Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Socialinės paslaugos

Kas man priklauso

 

             

Projekto pavadinimas: ,,Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas”.

Trumpas aprašymas: projekto tikslas – diegti ir vystyti paslaugas, kurios skatintų ir palaikytų vaikų globą šeimos aplinkoje, užtikrinant vaikų poreikius ir saugumą. Projekto laikotarpiu bus teikiamos bendruomeninės paslaugos tėvų globos netekusiems vaikams, įskaitant kūdikius. Siekiama užtikrinti vaikų teises turėti šeimą ir augti saugioje aplinkoje. Taip pat numatoma visų savivaldybių globos centrų specialistų kompetencijų kėlimas, globėjų ir įtėvių rengimo programos tobulinimas, teisės aktų pakeitimai tobulinant vaikų globos sistemą, tinklaveika, visuomenės švietimas ir viešieji ryšiai nacionaliniu ir savivaldybės lygiais, numatoma plėtoti budinčių globotojų institutą, bei įdiegti nuolatinių globotojų institutą. 

Projekto vykdytojas: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Projekto partneriai: 66 globos centrai ir 60 savivaldybių.

Projekto tikslinė grupė: likę be tėvų globos vaikai, kaip jie apibrėžti Socialinių paslaugų įstatyme, išskyrus vaikų globos institucijoje globojamus vaikus.

Projekto siekiami rezultatai: 

 • Institucinės globos pertvarkos tikslinių grupių asmenys, gavę bendruomenines paslaugas – 2 904 vaikai;
 • Institucinės globos pertvarkos tikslinių grupių asmenų, palankiai vertinančių gaunamų paslaugų kokybę, dalis – 95 proc.

Projekto pradžia: 2023-07-01

Bendros visam projektui ir visiems partneriams skirtos lėšos: 15 046 600,00 Eur.

Projektas finansuojamas 2021–2027 metų ES investicijų programos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Prevencinės socialinės paslaugos – socialinės paslaugos, kurios gali būti teikiamos ir tada, kai asmuo ar šeima dar neturi socialinių problemų ar nėra atsiradę veiksnių ir aplinkybių, dėl kurių patiriama ar yra pavojus patirti socialinę atskirtį. Prevencinėmis socialinėmis paslaugomis siekiama padėti išvengti socialinės rizikos atsiradimo ir socialinių problemų ateityje.
Prevencinės socialinės paslaugos asmenims teikiamos nemokamai.

Šiaulių miesto savivaldybėje teikiamos šios prevencinės socialinės paslaugos:

 • potencialių socialinių paslaugų gavėjų paieška;
 • kompleksinės paslaugos šeimai;
 • atvirasis darbas su jaunimu;
 • darbas su bendruomene, šeimos konferencija (organizuojamos tik esant šių paslaugų poreikiui).

Potencialių socialinių paslaugų gavėjų paieška

Tai asmenų, kurie patiria įvairių sunkumų, paieška, santykio užmezgimas, palaikymas ir (ar) jų įtraukimas į pagalbos procesą.

Šią paslaugą teikia Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje veikiančios socialinių paslaugų įstaigos ir sveikatos priežiūros, švietimo bei teisėtvarkos įstaigose dirbantys socialiniai darbuotojai.

Kompleksinės paslaugos šeimai

Tai paslaugos, kurias teikia bendruomeniniai šeimos namai ir kurios skirtos asmens (šeimos), patyrusio (-ios) sunkumų, gebėjimams savarankiškai spręsti iškilusias problemas stiprinti, siekiant ateityje išvengti galimų didesnių socialinių problemų ir (ar) socialinės rizikos. Kompleksines paslaugas šeimai sudaro:

 • Savitarpio pagalbos grupių organizavimas ir vedimas asmenims, patyrusiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje.
 • Socialinių įgūdžių grupių vaikams ir paaugliams organizavimas ir vedimas – vaikų ir paauglių gyvenime reikalingų įvairius socialinius įgūdžius, nuostatas ugdančių teminių grupių užsiėmimai;
 • Tėvystės mokymų organizavimas ir teikimas – paslaugos, teikiamos šeimoms, norinčioms tobulinti ar įgyti tėvystės įgūdžių, siekiant išugdyti geriausias tėvų ir vaikų savybes ir padėti jiems atskleisti savo gebėjimus ir galimybes;
 • Šeimos mediacija – paslauga, teikiama neteisminiam civilinių ginčų taikinamajam tarpininkavimui, siekiant ginčus, tarpusavio konfliktus spręsti taikiai;
 • Šeimos konsultavimas asmens (šeimos) namuose – konsultacijos asmens (šeimos) namuose (gyvenamojoje vietoje), gimus kūdikiui, nustačius neįgalumą ir (ar) specialiuosius poreikius asmeniui ir ;
 • Pavėžėjimo paslauga asmenims (šeimoms), gaunantiems kompleksines paslaugas. Jei nėra galimybių naudotis viešuoju transportu (viešojo transporto nėra arba jis yra, bet neužtikrinama, kad paslaugų gavėjas laiku atvyks į paslaugų teikimo vietą ir dėl to jam negalės būti suteiktos numatytos apimties paslaugos) ar asmeniniu transportu;
 • Vaikų priežiūros paslauga teikiama tuo pačiu metu, kai tėvams teikiamos kitos kompleksinės paslaugos, ji gali būti teikiama ne ilgiau kaip 4 val. per dieną visiems tėvams (įtėviams, globėjams).

Šiaulių miesto savivaldybėje bendruomeninių šeimos namų funkcijas vykdo ir kompleksinės paslaugas šeimai teikia teisės aktų nustatyta tvarka atrinkti:

 • VšĮ „Socialinių inovacijų centras“ (adresas - Ežero g. 8-122, Šiauliai, tel. +370 608 76 748, el. p. [email protected])
 • VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ (adresas - Tilžės g. 22, Šiauliai, tel. +370 686 30 399, el. p. [email protected]). 

Atvirasis darbas su jaunimu

Tai paslauga, kuri teikiama siekiant ugdyti jaunų žmonių asmenines ir socialines kompetencijas, padėti jiems aktyviai įsitraukti į bendruomeninius ir visuomeninius procesus, lanksčiai ir konstruktyviai reaguoti į jauno žmogaus gyvenimo pokyčius. Jaunimas motyvuojamas dalyvauti jo interesus atitinkančioje veikloje, skatinamas tobulėti, ugdyti verslumą ir darbo rinkai reikalingus įgūdžius.

