininkams:
- kurių vykdoma veikla ir buveinė yra Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje;
- veikiančioms gamybos ir paslaugų srityje;
- kurios nėra padariusios ekonominio pobūdžio pažeidimų;
- nėra bankrutavusios ar bankrutuojančios, likviduojamos ir (ar) nevykdo restruktūrizacijos;
- neturi įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, Valstybinio socialinio draudimo fondui ir (ar) savivaldybės biudžetui;
- nekontroliuoja akcijų kitose įmonėse.

Kompensuojama iki 50 proc. patirtų išlaidų, bet ne daugiau kaip 300 Eur.
Parama skiriama trumpalaikiams (ne ilgesniems kaip trijų mėnesių trukmės) darbuotojų mokymams siekiant suteikti ir (ar) tobulinti jų profesines žinias ir įgūdžius; naujai įsteigtoms įmonėms, kompensuojant privalomus vadovų mokymus (priešgaisrinės ir darbų saugos).
Prašymas iš dalies padengti išlaidas turi būti pateiktas ne vėliau kaip per devynis mėnesius nuo išlaidų atsiradimo dienos.
Prašymą galima pateikti atvykus į Savivaldybės priimamąjį adresu Vasario 16 – osios g. 62 (6 langelis), siųsti per E. pristatymas, el. paštu  
Atsakymas asmeniui įteikiamas atvykus į instituciją, išsiunčiamas paštu  ar elektroniniu būdu.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas;
 2. Šiaulių miesto savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo nuostatai, patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 4 d. sprendimu Nr. T-49.

Inicijavimo forma:

Paraiška DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. Paraiška;
 2. Išrašas apie įmonės registraciją iš Valstybinės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registro (JAR);
 3. Individualios veiklos pažymos ar verslo liudijimo kopija;
 4. Išlaidas pagrindžiančių dokumentų kopijos (banko pavedimai ar išrašas iš sąskaitos, PVM sąskaitos – faktūros, kiti dokumentai);
 5. Mokymų baigimo sertifikato, pažymėjimo kopija;
 6. Kiti paraiškoje nurodyti dokumentai.

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Ligita Balsienė, tel. 8 41 38 34 34, el. paštas 

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų.       

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.          

Paslaugos  apibūdinimas:

Paslauga teikiama verslininkams arba labai mažoms įmonėms:
- kurių vykdoma veikla ir buveinė yra Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje;
- kurių vienas iš ne mažiau kaip 50 proc. įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių turinčių asmenų paraiškos pateikimo dieną yra 45 metų ir vyresnis;
- veikiančioms gamybos ir paslaugų srityje;
- kurios nėra padariusios ekonominio pobūdžio pažeidimų;
- nėra bankrutavusios ar bankrutuojančios, likviduojamos ir (ar) nevykdo restruktūrizacijos;
- neturi įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, Valstybinio socialinio draudimo fondui ir (ar) savivaldybės biudžetui;
- nekontroliuoja akcijų kitose įmonėse.

Verslininkai, teikę paraiškas ir laimėję verslo projektų konkursą, privalo iki paramos teikimo sutarties pasirašymo dienos, įregistruoti uždarąją akcinę bendrovę, mažąją bendriją arba individualiąją įmonę. Neįregistravus įmonės, parama neteikiama.
Kompensuojama iki  50 proc. tinkamų išlaidų, bet ne daugiau kaip 3000 Eur.
Tinkamos finansuoti išlaidos – išlaidos, reikalingos verslo projektui įgyvendinti (ilgalaikiam arba trumpalaikiam turtui įsigyti, prekių gamybai arba paslaugų teikimui finansuoti, darbo vietai įsteigti), patirtos konkurso vykdymo metais iki lapkričio 1 dienos.

Prašymą galima pateikti atvykus į Savivaldybės priimamąjį adresu Vasario 16 – osios g. 62 (6 langelis), siųsti per E. pristatymas, el. paštu, .
Atsakymas asmeniui įteikiamas atvykus į instituciją, išsiunčiamas paštu  ar elektroniniu būdu.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas;
 2. Šiaulių miesto savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo nuostatai, patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 4 d. sprendimu Nr. T-49.  

