Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Socialinės paslaugos

Kas man priklauso

Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų teikimas - pagalba asmenims (šeimoms), kurie dėl nepakankamų pajamų ar skurdo negali (neturi galimybės) pasirūpinti savo higiena. Ši pagalba apima dušo talonų išdavimą, skalbimo paslaugų organizavimą.

Paslaugos gavėjai:

 • suaugę asmenys su negalia;
 • senyvo amžiaus asmenys;
 • socialinės rizikos suaugę asmenys;
 • kiti asmenys.

Paslaugų teikimo vieta:

 • Nemokamos dušo paslaugos (Stoties g. 9 C).
 • Mokamos dušo paslaugos (Tilžės g. 63 B).
 • Mokamos skalbimo paslaugos (Tilžės g. 63 B).

Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugas organizuoja Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras. Telefonai pasiteiravimui: 8 41 415 848; 8 41 43 98 32.

Projektų finansavimo tikslas – gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją į visuomenę per neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančias nevyriausybines organizacijas, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas, teikti neįgaliesiems reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios atkurtų ir palaikytų  neįgaliųjų socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius, didintų neįgaliųjų užimtumą bei galimybes gyventi bendruomenėje savarankiškai. 

       Projektų vykdymo trukmė – nuo 9 mėnesių iki 12 mėnesių. Konkretaus projekto vykdymo trukmę numato pareiškėjas. Projektų įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2020 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

       Įgyvendinamų projektų vertinimo ir atrankos konkursas skelbiamas iki 2019 m. spalio 2 d. savivaldybės interneto svetainėje. Projektų paraiškos priimamos iki 2019 m. lapkričio 4 d.

       Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais (toliau – Nuostatai), patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-560 „ Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“

Tiesioginis administracinės paslaugos gavėjas, galintis teikti projekto paraiškas yra įregistruotas juridinis asmuo, teikiantis paslaugas Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems ir atitinkantis visus šiuos reikalavimus:

1.  pagal teisinę formą ir veiklos pobūdį:

1.1 jis yra neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikianti nevyriausybinė organizacija, kaip ji apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme;

1.2 paraiškos pateikimo dieną veikia neįgaliųjų socialinės integracijos srityje ne trumpiau nei vienus metus nuo pareiškėjo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos ir teikia nuolatinio, periodinio pobūdžio socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems (socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių atkūrimo ar palaikymo, neįgaliųjų savarankiškumo ir užimtumo bei galimybių savarankiškai dalyvauti bendruomenės gyvenime didinimo);

2. į projekto veiklas planuoja įtraukti ne mažiau kaip 10 neįgaliųjų per mėnesį;

3. turi projekto buhalterį arba už buhalterinę apskaitą atsakingą asmenį, arba buhalterinės apskaitos paslaugas pareiškėjui teikia buhalterinės apskaitos paslaugas teikianti įmonė (įstaiga), arba buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo;

4. projekto veikloms vykdyti turi patalpas pritaikytas specialiesiems neįgaliųjų poreikiams (išskyrus Nuostatų 10.2 papunktyje nurodytas veiklas, kurioms vykdyti nebūtinos konkrečios patalpos, pvz. palydint, pavežant neįgalųjį į konsultacijas, įstaigas ir kt.), veikloms vykdyti turi reikalingą įrangą (kompiuterį, telefoną, internetą ir kt.).

      Projekto paraiška rengiama užpildant projekto paraiškos formą (Paraiška), projekto sąmatą (Detali projekto įgyvendinimo sąmata) ir užpildant asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą deklaraciją (Deklaracija). Paraiška turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti. Kartu su projekto paraiška pareiškėjas turi pateikti Nuostatų 16 p. nurodytų dokumentų kopijas, kurios privalo būti patvirtintos laikantis Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimų.  

      Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu, lietuvių kalba, atspausdinta ir kartu su pridedamais dokumentais pateikiama užklijuotame voke. Visi paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka.

       Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projekto paraiškos teikiamos Socialinių paslaugų skyriuje Tilžės g. 170 (įėjimas iš Vasario 16-osios g. pusės) 16 kabinete, telefonas pasiteiravimui 8 41 386 482.

Nuorodos:

Konkurso organizavimo nuostatai
Paraiška

Detali projekto įgyvendinimo sąmata
Deklaracija

Paslaugos  apibūdinimas:

Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugų teikimo tikslas – sudaryti sąlygas asmenims su negalia ir jų šeimos nariams naudotis Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje teikiamomis paslaugomis (toliau – Paslaugos).

Paslaugas teikiančios organizacijos padeda asmenims su negalia atkurti ir (ar) palaikyti socialinius, savarankiško gyvenimo įgūdžius, organizuoti užimtumą, didinti galimybes savarankiškai dalyvauti bendruomenės gyvenime ir darbo rinkoje.

Teikiamos šios socialinės reabilitacijos neįgaliesiems paslaugos:

 1. Neįgaliųjų dienos užimtumas.
 2. Individuali paslauga neįgaliajam.
 3. Pagalba atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius.
 4. Pagalba neįgaliojo šeimos nariams.

Teisę gauti Paslaugas turi asmenys su negalia ir jų šeimos nariai.

Paslaugas teikia neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios nevyriausybinės organizacijos, laimėjusios Šiaulių miesto savivaldybės administracijos rengtą Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkursą 2022 metais:

Organizacijos pavadinimas

Negalios pobūdis

Telefonas

El. paštas

1.

Šiaulių artrito draugija ,,Artis“

fizinė

+370  699 01451

[email protected]

2.

Šiaulių krašto žmonių, sergančių cukriniu diabetu, klubas ,,Lemtis“

kompleksinė

+370  614 65531

[email protected]

3.

VšĮ Šiaulių kurčiųjų reabilitacijos centras

klausos

+370  415 24464

[email protected]

4.

VšĮ  LASS šiaurės rytų centras

regėjimo

+370  699 13561

[email protected]

5.

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija ,,Šiaulių Viltis“

sutrikusio intelekto

+370  657 86741

[email protected]

6.

Šiaulių miesto neįgaliųjų klubas ,,Dvasinė šiluma“

psichinė, kompleksinė

+370  683 16466

[email protected]

7.

Šiaulių miesto neįgaliųjų draugija

fizinė, kompleksinė

+370  671 44580

[email protected]

8.

VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“

fizinė, kompleksinė, sutrikusio intelekto

+370  650 26956

[email protected]

9.

Šiaulių Parkinsono draugija

fizinė

+370  615 24732

[email protected]

10.

VšĮ „Sielos harmonija“

fizinė, psichinė

+370  611 42327

[email protected]

11.

Šiaulių „Lietaus vaikai“

raidos sutrikimai

+370  640 79997

[email protected]

12.

Šiaulių miesto aklųjų ir silpnaregių  sporto klubas „Perkūnas“

regėjimo

+370  614 86610

[email protected]

13.

Žmonių su fizine negalia sporto klubas „Entuziastas“

fizinė

+370  613 41439

[email protected]

 

Informacija 

Asmenys, pageidaujantys gauti Socialinės  reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje teikiamas paslaugas, individualiai pagal negalios pobūdį, gali kreiptis tiesiogiai į šias paslaugas teikiančias organizacijas arba į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrių telefonu (8 41) 386 482, arba elektroniniu paštu

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais.          

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Socialinių paslaugų skyriaus vyr. specialistė Vitalija Slavickienė, tel. 8 41 38 64 82, el. paštas 

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.    

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti lėšų paskirstymas 2022 metais.

Dėmesio - nuo 2023 metų sausio 1 dienos, socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems bendruomenėje galės teikti tik akredituoti paslaugų teikėjai.

Nuo 2023 m. socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje sudaro 2 pagrindinės paslaugos:

 • Socialinių ir (ar) kasdienių savarankiško gyvenimo įgūdžių, gebėjimų ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas, suteikiant bendrąsias žinias ir praktiškai mokant spręsti dėl negalios buityje ir (ar) aplinkoje kylančias problemas;
 • Mokymosi, užimtumo ir (ar) darbinių įgūdžių ugdymas, atkūrimas ir (ar) stiprinimas, padedant pasirengti dalyvauti darbo rinkoje ir (ar) įsidarbinti, ir (ar) išsilaikyti darbo vietoje ar dalyvauti užimtumo veikloje.

Taip pat kartu su pagrindinėmis paslaugomis, gali būti teikiamos papildomos paslaugos:

 • Palydėjimas ir (ar) transporto organizavimas.
 • Aktyvaus judėjimo ir sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas.
 • Saviraiškos įgūdžių ir meninių gebėjimų lavinimas ir (ar) palaikymas.
 • Individuali ir (ar) grupinė emocinė-psichologinė pagalba, savitarpio paramos grupės.

Įstaigos, pageidaujančios teikti socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugas, turi atitikti reikalavimus patalpoms ir personalui:

Reikalavimai patalpoms:

 • turi būti įrengta bent viena atskira patalpa socialinės reabilitacijos paslaugoms neįgaliesiems bendruomenėje teikti;
 • patekimas į patalpas turi būti prieinamas asmenims su negalia pagal jos pobūdį;
 • turi būti įrengta bent viena higienos patalpa.

Reikalavimai personalui:

 1. socialiniai darbuotojai, įgiję Socialinių paslaugų įstatymo 20 straipsnio 6 dalyje nurodytą išsilavinimą; 
 2. individualios priežiūros darbuotojai, atitinkantys Socialinių paslaugų įstatymo  19 straipsnio 61 dalyje nurodytus reikalavimus;
 1. kiti darbuotojai, teikiantys socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems bendruomenėje: psichologai, specialieji pedagogai, tiflopedagogai, ergoterapeutai, surdopedagogai ir pan., turi būti įgiję atitinkamai profesijai reikalingą teisės aktuose nustatytą išsilavinimą, įvairių terapijų (užimtumo, meno ir pan.) specialistai turi būti įgiję atitinkamą išsilavinimą (kvalifikaciją) ir / arba ne mažesnę kaip 1 metų darbo su neįgaliaisiais patirtį.

Kilus klausimams informaciją ir konsultacijas apie minėtos paslaugos teikimą nuo 2023 m. teikia Socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė Vitalija Slavickienė, tel. 8 41 38 64 82, el. paštas

Įstaigos, turinčios teisę nuo 2023 m. teikti akredituotas socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugas:

Eilės Nr.

Socialinių paslaugų įstaigos pavadinimas, adresas, kontaktinis telefono numeris

Paslaugos kaina

Paslaugų gavėjų grupė

Planinis vietų skaičius*

Preliminarus paslaugos gavėjų skaičius /paslaugos valandų skaičius

Dokumentas, suteikiantis teisę teikti socialinę paslaugą**

Socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje:

1.

VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras

Adresas: P. Višinskio g. 34, Šiauliai
Tel. +3706 4734849;
El. p. [email protected]

teikiama nemokamai

suaugę asmenys su negalia (t. y. asmenys, turintys intelekto, psichikos ir kitų sutrikimų, su 0-55 proc. darbingumo lygiu).

50

-

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 12 d. įsakymas Nr. A-1439

2.

VšĮ LASS šiaurės rytų centras

Adresas: Žemaitės g. 102, Šiauliai
Tel. +3706 5213319;
El. p. [email protected]

teikiama nemokamai

vaikai su negalia (t. y. vaikai, turintys regos ir kitų sutrikimų, su lengvu, vidutiniu, sunkiu neįgalumo lygiu);

suaugę asmenys su negalia (t. y. vaikai, turintys regos ir kitų sutrikimų, su 0-55 proc. darbingumo lygiu arba su vidutinių ar didelių specialiųjų poreikių lygiu).

50

-

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. A-1875

3.

VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai"

Adresas: Žemaitės g. 71, Šiauliai
Tel. +37041 420901, +3706 5026956;
El. p. [email protected]

teikiama nemokamai

suaugę asmenys su negalia (t. y. asmenys, turintys judėjimo, intelekto, psichikos sutrikimų, su 30-55 proc. darbingumo lygiu).

25

-

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. A-1907

4.

Sutrikusio  intelekto žmonių globos bendrija „Šiaulių viltis“

Adresas: Žemaitės g. 83A, Šiauliai
Tel. +3706 5786741;
El. p. [email protected]

teikiama nemokamai

suaugę asmenys su negalia (t. y. asmenys, turintys intelekto sutrikimų, su 0-40 proc. darbingumo lygiu).

10

-

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 14 d. įsakymas Nr. A-1939

5.

Šiaulių Parkinsono draugija

Adresas: Aušros al. 64, Šiauliai
Tel. +3706 1524732;
El. p. [email protected]

teikiama nemokamai

suaugę asmenys su negalia (t. y. asmenys, sergantys Parkinsono liga, su 0-55 proc. darbingumo lygiu arba su vidutinių ar didelių specialiųjų poreikių lygiu).

48

-

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 14 d. įsakymas Nr. A-1940

6.

Šiaulių artrito draugija „Artis“

Adresas: Aušros al. 15, Šiauliai
Tel. +3706 9901451;
El. p. [email protected]

teikiama nemokamai

suaugę asmeny su negalia (t. y. asmenys, turintys judėjimo ir kitų sutrikimų, su 30-40 proc. darbingumo lygiu arba su vidutinių ar didelių specialiųjų poreikių lygiu).

30

-

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 18 d. įsakymas Nr. A-1985

7.

Socialinę atskirtį patiriančius asmenis jungianti asociacija SAPAJA

Adresas: Lyros g. 13E-18, Šiauliai
Tel. +3706 7050707;
El. p. [email protected]

teikiama nemokamai

vaikai su negalia (t. y. vaikai, turintys judėjimo, psichikos ir kitų sutrikimų, su lengvu ir vidutiniu neįgalumo lygiu);

suaugę asmenys su negalia (t. y. asmenys, turintys judėjimo, psichikos ir kitų sutrikimų, su 0-55 proc. darbingumo lygiu arba su vidutinių specialiųjų poreikių lygiu).

15

-

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 18 d. įsakymas Nr. A-1986

8.

VšĮ Šiaulių kurčiųjų reabilitacijos centras

Adresas: Vytauto g. 19, Šiauliai
Tel. +37041 524464;
El. p. [email protected]

teikiama nemokamai

suaugę asmenys su negalia (t. y. asmenys, turintys klausos sutrikimų, su 30-40 proc. darbingumo lygiu arba su vidutinių specialiųjų poreikių lygiu).

45

-

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 23 d. įsakymas Nr. A-2011

9.

Šiaulių krašto žmonių sergančių cukriniu diabetu klubas „Lemtis“

Adresas: Tilžės g. 61A, Šiauliai
Tel. +3706 7639643;
El. p. [email protected]

teikiama nemokamai

vaikai su negalia (t. y. vaikai, turintys judėjimo, regos, intelekto ir kitų sutrikimų, su lengvu, vidutiniu ir sunkiu neįgalumo lygiu);

suaugę asmenys su negalia (t. y. asmenys, turintys judėjimo, regos, intelekto ir kitų sutrikimų, su 0-55 proc. darbingumo lygiu arba su vidutinių ar didelių specialiųjų poreikių lygiu).