Šiaulių miesto savivaldybėje šią paslaugą teikia Šiaulių menų mokyklos Atviras jaunimo centras, kurio tikslinė centro grupė yra jaunimas nuo 14 iki 29 metų. Centras veikia adresu Vytauto 103A, Šiauliai, tel. +370 672 15 395, el. p. [email protected], darbo laikas 14-20 val.

 

Dėl prevencinės (-ių) socialinės (-ių)  paslaugos (-ų) teikimo kreipiamasi į įstaigą, teikiančią prevencines socialines paslaugas (toliau – prevencinių socialinių paslaugų teikėjas), tiesiogiai žodžiu, raštu, paštu ar elektroniniu paštu:

 1. asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių), jo globėjas ar rūpintojas, nurodo savo ir (ar) šeimos narių vardus, pavardes, dėl kokios problemos kreipėsi ir pateikia kontaktinę informaciją (telefono ryšio numerį ar elektroninio pašto adresą);
 2. bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti fiziniai asmenys, nurodo savo vardus, pavardes, kontaktinę informaciją ir pateikia asmens ar vieno iš suaugusių šeimos narių, dėl kurių interesų kreipėsi, vardą, pavardę, kontaktinę informaciją (gyvenamosios vietos adresą, telefono ryšio numerį ar elektroninio pašto adresą (jeigu žinoma)) ir priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas to negali padaryti pats;
 3. institucija (organizacija) pateikia laisvos formos raštą, nurodydama asmens (vieno iš suaugusių šeimos narių) vardą, pavardę ir kontaktinę informaciją (gyvenamosios vietos adresą, telefono ryšio numerį ar elektroninio pašto adresą (jeigu žinoma).  

Jei prevencines socialines paslaugas gaunančiam (-čiai) asmeniui (šeimai) jų nepakanka, kitų socialinių paslaugų teikimo asmeniui (šeimai) poreikis nustatomas ir jos skiriamos vadovaujantis Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“. Jei specialistas, organizuojantis ir (ar) teikiantis prevencines socialines paslaugas, mato, kad asmeniui (šeimai) reikia kitų (ne socialinių) paslaugų (pavyzdžiui, sveikatos, švietimo paslaugų), jis informuoja asmenį (šeimą) apie galimybę gauti kitas (ne socialines) paslaugas ir pasiūlo jam (jai) kreiptis į šias paslaugas teikiančias ir (ar) organizuojančias įstaigas (nurodo jų pavadinimus, veiklos adresus, kontaktinius telefono ryšio numerius ir elektroninio pašto adresus).

Teisės aktai, reglamentuojantys prevencinių socialinių paslaugų organizavimą ir teikimą:

 1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas;
 2. Socialinių paslaugų katalogas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“;
 3. Prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A1-776 „Dėl Prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 4. Prevencinių socialinių paslaugų planavimo, organizavimo ir teikimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašas, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės mero 2023 m. balandžio 28 d. potvarkiu Nr. M-148 „Dėl Prevencinių socialinių paslaugų planavimo, organizavimo ir teikimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo".

Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų teikimas - pagalba asmenims (šeimoms), kurie dėl nepakankamų pajamų ar skurdo negali (neturi galimybės) pasirūpinti savo higiena. Ši pagalba apima dušo talonų išdavimą, skalbimo paslaugų organizavimą.

Paslaugos gavėjai:

 • suaugę asmenys su negalia;
 • senyvo amžiaus asmenys;
 • socialinės rizikos suaugę asmenys;
 • kiti asmenys.

Paslaugų teikimo vieta:

 • Nemokamos dušo paslaugos (Stoties g. 9 C).
 • Mokamos dušo paslaugos (Tilžės g. 63 B).
 • Mokamos skalbimo paslaugos (Tilžės g. 63 B).

Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugas organizuoja Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras. Telefonai pasiteiravimui: +370 41 415 848; +370 41 439 832.

Nuo 2023 metų sausio 1 dienos, socialinės reabilitacijos paslaugas asmenims su negalia bendruomenėje teikia tik akredituoti paslaugų teikėjai.

Nuo 2023 m. socialinę reabilitaciją asmenims su negalia bendruomenėje sudaro 2 pagrindinės paslaugos:

 • Socialinių ir (ar) kasdienių savarankiško gyvenimo įgūdžių, gebėjimų ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas, suteikiant bendrąsias žinias ir praktiškai mokant spręsti dėl negalios buityje ir (ar) aplinkoje kylančias problemas;
 • Mokymosi, užimtumo ir (ar) darbinių įgūdžių ugdymas, atkūrimas ir (ar) stiprinimas, padedant pasirengti dalyvauti darbo rinkoje ir (ar) įsidarbinti, ir (ar) išsilaikyti darbo vietoje ar dalyvauti užimtumo veikloje.

Taip pat kartu su pagrindinėmis paslaugomis, gali būti teikiamos papildomos paslaugos:

 • Palydėjimas ir (ar) transporto organizavimas.
 • Aktyvaus judėjimo ir sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas.
 • Saviraiškos įgūdžių ir meninių gebėjimų lavinimas ir (ar) palaikymas.
 • Individuali ir (ar) grupinė emocinė-psichologinė pagalba, savitarpio paramos grupės.

Įstaigos, pageidaujančios teikti socialinės reabilitacijos asmenims su negalia bendruomenėje paslaugas, turi atitikti reikalavimus patalpoms ir personalui:

Reikalavimai patalpoms:

 • turi būti įrengta bent viena atskira patalpa socialinės reabilitacijos paslaugoms asmenims su negalia bendruomenėje teikti;
 • patekimas į patalpas turi būti prieinamas asmenims su negalia pagal jos pobūdį;
 • turi būti įrengta bent viena higienos patalpa.

Reikalavimai personalui:

 1. socialiniai darbuotojai, įgiję Socialinių paslaugų įstatymo 20 straipsnio 6 dalyje nurodytą išsilavinimą; 
 2. individualios priežiūros darbuotojai, atitinkantys Socialinių paslaugų įstatymo  19 straipsnio 61 dalyje nurodytus reikalavimus;
 1. kiti darbuotojai, teikiantys socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems bendruomenėje: psichologai, specialieji pedagogai, tiflopedagogai, ergoterapeutai, surdopedagogai ir pan., turi būti įgiję atitinkamai profesijai reikalingą teisės aktuose nustatytą išsilavinimą, įvairių terapijų (užimtumo, meno ir pan.) specialistai turi būti įgiję atitinkamą išsilavinimą (kvalifikaciją) ir / arba ne mažesnę kaip 1 metų darbo su neįgaliaisiais patirtį.