Inicijavimo forma:

Paraiška 

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. Paraiška
 2. Išrašas apie įmonės registraciją iš Valstybinės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registro (JAR);
 3. Individualios veiklos pažymos ar verslo liudijimo kopija;
 4. Dokumentai pagrindžiantys verslo projektą – ketinimų protokolai, komerciniai pasiūlymai, turimos įrangos aprašymai, patentai, išradimai, potencialių užsakovų ar vertintojų atsiliepimai, išlaidas pagrindžiantys dokumentai (jei išlaidos padarytos iki paraiškos pateikimo dienos).
 5. Kiti paraiškoje nurodyti dokumentai.

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Ligita Balsienė, tel. 8 41 38 34 34, el. paštas 

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų.     

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.          

Paslaugos  apibūdinimas:

Paslauga teikiama verslininkams arba labai mažoms įmonėms:
- kurių vykdoma veikla ir buveinė yra Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje;
- kurių vienas iš ne mažiau kaip 50 proc. įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių turinčių asmenų paraiškos pateikimo dieną yra nuo 18 iki 29 metų amžiaus;
- veikiančioms gamybos ir paslaugų srityje;
- kurios nėra padariusios ekonominio pobūdžio pažeidimų;
- nėra bankrutavusios ar bankrutuojančios, likviduojamos ir (ar) nevykdo restruktūrizacijos;
- neturi įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, Valstybinio socialinio draudimo fondui ir (ar) savivaldybės biudžetui;
- nekontroliuoja akcijų kitose įmonėse.

Verslininkai, teikę paraiškas ir laimėję verslo projektų konkursą, privalo iki paramos teikimo sutarties pasirašymo dienos, įregistruoti uždarąją akcinę bendrovę, mažąją bendriją arba individualiąją įmonę. Neįregistravus įmonės, parama neteikiama.
Kompensuojama iki  50 proc. tinkamų išlaidų, bet ne daugiau kaip 3000 Eur.
Tinkamos finansuoti išlaidos – išlaidos, reikalingos verslo projektui įgyvendinti (ilgalaikiam arba trumpalaikiam turtui įsigyti, prekių gamybai arba paslaugų teikimui finansuoti, darbo vietai įsteigti), patirtos konkurso vykdymo metais iki lapkričio 1 dienos.

Prašymą galima pateikti atvykus į Savivaldybės priimamąjį adresu Vasario 16 – osios g. 62 (6 langelis), siųsti per E. pristatymas, el. paštu  .
Atsakymas asmeniui įteikiamas atvykus į instituciją, išsiunčiamas paštu  ar elektroniniu būdu.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas;
 2. Šiaulių miesto savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo nuostatai, patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 4 d. sprendimu Nr. T-49.     

Inicijavimo forma:

Paraiška 

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. Paraiška;
 2. Išrašas apie įmonės registraciją iš Valstybinės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registro (JAR);
 3. Individualios veiklos pažymos ar verslo liudijimo kopija;
 4. Dokumentai pagrindžiantys verslo projektą – ketinimų protokolai, komerciniai pasiūlymai, turimos įrangos aprašymai, patentai, išradimai, potencialių užsakovų ar vertintojų atsiliepimai, išlaidas pagrindžiantys dokumentai (jei išlaidos padarytos iki paraiškos pateikimo dienos);
 5. Kiti paraiškoje nurodyti dokumentai.

Paslauga nemokama. 

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Ligita Balsienė, tel. 8 41 38 34 34, el. paštas 

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų.

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.          

Paslaugos  apibūdinimas:

Paslauga teikiama labai mažoms įmonėms:
-  veiklą vykdančioms ne ilgiau kaip 3 metus, atrinktoms konkurso būdu pagal Komisijos nustatytus vertinimo kriterijus;
- kurių vykdoma veikla ir buveinė yra Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje;
-  veikiančioms gamybos ir paslaugų srityje;
- kurios nėra padariusios ekonominio pobūdžio pažeidimų;
- nėra bankrutavusios ar bankrutuojančios, likviduojamos ir (ar) nevykdo restruktūrizacijos;
- neturi įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, Valstybinio socialinio draudimo fondui ir (ar) savivaldybės biudžetui;
- nekontroliuoja akcijų kitose įmonėse.