65

-

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 23 d. įsakymas Nr. A-2010

10.

Asociacija „Šiaulių lietaus vaikai"

Adresas: Tilžės g. 22, Šiauliai
Tel. +3706 4079997;
El. p. [email protected]

teikiama nemokamai

vaikai su negalia (t. y. vaikai, turintys intelekto ir psichikos sutrikimų, su lengvu, vidutiniu ar sunkiu neįgalumo lygiu).

15

-

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 8 įsakymas Nr. A-2109

11.

Asociacija „Maži žingsneliai“

Adresas: Daukanto g. 25, Šiauliai
Tel. +3706 1556535;
El. p. [email protected]

teikiama nemokamai

vaikai su negalia (t. y. vaikai, turintys judėjimo ir intelekto sutrikimų, su lengvu, vidutiniu ir sunkiu neįgalumo lygiu);

suaugę asmenys su negalia (t. y. asmenys, turintys judėjimo ir intelekto sutrikimų, su 0-55 proc. darbingumo lygiu).

20

-

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 15 įsakymas Nr. A-2142

12.

Šiaulių m. kultūrizmo sporto klubas „Viesulas“

Adresas: Dainų g. 43-9, Šiauliai
Tel. +3706 9014043
El. p. [email protected]

teikiama nemokamai

vaikai su negalia (t. y. vaikai, turintys regos, intelekto, psichikos ir kitų sutrikimų, su lengvu ir vidutiniu neįgalumo lygiu);

suaugę asmenys su negalia (t. y. asmenys, turintys regos, intelekto, psichikos ir kitų sutrikimų, su 30-55 proc. darbingumo arba vidutinių specialiųjų poreikių lygiu).

20

-

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 15 įsakymas Nr. A-2141

13.

Šiaulių miesto neįgaliųjų klubas „Dvasinė šiluma“

Adresas: Vytauto g. 182, Šiauliai
Tel. +3706 8316466;
El. p. [email protected]

teikiama nemokamai

suaugę asmenys su negalia (t. y. asmenys, turintys intelekto ir psichikos sutrikimų, su 0-55 proc. darbingumo lygiu arba su vidutinių ar didelių specialiųjų poreikių lygiu).

50

-

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 16 įsakymas Nr. A-2149

Pagalbos į namus paslaugos – yra visuma paslaugų, kuriomis asmeniui (šeimai) teikiama kompleksinė, bet nuolatinės specialistų priežiūros nereikalaujanti pagalba. Tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.

Pagalbos į namus paslaugos gavėjai:

 • senyvo amžiaus vieniši asmenys ar jų šeimos;
 • suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
 • kiti asmenys (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys).

Asmuo ar jo globėjas, rūpintojas kreipiasi į Socialinių paslaugų centrą ir užpildo prašymą-paraišką bei pateikia šiuos dokumentus:

1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
2. Pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad jis įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai Lietuvos Respublikos piliečio pase ar leidime nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje nėra atitinkamo įrašo apie gyvenamąją vietą arba nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose).
3. Pažymą apie asmens (šeimos) pajamas.

Prašymus dėl pagalbos į namus paslaugų priima:
1. Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras adresu: Tilžės g. 63 B, telefonas pasiteiravimui 8 41 415 848,
2. Šiaulių vyskupijos Caritas adresu: Tilžės g. 186, telefonas pasiteiravimui 8 657 45358,
3. VšĮ "Nuoširdus rūpestis" adresu: Aušros al. 48, telefonas pasiteiravimui 8 639 87825.

Įstaigos, turinčios teisę Šiaulių mieste teikti akredituotas pagalbos į namus paslaugas:

Eilės Nr.

Socialinių paslaugų įstaigos pavadinimas, adresas, kontaktinis telefono numeris

Paslaugos kaina

Paslaugų gavėjų grupė

Planinis vietų skaičius*

Preliminarus paslaugos gavėjų skaičius /paslaugos valandų skaičius

Dokumentas, suteikiantis teisę teikti socialinę paslaugą**

Pagalba į namus:

1.

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Šiaulių Viltis“,

Adresas: Saulės takas 5, Šiauliai;
Tel. +3706 5786741;
El. p. [email protected]

-

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos

-

-

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. A-2065

2.

Šiaulių vyskupijos Caritas,

Adresas: Tilžės g. 186, Šiauliai;
Tel. +3706 5745358;
El. p. [email protected]

8,60 Eur/val

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
socialinę riziką patiriančios šeimos;
kiti asmenys ir jų šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys).

-

320 val/mėn

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. A-2075

3.

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras

Adresas: Tilžės g. 63B, Šiauliai;
Tel. +370 41 553082;
El. p. [email protected]

6,40 Eur/val

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos.

-

284 asmenų

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. A-2108

4.

VšĮ Šiaurės Lietuvos kolegija

Adresas: Tilžės g. 22, Šiauliai;
Tel. +3706 8630399;
El. p. [email protected]

-

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
socialinę riziką patiriančios šeimos;
vaikams su negalia ir jų šeimoms;
kiti asmenys ir jų šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys).

-

-

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. A-2141

5.

VšĮ Nacionalinis socialinės integracijos institutas

Adresas: Malūno g. 19A, Zarasai;
Tel. +3706 7068787;
El. p. [email protected] 

-

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos.

-

-

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 7 d. įsakymas Nr. A-24

6.

VšĮ „Nuoširdus rūpestis“

Adresas: Perkūnkiemio g. 13, Vilnius;
Tel. +3706 3987825;
El. p. [email protected]

8,60 Eur/val

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
socialinę riziką patiriančios šeimos;
kiti asmenys ir jų šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys).

-

420 val/mėn

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. A-127

7.

Asociacija Bačiūnų bendruomenė

Adresas: Ramunės sodų 1-oji g. 8, Šiauliai;
Tel. +3706 1047474;
El. p. [email protected]

-

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
kiti asmenys ir jų šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys).

-

-

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. vasario 17 d. įsakymas Nr. A-249

8.

VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras

Adresas: P. Višinskio g. 34, Šiauliai;
Tel. +3706 4734849;
El. p. [email protected]

-

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
socialinę riziką patiriančios šeimos;
kiti asmenys ir jų šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys).

-

-

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 12 d. įsakymas Nr. A-1439

*- nurodomas, jei tai numatyta teisės aktų reikalavimuose.

**- socialinės priežiūros paslaugos, kurias planuojama teikti Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje, akredituojamos Šiaulių miesto savivaldybės direktorius įsakymu.

Būsto pritaikymas – minimalus būsto pertvarkymas panaudojant specialius elementus, keičiant neįgaliesiems, turintiems judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, neprieinamas erdves, ir smulkus remontas įgyvendinant šiuos statybos sprendimus.

Pritaikymo darbai apima būsto ir gyvenamosios aplinkos pertvarkymą įrengiant nuolydžius, takelius privažiuoti neįgaliojo vežimėliu prie būsto ar automobilio stovėjimo vietos individualiam ar daugiabučiam namui priskirto sklypo ribose, taip pat smulkų remontą, įgyvendinant šiuos statybos sprendimus.

Kartu su prašymu pareiškėjas pateikia šiuos dokumentus:

1. neįgaliojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jei Prašymą pateikia pats neįgalusis) arba šio dokumento kopiją (pateikiama tuo atveju, jei dokumentus teikia neįgaliojo atstovas pagal įstatymą);

2. išrašą iš asmens medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a „Medicinos dokumentų išrašas/ siuntimas“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“ (toliau – Forma Nr. 027/a)) ar jo kopiją, jei neįgaliajam yra paskirtos dializės procedūros.

Dėl išsamesnės informacijos ir prašymo pateikimo kreiptis į Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centrą adresu: Tilžės g. 63B, Šiauliai. Telefonas pasiteiravimui 8 41 415 848, el. p.

Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. vasario 19 d.  įsakymu Nr. A1-103 „Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-365 „Dėl šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašo patvirtinimo“

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose - namų aplinkos sąlygų ir reikalingų paslaugų suteikimas asmenims, kuriems nereikia nuolatinės, intensyvios priežiūros, sudarant jiems sąlygas savarankiškai tvarkytis savo asmeninį gyvenimą.

Savarankiško gyvenimo namuose asmenys patys tvarkosi buitį (gaminasi maistą, moka už komunalines paslaugas, apsiperka), iš dalies padedant socialiniam darbuotojui ar individualios priežiūros personalui. Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugų sudėtis konkrečiam asmeniui gali būti skirtinga, atsižvelgiant į jo poreikius.

Įstaiga. turinti teisę Šiaulių mieste teikti akredituotas apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugas: 

Eilės Nr.

Socialinių paslaugų įstaigos pavadinimas, adresas, kontaktinis telefono numeris

Paslaugos kaina

Paslaugų gavėjų grupė

Planinis vietų skaičius*

Preliminarus paslaugos gavėjų skaičius /paslaugos valandų skaičius

Dokumentas, suteikiantis teisę teikti socialinę paslaugą**

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose:

1.

Šiaulių miesto savivaldybės globos namai

Adresas: Energetikų g. 20A, Šiauliai;
Tel. +370 41 200601;
El. p. [email protected]

343 Eur/mėn (maitinimo paslaugos vienos dienos kaina 6,60 Eur)

suaugę asmenys su negalia;
senyvo amžiaus asmenys;
sulaukę pilnametystės asmenys (iki 24 m.), kuriems buvo teikta socialinė globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje ar kurie gyveno socialinę riziką patiriančiose šeimose.

55

-

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. A-2119

*- nurodomas, jei tai numatyta teisės aktų reikalavimuose.

**- socialinės priežiūros paslaugos, kurias planuojama teikti Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje, akredituojamos Šiaulių miesto savivaldybės direktorius įsakymu.

 

Apgyvendinimas nakvynės namuoselaikinas nakvynės, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo bei kitų būtinųjų paslaugų (asmeninės higienos, buitinių ir kt.) suteikimas asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos ar dėl patirto smurto, prievartos ar kitų priežasčių negalintiems ja naudotis, siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę.

Laikino apnakvindinimo paslauga – tai nakvynės ir būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių) suteikimas asmenims, kurie yra benamiai, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, esant krizinei situacijai ir pan., kai, nesuteikus šių paslaugų, iškyla grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei.

Asmenys, pageidaujantys gauti apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugą, dėl šios paslaugos kreipiasi į Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Socialinių paslaugų teikimo komisiją (adresu Stoties g. 9 C, Šiauliai) ir pateikia:

 • užpildytą (gali būti pildoma vietoje) prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti formą (SP-8 forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro (toliau – socialinės apsaugos ir darbo ministras);
 • užpildytas (gali būti pildoma vietoje) duomenų apie šeimos sudėtį, šeimos narių veiklos pobūdį ir jų socialinę padėtį formas (SP-1, SP-2 formos, patvirtintos socialinės apsaugos ir darbo ministro);
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi Lietuvoje (ne Europos Sąjungos valstybių piliečiams);
 • pažymą apie sveikatos būklę (pulmonologo, psichiatro, odos ir veneros ligų dispanserio). Jei asmuo, gyvenantis Laikino apgyvendinimo tarnyboje, prašo pratęsti sutartį, ši pažyma nuo jos išdavimo datos galioja vienerius metus;
 • gyvenamosios vietos deklaracijos pažymą (jei nėra duomenų registre);
 • neįgaliojo pažymėjimą (jei asmeniui nustatytas neįgalumas);
 • pažymą apie asmens paleidimą iš laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietos, socialinės ir psichologinės reabilitacijos įstaigos, psichiatrijos ligoninės ir kitų dokumentų (jei asmeniui tokie dokumentai buvo išduoti);
 • kitus dokumentus, reikalingus asmens socialinių paslaugų poreikiui nustatyti.

Apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugos teikiamos adresu Tiesos g. 3, Šiauliai, o laikino apnakvindinimo paslaugos teikiamos adresu Kauno g. 6, Šiauliai.

Informacija apie apgyvendinimo nakvynės namuose ir laikino apnakvindinimo paslaugas teikiama telefonu 8 41 54 59 54.

Apgyvendinimo nakvynės namuose ir laikino apnakvindinimo paslaugas gyventojams teikia Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras (Laikino apgyvendinimo tarnyba).

Įstaiga, turinti teisę Šiaulių mieste teikti akredituotas laikino apnakvindinimo paslaugas:

Eilės Nr.

Socialinių paslaugų įstaigos pavadinimas, adresas, kontaktinis telefono numeris

Paslaugos kaina

Paslaugų gavėjų grupė

Planinis vietų skaičius*

Preliminarus paslaugos gavėjų skaičius /paslaugos valandų skaičius

Dokumentas, suteikiantis teisę teikti socialinę paslaugą**

Laikinas apnakvindinimas:

1.

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras

Adresas:  Kauno g. 6, Šiauliai;
Tel. +3706 0198632;
El. p. [email protected]

teikiama nemokamai

socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys;
senyvo amžiaus asmenys;
smurtautojai;
iš pataisos įstaigų paleisti asmenys, nuo kurių paleidimo iš pataisos įstaigos dienos praėjo ne daugiau nei 12 mėnesių;
socialinę riziką patiriančios šeimos.

32

-

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. A-2108

*- nurodomas, jei tai numatyta teisės aktų reikalavimuose.
**- socialinės priežiūros paslaugos, kurias planuojama teikti Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje, akredituojamos Šiaulių miesto savivaldybės direktorius įsakymu.

Įstaiga, turinti teisę Šiaulių mieste teikti akredituotas apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugas:

Eilės Nr.

Socialinių paslaugų įstaigos pavadinimas, adresas, kontaktinis telefono numeris

Paslaugos kaina

Paslaugų gavėjų grupė

Planinis vietų skaičius*

Preliminarus paslaugos gavėjų skaičius /paslaugos valandų skaičius

Dokumentas, suteikiantis teisę teikti socialinę paslaugą**

Apgyvendinimas nakvynės namuose:

1.

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras

Adresas: Tiesos g. 3, Šiauliai;
Tel. +370 41 431964;
El. p. [email protected]

279 Eur/mėn
9 Eur/parą

socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys;
senyvo amžiaus asmenys.

108

-

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. A-2108

*- nurodomas, jei tai numatyta teisės aktų reikalavimuose.
**- socialinės priežiūros paslaugos, kurias planuojama teikti Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje, akredituojamos Šiaulių miesto savivaldybės direktorius įsakymu.

Kompleksinės pagalbos paslauga moterims ar šeimai, kurią sudaro motina arba tėvas ir vaikas (-ai), (toliau – šeima) krizės atveju. Moters (šeimos) deklaruota gyvenamoji vieta turi būti Šiaulių mieste.