Kilus klausimams informaciją ir konsultacijas apie minėtos paslaugos teikimą nuo 2023 m. teikia Socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė Vitalija Slavickienė, tel. +370 41 386 482, el. paštas

Įstaigos, turinčios teisę nuo 2023 m. teikti akredituotas socialinės reabilitacijos asmenims su negalia bendruomenėje paslaugas:

Eilės Nr.

Socialinių paslaugų įstaigos pavadinimas, adresas, kontaktinis telefono numeris

Paslaugos kaina

Paslaugų gavėjų grupė

Planinis vietų skaičius*

Preliminarus paslaugos gavėjų skaičius /paslaugos valandų skaičius

Dokumentas, suteikiantis teisę teikti socialinę paslaugą**

Socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje:

1.

VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras

Adresas: P. Višinskio g. 34, Šiauliai
Tel. +370 647 34 849;
El. p. [email protected]

teikiama nemokamai

suaugę asmenys su negalia (t. y. asmenys, turintys intelekto, psichikos ir kitų sutrikimų, su 0-55 proc. darbingumo lygiu).

50

-

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 12 d. įsakymas Nr. A-1439

2.

VšĮ LASS šiaurės rytų centras

Adresas: Žemaitės g. 102, Šiauliai
Tel. +370 652 13 319;
El. p. [email protected]

teikiama nemokamai

vaikai su negalia (t. y. vaikai, turintys regos ir kitų sutrikimų, su lengvu, vidutiniu, sunkiu neįgalumo lygiu);

suaugę asmenys su negalia (t. y. vaikai, turintys regos ir kitų sutrikimų, su 0-55 proc. darbingumo lygiu arba su vidutinių ar didelių specialiųjų poreikių lygiu).

50

-

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. A-1875

3.

VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai"

Adresas: Žemaitės g. 71, Šiauliai
Tel. +370 41 420 901, +370 650 26 956;
El. p. [email protected]

teikiama nemokamai

suaugę asmenys su negalia (t. y. asmenys, turintys judėjimo, intelekto, psichikos sutrikimų, su 30-55 proc. darbingumo lygiu).

25

-

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. A-1907

4.

Sutrikusio  intelekto žmonių globos bendrija „Šiaulių viltis“

Adresas: Žemaitės g. 83A, Šiauliai
Tel. +370 657 86 741;
El. p. [email protected]

teikiama nemokamai

suaugę asmenys su negalia (t. y. asmenys, turintys intelekto sutrikimų, su 0-40 proc. darbingumo lygiu).

10

-

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 14 d. įsakymas Nr. A-1939

5.

Šiaulių Parkinsono draugija

Adresas: Aušros al. 64, Šiauliai
Tel. +370 615 24 732;
El. p. [email protected]

teikiama nemokamai

suaugę asmenys su negalia (t. y. asmenys, sergantys Parkinsono liga, su 0-55 proc. darbingumo lygiu arba su vidutinių ar didelių specialiųjų poreikių lygiu).

48

-

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 14 d. įsakymas Nr. A-1940

6.

Šiaulių artrito draugija „Artis“

Adresas: Aušros al. 15, Šiauliai
Tel. +370 699 01 451;
El. p. [email protected]

teikiama nemokamai

suaugę asmeny su negalia (t. y. asmenys, turintys judėjimo ir kitų sutrikimų, su 30-40 proc. darbingumo lygiu arba su vidutinių ar didelių specialiųjų poreikių lygiu).

30

-

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 18 d. įsakymas Nr. A-1985

7.

Socialinę atskirtį patiriančius asmenis jungianti asociacija SAPAJA

Adresas: Lyros g. 13E-18, Šiauliai
Tel. +370 670 50 707;
El. p. [email protected]

teikiama nemokamai

vaikai su negalia (t. y. vaikai, turintys judėjimo, psichikos ir kitų sutrikimų, su lengvu ir vidutiniu neįgalumo lygiu);

suaugę asmenys su negalia (t. y. asmenys, turintys judėjimo, psichikos ir kitų sutrikimų, su 0-55 proc. darbingumo lygiu arba su vidutinių specialiųjų poreikių lygiu).

15

-

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 18 d. įsakymas Nr. A-1986

8.

VšĮ Šiaulių kurčiųjų reabilitacijos centras

Adresas: Vytauto g. 19, Šiauliai
Tel. +370 41 524 464;
El. p. [email protected]

teikiama nemokamai

suaugę asmenys su negalia (t. y. asmenys, turintys klausos sutrikimų, su 30-40 proc. darbingumo lygiu arba su vidutinių specialiųjų poreikių lygiu).

45

-

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 23 d. įsakymas Nr. A-2011

9.

Šiaulių krašto žmonių sergančių cukriniu diabetu klubas „Lemtis“

Adresas: Tilžės g. 61A, Šiauliai
Tel. +370 676 39 643;
El. p. [email protected]

teikiama nemokamai

vaikai su negalia (t. y. vaikai, turintys judėjimo, regos, intelekto ir kitų sutrikimų, su lengvu, vidutiniu ir sunkiu neįgalumo lygiu);

suaugę asmenys su negalia (t. y. asmenys, turintys judėjimo, regos, intelekto ir kitų sutrikimų, su 0-55 proc. darbingumo lygiu arba su vidutinių ar didelių specialiųjų poreikių lygiu).

65

-

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 23 d. įsakymas Nr. A-2010

10.

Asociacija „Šiaulių lietaus vaikai"

Adresas: Tilžės g. 22, Šiauliai
Tel. +370 640 79 997;
El. p. [email protected]

teikiama nemokamai

vaikai su negalia (t. y. vaikai, turintys intelekto ir psichikos sutrikimų, su lengvu, vidutiniu ar sunkiu neįgalumo lygiu).

15

-

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 8 įsakymas Nr. A-2109

11.

Asociacija „Maži žingsneliai“

Adresas: Daukanto g. 25, Šiauliai
Tel. +370 615 56 535;
El. p. [email protected]

teikiama nemokamai

vaikai su negalia (t. y. vaikai, turintys judėjimo ir intelekto sutrikimų, su lengvu, vidutiniu ir sunkiu neįgalumo lygiu);

suaugę asmenys su negalia (t. y. asmenys, turintys judėjimo ir intelekto sutrikimų, su 0-55 proc. darbingumo lygiu).

20

-

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 15 įsakymas Nr. A-2142

12.