Kompensuojama iki  50 proc. tinkamų išlaidų, bet ne daugiau kaip 2000 Eur.
Tinkamos finansuoti išlaidos – darbo procese naudojamų mašinų, įrenginių, aparatų, prietaisų, įrankių, įtaisų ir kitų reikmenų bei jų priedų, kurie yra tiesiogiai susiję su jų naudojimu, įsigijimo ir jų montavimo išlaidos.
Kompensuojamos tik tos išlaidos, kurios buvo patirtos konkurso vykdymo metais arba ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki paraiškos pateikimo dienos.

Prašymą galima pateikti atvykus į Savivaldybės priimamąjį adresu Vasario 16 – osios g. 62 (6 langelis), siųsti per E. pristatymas, el. paštu  .
Atsakymas asmeniui įteikiamas atvykus į instituciją, išsiunčiamas paštu  ar elektroniniu būdu.

Paslaugos gavėjai:

 • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas;
 2. Šiaulių miesto savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo nuostatai, patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 4 d. sprendimu Nr. T-4.    

Inicijavimo forma:

Paraiška DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. Paraiška;
 2. Išrašas apie įmonės registraciją iš Valstybinės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registro (JAR);
 3. Išlaidas pagrindžiantys dokumentai (PVM sąskaitos faktūros kopijos, apmokėjimą įrodantys dokumentai);
 4. Įmonės vadovo sprendimas (įsakymas) „Dėl ilgalaikio turto vertės normatyvo nustatymo“ arba įsigyto turto įvedimo į eksploataciją aktas, arba kt. dokumentai, kurie pagrįstų, kad įsigyta įranga bus priskirta ilgalaikio turto grupei;
 5. Kiti dokumentai (įsigytos įrangos ar įrankių vaizdinė medžiaga, nuotraukos).

Paslauga nemokama. 

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Ligita Balsienė, tel. 8 41 38 34 34, el. paštas 

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų. 

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.          

Paslaugos  apibūdinimas:

Paslauga teikiama labai mažoms įmonėms ir verslininkams:
- veikiantiems ne ilgiau kaip 3 metus;
- kurių vykdoma veikla ir buveinė yra Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje;
- veikiančioms gamybos ir paslaugų srityje;
- kurios nėra padariusios ekonominio pobūdžio pažeidimų;
- nėra bankrutavusios ar bankrutuojančios, likviduojamos ir (ar) nevykdo restruktūrizacijos;
- neturi įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, Valstybinio socialinio draudimo fondui ir (ar) savivaldybės biudžetui;
- nekontroliuoja akcijų kitose įmonėse.

Kompensuojama iki 100 proc. patirtų išlaidų, bet ne daugiau kaip 550 Eur.
Tinkamos finansuoti išlaidos – dalyvio registracijos mokestis, stendo dizaino ir įrangos išlaidos.
Prašymas iš dalies padengti išlaidas turi būti pateiktas ne vėliau kaip per devynis mėnesius nuo išlaidų atsiradimo dienos.
Prašymą galima pateikti atvykus į Savivaldybės priimamąjį adresu Vasario 16 – osios g. 62 (6 langelis), siųsti per E. pristatymas, el. paštu
Atsakymas asmeniui įteikiamas atvykus į instituciją, išsiunčiamas paštu  ar elektroniniu būdu. 

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas;
 2. Šiaulių miesto savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo nuostatai, patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 4 d. sprendimu Nr. T-4.            

Inicijavimo forma:

Paraiška DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. Paraiška;
 2. Išrašas apie įmonės registraciją iš Valstybinės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registro (JAR);
 3. Individualios veiklos pažymos ar verslo liudijimo kopija;
 4. Išlaidas pagrindžiančių dokumentų kopijos (banko pavedimai ar išrašas iš sąskaitos, PVM sąskaitos – faktūros, kiti dokumentai);
 5. Kiti paraiškoje nurodyti dokumentai.