Paslaugas gali gauti moteris (šeima), atsidūrusi krizinėje situacijoje: dėl patirto smurto artimoje aplinkoje, prievartos ar kitų priežasčių ir (ar) neturi gyvenamosios vietos ar negali ja naudotis.

Kompleksinės pagalbos paslaugą sudaro:

 • informavimas;
 • konsultavimas;
 • tarpininkavimas ir atstovavimas;
 • apgyvendinimas;
 • psichologinė pagalba;
 • minimalių buitinių ir asmeninės higienos paslaugų organizavimas;
 • socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas;
 • esant poreikiui, sveikatos priežiūros paslaugų, apsaugos organizavimas;
 • kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

Paslaugų teikimo trukmė moteriai (šeimai): 6 mėnesiai ar ilgiau, esant poreikiui.

Įstaiga, turinti teisę Šiaulių mieste teikti akredituotas intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugas:

Eilės Nr.

Socialinių paslaugų įstaigos pavadinimas, adresas, kontaktinis telefono numeris

Paslaugos kaina

Paslaugų gavėjų grupė

Planinis vietų skaičius*

Preliminarus paslaugos gavėjų skaičius /paslaugos valandų skaičius

Dokumentas, suteikiantis teisę teikti socialinę paslaugą**

Intensyvi krizių įveikimo pagalba:

1.

VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“

Adresas:  Žemaitės g. 71, Šiauliai;
Tel. (841) 420 901, +37065026956;
El. p. [email protected]

Suaugusiam asmeniui 18 Eur/parą,
papildomai už vaiką 5 Eur/parą

vaikai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra, kiti tos šeimos vaikai kartu su jų atstovais (atstovu) pagal įstatymą;
socialinę riziką patiriantys suaugęs asmenys;
socialinę riziką patiriančios šeimos;
kiti asmenys (smurtą patyrę asmenys, su vaiku (ais), besilaukiančios ar nepilnametės besilaukiančios arba su vaiku (ais) ir kt.).

13

-

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. A-2103

*- nurodomas, jei tai numatyta teisės aktų reikalavimuose.
**- socialinės priežiūros paslaugos, kurias planuojama teikti Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje, akredituojamos Šiaulių miesto savivaldybės direktorius įsakymu.

Palydėjimo paslauga jaunuoliams – tai visuma tarpusavyje susijusių paslaugų ar priemonių, kurios teikiamos, siekiant padėti palydėjimo paslaugos jaunuoliams gavėjams prisitaikyti prie socialinės aplinkos, ugdyti jų gebėjimus spręsti kylančias socialines ir kitas problemas, t. y. palengvinti palydėjimo paslaugos jaunuoliams gavėjų socialinę integraciją bendruomenėje.

Palydėjimo paslauga jaunuoliams Šiaulių mieste teikiama likusiems be tėvų globos vaikams (nuo 16 m.), kuriems teikiama globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje, socialinę riziką patiriantiems vaikams ar gyvenantiems socialinę riziką patiriančiose šeimose (nuo 16 m.), jaunuoliams sulaukusiems pilnametystės (iki 24 m.), kuriems buvo teikta socialinė globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje ar kurie gyveno socialinę riziką patiriančiose šeimose.

Asmuo (ar kitas suinteresuotas asmuo) dėl palydėjimo paslaugos jaunuoliams kreipiasi į paslaugą teikiančią įstaigą/ organizaciją.

Įstaiga/ organizacija, nustačiusi palydėjimo paslaugas poreikį, išvadas pateikia Socialinių paslaugų skyriui, kuris parengia bylą ir pateikia Socialinių paslaugų skyrimo komisijai. Sprendimą dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo (SP-9 forma) pasirašo Socialinių paslaugų skyriaus vedėjas pagal minėtos komisijos rekomendacijas.

Palydėjimo paslauga jaunuoliams teikiama, iki paslaugos gavėjui sukaks 24 metai, nuo 1 iki 10 val. per savaitę (be apgyvendinimo).

Palydėjimo paslauga jaunuoliams yra iš dalies mokama, tai priklauso nuo paslaugos gavėjo (šeimos) pajamų.

Įstaigos, turinčios teisę teikti Šiaulių mieste akredituotas palydėjimo paslaugas jaunuoliams:

Eilės Nr.

Socialinių paslaugų įstaigos pavadinimas, adresas, kontaktinis telefono numeris

Paslaugos kaina

Paslaugų gavėjų grupė

Planinis vietų skaičius*

Preliminarus paslaugos gavėjų skaičius /paslaugos valandų skaičius

Dokumentas, suteikiantis teisę teikti socialinę paslaugą**

Palydėjimo paslauga jaunuoliams:

1.

Kompleksinių paslaugų namai „Alka“

Adresas:  Vytauto g. 182, Šiauliai
Tel. +370 41 504468
El. p. [email protected]

asmeniui – 9 Eur/val

asmeniui su negalia – 10,00 Eur/val

sulaukę pilnametystės asmenys (iki 24 metų), kuriems buvo teikta socialinė globa (rūpyba) institucijoje ar kurie gyveno socialinę riziką patiriančioje šeimoje.

-

-

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. A-2053

2.

VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras

Adresas: P. Višinskio g. 34, Šiauliai;
Tel. +3706 4734849;
El. p. [email protected]

-

likę be tėvų globos vaikai (nuo 16 metų), kuriems teikiama globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje
socialinę riziką patiriantys vaikai (nuo 16 m.)
vaikai (nuo 16 metų), kurie gyvena socialinę riziką patiriančiose šeimose;
sulaukę pilnametystės asmenys (iki 24 metų), kuriems buvo teikta socialinė globa (rūpyba) institucijoje ar kurie gyveno socialinę riziką patiriančioje šeimoje.

-

-

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. A-2079

3.

VšĮ „Vilniaus SOS vaikų kaimas“

Adresas: Ozo g. 37, Vilnius;
Tel. +370 52705091;
El. p. [email protected]

asmeniui – 9 Eur/val
asmeniui su negalia – 10,00 Eur/val

likę be tėvų globos vaikai (nuo 16 metų), kuriems teikiama globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje
socialinę riziką patiriantys vaikai (nuo 16 m.)
vaikai (nuo 16 metų), kurie gyvena socialinę riziką patiriančiose šeimose;
sulaukę pilnametystės asmenys (iki 24 metų), kuriems buvo teikta socialinė globa (rūpyba) institucijoje ar kurie gyveno socialinę riziką patiriančioje šeimoje.

-

-

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 4 d. įsakymas Nr. A-8

4.

VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“

Adresas: Tilžės g. 22, Šiauliai;
Tel. +3706 8746855;
El. p. [email protected]

-

likę be tėvų globos vaikai (nuo 16 metų), kuriems teikiama globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje
socialinę riziką patiriantys vaikai (nuo 16 m.)
vaikai (nuo 16 metų), kurie gyvena socialinę riziką patiriančiose šeimose;
sulaukę pilnametystės asmenys (iki 24 metų), kuriems buvo teikta socialinė globa (rūpyba) institucijoje ar kurie gyveno socialinę riziką patiriančioje šeimoje.

-

-

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. A-2195

*- nurodomas, jei tai numatyta teisės aktų reikalavimuose.
**- socialinės priežiūros paslaugos, kurias planuojama teikti Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje, akredituojamos Šiaulių miesto savivaldybės direktorius įsakymu.

Pagalba globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams skiriama vaikus globojantiems (rūpinantiems) ar įvaikinusiems asmenims bei siekiantiems jais tapti, kuriems nustatytas pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams paslaugos poreikis.

Pagalba globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams – atrankos, konsultavimo bei mokymų organizavimo paslaugų teikimas, suteikiant žinių ir kompetencijų, reikalingų auginant globojamus (rūpinamus) ir įvaikintus vaikus.

Dėl informacijos kreiptis į  Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro GIMK atestuotus socialinius darbuotojus, teikiančius pagalbą globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams, adresu Stoties g. 9 c, Šiauliai, telefonas pasiteiravimui 8 670 14 505.

Įstaigos, turinčios teisę Šiaulių mieste teikti akredituotas pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams paslaugas:

Eilės Nr.

Socialinių paslaugų įstaigos pavadinimas, adresas, kontaktinis telefono numeris

Paslaugos kaina

Paslaugų gavėjų grupė

Planinis vietų skaičius*

Preliminarus paslaugos gavėjų skaičius /paslaugos valandų skaičius

Dokumentas, suteikiantis teisę teikti socialinę paslaugą**

Pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti:

1.

Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai

Adresas:  K. Korsako g. 61, Šiauliai;
Tel. +370 41 503683;
El. p.  [email protected]

-

Vaikus globojantys (besirūpinantys), prižiūrintys ar įsivaikinę asmenys.

-

-

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 22 įsakymas Nr. A-2081

2.

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras

Adresas: Stoties g. 9C, Šiauliai;
Tel. +370 67704696;
El.p. [email protected]

-

Vaikus globojantys (besirūpinantys), prižiūrintys ar įsivaikinę asmenys;
asmenys, besirengiantys tapti globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais, įtėviais ar šeimynų dalyviais.

-

-

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. A-2108

*- nurodomas, jei tai numatyta teisės aktų reikalavimuose.
** - socialinės priežiūros paslaugos, kurias planuojama teikti Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje, akredituojamos Šiaulių miesto savivaldybės direktorius įsakymu.

Pagalbos pinigai – tai piniginė išmoka už vaikų, netekusių tėvų globos, priežiūrą ir globą (rūpybą) globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, šeimynai.

Pagalbos pinigai skiriami ir mokami:

 1. vaiko globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, šeimynai, kurių globojamiems vaikams laikinoji globa (rūpyba) nustatyta Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos direktoriaus įsakymu ir kai pagalbos pinigai nemokami kitoje savivaldybėje;
 2. vaiko globėjams (rūpintojams), šeimynai, kai vaiko nuolatinė globa (rūpyba) paskirta teismo sprendimu (nutartimi) ir iki nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo laikinoji globa (rūpyba) buvo nustatyta Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu arba Šiaulių apylinkės teismo sprendimu (nutartimi), ir kai pagalbos pinigai nemokami kitoje savivaldybėje.

Daugiau informacijos apie paslaugą: Pagalbos pinigų už tėvų globos netekusių vaikų priežiūrą ir globą (rūpybą) skyrimas ir mokėjimas

Atvejo vadyba

Socialinis darbas, taikant atvejo vadybą, su šeimomis, auginančiomis nepilnamečius vaikus ir patiriančiomis socialinę riziką. Paslaugos teikimo tikslas – sudaryti sąlygas šeimai ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, auklėti, ugdyti, prižiūrėti vaikus, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį. Paslauga gali būti inicijuota Vaiko teisių apsaugos teritorinio skyriaus, esant galimiems vaiko teisių pažeidimams, ar vaiko tėvų, ir (ar) pagalbą vaikams ir (ar) šeimoms organizuojančių ir teikiančių įstaigų, organizacijų prašymu, jei jų vertinimu, vaikui ir (ar) šeimai būtina kompleksinė pagalba.

Socialinių paslaugų įstaigų, įgaliotų Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022  m. vasario 18 d. įsakymu Nr. A-257 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. A-957 „Dėl įgaliojimų vykdyti atvejo vadybos funkcijas suteikimo“ pakeitimo“ vykdyti atvejo vadybos funkcijas ir koordinuoti atvejo vadybos procesus, sąrašas:

Eil. Nr.

Įstaigos pavadinimas

Adresas

Kontaktinis telefono nr.,
el. paštas

Įstaigos darbo laikas

Atvejo vadybininko vardas, pavardė

Paslaugų teikimo teritorija

1.

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras

Stoties g. 9 C, Šiauliai

(8 41) 43 19 64,
el. p.

I–IV
8.00–17.00 val.


V
8.00–15.45 val.

Meilutė Bernotienė

Centro, Gubernijos, Spindulio g., V. Kudirkos g., Parko, Talkšos, Aušros tako, Rūdės g., Bulvaro, Klevų g., Kuršėnkelio, Stoties, Kražių g., Draugystės pr., Žaliūkų g., Ragainės g., Jono Jablonskio g., Aukštabalio g., J. Sondeckio g. seniūnaitijos,  Medelyno seniūnija

Laima Černauskaitė

Dainė Jarmalavičienė

Aušra Marmokienė

Marijona Puidokienė

Lina Arkušauskaitė

2.

Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai

Žemaitės g. 22-19, Šiauliai

(8 41) 20 06 81,
el. p.

I–IV
8.00–17.00 val.

V
8.00–15.45 val.

Martynas Simonaitis

Gardino g., Architektų g., Dainų g., Lyros g., Dainų tako, Gytarių g., Bokšto, K. Korsako g., Beržynėlio, Karaliaučiaus g., Kviečių g.,  Lieporių g., Tilžės g.,  S. Dariaus ir S. Girėno g., Gegužių g., Šventupio seniūnaitijos

Marytė Žalpienė

Brigita Gulbinienė

Laura Šimkevičienė

3.

Labdaros paramos fondas SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija

Aušros al. 48,

Šiauliai

8 683 26405,
el. p.  

I–IV 8:00–17:00 val.

V 8:00–15:45 val.

Gintarė Lukaitė-Cekavičė

Šimšės, Zoknių, Pabalių seniūnaitijos, Rėkyvos seniūnija

8 608 46 637,
el. p.

Roberta Augienė

4.

VšĮ Šiaurės Lietuvos kolegija

Tilžės g. 22, Šiauliai

8 687 46 855,
el. p.

I–IV 8:00–17:00 val.

V 8:00–15:45 val.

Daumantė Stepanovaitė

Lieporių g., Tilžės g., S. Dariaus ir S. Girėno g., Gegužių g., Šventupio seniūnaitijos

Papildoma informacija apie įstaigas, turinčias teisę Šiaulių mieste teikti akredituotas socialinės priežiūros šeimoms paslaugas:

Eilės Nr.

Socialinių paslaugų įstaigos pavadinimas, adresas, kontaktinis telefono numeris

Paslaugos kaina

Paslaugų gavėjų grupė

Planinis vietų skaičius*

Preliminarus paslaugos gavėjų skaičius /paslaugos valandų skaičius

Dokumentas, suteikiantis teisę teikti socialinę paslaugą**

Socialinė priežiūra šeimoms:

1.

Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai

Adresas:  Žemaitės g. 22-19, Šiauliai;
Tel. +370 41 200681;
El. p. [email protected]

-

socialinę riziką patiriančios šeimos ir jų vaikai;
šeimos, auginančios vaikus su negalia ar vaikus, turinčius raidos sutrikimų (ir tie vaikai);
asmenų su negalia šeimos ir jų vaikai.

-

120 šeimų

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 29 d. įsakymas Nr. A-2050

2.