Šiaulių m. kultūrizmo sporto klubas „Viesulas“

Adresas: Dainų g. 43-9, Šiauliai
Tel. +370 690 14 043
El. p. [email protected]

teikiama nemokamai

vaikai su negalia (t. y. vaikai, turintys regos, intelekto, psichikos ir kitų sutrikimų, su lengvu ir vidutiniu neįgalumo lygiu);

suaugę asmenys su negalia (t. y. asmenys, turintys regos, intelekto, psichikos ir kitų sutrikimų, su 30-55 proc. darbingumo arba vidutinių specialiųjų poreikių lygiu).

20

-

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 15 įsakymas Nr. A-2141

13.

Šiaulių miesto neįgaliųjų klubas „Dvasinė šiluma“

Adresas: Vytauto g. 182, Šiauliai
Tel. +370 683 16 466;
El. p. [email protected]

teikiama nemokamai

suaugę asmenys su negalia (t. y. asmenys, turintys intelekto ir psichikos sutrikimų, su 0-55 proc. darbingumo lygiu arba su vidutinių ar didelių specialiųjų poreikių lygiu).

50

-

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 16 įsakymas Nr. A-2149

14.

VšĮ Socialinių inovacijų centras

Adresas: Ežero g.8-122, Šiauliai Tel. +370 616 634 383; El. p.

teikiama nemokamai

suaugę asmenys su negalia (t. y. asmenys, turintys judėjimo, intelekto, psichikos su 30-55 proc. darbingumo lygiu, pensinio amžiaus su vidutiniais spec. poreikiais)

50

-

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. gruodžio 1 d. įsakymas Nr. M-1227

Pagalbos į namus paslaugos – yra visuma paslaugų, kuriomis asmeniui (šeimai) teikiama kompleksinė, bet nuolatinės specialistų priežiūros nereikalaujanti pagalba. Tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.

Pagalbos į namus paslaugos gavėjai:

 • senyvo amžiaus vieniši asmenys ar jų šeimos;
 • suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
 • kiti asmenys ir jų šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys);
 • socialinę riziką patiriančios šeimos.
Asmuo ar jo globėjas, rūpintojas kreipiasi į įstaigą, kuriai suteikta teisė  teikti akredituotas pagalbos į namus paslaugas Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje, ir užpildo Prašymą-paraišką bei pateikia šiuos dokumentus:

1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
2. Pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad jis įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai Lietuvos Respublikos piliečio pase ar leidime nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje nėra atitinkamo įrašo apie gyvenamąją vietą arba nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose).
3. Pažymą apie asmens (šeimos) pajamas.

Prašymus dėl pagalbos į namus paslaugų priima:

 1. Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras adresu: Tilžės g. 63 B, telefonas pasiteiravimui +370 41 415 848,
 2. Šiaulių vyskupijos Caritas adresu: Tilžės g. 186, telefonas pasiteiravimui +370 657 45 358
 3. VšĮ "Nuoširdus rūpestis" adresu: Aušros al. 48, telefonas pasiteiravimui +370 639 87 825,
 4. VšĮ Nacionalinis socialinės integracijos institutas, telefonas pasiteiravimui +370 670 68 787.

Įstaigos, turinčios teisę Šiaulių mieste teikti akredituotas pagalbos į namus paslaugas:

Eilės Nr.

Socialinių paslaugų įstaigos pavadinimas, adresas, kontaktinis telefono numeris

Paslaugos kaina

Paslaugų gavėjų grupė

Planinis vietų skaičius*

Preliminarus paslaugos gavėjų skaičius /paslaugos valandų skaičius

Dokumentas, suteikiantis teisę teikti socialinę paslaugą**

Pagalba į namus:

1.

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Šiaulių Viltis“,

Adresas: Saulės takas 5, Šiauliai;
Tel. +370 657 86 741;
El. p. [email protected]

-

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos

-

-

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. A-2065

2.

Šiaulių vyskupijos Caritas,

Adresas: Tilžės g. 186, Šiauliai;
Tel. +370 657 45 358;
El. p. [email protected]

8,90 Eur/val.

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
socialinę riziką patiriančios šeimos;
kiti asmenys ir jų šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys).

-

320 val/mėn

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. A-2075

3.

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras

Adresas: Tilžės g. 63B, Šiauliai;
Tel. +370 41 553 082;
El. p. [email protected]

9,70 Eur/val.

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos.

-

284 asmenų

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. A-2108

4.

VšĮ Šiaurės Lietuvos kolegija

Adresas: Tilžės g. 22, Šiauliai;
Tel. +370 686 30 399;
El. p. [email protected]

-

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
socialinę riziką patiriančios šeimos;
vaikams su negalia ir jų šeimoms;
kiti asmenys ir jų šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys).

-

-

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. A-2141

5.

VšĮ Nacionalinis socialinės integracijos institutas

Adresas: Malūno g. 19A, Zarasai;
Tel. +370 670 68 787;
El. p. [email protected] 

10,50 Eur/val.

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos.

-

-

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 7 d. įsakymas Nr. A-24

6.

VšĮ „Nuoširdus rūpestis“

Adresas: Perkūnkiemio g. 13, Vilnius;
Tel. +370 639 87 825;
El. p. [email protected]

9,75 Eur/val.

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
socialinę riziką patiriančios šeimos;
kiti asmenys ir jų šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys).

-

420 val/mėn

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. A-127

7.

Asociacija Bačiūnų bendruomenė

Adresas: Ramunės sodų 1-oji g. 8, Šiauliai;
Tel. +370 610 47 474;
El. p. [email protected]

-

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
kiti asmenys ir jų šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys).

-

-

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. vasario 17 d. įsakymas Nr. A-249

8.

VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras

Adresas: P. Višinskio g. 34, Šiauliai;
Tel. +370 647 34 849;
El. p. [email protected]

-

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
socialinę riziką patiriančios šeimos;
kiti asmenys ir jų šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys).

-

-

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 12 d. įsakymas Nr. A-1439

9.

VšĮ „Sidabrinė pieva“

Adresas: Tamošiūnų k. 2, Meškuičių sen., Šiaulių r. sav.;   Tel. +370 656 59 090;                    El. p. [email protected]

-

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
socialinę riziką patiriančios šeimos;
kiti asmenys ir jų šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys).

-

-

Šiaulių miesto savivaldybės mero 2024 m. vasario 13 d. potvarkis Nr. M-214***

*- nurodomas, jei tai numatyta teisės aktų reikalavimuose.

**- socialinės priežiūros paslaugos, kurias planuojama teikti Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje, akredituojamos Šiaulių miesto savivaldybės direktorius įsakymu (iki 2024-01-01).

***- socialinės priežiūros paslaugos, kurias planuojama teikti Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje, akredituojamos Šiaulių miesto savivaldybės mero potvarkiu (nuo 2024-01-01).