Paslauga nemokama. 

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Ligita Balsienė, tel. 8 41 38 34 34, el. paštas 

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų.    

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.          

Paslaugos  apibūdinimas:

Paslauga teikiama labai mažoms įmonėms ir verslininkams:
- veikiantiems ne ilgiau kaip 3 metus;
- kurių vykdoma veikla ir buveinė yra Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje;
- veikiančioms gamybos ir paslaugų srityje;
- kurios nėra padariusios ekonominio pobūdžio pažeidimų;
- nėra bankrutavusios ar bankrutuojančios, likviduojamos ir (ar) nevykdo restruktūrizacijos;
- neturi įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, Valstybinio socialinio draudimo fondui ir (ar) savivaldybės biudžetui;
- nekontroliuoja akcijų kitose įmonėse.

Kompensuojama iki 50 proc. patirtų išlaidų, bet ne daugiau kaip 500 Eur.
Tinkamos finansuoti išlaidos – pandusų įrengimas (projektavimo darbai, medžiagos, statybiniai darbai), mobiliųjų pandusų įsigijimas.
Prašymas iš dalies padengti išlaidas turi būti pateiktas ne vėliau kaip per devynis mėnesius nuo išlaidų atsiradimo dienos.
Prašymą galima pateikti atvykus į Savivaldybės priimamąjį adresu Vasario 16 – osios g. 62 (6 langelis), siųsti per E. pristatymas, el. paštu  
Atsakymas asmeniui įteikiamas atvykus į instituciją, išsiunčiamas paštu  ar elektroniniu būdu. 

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas;
 2. Šiaulių miesto savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo nuostatai, patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 4 d. sprendimu Nr. T-4.          

Inicijavimo forma:

Paraiška DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. Paraiška;
 2. Išrašas apie įmonės registraciją iš Valstybinės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registro (JAR);
 3. Individualios veiklos pažymos ar verslo liudijimo kopija;
 4. Techninės dokumentacijos kopija;
 5. Turto valdymo sutarties arba turto valdymo sutarties projekto kopija ir turto valdytojo raštiškas sutikimas vykdyti projekto veiklas.
 6. Išlaidas pagrindžiančių dokumentų kopijos (banko pavedimai ar išrašas iš sąskaitos, PVM sąskaitos – faktūros, kiti dokumentai);
 7. Kiti paraiškoje nurodyti dokumentai.

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Ligita Balsienė, tel. 8 41 38 34 34, el. paštas 

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų.   

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.          

Paslaugos  apibūdinimas:

Finansinė parama – iki 6 000 eurų išmoka, skiriama aukštos profesinės kvalifikacijos specialistui, kuris su įmone ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius iki prašymo suteikti finansinę paramą pateikimo dienos sudarė darbo sutartį dėl įdarbinimo pagal profesiją (arba buvo priimtas kito teisinio dokumento pagrindu), kuri nurodyta Profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija ir kurių darbuotojų trūksta Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje veikiančiose įmonėse, sąraše, pasirinktinai vienam tikslui:

 1. dvejų metų būsto nuomos Šiaulių mieste ar Šiaulių rajone išlaidoms padengti. Finansinės paramos suma negali būti didesnė nei būsto nuomos sutartyje numatyta dvejų metų būsto nuomos išlaidų suma;

 2. įsikūrimo išlaidoms: būsto įsigijimo pradiniam įnašui, būsto paskolos ar išperkamosios būsto nuomos įmokoms padengti, baldams, buitinei technikai, automobiliui įsigyti;

 3. įsikūrimo išlaidoms, netikrinant finansinės paramos panaudojimo.

 Parama teikiama specialistams:
- įgijusiems profesinio bakalauro arba bakalauro ar magistro aukštojo mokslo diplomą aukštosiose mokyklose ir (arba) turintiems ne mažiau kaip penkerių metų profesinę patirtį, kuri yra būtina profesijai ar sektoriui, nurodytam darbo sutartyje;
- įgijusiems profesiją, nurodytą trūkstamų profesijų sąraše (toliau – Sąrašas).