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras

Adresas: Stoties g. 9C, Šiauliai;
Tel. +370 41 431964;
El. p. [email protected]

-

socialinę riziką patiriančios šeimos ir jų vaikai;
šeimos, auginančios vaikus su negalia ar vaikus, turinčius raidos sutrikimų (ir tie vaikai);
asmenų su negalia šeimos ir jų vaikai.

-

203 šeimų

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. A-2025

3.

Labdaros paramos fondas SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija

Adresas: Žemaitės g. 83A, Šiauliai;
Tel. +370 52705091, +3706 9945534;
El. p. [email protected]

-

socialinę riziką patiriančios šeimos ir jų vaikai;
šeimos, auginančios vaikus su negalia ar vaikus, turinčius raidos sutrikimų (ir tie vaikai);
asmenų su negalia šeimos ir jų vaikai.

-

53 šeimų

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. A-2148

4.

VšĮ Šiaurės Lietuvos kolegija

Adresas: Tilžės g. 22, Šiauliai;
Tel. +3706 8630399;
El. p. [email protected]

-

socialinę riziką patiriančios šeimos ir jų vaikai;
šeimos, auginančios vaikus su negalia ar vaikus, turinčius raidos sutrikimų (ir tie vaikai);
asmenų su negalia šeimos ir jų vaikai.

-

12 šeimų

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. A-2195

5.

Asociacija „Šiaulių lietaus vaikai“

Adresas: Tilžės g. 22, Šiauliai;
Tel. +3706 4079997;
El. p. [email protected]

-

šeimos, auginančios vaikus su negalia ar vaikus, turinčius raidos sutrikimų (ir tie vaikai).

-

35

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. A-2120

*- nurodomas, jei tai numatyta teisės aktų reikalavimuose.
**- socialinės priežiūros paslaugos, kurias planuojama teikti Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje, akredituojamos Šiaulių miesto savivaldybės direktorius įsakymu.

Kompleksinės paslaugos šeimai Šiaulių miesto savivaldybėje Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-01-0008

 

Projekto tikslas – kompleksinių paslaugų šeimai teikimas, kartu vykdant prevencinę veiklą ir siekiant įgalinti asmenį įveikti iškilusias problemas.

VšĮ Šiaurės Lietuvos kolegija ir VšĮ Socialinių inovacijų centras įkūrė bendruomeninius šeimos namus centrinėje ir pietinėje miesto dalyje, taip užtikrinant kompleksinių paslaugų gavimą kuo arčiau gyvenamosios vietos. Projekto įgyvendinimo metu teikiamos informavimo ir konsultavimo apie kompleksinių paslaugų šeimai teikimą, jų koordinavimo ir organizavimo paslaugos. Vykdomi pozityvios tėvystės mokymai, teikiama psichosocialinė pagalba, šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugos.

Projekto biudžetas

Europos socialinio fondo lėšos - 1 267 890,40 Eur

Projekto pradžios data - 2017 m. kovo mėn.

Projekto koordinatorius: Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Rita Montvilienė, el. paštas , tel. Nr. 8 41 383 422.

TEIKIAMOS PASLAUGOS BENDRUOMENINIUOSE ŠEIMOS NAMUOSE

VšĮ Šiaurės Lietuvos kolegija

Šiaulių miesto Bendruomeniniai šeimos namai Pietiniame rajone (Tilžės g. 22, Šiaurės Lietuvos kolegija) teikia kompleksinę psichosocialinę pagalbą asmenims ir šeimoms, išgyvenančioms krizę ar patiriančioms traumuojančius išgyvenimus.

 • Teikiamos NEMOKAMOS psichosocialinės paslaugos:

 • Individualios psichologo konsultacijos (poroje ar po vieną) suaugusiems, paaugliams, vaikams (nuo 7 m.), išgyvenantiems psichologines krizes ar patyrusiems traumuojančius emocinius išgyvenimus (skyrybos, netektis, ligos, nerimas dėl COVID-19 pandemijos, karo baimė ir kt.) ar tiesiog siekiantiems geriau suprasti ir pažinti save;
 • Šeimos (tėvų, įtėvių, globėjų) konsultacijos teikiamos šeimoms, patiriančioms sunkumų vaikų auginimo, auklėjimo procese; susiduriantiems su vaiko elgesio sunkumais; išgyvenančioms psichologines krizes, traumuojančius emocinius išgyvenimus;
 • Porų konsultacijos teikiamos asmenims (poroms), išgyvenančioms tarpasmeninių santykių problemas, norintiems išsaugoti santuoką ir darnius santykius;
 • Psichologinė parama smurtą artimoje aplinkoje patiriantiems asmenims ir šeimos nariams teikiama nukentėjusiems nuo smurto (fizinis, seksualinis, psichologinis, ekonominis);
 • Psichologinė parama skyrybas išgyvenantiems asmenims ir šeimos nariams, norintiems išsaugoti santuoką;
 • Emocinė parama vaikams turintiems bendravimo, elgesio, emocijų sunkumų; išgyvenantiems traumuojančius emocinius išgyvenimus;
 • Pozityvios tėvystės grupiniai mokymai teikiami šeimoms, norinčioms tobulinti tėvystės įgūdžius ar jų įgyti. Siekiama išugdyti geriausias tėvų ir vaikų savybes, padėti jiems atskleisti savo gebėjimus, pastiprinti pageidaujamą elgseną bei tinkamai išspręsti kilusias konfliktines situacijas. Bendravimas su kitais tėvais suteiks galimybę dalintis vertinga patirtimi, kartu ieškoti racionalių išeičių.
 • Šeimos terapija (grupiniai psichologo užsiėmimai) orientuoti į šeimos tarpusavio santykius bei jų gerinimą;
 • Seminarai ir mokymai šeimos įgūdžių ugdymui: vykdomi teminiai grupiniai užsiėmimai:
  • ugdantys šeimos gyvenime reikalingus įgūdžius, šeimos santykių gerinimą, šeimos vertybių stiprinimą, harmoningo bendravimo šeimoje ugdymą, konstruktyvų šeimos krizių įveikimą, tėvystės įgūdžių stiprinimą;
  • apie streso valdymą, skyrybų išgyvenimą, smurtą artimoje aplinkoje;
  • apie savęs suvokimą, pasitikėjimo savimi stiprinimą, asmeninį augimą.
  • Savipagalbos grupės vaikams, paaugliams ir suaugusiems organizuojama parama ir pagalba orientuota į konkrečias tikslines grupes bei problemos pobūdį, pagrįsta asmeninės patirties dalijimuisi.

Kontaktai:
- Projekto vadovė Dainora Samčenkienė,

-Projekto veiklų koordinatorė Ieva Skabeikienė Tel.: +370 679 43 636 El. p.: ;

Daugiau informacijos: http://www.slk.lt/bendruomeniniai-seimos-namai  arba https://www.facebook.com/bendruomeniniainamai/

VšĮ Socialinių inovacijų centras

Bendruomeniniai šeimos namai centrinėje miesto dalyje įsikūrę adresu Ežero 8-122, Šiauliai, čia teikiama informacija ir konsultacija apie aktualias paslaugas Bendruomeniniuose šeimos namuose ir Šiaulių miesto savivaldybėje.

Teikiamos šios NEMOKAMOS paslaugos:

 • Psichologo konsultacija (Individualus psichologinis konsultavimas asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems traumuojančius asmeninius išgyvenimus (ligas, netektis, skyrybas ir kt.)
 • Pozityvios tėvystės individualios konsultacijos ir grupiniai užsiėmimai (Kyla klausimų kaip susitarti su vaiku, užmegzti ir palaikyti stiprius ryšius? Kviečiame į Pozityvios tėvystės užsiėmimus, kurių tikslas pateikti naujų idėjų ir pavyzdžių, pasidalinti gerąja patirtimi bei analizuojant kasdienio gyvenimo situacijas sukurti darnesnius ir stipresnius šeimos ir joje augančių vaikų tarpusavio santykius.)
 • Šeimos paramos grupė (Jei kyla sunkumai dėl tarpusavio santykių, išgyvenamų krizių ir norisi būti išklausytu bei gauti aplinkinių bei specialisto paramą, kviečiame į paramos grupę.)
 • Sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas (Paslauga teikiama siekiant užtikrinti asmenybės potencialo augimo ir vidaus išteklių atskleidimą, socialinių įgūdžių ugdymą. Siekiame suteikti žinių apie gyvenimo įgūdžių ugdymą, saviugdą, susipažindinti su asmenybės elgesio keitimo galimybėmis.)
 • Individualios konsultacijos ir grupiniai užsiėmimai smurtinio elgesio asmenų šeimos nariams (Jei patiriate bet kokios formos smurtą, arba žinote, kas tai patiria, nebijokite kreiptis pagalbos. Specialistų komanda pasirengusi padėti individualiai ir grupėje.)
 • Bendravimo įgūdžių mokymai poroms (Jeigu: Jūsų santykiai klostosi ne taip, kaip norėtųsi, darosi sunku bendrauti su partneriu, jaučiate, kad santykiuose trūksta kažko, norite santykius patobulinti, o gal jūsų santykiai tik prasideda ir norite išgirsti naudingų patarimų, kaip puoselėti ilgalaikius santykius. Analizuosime be galo linksmus video seminarus santykių klausimais
 • Šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugos (Mums labai svarbu užmegzti, kurti ir išlaikyti gerus ilgalaikius santykius su kitais. Dėl to mes nusiminame, kai, atėję į naują kolektyvą, ilgai negalime susirasti draugų, kai nesiseka sutikti mylimojo ar mylimosios ar pradeda irti santykiai su artimaisiais. Iš visų žmogaus savybių gebėjimas bendrauti yra pats svarbiausias. Bendraudami mes galime perduoti kitiems žmonėms tai, ką galvojame ar jaučiame. Sužinosime, kaip tinkamai spręsti kylančius konfliktus. Išgirsime įvairių patarimų, kurie padės palaikyti draugiškus ir patikimus tarpasmeninius santykius.)
 • Vaikų nuo 3-jų iki 7-erių metų priežiūra, kol tėvai (globėjai) dalyvauja veiklose (Į konsultacijas ar užsiėmimus laukiame atvykstant su vaikučiais. Teikiama vaikų priežiūros paslauga, kai tėvai dalyvauja Bendruomeninių šeimos namų veiklose. Valandinės vaiko priežiūros paslaugos bus teikiamos ne ilgiau kaip 4 val. Per dieną visiems tėvams (įtėviams, globėjams), auginantiems vaikus (įvaikius, globotinius) nuo trejų metų amžiaus iki kol vaikas pradės lankyti bendrojo lavinimo įstaigą.)

Kontaktai:
- Aurelija Jankienė El. paštas: Tel.  +370 60076148
- Rūta Poškaitė El. paštas: Tel.  +370 608 76748

Daugiau informacijos: www.socin.lt  arba "Facebook" profilyje Šiaulių miesto bendruomeniniai šeimos namai centro rajone

Vaikų dienos centras (toliau – Centras) – įstaiga (organizacija) teikianti akredituotą vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugą vaikui ir jo šeimos nariams, gina vaiko teises, padeda vaikui adaptuotis šeimoje bei visuomenėje.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. teikiamos akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos.

Centro veikla vykdoma vadovaujantis Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros teikimo reikalavimais ir rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. A1-658 „Dėl akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros teikimo reikalavimų ir rekomendacijų patvirtinimo“ (toliau – Rekomendacijos), Socialinių paslaugų katalogu.

Centro teikiamų paslaugų ir vykdomų veiklų tikslinė paslaugų gavėjų grupė yra iš socialinę riziką patiriančių ir (ar) nepasiturinčių Šiaulių miesto gyventojų šeimų, taip pat jų šeimos nariai, neįgalūs vaikai ir jų šeimos nariai, likę be tėvų globos vaikai ir jų globėjai (rūpintojai), vaikai, kuriems Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos ar Šiaulių miesto ugdymo įstaigos vaiko gerovės komisija rekomenduoja lankyti vaikų dienos centrą. Esant poreikiui ir galimybei, vaikų dienos centro paslaugos gali būti teikiamos ir kitiems vaikams bei jų šeimos nariams.

Centrą lankančių vaikų amžius yra nuo 6-7 metų vaikų, pradėjusių lankyti mokyklą, iki 17 metų paauglių. Vaikai, kuriems paslaugos teikimo metu sukako 18 m. ir kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas, paslauga gali būti teikiama ir toliau, iki jie baigs bendrojo ugdymo programą, bet ne ilgiau nei iki tų metų, kuriais jie baigia mokytis pagal šias programas, rugpjūčio 31 d., vaikai su negalia – iki mokslo metų, kuriais jiems sukanka 21 metai ir kuriais jie mokosi pagal šias programas, pabaigos.

Vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos vaikui teikiamos ne mažiau kaip 12 valandų per savaitę (mažiausiai 48 val. per mėn.).

2021 metais Šiaulių miesto Centrus lankė 267 vaikai, 2020 m. – 226 vaikai, 2019 m. – 273 vaikai.

Centras vykdo šias funkcijas:

1. teikia socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, sociokultūrines ir kitas su vaiko ugdymu, jo teisių apsauga, integracija į šeimą, visuomenę susijusias paslaugas (socialinių, higienos įpročių formavimas, pagalba ruošiant pamokas ir kt.);

2. teikia informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo paslaugas;

3. organizuoja nemokamą Centrą lankančių vaikų maitinimą (vaikams, kurie Centre praleidžia daugiau kaip 4 valandas per dieną);

4. teikia socialinės ir psichologinės ar krizių įveikimo pagalbos paslaugas, organizuoja laisvalaikio užimtumą;

5. plėtoja ir palaiko nuolatinius ryšius su savo veiklos teritorijoje veikiančiomis mokyklomis, policija, nevyriausybinėmis organizacijomis, savivaldybės ir gyvenamosios vietos bendruomenėmis, religinėmis bendruomenėmis ir bendrijomis ir su vaiko teisių apsauga susijusiomis bei pagalbą vaikams, šeimai teikiančiomis institucijomis ir įstaigomis – vaiko teisių apsaugos teritoriniu skyriumi, savivaldybės administracijos atsakingais skyriais, seniūnijomis;

6. vykdo kitas Lietuvos Respublikos teisės aktams ir Centro veiklos tikslams neprieštaraujančias veiklas.

Šiaulių miesto savivaldybė socialinę riziką patiriančių ir (ar) nepasiturinčių gyventojų šeimų vaikams, lankantiems Centrą ir kuriems į jį reikia vykti visuomeniniu transportu, taikoma važiavimo Šiaulių miesto autobusais 100 procentų nuolaida įsigyjant elektroninį bilietą, vadovaujantis Elektroninio bilieto su nuolaida, skirto Šiaulių miesto gyventojams važiuoti Šiaulių miesto reguliaraus susisiekimo autobusais, įsigijimo ir naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 8 d. sprendimu Nr. T-363.