Būsto pritaikymas – minimalus būsto pertvarkymas panaudojant specialius elementus, keičiant asmenims su negalia, turintiems  judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, neprieinamas erdves, ir smulkus remontas įgyvendinant šiuos statybos sprendimus.

Pritaikymo darbai apima būsto ir gyvenamosios aplinkos pertvarkymą įrengiant nuolydžius, takelius privažiuoti asmenims turintiems negalią vežimėliu prie būsto ar automobilio stovėjimo vietos individualiam ar daugiabučiam namui priskirto sklypo ribose, taip pat smulkų remontą, įgyvendinant šiuos statybos sprendimus.

Kartu su prašymu pareiškėjas pateikia šiuos dokumentus:

1. asmens turinčio negalią asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jei Prašymą pateikia pats negalią turintis asmuo) arba šio dokumento kopiją (pateikiama tuo atveju, jei dokumentus teikia asmens su negalia atstovas pagal įstatymą);

2. išrašą iš asmens medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a „Medicinos dokumentų išrašas/ siuntimas“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“ (toliau – Forma Nr. 027/a)) ar jo kopiją, jei asmeniui turinčiam negalią yra paskirtos dializės procedūros.

Dėl išsamesnės informacijos ir prašymo pateikimo kreiptis į Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centrą adresu: Tilžės g. 63B, Šiauliai. Telefonas pasiteiravimui +370 41 415 848, el. p. 

Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. A1-103 „Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo patvirtinimo“

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose - namų aplinkos sąlygų ir reikalingų paslaugų suteikimas asmenims, kuriems nereikia nuolatinės, intensyvios priežiūros, sudarant jiems sąlygas savarankiškai tvarkytis savo asmeninį gyvenimą.

Savarankiško gyvenimo namuose asmenys patys tvarkosi buitį (gaminasi maistą, moka už komunalines paslaugas, apsiperka), iš dalies padedant socialiniam darbuotojui ar individualios priežiūros personalui. Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugų sudėtis konkrečiam asmeniui gali būti skirtinga, atsižvelgiant į jo poreikius.

Įstaiga. turinti teisę Šiaulių mieste teikti akredituotas apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugas: 

Eilės Nr.

Socialinių paslaugų įstaigos pavadinimas, adresas, kontaktinis telefono numeris

Paslaugos kaina

Paslaugų gavėjų grupė

Planinis vietų skaičius*

Preliminarus paslaugos gavėjų skaičius /paslaugos valandų skaičius

Dokumentas, suteikiantis teisę teikti socialinę paslaugą**/***

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose:

1.

Šiaulių miesto savivaldybės globos namai

Adresas: Energetikų g. 20A, Šiauliai;
Tel. +370 41 200 601;
El. p. [email protected]

343 Eur/mėn (maitinimo paslaugos vienos dienos kaina 6,60 Eur)

suaugę asmenys su negalia;
senyvo amžiaus asmenys;
sulaukę pilnametystės asmenys (iki 24 m.), kuriems buvo teikta socialinė globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje ar kurie gyveno socialinę riziką patiriančiose šeimose.

55

-

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. A-2119

*- nurodomas, jei tai numatyta teisės aktų reikalavimuose.

**- socialinės priežiūros paslaugos, kurias planuojama teikti Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje, akredituojamos Šiaulių miesto savivaldybės direktorius įsakymu (iki 2024-01-01).

***- socialinės priežiūros paslaugos, kurias planuojama teikti Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje, akredituojamos Šiaulių miesto savivaldybės mero potvarkiu (nuo 2024-01-01).

 Asmenų priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės globos namus tvarkos aprašas, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr. T-425 "Dėl Asmenų priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės globos namus tvarkos aprašo patvirtinimo".

Apgyvendinimas nakvynės namuoselaikinas nakvynės, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo bei kitų būtinųjų paslaugų (asmeninės higienos, buitinių ir kt.) suteikimas asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos ar dėl patirto smurto, prievartos ar kitų priežasčių negalintiems ja naudotis, siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę.

Laikino apnakvindinimo paslauga – tai nakvynės ir būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių) suteikimas asmenims, kurie yra benamiai, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, esant krizinei situacijai ir pan., kai, nesuteikus šių paslaugų, iškyla grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei.

Asmenys, pageidaujantys gauti apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugą, dėl šios paslaugos kreipiasi į Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Socialinių paslaugų teikimo komisiją (adresu Stoties g. 9 C, Šiauliai) ir pateikia:

 • užpildytą (gali būti pildoma vietoje) prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti formą (SP-8 forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro (toliau – socialinės apsaugos ir darbo ministras);
 • užpildytas (gali būti pildoma vietoje) duomenų apie šeimos sudėtį, šeimos narių veiklos pobūdį ir jų socialinę padėtį formas (SP-1, SP-2 formos, patvirtintos socialinės apsaugos ir darbo ministro);
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi Lietuvoje (ne Europos Sąjungos valstybių piliečiams);
 • pažymą apie sveikatos būklę (pulmonologo, psichiatro, odos ir veneros ligų dispanserio). Jei asmuo, gyvenantis Laikino apgyvendinimo tarnyboje, prašo pratęsti sutartį, ši pažyma nuo jos išdavimo datos galioja vienerius metus;
 • gyvenamosios vietos deklaracijos pažymą (jei nėra duomenų registre);
 • neįgaliojo pažymėjimą (jei asmeniui nustatytas neįgalumas);
 • pažymą apie asmens paleidimą iš laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietos, socialinės ir psichologinės reabilitacijos įstaigos, psichiatrijos ligoninės ir kitų dokumentų (jei asmeniui tokie dokumentai buvo išduoti);
 • kitus dokumentus, reikalingus asmens socialinių paslaugų poreikiui nustatyti.

Apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugos teikiamos adresu Tiesos g. 3, Šiauliai, o laikino apnakvindinimo paslaugos teikiamos adresu Kauno g. 6, Šiauliai.

Informacija apie apgyvendinimo nakvynės namuose ir laikino apnakvindinimo paslaugas teikiama telefonu +370 41 545 954.

Apgyvendinimo nakvynės namuose ir laikino apnakvindinimo paslaugas gyventojams teikia Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras (Laikino apgyvendinimo tarnyba).

Įstaiga, turinti teisę Šiaulių mieste teikti akredituotas laikino apnakvindinimo paslaugas:

Eilės Nr.