Finansinė parama būsto nuomos išlaidoms padengti skiriama specialistui, neturinčiam nekilnojamojo turto Šiaulių mieste arba Šiaulių rajone.
Finansinė parama įsikūrimo išlaidoms skiriama specialistui pateikus įsikūrimo išlaidas patvirtinančių dokumentų kopijas.
Finansinė parama įsikūrimo išlaidoms netikrinant finansinės paramos panaudojimo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčių įstatymo nuostatomis, nėra priskiriama neapmokestinamosioms pajamoms, todėl Savivaldybės administracijos Apskaitos skyrius (toliau – Apskaitos skyrius), išmokėdamas finansinės paramos sumą, išskaičiuoja ir sumoka į Lietuvos Respublikos biudžetą gyventojų pajamų mokestį.
Finansine parama specialistas gali pasinaudoti tik įsipareigodamas dirbti įmonėje ne trumpiau kaip dvejus metus nuo Trišalės (Įmonė, savivaldybė, specialistas) sutarties pasirašymo dienos (nėštumo ir gimdymo atostogų, atostogų vaikui prižiūrėti ir privalomos pradinės karo tarnybos laikotarpis neįskaičiuojamas).
Specialistui, kuriam parama suteikta  būsto nuomos išlaidoms padengti, finansinės paramos teikimo metais įsigijus nuosavą būstą Šiaulių mieste ar rajone, neišmokėta finansinės paramos suma, jo prašymu ir  pateikus būsto įsigijimo sutartį, Finansinės paramos teikimo aukštos kvalifikacijos specialistams komisijos (toliau – Komisija) sprendimu gali būti pervesta į jo nurodytą sąskaitą ir turi būti panaudota būsto pirkimo išlaidoms padengti. 
Prašymą galima pateikti atvykus į Savivaldybės priimamąjį adresu Vasario 16 – osios g. 62 (6 langelis), siųsti per E. pristatymas, el. paštu .
Atsakymas asmeniui įteikiamas atvykus į instituciją, išsiunčiamas paštu  ar elektroniniu būdu. 

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais.

Teisės aktai:

 1. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimas  Nr. T-481 "Dėl Finansinės paramos skyrimo aukštos profesinės kvalifikacijos specialistams tvarkos aprašo patvirtinimo".       

Inicijavimo forma:

Prašymas DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

Duomenys apie informaciją ir dokumentus, kuriuos turi pateikti asmuo, siekiantis gauti paslaugą:

 1. specialisto vardas, pavardė;
 2. gyvenamosios vietos adresas;
 3. kontaktiniai duomenys (telefonai, el. pašto adresas);
 4. Įmonės, kurioje planuoja dirbti specialistas, pavadinimas, adresas, kontaktinio asmens telefonas ir el. pašto adresas;
 5. Specialisto kvalifikacija ir darbo stažas;
 6. sprendimo dirbti pasirinktoje įmonėje motyvai;
 7. kiti duomenys.

Dokumentai, kurių prašoma pateikti asmens siekiančio gauti paslaugą:

 1. prašymas suteikti finansinę paramą (priedas);
 2. darbo sutarties ar susitarimo su įmone dėl priėmimo į darbą arba kito dokumento, įrodančio priėmimo į darbą faktą, kopija;
 3. aukštojo mokslo baigimo diplomo kopija ir (arba) kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija, jei įsidarbina į reglamentuojamas pareigas, kurioms reikia turėti tam tikrą kvalifikaciją, arba dokumento, patvirtinančio ne mažesnę kaip penkerių metų profesinę patirtį, kuri yra būtina siekiant eiti tam tikras pareigas ar dirbti konkrečiame sektoriuje, nurodytiems darbo sutartyje ar kitame teisiniame dokumente, kopija.
 4. kiti  dokumentai, kurie reikalingi Trišalės sutarties sudarymui ir kurių paprašo Ekonomikos ir investicijų skyrius.

Paslauga nemokama. 

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Ligita Balsienė, tel. 8 41 38 34 34, el. paštas 

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų.  

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.