Informacija apie įstaigas (organizacijas) turinčias teisę teikti akredituotas vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje

 Pavadinimas

 Adresas ir darbo laikas

 Kontaktai

Vietų skaičius

1. Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras

Adresas:
Stoties g. 9C, Šiauliai

Darbo laikas:
I-V 13:00-18:00

Atsakingas asmuo:  Monika Jarušauskienė
Telefonas: 8 670 08 415, (8 41) 43 19 64
El. paštas:  
„Facebook“ - Šiaulių miesto savivaldybės Socialinių paslaugų centras
Interneto adresas: http://spc.siauliai.lt/

23

(7-14 metų vaikai)

2. VšĮ „Saulės vaikai“ Šiaulių vaikų dienos centras

Adresas:
Darbininkų g. 30, Šiauliai (Šiaulių lopšelis- darželis „Žiburėlis“ patalpose)

Darbo laikas:
I-V 12:00-17:30

Atsakingas asmuo: Indrė Dambrauskienė 
Telefonas: 8 686 94 857
El. paštas:
„Facebook“ - Šiaulių Vaikų Dienos Centras 
Interneto adresas: https://www.gelbekitvaikus.lt/

25

3. Klubas „Tarp savų“

Adresas:
Aušros al. 64, Šiauliai

Darbo laikas:
I-IV 13:00-18:00
V    13:00-19:00

Atsakingas asmuo: Ramūnas Snarskis
Telefonas: 8 656 70 775, 8 682 21 975
El. paštas:
„Facebook“ - Klubas, vaikų dienos centras „Tarp savų“

30

4. Labdaros ir paramos fondas SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija

Adresas:
Radviliškio g. 82B, Šiauliai (Šiaulių Zoknių progimnazijos patalpose)

Darbo laikas:
I-IV 8:45-17:30
V 8:45-16:30

Atsakingas asmuo: Olga Stremauskaitė
Telefonas: 8 673 26 378
El. paštas:
„Facebook“ - Šiaulių Vaikų dienos centras – „Parama šeimoms
Interneto adresas: http://sos-vaikukaimai.lt/

25

5. Šiaulių Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus katedros parapija

Adresas:
Žvejų skr. 5, Šiauliai

Darbo laikas:
I-V 12:00-17:30

Atsakingas asmuo - Vilma Kaušienė
Telefonas: 8 615 94 230
El. paštas:  
„Facebook“Vaikų Dienos Centras

40

6. VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“ 

Adresas:
Žemaitės g. 71, Šiauliai

Darbo laikas:
I-V 08:30-17:30

Atsakingas asmuo: Laima Strakšienė
Telefonas: 8 672 42 322
El. paštas:  
„Facebook“ - VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“
Interneto adresas: https://seimunamai.lt/

25

7. Regbio sporto klubas „Vairas“ 

Adresas:
Dainų g. 35, Šiauliai

Darbo laikas:
I-V 14:00-19:00

Atsakingas asmuo: Greta Šiaučiulytė-Savickė 
Telefonas: 8 671 41 938
„Facebook“Vaikų dienos namai „Tik tu“
El. paštas:

25

8. Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namų 

Adresas:
K. Korsako g. 61, Šiauliai

Darbo laikas:
I-V 12:30-18:00     

Atsakingas asmuo: Indrė Karnišovaitė
Telefonas: 8 696 34 185
El. paštas:
„Facebook“ Šiaulių miesto Vaikų dienos centras
Interneto adresas: https://www.svgn.lt

20

9. VšĮ Edukaciniai projektai

Adresas:
P. Višinskio g. 34, Šiauliai

Darbo laikas:
II-IV 13:00-17:00

Atsakingas asmuo: Gintarė Černikienė
Telefonas: 8 677 94 048
El. paštas:
„Facebook“ – Edukaciniai Projektai
Interneto adresas: https://www.edupro.lt

15

10. VšĮ SoMento

Adresas:
Aido g. 10C, Šiauliai

Darbo laikas:
I, III, V 14:00-18:00

Atsakingas asmuo: Skaistė Makslakhti-Tolstosheev
Telefonas: 8 674 44 633
El. paštas:  
„Facebook“Somento
Interneto adresas: https://www.somento.lt

15

(12-17 metų vaikai)

11. Socialinę atskirtį patiriančius asmenis jungianti asociacija SAPAJA

Adresas:
Lyros g. 13E-18, Šiauliai

Darbo laikas:
II, IV ir V 14:00-18:00 val.

Atsakingas asmuo: Gintaras Šimkus
Telefonas: 8 670 50 707
El. paštas:
„Facebook“Sapaja
Interneto adresas: http://www.sapaja.lt/

25

 

Informacija apie finansavimą įstaigų (organizacijų) turinčių teisę teikti akredituotas vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje.

Asmeninė pagalba - tai asmeninio asistento individualiai teikiama pagalba asmeniui su negalia atlikti darbus ir vykdyti veiklas, kurių dėl negalios jis negali atlikti savarankiškai ir kurie būtini siekiant gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse. Asmeninis asistentas gali suteikti pagalbą namuose ar viešojoje erdvėje. Pavyzdžiui, toks asistentas gali padėti pasirūpinti asmens higiena, maistu, padėti nuvykti į reikiamą vietą, pagelbėti bendrauti, tvarkyti finansinius išteklius, orientuotis aplinkoje, organizuoti laisvalaikį ir poilsį, palydėti ir padėti nuvykti į darbo pokalbį, surasti tinkamą transporto priemonę, padėti judėti ten, kur nėra pritaikyta aplinka. Svarbiausias asmeninio asistento uždavinys – ne atlikti veiksmus už neįgalųjį, o atlikti kartu su juo. 

Teisę gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurių funkcijos, veikla, dalyvumas dėl negalios yra visiškai arba iš dalies apriboti (negali savarankiškai orientuotis, judėti, dirbti, kurti ir (ar) tvarkyti asmeninio ir socialinio gyvenimo) ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.

Prioritetą gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurie:
1. mokosi pagal formaliojo švietimo programas;
2. dirba arba ieško darbo, naudodamiesi Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) ar kitų organizacijų teikiamomis pagalbos įsidarbinant paslaugomis;
3. gyvena vieni.

Asmuo, pageidaujantis gauti asmeninę pagalbą, ar jo tėvai, įtėviai ar globėjai (rūpintojai), ar vaikai (įvaikiai), ar jo, kaip neįgaliojo, aprūpintojas (neįgaliojo aprūpintojas), ar asmens įgaliotas atstovas (toliau – asmens atstovas) kreipiasi į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrių ir pateikia:
1. nustatytos formos prašymą-paraišką dėl asmeninės pagalbos;
2. asmens negalią patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją: Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą Neįgaliojo pažymėjimą ar Neįgalumo lygio pažymą, ar Darbingumo lygio pažymą, ar Specialiųjų poreikių lygio pažymą;
3. dokumentus, pažymas arba jų kopijas, patvirtinančius asmens gaunamas pajamas (netaikoma, jei asmuo ar asmens atstovas prašyme-paraiškoje pažymi, kad sutinka apmokėti visą sumą, lygią asmeniui savivaldybės vykdomosios institucijos nustatytam mokėjimo už asmeninę pagalbą dydžiui);
4. dokumentus ar jų kopijas ir (ar) kitą informaciją, pagrindžiančius prioriteto suteikimą (pavyzdžiui, moksleivio ar studento pažymėjimo kopiją, darbdavio pažymą, dokumentą ar pažymą, kad yra registruotas Užimtumo tarnyboje, ir pan.) (taikoma, jei kreipiasi asmenys, kurie turi prioritetą gauti asmeninę pagalbą);
5. dokumentus, patvirtinančius asmens atstovavimo pagrindą, ar jų kopijas (pavyzdžiui, gimimo liudijimą, teismo sprendimą (nutartį), įgaliojimą, asmens ar asmens atstovo raštišką sutikimą, kad asmeninės pagalbos gavimo klausimais asmeniui gali atstovauti kitas asmuo (nurodomas atstovaujamo ir atstovaujančio asmens vardas, pavardė, gimimo data) ir pan.) (taikoma, jei kreipiasi asmens atstovas).

Informacija ir prašymai dėl asmeninės pagalbos teikiami Šiaulių miesto savivaldybės Socialinių paslaugų skyriuje adresu Tilžės g. 170, Šiauliai, telefonas pasiteiravimui 8 41 386 482, el. p.

Asmeninę pagalbą teikia Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras adresu Tilžės g. 63 B, telefonas pasiteiravimui 8 41 55 33 40, el. p. .

Įstaiga, pageidaujanti teikti akredituotą socialinę priežiūrą Šiaulių mieste, turi atitikti Akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. A1 – 492  „Dėl akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimų patvirtinimo“ (toliau - Akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimai) ir Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros teikimo reikalavimus ir rekomendacijas, patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. A1-658 „Dėl akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros teikimo reikalavimų ir rekomendacijų patvirtinimo“ (toliau – VDC reikalavimai ir rekomendacijos).

Įstaiga, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriui (toliau – Socialinių paslaugų skyrius) pateikia Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-622 „Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo 1 priedą – nustatytos formos prašymą leisti teikti akredituotą socialinę priežiūrą  (toliau - Prašymas).

Įstaiga kartu su Prašymu privalo pateikti šiuos lietuvių kalba surašytus dokumentus (arba jų vertimus, patvirtintus vertėjo, pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens) arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas:

 1. Įstaigos steigimo dokumentą (pvz.: įstatus, nuostatus, registravimo pažymėjimą);
 2. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
 3. asmens, turinčio teisę veikti Įstaigos vardu, pasirašytą deklaraciją (Akreditavimo tvarkos aprašo 2 priedas);
 4. jei paslaugoms teikti, vadovaujantis Socialinių paslaugų katalogu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ (toliau – Katalogas), būtinos patalpos:

4.1. dokumentus, patvirtinančius teisę naudotis patalpomis (pvz., valstybės įmonės Registrų centro išrašą (nuorašą) ir (ar) patalpų nuomos ir (ar) panaudos sutartis);

4.2. dokumentus, patvirtinančius patalpų, kuriose bus teikiama (teikiama) akredituota socialinė priežiūra, atitiktį VDC reikalavimuose ir rekomendacijose ir (ar) Akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimuose patalpoms nustatytiems reikalavimams (pvz., patalpų planus);

 1. Įstaigos, kuri teiks (teikia) akredituotą socialinę priežiūrą, darbuotojų išsilavinimą, nurodytą VDC reikalavimuose ir rekomendacijose ir (ar) Socialinės priežiūros reikalavimuose, pagrindžiančius dokumentus (pvz.: diplomus, kvalifikacinius ir (ar) mokymų baigimo pažymėjimus).
 2. Įstaigos, kuri teiks (teikia) akredituotą socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje, darbuotojų patirtį, nurodytą Socialinės priežiūros reikalavimuose, pagrindžiančius dokumentus (pvz.: darbdavio patvirtintą darbo sutarties kopiją, pareigybės aprašymo kopiją, darbdavio išduotą pažymą).

Prašymą ir 1-6 punktuose nurodytus dokumentus Socialinių paslaugų skyriui pateikti šiais būdais:

 1. Savivaldybės biudžetinės įstaigos per e. Pristatymo sistemą;
 2. vienu elektroniniu laišku adresu ;
 3. paštu, per pašto kurjerį arba pristatomi adresu: Tilžės g. 170, Šiauliai.

(Pastaba: Įstaigos, kurių steigėja yra Savivaldybė, kartu su prašymu pateikia visus 1-5 punktuose nurodytus dokumentus).

 Pridedama:

 1. Prašymas leisti teikti akredituotą socialinę priežiūrą;
 2. Deklaracijos forma.

Teisės aktai:

 1. Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašas
 2. Akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimai
 3. Šiaulių miesto savivaldybės socialinės priežiūros paslaugų akreditavimo ir teikimo tvarkos aprašas
 4. Socialinių paslaugų katalogas
 5. Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros teikimo reikalavimai ir rekomendacijos
 6. Savivaldybių administracijoms skirtų valstybės biudžeto lėšų akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti paskirstymo, pervedimo, tikslinimo, naudojimo, atsiskaitymo ir kontrolės tvarkos aprašas
 7. Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas
 8. Maksimalūs socialinės priežiūros paslaugų išlaidų finansavimo Šiaulių miesto gyventojams dydžiai

 Daugiau informacijos apie socialinės priežiūros akreditavimą galite rasti Socialinių paslaugų priežiūros departamento interneto svetainėje:  https://sppd.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialines-prieziuros-paslaugu-akreditacija

Kilus klausimams informaciją ir konsultacijas teikia Socialinių paslaugų skyriaus darbuotojai:

 1. Dėl socialinės priežiūros paslaugų akreditavimo - patarėja Viktorija Sargūnienė, tel. (8 41 386 490), el. p. .
 2. Dėl vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos akreditavimo - vyr. specialistė Justina Skerstonė, tel. (8 41) 386 465, el. p.

 

Įstaigos turinčios teisę teikti akredituotas socialinės priežiūros paslaugas Šiaulių mieste

Įstaigos pavadinimas, veiklos adresas,

tel., el. p.

Vietų skaičius įstaigoje

Paslaugos gavėjų grupė (-ės)

1.      Pagalba į namus

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Šiaulių Viltis“

Adresas : Saulės takas 5, Šiauliai;
Tel. +3706 5786741;
El.p.  

-

 • Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos

Šiaulių vyskupijos Caritas

Adresas : Tilžės g. 186, Šiauliai;
Tel. +3706 5745358;
El. p.

-

 • suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
 • senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
 • socialinę riziką patiriančios šeimos;
 • kiti asmenys ir jų šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys).

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras

Adresas: Tilžės g. 63B, Šiauliai;
Tel. +370 41 553082;
El. p.  

-

 • suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
 • senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos.

VšĮ Šiaurės Lietuvos kolegija

Adresas: Tilžės g. 22, Šiauliai;
Tel. +3706 8630399;
El. p.  

-

 • suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
 • senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
 • socialinę riziką patiriančios šeimos;
 • vaikams su negalia ir jų šeimoms;
 • kiti asmenys ir jų šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys).

VšĮ Nacionalinis socialinės integracijos institutas

Adresas: Malūno g. 19A, Zarasai;
Tel. +3706 2432956;
El. p.  

-

 • suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
 • senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos.

VšĮ „Nuoširdus rūpestis“ 

Adresas: Perkūnkiemio g. 13, Vilnius;
Tel. +3706 3987825;
El. p.

-

 • suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
 • senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
 • socialinę riziką patiriančios šeimos;
 • kiti asmenys ir jų šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys).

Bačiūnų bendruomenė

Adresas: Ramunės sodų 1-oji g. 8, Šiauliai;
Tel. +3706 1047474;
El. p.

-

 • suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
 • senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
 • kiti asmenys ir jų šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys).

VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras

Adresas: P. Višinskio g. 34, Šiauliai;
Tel. +3706 4734849;
El. p.