Socialinių paslaugų įstaigos pavadinimas, adresas, kontaktinis telefono numeris

Paslaugos kaina

Paslaugų gavėjų grupė

Planinis vietų skaičius*

Preliminarus paslaugos gavėjų skaičius /paslaugos valandų skaičius

Dokumentas, suteikiantis teisę teikti socialinę paslaugą**/***

Laikinas apnakvindinimas:

1.

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras

Adresas:  Kauno g. 6, Šiauliai;
Tel. +370 601 98 632;
El. p. [email protected]

teikiama nemokamai

socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys;
senyvo amžiaus asmenys;
smurtautojai;
iš pataisos įstaigų paleisti asmenys, nuo kurių paleidimo iš pataisos įstaigos dienos praėjo ne daugiau nei 12 mėnesių;
socialinę riziką patiriančios šeimos.

32

-

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. A-2108

*- nurodomas, jei tai numatyta teisės aktų reikalavimuose.

**- socialinės priežiūros paslaugos, kurias planuojama teikti Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje, akredituojamos Šiaulių miesto savivaldybės direktorius įsakymu (iki 2024-01-01).

***- socialinės priežiūros paslaugos, kurias planuojama teikti Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje, akredituojamos Šiaulių miesto savivaldybės mero potvarkiu (nuo 2024-01-01).

Įstaiga, turinti teisę Šiaulių mieste teikti akredituotas apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugas:

Eilės Nr.

Socialinių paslaugų įstaigos pavadinimas, adresas, kontaktinis telefono numeris

Paslaugos kaina

Paslaugų gavėjų grupė

Planinis vietų skaičius*

Preliminarus paslaugos gavėjų skaičius /paslaugos valandų skaičius

Dokumentas, suteikiantis teisę teikti socialinę paslaugą**/***

Apgyvendinimas nakvynės namuose:

1.

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras

Adresas: Tiesos g. 3, Šiauliai;
Tel. +370 41 431 964;
El. p. [email protected]

279 Eur/mėn
9 Eur/parą

socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys;
senyvo amžiaus asmenys.

108

-

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. A-2108

*- nurodomas, jei tai numatyta teisės aktų reikalavimuose.

**- socialinės priežiūros paslaugos, kurias planuojama teikti Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje, akredituojamos Šiaulių miesto savivaldybės direktorius įsakymu (iki 2024-01-01).

***- socialinės priežiūros paslaugos, kurias planuojama teikti Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje, akredituojamos Šiaulių miesto savivaldybės mero potvarkiu (nuo 2024-01-01).

Paslaugas gali gauti asmuo (šeima), atsidūręs krizinėje situacijoje: dėl patirto smurto artimoje aplinkoje, prievartos ar kitų priežasčių ir (ar) neturi gyvenamosios vietos ar negali ja naudotis. Asmens (šeimos) deklaruota gyvenamoji vieta turi būti Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje.

Intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugą sudaro:

 • bendravimas;
 • psichologinė, psichosocialinė pagalba;
 • laikinas apgyvendinimas;
 • kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas. ir (ar) atkūrimas;
 • darbo įgūdžių ugdymas;
 • kitos paslaugos, reikalingos asmeniui.

Paslaugų teikimo trukmė asmeniui (šeimai): iki 6 mėnesių ar ilgiau, esant poreikiui.

Įstaiga, turinti teisę Šiaulių mieste teikti akredituotas intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugas:

Eilės Nr.

Socialinių paslaugų įstaigos pavadinimas, adresas, kontaktinis telefono numeris

Paslaugos kaina

Paslaugų gavėjų grupė

Planinis vietų skaičius*

Preliminarus paslaugos gavėjų skaičius /paslaugos valandų skaičius

Dokumentas, suteikiantis teisę teikti socialinę paslaugą**/***

Intensyvi krizių įveikimo pagalba:

1.

VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“

Adresas:  Žemaitės g. 71, Šiauliai;
Tel. +370 41 420 901, +370 650 26 956;
El. p. [email protected]

Suaugusiam asmeniui 30 Eur/parą,
papildomai už vaiką 5 Eur/parą

vaikai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra, kiti tos šeimos vaikai kartu su jų atstovais (atstovu) pagal įstatymą;
socialinę riziką patiriantys suaugęs asmenys;
socialinę riziką patiriančios šeimos;
kiti asmenys (smurtą patyrę asmenys, su vaiku (ais), besilaukiančios ar nepilnametės besilaukiančios arba su vaiku (ais) ir kt.).

13

-

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. A-2103

2.

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras

5, 10 arba 15 procentų asmens pajamų****

smurto artimoje aplinkoje pavojų keliantis asmuo

11

-

Šiaulių miesto savivaldybės mero 2023 m. birželio 5 d. potvarkis Nr. M-378

*- nurodomas, jei tai numatyta teisės aktų reikalavimuose.

**- socialinės priežiūros paslaugos, kurias planuojama teikti Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje, akredituojamos Šiaulių miesto savivaldybės direktorius įsakymu (iki 2024-01-01).

***- socialinės priežiūros paslaugos, kurias planuojama teikti Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje, akredituojamos Šiaulių miesto savivaldybės mero potvarkiu (nuo 2024-01-01).

****-mokėjimo dydis asmeniui nustatomas vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 3 d. sprendimu Nr. T-155.

Palydėjimo paslauga jaunuoliams – tai visuma tarpusavyje susijusių paslaugų ar priemonių, kurios teikiamos, siekiant padėti palydėjimo paslaugos jaunuoliams gavėjams prisitaikyti prie socialinės aplinkos, ugdyti jų gebėjimus spręsti kylančias socialines ir kitas problemas, t. y. palengvinti palydėjimo paslaugos jaunuoliams gavėjų socialinę integraciją bendruomenėje.

Palydėjimo paslauga jaunuoliams Šiaulių mieste teikiama likusiems be tėvų globos vaikams (nuo 16 m.), kuriems teikiama globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje, socialinę riziką patiriantiems vaikams ar gyvenantiems socialinę riziką patiriančiose šeimose (nuo 16 m.), jaunuoliams sulaukusiems pilnametystės (iki 24 m.), kuriems buvo teikta socialinė globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje ar kurie gyveno socialinę riziką patiriančiose šeimose.

Asmuo (ar kitas suinteresuotas asmuo) dėl palydėjimo paslaugos jaunuoliams kreipiasi į paslaugą teikiančią įstaigą/ organizaciją.

Įstaiga/ organizacija, nustačiusi palydėjimo paslaugas poreikį, išvadas pateikia Socialinių paslaugų skyriui, kuris parengia bylą ir pateikia Socialinių paslaugų skyrimo komisijai. Sprendimą dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo (SP-9 forma) pasirašo Socialinių paslaugų skyriaus vedėjas pagal minėtos komisijos rekomendacijas.