-

 • suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
 • senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
 • socialinę riziką patiriančios šeimos;
 • kiti asmenys ir jų šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys).

2.Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Šiaulių Viltis“

Adresas: Saulės takas 5, Šiauliai;
Tel. +3706 5786741;
El.p.  

10

 • Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos.

VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras

Adresas : P. Višinskio g. 34, Šiauliai;
Tel. +3706 4734849;
El. p.  

30

 • suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
 • socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos;
 • iš pataisos įstaigų paleisti asmenys, nuo kurių paleidimo iš pataisos įstaigos dienos praėjo ne daugiau nei 12 mėnesių;
 • kiti asmenys ir jų šeimos.

VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“ (socialinės dirbtuvės)

Adresas :  Žemaitės g. 71, Šiauliai,
tel. (841) 420 901, +37065026956,
 El. p.

13

 • Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos.

Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai

Adresas:  Žemaitės g. 22-19, Šiauliai;
Tel. +370 41 200681;
El. p.

-

 • socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos;
 • socialinę riziką patiriančios šeimos.

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras

Adresas: Stoties g. 9C, Šiauliai;
Tel. +370 41 431964;
El. p.

-

 • socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos;
 • socialinę riziką patiriančios šeimos.

Labdaros paramos fondas SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija

Adresas: Aušros al. 48, Šiauliai;
Tel. +370 52705091, +3706 9945534;
El. p.  

6

 • socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos;
 • socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos;
 • socialinę riziką patiriančios šeimos.

Šiaulių miesto savivaldybės globos namai (socialinės dirbtuvės)

Adresas: Žalgirio g. 3, Šiauliai;
Tel. +370 41 200601;
El. p.  

16

 • Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos.

VšĮ Šiaurės Lietuvos kolegija

Adresas: Tilžės g. 22, Šiauliai;
Tel. +3706 8630399;
El. p.  

20

 • socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos;
 • vaikai su negalia ir jų šeimos;
 • suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
 • senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
 • socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos;
 • socialinę riziką patiriančios šeimos;
 • iš pataisos įstaigų paleisti asmenys, nuo kurių paleidimo iš pataisos įstaigos dienos praėjo ne daugiau nei 12 mėnesių.

VšĮ Socialinių inovacijų centras (socialinės dirbtuvės)

Adresas: Ežero g. 8-1, Šiauliai;
Tel. +3706 1634383;
El. p.  

15

 • socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos;
 • suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
 • socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos;
 • socialinę riziką patiriančios šeimos.

3.Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose

Šiaulių miesto savivaldybės globos namai

Adresas: Energetikų g. 20A, Šiauliai;
Tel. +370 41 200601;
El. p.  

55

 • suaugę asmenys su negalia;
 • senyvo amžiaus asmenys;
 • sulaukę pilnametystės asmenys (iki 24 m.), kuriems buvo teikta socialinė globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje ar kurie gyveno socialinę riziką patiriančiose šeimose.

4.Laikinas apnakvindinimas

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras

Adresas:  Kauno g. 6, Šiauliai;
Tel. +3706 0198632;
El. p.  

32

 • socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys;
 • senyvo amžiaus asmenys;
 • smurtautojai;
 • iš pataisos įstaigų paleisti asmenys, nuo kurių paleidimo iš pataisos įstaigos dienos praėjo ne daugiau nei 12 mėnesių;
 • socialinę riziką patiriančios šeimos.

5.Intensyvi krizių įveikimo pagalba

VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“

Adresas:  Žemaitės g. 71, Šiauliai;
Tel. (841) 420 901, +37065026956;
El. p.  

13

 • vaikai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra, kiti tos šeimos vaikai kartu su jų atstovais (atstovu) pagal įstatymą;
 • socialinę riziką patiriantys suaugęs asmenys;
 • socialinę riziką patiriančios šeimos;
 • kiti asmenys (smurtą patyrę asmenys, su vaiku (ais), besilaukiančios ar nepilnametės besilaukiančios arba su vaiku (ais) ir kt.).

6.Psichosocialinė pagalba

VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras

Adresas:  P. Višinskio g. 34, Šiauliai;
Tel. +3706 4734849;
El. p.

-

 • suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, artimieji;
 • krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo praradimas, artimojo netektis ir kt.) esančios šeimos ir jų nariai;
 • smurtautojai;
 • kiti asmenys ir jų šeimos.

VšĮ Šiaurės Lietuvos kolegija

Adresas: Tilžės g. 22, Šiauliai;
Tel. +3706 8630399;
El. p.  

-

 • vaikai su negalia ir jų šeimos;
 • vaikai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra, kiti tos šeimos vaikai kartu su jų atstovais pagal įstatymą;
 • suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, artimieji;
 • senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, artimieji;
 • krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo praradimas, artimojo netektis ir kt.) esančios šeimos ir jų nariai;
 • socialinę riziką patyrę ar patiriantys vaikai ir jų šeimos;
 • socialinę riziką patyrę ar patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos;
 • smurtautojai;
 • kiti asmenys ir jų šeimos.

Asociacija MINTIES BITĖS

Adresas: Ežero g. 8 – 1, Šiauliai;
Tel. +3706 0788146;
El. p.  

-

 • vaikai su negalia ir jų šeimos;
 • vaikai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra, kiti tos šeimos vaikai kartu su jų atstovais pagal įstatymą;
 • suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, artimieji;
 • senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, artimieji;
 • krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo praradimas, artimojo netektis ir kt.) esančios šeimos ir jų nariai;
 • socialinę riziką patyrę ar patiriantys vaikai ir jų šeimos;
 • socialinę riziką patyrę ar patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos;
 • smurtautojai;
 • kiti asmenys ir jų šeimos.

VšĮ Socialinių inovacijų centras

Adresas: Ežero g. 8-122, Šiauliai;
Tel. +3706 1634383;
El. p.  

-

 • vaikai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra, kiti tos šeimos vaikai kartu su jų atstovais pagal įstatymą;
 • suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, artimieji;
 • senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, artimieji;
 • krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo praradimas, artimojo netektis ir kt.) esančios šeimos ir jų nariai;
 • socialinę riziką patyrę ar patiriantys vaikai ir jų šeimos;
 • socialinę riziką patyrę ar patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos.

Labdaros ir paramos fondas SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija

Adresas: Žemaitės g. 83A, Šiauliai;
Tel. +3706 9945534;
El. p. [email protected]

-

 • vaikai su negalia ir jų šeimos;
 • vaikai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra, kiti tos šeimos vaikai kartu su jų atstovais pagal įstatymą;
 • suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, artimieji;
 • senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, artimieji;
 • krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo praradimas, artimojo netektis ir kt.) esančios šeimos ir jų nariai;
 • socialinę riziką patyrę ar patiriantys vaikai ir jų šeimos;
 • socialinę riziką patyrę ar patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos;
 • smurtautojai;
 • kiti asmenys ir jų šeimos.

7.Apgyvendinimas nakvynės namuose

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras

Adresas: Tiesos g. 3, Šiauliai;
Tel. +370 41 431964;
El. p.

108

 • socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys;
 • senyvo amžiaus asmenys.

8.Laikinas atokvėpis

Kompleksinių paslaugų namai „Alka“

Adresas:  Vytauto g. 182, Šiauliai;
Tel. +370 41 504468;
El. p.  

-

 • Neįgalusis (-ieji), kaip jis (jie) apibrėžtas (‑i) Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme, kuriam (-iems) nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

Bačiūnų bendruomenė

Adresas: Ramunės sodų 1-oji g. 8, Šiauliai;
Tel. +3706 1047474;
El. p.

-

 • Neįgalusis (-ieji), kaip jis (jie) apibrėžtas (‑i) Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme, kuriam (-iems) nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

9.Pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti

Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai

Adresas:  K. Korsako g. 61, Šiauliai;
Tel. +370 41 503683;
El. p.   

-

 • Vaikus globojantys (besirūpinantys), prižiūrintys ar įsivaikinę asmenys.

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras

Adresas: Stoties g. 9C, Šiauliai;
Tel. +370 67704696;
El. p.

-

 • Vaikus globojantys (besirūpinantys), prižiūrintys ar įsivaikinę asmenys;
 • asmenys, besirengiantys tapti globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais, įtėviais ar šeimynų dalyviais.

10.Apgyvendinimas apsaugotame būste

Šiaulių miesto savivaldybės globos namai

Adresas: Aido g. 41-30, Šiauliai;
Ežero g. 3-51, Šiauliai;
Tel. +370 41 200601;
El. p.  

8

 • socialinę riziką patiriantys asmenys, kuriems reikalinga atkryčio prevencija;
 • sulaukusiems pilnametystės asmenys (iki 24 m.), kuriems buvo teikta socialinė globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje ar kurie gyveno socialinę riziką patiriančiose šeimose.

11.Vaikų dienos socialinė priežiūra

Informacija apie paslaugos teikėjus teikiama Vaikų dienos centrų skiltyje.

12.Palydėjimo paslauga jaunuoliams

Kompleksinių paslaugų namai „Alka“

Adresas:  Vytauto g. 182, Šiauliai
Tel. +370 41 504468
El. p.  

-

 • sulaukę pilnametystės asmenys (iki 24 metų), kuriems buvo teikta socialinė globa (rūpyba) institucijoje ar kurie gyveno socialinę riziką patiriančioje šeimoje.

VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras

Adresas: P. Višinskio g. 34, Šiauliai;
Tel. +3706 4734849;
El. p.  

-

 • likę be tėvų globos vaikai (nuo 16 metų), kuriems teikiama globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje
 • socialinę riziką patiriantys vaikai (nuo 16 m.)
 • vaikai (nuo 16 metų), kurie gyvena socialinę riziką patiriančiose šeimose;
 • sulaukę pilnametystės asmenys (iki 24 metų), kuriems buvo teikta socialinė globa (rūpyba) institucijoje ar kurie gyveno socialinę riziką patiriančioje šeimoje.

VšĮ „Vilniaus SOS vaikų kaimas“

Adresas: Ozo g. 37, Vilnius;
Tel. +370 52705091;
El. p.  

-

 • likę be tėvų globos vaikai (nuo 16 metų), kuriems teikiama globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje
 • socialinę riziką patiriantys vaikai (nuo 16 m.)
 • vaikai (nuo 16 metų), kurie gyvena socialinę riziką patiriančiose šeimose;
 • sulaukę pilnametystės asmenys (iki 24 metų), kuriems buvo teikta socialinė globa (rūpyba) institucijoje ar kurie gyveno socialinę riziką patiriančioje šeimoje.

VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“

Adresas: Tilžės g. 22, Šiauliai;
Tel. +3706 8746855;
El. p. [email protected]

-

 • likę be tėvų globos vaikai (nuo 16 metų), kuriems teikiama globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje
 • socialinę riziką patiriantys vaikai (nuo 16 m.)
 • vaikai (nuo 16 metų), kurie gyvena socialinę riziką patiriančiose šeimose;
 • sulaukę pilnametystės asmenys (iki 24 metų), kuriems buvo teikta socialinė globa (rūpyba) institucijoje ar kurie gyveno socialinę riziką patiriančioje šeimoje.

13. Socialinė priežiūra šeimoms

Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai

Adresas:  Žemaitės g. 22-19, Šiauliai;
Tel. +370 41 200681;
El. p.

-

 • socialinę riziką patiriančios šeimos ir jų vaikai;
 • šeimos, auginančios vaikus su negalia ar vaikus, turinčius raidos sutrikimų (ir tie vaikai);
 • asmenų su negalia šeimos ir jų vaikai.

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras

Adresas: Stoties g. 9C, Šiauliai;
Tel. +370 41 431964;
El. p.

-

 • socialinę riziką patiriančios šeimos ir jų vaikai;
 • šeimos, auginančios vaikus su negalia ar vaikus, turinčius raidos sutrikimų (ir tie vaikai);
 • asmenų su negalia šeimos ir jų vaikai.

Labdaros paramos fondas SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija

Adresas: Žemaitės g. 83A, Šiauliai;
Tel. +370 52705091, +3706 9945534;
El. p.  

-

 • socialinę riziką patiriančios šeimos ir jų vaikai;
 • šeimos, auginančios vaikus su negalia ar vaikus, turinčius raidos sutrikimų (ir tie vaikai);
 • asmenų su negalia šeimos ir jų vaikai.

VšĮ Šiaurės Lietuvos kolegija

Adresas: Tilžės g. 22, Šiauliai;
Tel. +3706 8630399;
El. p.  

-

 • socialinę riziką patiriančios šeimos ir jų vaikai;
 • šeimos, auginančios vaikus su negalia ar vaikus, turinčius raidos sutrikimų (ir tie vaikai);
 • asmenų su negalia šeimos ir jų vaikai.

Asociacija „Šiaulių lietaus vaikai“

Adresas: Tilžės g. 22, Šiauliai;
Tel. +3706 4079997;
El. p.

-

 • šeimos, auginančios vaikus su negalia ar vaikus, turinčius raidos sutrikimų (ir tie vaikai).

14. Socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje

VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras

Adresas: P. Višinskio g. 34, Šiauliai
Tel. +3706 4734849;
El. p.

50

 • suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos (globėjai) (t. y. asmenys, turintys intelekto, psichikos ir kitų sutrikimų, su 0-55 proc. darbingumo lygiu).

VšĮ LASS šiaurės rytų centras

Adresas: Žemaitės g. 102, Šiauliai
Tel. +3706 5213319;
El. p.

50

 • vaikai su negalia ir jų šeimos (globėjai) (t. y. vaikai, turintys regos ir kitų sutrikimų, su lengvu, vidutiniu, sunkiu neįgalumo lygiu);
 • suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos (globėjai) (t. y. asmenys, turintys intelekto, psichikos ir kitų sutrikimų, su 0-55 proc. darbingumo lygiu arba su vidutinių ar didelių specialiųjų poreikių lygiu).

VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai"

Adresas: Žemaitės g. 71, Šiauliai
Tel. +37041 420901, +3706 5026956;
El. p.

25

 • suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos (globėjai) (t. y. asmenys, turintys judėjimo, intelekto, psichikos sutrikimų, su 30-55 proc. darbingumo lygiu).

Sutrikusio  intelekto žmonių globos bendrija „Šiaulių viltis“

Adresas: Žemaitės g. 83A, Šiauliai
Tel. +3706 5786741;
El. p.

10

 • suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos (globėjai) (t. y. asmenys, turintys intelekto sutrikimų, su 0-40 proc. darbingumo lygiu).

Šiaulių Parkinsono draugija

Adresas: Aušros al. 64, Šiauliai
Tel. +3706 1524732;
El. p.

48

 • suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos (globėjai) (t. y. asmenys, sergantys Parkinsono liga, su 0-55 proc. darbingumo lygiu).

Šiaulių artrito draugija „Artis“

Adresas: Aušros al. 15, Šiauliai
Tel. +3706 9901451;
El. p.

30

 • suaugę asmeny su negalia ir jų šeimos (globėjai) (t. y. asmenys, turintys judėjimo ir kitų sutrikimų, su 30-40 proc. darbingumo lygiu arba su vidutinių ar didelių specialiųjų poreikių lygiu).

 Socialinę atskirtį patiriančius asmenis jungianti asociacija SAPAJA

Adresas: Lyros g. 13E-18, Šiauliai
Tel. +3706 7050707;
El. p.

15

 • vaikai su negalia ir jų šeimos (globėjai) (t. y. vaikai, turintys judėjimo, psichikos ir kitų sutrikimų, su lengvu ir vidutiniu neįgalumo lygiu);
 • suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos (globėjai) (t. y. asmenys, turintys judėjimo, psichikos ir kitų sutrikimų, su 0-55 proc. darbingumo lygiu arba su vidutinių specialiųjų poreikių lygiu).

VšĮ Šiaulių kurčiųjų reabilitacijos centras

Adresas: Vytauto g. 19, Šiauliai
Tel. +37041 524464;
El. p.

45

 • suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos (globėjai) (t. y. asmenys, turintys klausos sutrikimų, su 30-40 proc. darbingumo lygiu arba su vidutinių specialiųjų poreikių lygiu).

 Šiaulių krašto žmonių sergančių cukriniu diabetu klubas „Lemtis“

Adresas: Tilžės g. 61A, Šiauliai
Tel. +3706 7639643;
El. p.

65

 • vaikai su negalia ir jų šeimos (globėjai) (t. y. vaikai, turintys judėjimo, regos, intelekto ir kitų sutrikimų, su lengvu, vidutiniu ir sunkiu neįgalumo lygiu);
 • suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos (globėjai) (t. y. asmenys, turintys judėjimo, regos, intelekto ir kitų sutrikimų, su 0-55 proc. darbingumo lygiu arba su vidutinių ar didelių specialiųjų poreikių lygiu).

Asociacija „Šiaulių lietaus vaikai"

Adresas: Tilžės g. 22, Šiauliai
Tel. +3706 4079997;
El. p.

15

 • vaikai su negalia ir jų šeimos (globėjai) (t. y. vaikai, turintys intelekto ir psichikos sutrikimų, su lengvu, vidutiniu ar sunkiu neįgalumo lygiu).

Asociacija „Maži žingsneliai“

Adresas: Daukanto g. 25, Šiauliai
Tel. +3706 9014043;
El. p.

20

 • vaikai su negalia ir jų šeimos (globėjai) (t. y. vaikai, turintys judėjimo ir intelekto sutrikimų, su lengvu, vidutiniu ir sunkiu neįgalumo lygiu);
 • suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos (globėjai) (t. y. asmenys, turintys judėjimo ir intelekto sutrikimų, su 0-55 proc. darbingumo lygiu).

Šiaulių m. kultūrizmo sporto klubas „Viesulas“

Adresas: Dainų g. 43-9, Šiauliai
Tel. +3706 1556535;
El. p.

20

 • vaikai su negalia ir jų šeimos (globėjai) (t. y. vaikai, turintys regos, intelekto, psichikos ir kitų sutrikimų, su lengvu ir vidutiniu neįgalumo lygiu);
 • suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos (globėjai) (t. y. asmenys, turintys regos, intelekto, psichikos ir kitų sutrikimų, su 30-55 proc. darbingumo arba vidutinių specialiųjų poreikių lygiu).

Šiaulių miesto neįgaliųjų klubas „Dvasinė šiluma“

Adresas: Vytauto g. 182, Šiauliai
Tel. +3706 8316466;
El. p.

50

 • suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos (globėjai) (t. y. asmenys, turintys intelekto ir psichikos sutrikimų, su 0-55 proc. darbingumo lygiu arba su vidutinių ar didelių specialiųjų poreikių lygiu).

* Paslaugos asmenims teikiamos vadovaujantis:

 1. Šiaulių miesto savivaldybės socialinės priežiūros paslaugų akreditavimo ir teikimo tvarkos aprašu: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/17cb44c0543511ec862fdcbc8b3e3e05
 2. Socialinių paslaugų katalogu: https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.51F78AE58AC5/asr

 

 

Maitinimo organizavimas - pagalba asmenims (šeimoms), kurie dėl nepakankamo savarankiškumo ar nepakankamų pajamų nepajėgia maitintis savo namuose. Maitinimas organizuojamas suteikiant nemokamą maitinimą valgykloje.

Paslaugos gavėjai:

 • suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
 • senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
 • socialinės rizikos suaugę asmenys ir jų šeimos;
 • socialinės rizikos šeimos;
 • kiti asmenys ir šeimos.

Paslaugų teikimo vieta :
Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Paramos tarnybos labdaros valgykla adresu Stoties g. 9 C.

Maitinimo organizavimo paslaugas Šiaulių miesto gyventojams teikia Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras. Telefonas pasiteiravimui 8 41 43 98 32.

Dienos socialinė globa - visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu. Dienos socialinė globa gali būti teikiama asmens namuose arba institucijoje. 

Dienos socialinė globa asmens namuose

Įstaigos, turinčios teikę Šiaulių mieste teikti licencijuotas socialinės globos paslaugas asmens namuose:

Eilės Nr.

Socialinių paslaugų įstaigos pavadinimas, adresas, kontaktinis telefono numeris

Paslaugos kaina

Paslaugų gavėjų grupė

Planinis vietų skaičius*

Preliminarus paslaugos gavėjų skaičius /paslaugos valandų skaičius

Dokumentas, suteikiantis teisę
teikti socialinę paslaugą**

Dienos socialinė globa asmens namuose

1.

Šiaulių miesto savivaldybės globos namai

Adresas: Energetikų g. 20A, Šiauliai;
Tel. +370 41 200601;
El. p. [email protected]

7,70 Eur/val

vaikai su sunkia negalia;
suaugę asmenys su sunkia negalia;
senyvo amžiaus asmenys su sunkia negalia.

-

25

Licencijos Nr. L000001027, data 2022-10-19

2.

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras

Adresas: Tilžės g. 63B, Šiauliai;
Tel. +370 41 553082;
El. p. [email protected]

7,70 Eur/val

vaikai su sunkia negalia;
suaugę asmenys su sunkia negalia;
senyvo amžiaus asmenys su sunkia negalia.

-

30

Licencijos Nr. L000001066, data 2022-12-29

3.

Šiaulių vyskupijos Caritas

Adresas: Tilžės g. 186, Šiauliai;
Tel. +370 6545358;
El. p. [email protected]

vaikai su sunkia negalia;
suaugę asmenys su sunkia negalia;
senyvo amžiaus asmenys su sunkia negalia.

-

24

Licencijos Nr. L000000692, data 2016-07-19

4.

VšĮ globos ir slaugos centras „Sidabražolė“

Adresas: Darbininkų g. 27A, Šiauliai;
Tel. +370 65 563 780 ;
El. p. [email protected]       

suaugę asmenys su sunkia negalia;
senyvo amžiaus asmenys su sunkia negalia.

-

26

Licencijos Nr. L000000993, data 2022-02-24

5.

VšĮ Paliatyviosios pagalbos klinika

Adresas: Tilžės g. 67, Šiauliai;
Tel. +37061575219;
El. p. [email protected]

suaugę asmenys su sunkia negalia;
senyvo amžiaus asmenys su sunkia negalia.

-

8

Licencijos Nr. L000000935, data 2021-04-21

*- nurodomas, jei tai numatyta teisės aktų reikalavimuose.
**- socialinės globos paslaugos licencijuojamos, licencijas suteikia Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Šiaulių miesto savivaldybės dienos socialinės globos asmens namuose eilė (pagal paslaugas teikiančias įstaigas)

Dienos socialinė globa institucijoje

Įstaigos, turinčios teikę Šiaulių mieste teikti licencijuotas socialinės globos paslaugas institucijoje:

Eilės Nr.

Socialinių paslaugų įstaigos pavadinimas, adresas, kontaktinistelefono numeris

Paslaugos kaina

Paslaugų gavėjų grupė

Planinis vietų skaičius*

Preliminarus paslaugos gavėjų skaičius /paslaugos valandų skaičius

Dokumentas, suteikiantis teisę teikti socialinę paslaugą**

Dienos socialinė globa institucijoje

1.

Šiaulių miesto savivaldybės globos namai (dienos centras „Goda“)

Adresas: Energetikų g. 20A, Šiauliai;
Tel. +370 41 200601;
El. p. [email protected]

su negalia:
598 Eur/mėn su maitinimu;
476 Eur/mėn be maitinimo

su sunkia negalia:
850 Eur/mėn su maitinimu;
728 Eur/mėn be maitinimo

suaugę asmenys su negalia;
senyvo amžiaus asmenys su sunkia negalia;

90

-

Licencija Nr. L000000972, data 2021-10-27

2.

Šiaulių „Spindulio“ ugdymo centras (dienos socialinės globos skyrius)

Adresas: Dainų g. 96, Šiauliai LT-78272;
Tel. +370 41 552771
El. p. [email protected]

650 Eur/mėn su maitinimu;

567 Eur/mėn be maitinimo

darbingo amžiaus (nuo 21 metų) asmenys su negalia

25

-

Licencija Nr. L000000965, data 2021-08-27

*- nurodomas, jei tai numatyta teisės aktų reikalavimuose.
**- socialinės globos paslaugos licencijuojamos, licencijas suteikia Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Šiaulių miesto savivaldybėje teikiama laikino atokvėpio paslauga, kurios tikslas – sudaryti sąlygas asmenų su negalia  artimiesiems, kurie gyvena kartu, derinti asmeninį ir visuomeninį gyvenimą su negalią turinčio asmens auginimu, priežiūra, globa (rūpyba). 

Slaugomų ar nuolatinės priežiūros reikalaujančių vaikų su negalia, suaugusių neįgaliųjų ar senyvo amžiaus žmonių artimieji gali teikti prašymus savivaldybės administracijai dėl laikino atokvėpio paslaugos.

Paslauga gali būti teikiama asmens namuose, dienos centre ar socialinės globos įstaigoje. Šeima turi teisę per metus gauti 720 val. (30 parų) laikino atokvėpio paslaugą. Laikino atokvėpio paslaugos yra iš dalies mokamos, tai priklauso nuo negalią turinčio suaugusio asmens ar vaiko pajamų. Jeigu asmens ar šeimos pajamos, tenkančios vienam nariui, yra mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, laikino atokvėpio paslauga teikiama nemokamai.

Įstaigos, turinčios teisę teikti Šiaulių mieste akredituotas atokvėpio (socialinės priežiūros) paslaugas:

Eilės Nr.

Socialinių paslaugų įstaigos pavadinimas, adresas, kontaktinis telefono numeris

Paslaugos kaina

Paslaugų gavėjų grupė

Planinis vietų skaičius*

Preliminarus paslaugos gavėjų skaičius /paslaugos valandų skaičius

Dokumentas, suteikiantis teisę teikti socialinę paslaugą**

Laikinas atokvėpis (socialinė priežiūra):

1.

Kompleksinių paslaugų namai „Alka“

Adresas:  Vytauto g. 182, Šiauliai;
Tel. +370 41 504468;
El. p. [email protected]

Vaikams su negalia:
7,30 Eur/val
10,90 Eur/val nakties metu

Neįgalusis (-ieji), kaip jis (jie) apibrėžtas (‑i) Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme, kuriam (-iems) nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

-

-

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. A-053

2.

Asociacija Bačiūnų bendruomenė

Adresas: Ramunės sodų 1-oji g. 8, Šiauliai;
Tel. +3706 1047474;
El. p. [email protected]

-

Neįgalusis (-ieji), kaip jis (jie) apibrėžtas (‑i) Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme, kuriam (-iems) nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

-

-

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. vasario 17 d. įsakymas Nr. A-249

*- nurodomas, jei tai numatyta teisės aktų reikalavimuose.
**- socialinės priežiūros paslaugos, kurias planuojama teikti Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje, akredituojamos Šiaulių miesto savivaldybės direktorius įsakymu.

Įstaigos, turinčios teisę teikti Šiaulių mieste licencijuotas atokvėpio (dienos socialinės globos asmens namuose) paslaugas:

Eilės Nr.

Socialinių paslaugų įstaigos pavadinimas, adresas, kontaktinis telefono numeris

Paslaugos kaina

Paslaugų gavėjų grupė

Planinis vietų skaičius*

Preliminarus paslaugos gavėjų skaičius /paslaugos valandų skaičius

Dokumentas, suteikiantis teisę teikti socialinę paslaugą**

Laikinas atokvėpis (dienos socialinė globa asmens namuose)

1.

Šiaulių miesto savivaldybės globos namai

Adresas: Energetikų g. 20A, Šiauliai;
Tel. +370 41 200601;
El. p. [email protected]

7,20 Eur/val

suaugę asmenys su sunkia negalia;
senyvo amžiaus asmenys su sunkia negalia.

-

11

Licencijos Nr. L000001027, data 2022-10-19

2.

Kompleksinių paslaugų namai „Alka“

Adresas:  Vytauto g. 182, Šiauliai;
Tel. +370 41 504468;
El. p. [email protected]

8,60 Eur/val

12,8 Eur/val naktį

vaikai su negalia.

-

-

Licencijos Nr. L000000839, data 2020-01-08

*- nurodomas, jei tai numatyta teisės aktų reikalavimuose.
**- socialinės globos paslaugos licencijuojamos, licencijas suteikia Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Įstaigos, turinčios teisę teikti Šiaulių mieste licencijuotas atokvėpio (dienos socialinės globos institucijoje) paslaugas:

Eilės Nr.

Socialinių paslaugų įstaigos pavadinimas, adresas, kontaktinis telefono numeris

Paslaugos kaina

Paslaugų gavėjų grupė

Planinis vietų skaičius*

Preliminarus paslaugos gavėjų skaičius /paslaugos valandų skaičius

Dokumentas, suteikiantis teisę teikti socialinę paslaugą**

Laikinas atokvėpis (dienos socialinė globa institucijoje)

1.

Šiaulių miesto savivaldybės globos namai

Adresas: Energetikų g. 20A, Šiauliai;
Tel. +370 41 200601;
El. p. [email protected]

1,80 Eur/val

suaugę asmenys su negalia;
senyvo amžiaus asmenys.

-

-

Licencija Nr. L000000972, data 2021-10-27

2.

Kompleksinių paslaugų namai „Alka“

Adresas:  Vytauto g. 182, Šiauliai;
Tel. +370 41 504468;
El. p. [email protected]

2,70 Eur/val

vaikai su negalia.

-

-

Licencija Nr. L000000839, data 2020-01-08

*- nurodomas, jei tai numatyta teisės aktų reikalavimuose.
**- socialinės globos paslaugos licencijuojamos, licencijas suteikia Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Įstaigos, turinčios teisę teikti Šiaulių mieste licencijuotas atokvėpio (trumpalaikės socialinės globos institucijoje) paslaugas:

Eilės Nr.