Palydėjimo paslauga jaunuoliams teikiama, iki paslaugos gavėjui sukaks 24 metai, nuo 1 iki 10 val. per savaitę (be apgyvendinimo).

Palydėjimo paslauga jaunuoliams yra iš dalies mokama, tai priklauso nuo paslaugos gavėjo (šeimos) pajamų.

Įstaigos, turinčios teisę teikti Šiaulių mieste akredituotas palydėjimo paslaugas jaunuoliams:

Eilės Nr.

Socialinių paslaugų įstaigos pavadinimas, adresas, kontaktinis telefono numeris

Paslaugos kaina

Paslaugų gavėjų grupė

Planinis vietų skaičius*

Preliminarus paslaugos gavėjų skaičius /paslaugos valandų skaičius

Dokumentas, suteikiantis teisę teikti socialinę paslaugą**/***

Palydėjimo paslauga jaunuoliams:

1.

Kompleksinių paslaugų namai „Alka“

Adresas:  Vytauto g. 182, Šiauliai
Tel. +370 41 504 468
El. p. [email protected]

asmeniui – 10,30 Eur/val

asmeniui su negalia – 11,30 Eur/val

sulaukę pilnametystės asmenys (iki 24 metų), kuriems buvo teikta socialinė globa (rūpyba) institucijoje ar kurie gyveno socialinę riziką patiriančioje šeimoje.

-

-

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. A-2053

2.

VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras

Adresas: P. Višinskio g. 34, Šiauliai;
Tel. +370 647 34 849;
El. p. [email protected]

-

likę be tėvų globos vaikai (nuo 16 metų), kuriems teikiama globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje
socialinę riziką patiriantys vaikai (nuo 16 m.)
vaikai (nuo 16 metų), kurie gyvena socialinę riziką patiriančiose šeimose;
sulaukę pilnametystės asmenys (iki 24 metų), kuriems buvo teikta socialinė globa (rūpyba) institucijoje ar kurie gyveno socialinę riziką patiriančioje šeimoje.

-

-

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. A-2079

3.

VšĮ „Vilniaus SOS vaikų kaimas“

Adresas: Ozo g. 37, Vilnius;
Tel. +370 5 270 5091;
El. p. [email protected]

asmeniui – 10,30 Eur/val

asmeniui su negalia – 11,30 Eur/val

likę be tėvų globos vaikai (nuo 16 metų), kuriems teikiama globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje
socialinę riziką patiriantys vaikai (nuo 16 m.)
vaikai (nuo 16 metų), kurie gyvena socialinę riziką patiriančiose šeimose;
sulaukę pilnametystės asmenys (iki 24 metų), kuriems buvo teikta socialinė globa (rūpyba) institucijoje ar kurie gyveno socialinę riziką patiriančioje šeimoje.

-

-

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 4 d. įsakymas Nr. A-8

4.

VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“

Adresas: Tilžės g. 22, Šiauliai;
Tel. +370 687 46 855;
El. p. [email protected]

-

likę be tėvų globos vaikai (nuo 16 metų), kuriems teikiama globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje
socialinę riziką patiriantys vaikai (nuo 16 m.)
vaikai (nuo 16 metų), kurie gyvena socialinę riziką patiriančiose šeimose;
sulaukę pilnametystės asmenys (iki 24 metų), kuriems buvo teikta socialinė globa (rūpyba) institucijoje ar kurie gyveno socialinę riziką patiriančioje šeimoje.

-

-

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. A-2195

*- nurodomas, jei tai numatyta teisės aktų reikalavimuose.

**- socialinės priežiūros paslaugos, kurias planuojama teikti Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje, akredituojamos Šiaulių miesto savivaldybės direktorius įsakymu (iki 2024-01-01).

***- socialinės priežiūros paslaugos, kurias planuojama teikti Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje, akredituojamos Šiaulių miesto savivaldybės mero potvarkiu (nuo 2024-01-01).

Pagalba globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams skiriama vaikus globojantiems (rūpinantiems) ar įvaikinusiems asmenims bei siekiantiems jais tapti, kuriems nustatytas pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams paslaugos poreikis.

Pagalba globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams – atrankos, konsultavimo bei mokymų organizavimo paslaugų teikimas, suteikiant žinių ir kompetencijų, reikalingų auginant globojamus (rūpinamus) ir įvaikintus vaikus.

Dėl informacijos kreiptis į  Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro GIMK atestuotus socialinius darbuotojus, teikiančius pagalbą globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams, adresu Stoties g. 9 c, Šiauliai, telefonas pasiteiravimui +370 670 14 505.

Įstaigos, turinčios teisę Šiaulių mieste teikti akredituotas pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams paslaugas:

Eilės Nr.

Socialinių paslaugų įstaigos pavadinimas, adresas, kontaktinis telefono numeris

Paslaugos kaina

Paslaugų gavėjų grupė

Planinis vietų skaičius*

Preliminarus paslaugos gavėjų skaičius /paslaugos valandų skaičius

Dokumentas, suteikiantis teisę teikti socialinę paslaugą**/***

Pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti:

1.

Šiaulių miesto šeimos centras

Adresas:  K. Korsako g. 61, Šiauliai;
Tel. +370 41 503 683;
El. p.  [email protected]

-

Vaikus globojantys (besirūpinantys), prižiūrintys ar įsivaikinę asmenys.

-

-

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 22 įsakymas Nr. A-2081

2.

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras

Adresas: Stoties g. 9C, Šiauliai;
Tel. +370 677 04 696;
El.p. [email protected]

-

Vaikus globojantys (besirūpinantys), prižiūrintys ar įsivaikinę asmenys;
asmenys, besirengiantys tapti globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais, įtėviais ar šeimynų dalyviais.

-

-

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. A-2108

*- nurodomas, jei tai numatyta teisės aktų reikalavimuose.

**- socialinės priežiūros paslaugos, kurias planuojama teikti Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje, akredituojamos Šiaulių miesto savivaldybės direktorius įsakymu (iki 2024-01-01).

***- socialinės priežiūros paslaugos, kurias planuojama teikti Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje, akredituojamos Šiaulių miesto savivaldybės mero potvarkiu (nuo 2024-01-01).

Pagalbos pinigai – tai piniginė išmoka už vaikų, netekusių tėvų globos, priežiūrą ir globą (rūpybą) globėjams (rūpintojams).