Socialinių paslaugų įstaigos pavadinimas, adresas, kontaktinis telefono numeris

Paslaugos kaina

Paslaugų gavėjų grupė

Planinis vietų skaičius*

Preliminarus paslaugos gavėjų skaičius /paslaugos valandų skaičius

Dokumentas, suteikiantis teisę teikti socialinę paslaugą**

Laikinas atokvėpis (dienos socialinė globa institucijoje)

1.

Šiaulių miesto savivaldybės globos namai

Adresas: Energetikų g. 20A, Šiauliai;
Tel. +370 41 200601;
El. p. [email protected]

1,80 Eur/val dienos metu;
2,50 Eur/val nakties metu;
30 Eur/paros

suaugę asmenys su negalia;
senyvo amžiaus asmenys.

-

-

Licencijų Nr. L000000238 ir L000000239,
data 2014-09-19

2.

Kompleksinių paslaugų namai „Alka“

Adresas:  Vytauto g. 182, Šiauliai;
Tel. +370 41 504468;
El. p. [email protected]

2,70 Eur/val dienos metu;
3,90 Eur/val nakties metu;
35 Eur/parą

vaikai su negalia.

-

-

Licencijos Nr. L000000840, data 2020-01-08

*- nurodomas, jei tai numatyta teisės aktų reikalavimuose.
**- socialinės globos paslaugos licencijuojamos, licencijas suteikia Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne - būtiniausių drabužių, avalynės ir kitų reikmenų skurstantiems teikimas.

Paslaugų gavėjai:

 • suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
 • senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
 • socialinės rizikos suaugę asmenys ir jų šeimos;
 • socialinės rizikos šeimos;
 • kiti asmenys ir šeimos.

Paslaugų teikimo vieta :

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Paramos tarnyba adresu Stoties g. 9 C.
Informacija apie aprūpinimo būtiniausiais daiktais ir avalynę paslaugą teikiama tel. 8 41 43 98 32
Aprūpinimą būtiniausiais drabužiais, avalyne ir kitais reikmenimis Šiaulių miesto gyventojams organizuoja Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras

Ilgalaikė socialinė globa – tai visuma institucijoje teikiamų paslaugų, kuriomis visiškai ar dalinai nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.

Trumpalaikė socialinė globa – tai visuma institucijoje teikiamų paslaugų, kuriomis visiškai ar dalinai nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba šeimos nariams, globėjams, rūpintojams dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, šeimos ar darbo įsipareigojimų ir kt.) negalintiems laikinai prižiūrėti asmenų (senyvo amžiaus, darbingo amžiaus su negalia), kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra. Taip pat ši paslauga gali būti teikiama asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims, įrašytiems į eilę dėl ilgalaikės socialinės globos ir negalintiems gyventi savarankiškai. Trumpalaikė socialinė globa teikiama ne mažiau 12 val. per parą, iki 6 mėnesių per metus (terminas skaičiuojamas nuo asmens apsigyvenimo globos įstaigoje pirmosios dienos).

Šiaulių mieste ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas teikia Šiaulių miesto savivaldybės globos namai adresu Energetikų 20A, Šiauliai (tel. 8 41 433644; el. p. ). Šioje įstaigoje ilgalaikės, trumpalaikės socialinės globos paslaugas gali gauti senyvo amžiaus asmenys ir darbingo amžiaus asmenys su sunkia negalia. Planinis minėtos paslaugos vietų skaičius įstaigoje: ilgalaikės socialinės globos - 40; trumpalaikės socialinės globos - 19 . Licencijos vykdyti veiklą suteiktos 2014-09-19, Nr. L000000238 (institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) senyvo amžiaus asmenims) ir L000000239 (institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) suaugusiems asmenims su negalia).

Informacija apie laisvas vietas Šiaulių miesto savivaldybės globos namų įstaigose

Informacija apie globos įstaigas, su kuriomis Šiaulių miesto savivaldybės administracija yra sudariusi finansavimo sutartis dėl ilgalaikės, trumpalaikės socialinės globos

Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos  institucijoje skyrimas

Šiaulių miesto savivaldybės ilgalaikės socialinės globos eilė (pagal paslaugas teikiančias įstaigas)

Specialiojo transporto paslaugos organizavimo teikiama pagal poreikius asmenims, kurie dėl negalios, ligos, senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to, ar dėl nepakankamų pajamų, negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.

 Specialaus transporto paslaugos gavėjai gali būti:

 • suaugę asmenys su negalia;
 • senyvo amžiaus asmenys;
 • vaikai su negalia;
 • kiti asmenys (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių netekę savarankiškumo).

Dokumentai, reikalingi norint vykti į gydymo įstaigas už miesto ribų:

 • prašymas, kuriame nurodo pageidaujamo vykimo datą, maršrutą bei vykimo priežastį;
 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė ar leidimas nuolat gyventi Lietuvoje);
 • neįgaliojo pažymėjimas;
 • pensininko pažymėjimas;
 • dokumentas, įrodantis vykimo tikslingumą.

Prašymą dėl specialaus transporto paslaugos skyrimo asmeniui gali pateikti pareiškėjas, jo įgaliotas asmuo, vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas (rūpintojas), sutuoktinis, artimas giminaitis, bendruomenės narys.

Informacija ir prašymai dėl specialiojo transporto organizavimo paslaugos teikiami Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centre, Tilžės g. 63 B, telefonas pasiteiravimui 8 41 55 33 40.

Integrali pagalba asmens namuose teikiama asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

Integrali pagalba asmens namuose teikiama komandos principu, kuri įvertina asmens socialinės globos ir slaugos namuose paslaugų poreikį, organizuoja ir teikia šias paslaugas, taikant efektyvias slaugos priemones bei socialines paslaugas.

Komandą sudaro šie specialistai: socialinis darbuotojas, individualios priežiūros darbuotojai, slaugytojas ir jo padėjėjai ir kiti sveikatos priežiūros specialistai (kineziterapeutas/ masažistas).

Teikiamos paslaugos:

 • Informavimas, konsultavimas;
 • Tarpininkavimas, atstovavimas;
 • Maitinimo organizavimas;
 • Asmens higiena ir priežiūra;
 • Sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas;
 • Pagalba judant;
 • Psichologinės pagalbos organizavimas;
 • Laisvalaikio organizavimas;
 • Kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas.

Dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

1. Prašymas paslaugoms gauti (SP-8 forma).
2. Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai.
3. Neįgaliojo pažymėjimas.
4. Šeimos gydytojo medicinos dokumentų išrašas (forma 027/a), kad asmuo neserga infekcinėmis ir (ar) užkrečiamomis ligomis.

Integralios pagalbos paslaugas teikiančios institucijos: Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras, Šiaulių vyskupijos Caritas, Šiaulių miesto savivaldybės globos namai.

Dėl informacijos ir prašymų priėmimo kreiptis: Tilžės g. 170 (įėjimas iš Vasario 16-osios g. pusės), II aukšte, 20 kabinete, telefonas pasiteiravimui 8 41 386 483.


Siekiant užtikrinti neįgaliųjų lygias teises ir galimybes visuomenėje bei sudaryti prielaidas ir sąlygas socialinei integracijai, neįgalieji ir pensinio amžiaus asmenys aprūpinami techninės pagalbos priemonėmis.

Techninių pagalbos priemonių gavimui reikalinga:

1. Prašymas dėl techninės pagalbos priemonės skyrimo.
2. Išrašas iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a), išrašas galioja 12 mėnesių.
3. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, ar asmens tapatybės kortelė).
4. Neįgaliojo pažymėjimo, pensininko pažymėjimas ar Specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymos kopija.

Norint gauti funkcinę lovą, čiužinį nuo pragulų, sudedamą vonią, elektrinį vonios suoliuką, staliuką prie lovos, pasėstą ar pagalvę būtina pristatyti visišką negalią liudijantį pažymėjimą arba Specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymos kopiją.

Veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės saugumo interesais, prašymą gali pateikti ir kiti suinteresuoti asmenys, nurodydami priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas negali to padaryti pats.

Dėl techninių pagalbos priemonių kreiptis į Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centrą Tilžės g. 63B, telefonas pasiteiravimui 8 41 55 30 82.

Dokumentų rengimas teikimui skirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją motinai (įmotei) arba tėvui (įtėviui), išauginusiam (vaikų mirties atveju – ne mažiau kaip iki 8 metų) 5 ir daugiau vaikų.

Sociokultūrinės paslaugos - laisvalaikio organizavimo paslaugos, teikiamos siekiant išvengti socialinių problemų (prevenciniais tikslais), mažinant socialinę atskirtį, aktyvinant bendruomenę ir kurias teikiant asmenys (šeimos) gali bendrauti, dalyvauti grupinio socialinio darbo užsiėmimuose, užsiimti mėgstama veikla socialinių paslaugų įstaigoje.

Sociokultūrinės paslaugos teikiamos:

 • pagyvenusiems asmenims, norintiems bendrauti, užsiimti kokia nors veikla, būti naudingiems aplinkiniams;
 • suaugusiems asmenims, turintiems fizinę negalią (po traumų, insultų, infarktų, galūnių amputacijų, stuburo susirgimų, sąnarių ligų);
 • asmenims, judantiems techninės pagalbos priemonėmis;
 • asmenims su psichine negalia.

Su šių grupių lankytojais dirba užimtumo specialistai, socialinio darbo organizatorė, socialinės darbuotojos, esant poreikiui, konsultuoja psichologas. Lankančių klientų gyvenimo kokybė gerinama per jų laisvalaikio užimtumą, taikant individualius ir grupinius užsiėmimus.

Sociokultūrines paslaugas Šiaulių miesto gyventojams organizuoja Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras adresu: Tilžės g. 63B, telefonas pasiteiravimui 8 41 415 848.

Dėl paramos maisto produktais ir higienos prekėmis (toliau - Parama) gali kreiptis asmenys, deklaravę gyvenamąją vietą arba faktiškai gyvenantys Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje.

Teisę gauti Paramą turi asmenys, kurių vidutinės mėnesinės pajamos neviršija 1,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio (235,50 Eur) per mėnesį.
Išimties tvarka Parama skiriama, kai bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam nariui (vienam gyvenančiam asmeniui) viršija 1,5 VRP (235,50 Eur) dydį, bet neviršija 2,8 VRP (439,60 Eur) dydžių per mėnesį, kai:

1. tarp bendrai gyvenančių asmenų (ar vienas gyvenantis asmuo) yra neįgalus ar pensinio amžiaus;
2. šeimai, auginančiai 3 ir daugiau vaikų;
3. asmeniui, vienam auginančiam vaiką (vaikus);
4. šeimoms, patiriančioms socialinę riziką, ir kai joms yra teikiamos socialinės priežiūros paslaugos;
5. sunki materialinė padėtis (sunki bendrai gyvenančio asmens (arba vieno gyvenančio asmens) liga, nelaimingas atsitikimas, gaisras, stichinė nelaimė ir kiti nenumatyti atvejai) ir pateikia patvirtinančius dokumentus:
5.1. ligos atveju – pateikti sveikatos gydytojo pažymą;
5.2. nelaimingo atsitikimo, gaisro, stichinės nelaimės ir kitais nenumatytais atvejais – pateikti atitinkamų institucijų išduotus patvirtinančius dokumentus.

Kreipdamasis dėl Paramos asmuo užpildo Prašymą gauti Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo paramą (toliau - Prašymas).

Asmens Prašymas galioja iki vienų kalendorinių metų (nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.), jeigu nepasikeitė gyventojo ir (ar) su juo kartu gyvenančių asmenų pajamos ir šeimos sudėtis.

Prašymus  priima:

 • Socialinių paslaugų skyrius (adresu: Tilžės g. 170 (įėjimas iš Vasario 16-osios g. pusės), II aukšte, 19 kab. Telefonas pasiteiravimui 8 41 386 481);
 • Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrius (asmenys, tik užsiregistravę pagal išankstinės registracijos sistemą tvarkytis išmokų skyrimą)(adresu: Tilžės g. 22 ar Tilžės g. 170);
 • Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai (šeimų nurodytų 4 punkte);
 • SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija (šeimų nurodytų 4 punkte);
 • Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras (asmenų, esančių jų klientais ir šeimų nurodytų 4 punkte);
 • Šiaulių miesto savivaldybės globos namai (asmenų, esančių jų klientais);
 • VšĮ Šiaurės Lietuvos kolegija ((šeimų nurodytų 4 punkte).

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 23 d. įsakymas Nr. A-1945  „Dėl paramos iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo Šiaulių miesto savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo"

Prašymas gauti Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo paramą >>>

Tai asmens (šeimos) apgyvendinimas ir pagalbos suteikimas namų aplinkoje, reikalingų paslaugų organizavimas bendruomenėje, siekiant kompensuoti, atkurti, ugdyti, palaikyti ir plėtoti asmens (šeimos) socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius.
Paslaugos teikimo vieta - asmeniui (šeimai) suteiktoje gyvenamojoje vietoje.

Teikiamos šios paslaugos:
apgyvendinimas,
socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas,
kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higiena, sveika gyvensena, namų ruoša, namų saugumas, švara virtuvėje ir kitur namuose, maisto gaminimas, biudžeto planavimas, pinigų taupymas ir valdymas, naudojimasis banko paslaugomis, apsipirkimas, orientavimasis aplinkoje, naudojimasis viešuoju transportu ir kt.),
kitos paslaugos.

Įstaiga, turinti teisę Šiaulių mieste teikti akredituotą apgyvendinimo apsaugotame būste paslaugą:

Eilės Nr.

Socialinių paslaugų įstaigos pavadinimas, adresas, kontaktinis telefono numeris

Paslaugos kaina

Paslaugų gavėjų grupė

Planinis vietų skaičius*

Preliminarus paslaugos gavėjų skaičius /paslaugos valandų skaičius

Dokumentas, suteikiantis teisę teikti socialinę paslaugą**

Apgyvendinimas apsaugotame būste

1.

Šiaulių miesto savivaldybės globos namai

Adresas: Aido g. 41-30, Šiauliai;
Ežero g. 3-51, Šiauliai;
Tel. +370 41 200601;
El. p. [email protected]

be maitinimo – 376 Eur/mėn

su maitinimu – 508,40 Eur/mėn

socialinę riziką patiriantys asmenys, kuriems reikalinga atkryčio prevencija;
sulaukusiems pilnametystės asmenys (iki 24 m.), kuriems buvo teikta socialinė globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje ar kurie gyveno socialinę riziką patiriančiose šeimose.

10

-

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. A-2119

*- nurodomas, jei tai numatyta teisės aktų reikalavimuose.
**- socialinės priežiūros paslaugos, kurias planuojama teikti Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje, akredituojamos Šiaulių miesto savivaldybės direktorius įsakymu.