Pagalbos pinigai skiriami ir mokami:

 • vaiko globėjams (rūpintojams), kurių globojamiems vaikams laikinoji globa (rūpyba) nustatyta Šiaulių miesto savivaldybės (toliau  Savivaldybė) vykdomosios institucijos sprendimu ir kuriems pagalbos pinigai nemokami kitoje savivaldybėje;
 • vaiko globėjams (rūpintojams), kuriems vaiko nuolatinė globa (rūpyba) paskirta teismo sprendimu (nutartimi) ir iki nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo laikinoji globa (rūpyba) buvo nustatyta Savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimu arba Šiaulių apylinkės teismo sprendimu (nutartimi), o iki globos (rūpybos) nustatymo vaiko gyvenamoji vieta buvo Šiaulių miesto savivaldybėje ir pagalbos pinigai nėra mokami kitoje savivaldybėje. Šiaulių apylinkės teismo sprendimo (nutarties) iniciatoriai – Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius;
 • vaiko globėjams (rūpintojams), kurių globojamiems vaikams suteikta laikinoji apsauga Lietuvoje, o laikinoji globa (rūpyba) nustatyta Savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimu ir gyvenamoji vieta yra Šiaulių miesto savivaldybėje.

Daugiau informacijos apie paslaugą: Pagalbos pinigų už tėvų globos netekusių vaikų priežiūrą ir globą (rūpybą) skyrimas ir mokėjimas

Pagalbos pinigų mokėjimo už tėvų globos netekusių vaikų priežiūrą ir globą (rūpybą) Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašas, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. T-45 "Dėl Pagalbos pinigų mokėjimo už tėvų globos netekusių vaikų priežiūrą ir globą (rūpybą) Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo".

Atvejo vadyba

Socialinis darbas, taikant atvejo vadybą, su šeimomis, auginančiomis nepilnamečius vaikus ir patiriančiomis socialinę riziką. Paslaugos teikimo tikslas – sudaryti sąlygas šeimai ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, auklėti, ugdyti, prižiūrėti vaikus, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį. Paslauga gali būti inicijuota Vaiko teisių apsaugos teritorinio skyriaus, esant galimiems vaiko teisių pažeidimams, ar vaiko tėvų, ir (ar) pagalbą vaikams ir (ar) šeimoms organizuojančių ir teikiančių įstaigų, organizacijų prašymu, jei jų vertinimu, vaikui ir (ar) šeimai būtina kompleksinė pagalba.

Socialinių paslaugų įstaigų, įgaliotų Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022  m. vasario 18 d. įsakymu Nr. A-257 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. A-957 „Dėl įgaliojimų vykdyti atvejo vadybos funkcijas suteikimo“ pakeitimo“ vykdyti atvejo vadybos funkcijas ir koordinuoti atvejo vadybos procesus, sąrašas:

Eil. Nr.

Įstaigos pavadinimas

Adresas

Kontaktinis telefono nr.,
el. paštas

Įstaigos darbo laikas

Atvejo vadybininko vardas, pavardė

Paslaugų teikimo teritorija

1.

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras

Stoties g. 9 C, Šiauliai

+370 41 431 964,
el. p.

I–IV
8.00–17.00 val.


V
8.00–15.45 val.

Meilutė Bernotienė

Centro, Gubernijos, Spindulio g., V. Kudirkos g., Parko, Talkšos, Aušros tako, Rūdės g., Bulvaro, Klevų g., Kuršėnkelio, Stoties, Kražių g., Draugystės pr., Žaliūkų g., Ragainės g., Jono Jablonskio g., Aukštabalio g., J. Sondeckio g. seniūnaitijos,  Medelyno seniūnija ir Žaliūkų kaimo teritorija.

Laima Černauskaitė

Dainė Jarmalavičienė

Aušra Marmokienė

Marijona Puidokienė

Lina Arkušauskaitė

2.

Šiaulių miesto šeimos centras

K. Korsako g. 61, Šiauliai

+370 41 200 681,
el. p.

I–IV
8.00–17.00 val.

V
8.00–15.45 val.

Martynas Simonaitis

Gardino g., Architektų g., Dainų g., Lyros g., Dainų tako, Gytarių g., Bokšto, K. Korsako g., Beržynėlio, Karaliaučiaus g., Kviečių g.,  Lieporių g., Tilžės g.,  S. Dariaus ir S. Girėno g., Gegužių g., Šventupio seniūnaitijos

Marytė Žalpienė

Lina Kankalė

Jekaterina Steponavičienė

3.

Labdaros paramos fondas SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija

Žemaitės g. 83A,

Šiauliai

+370 683 26 405,
el. p.  

I–IV 8:00–17:00 val.

V 8:00–15:45 val.

Gintarė Lukaitė-Cekavičė

Šimšės, Zoknių, Pabalių seniūnaitijos, Rėkyvos seniūnija

+370 608 46 637,
el. p.

Roberta Augienė

4.

VšĮ Šiaurės Lietuvos kolegija

Tilžės g. 22, Šiauliai

+370 687 46 855,
el. p.

I–IV 8:00–17:00 val.

V 8:00–15:45 val.

Daumantė Stepanovaitė

Lieporių g., Tilžės g., S. Dariaus ir S. Girėno g., Gegužių g., Šventupio seniūnaitijos

Papildoma informacija apie įstaigas, turinčias teisę Šiaulių mieste teikti akredituotas socialinės priežiūros šeimoms paslaugas:

Eilės Nr.

Socialinių paslaugų įstaigos pavadinimas, adresas, kontaktinis telefono numeris

Paslaugos kaina

Paslaugų gavėjų grupė

Planinis vietų skaičius*

Preliminarus paslaugos gavėjų skaičius /paslaugos valandų skaičius

Dokumentas, suteikiantis teisę teikti socialinę paslaugą**/***

Socialinė priežiūra šeimoms:

1.

Šiaulių miesto šeimos centras

Adresas:  Žemaitės g. 22-19, Šiauliai;
Tel. +370 41 200 681;
El. p.

-

socialinę riziką patiriančios šeimos ir jų vaikai;
šeimos, auginančios vaikus su negalia ar vaikus, turinčius raidos sutrikimų (ir tie vaikai);
asmenų su negalia šeimos ir jų vaikai.

-

120 šeimų

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 29 d. įsakymas Nr. A-2050

2.

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras

Adresas: Stoties g. 9C, Šiauliai;
Tel. +370 41 431 964;
El. p. [email protected]

-

socialinę riziką patiriančios šeimos ir jų vaikai;
šeimos, auginančios vaikus su negalia ar vaikus, turinčius raidos sutrikimų (ir tie vaikai);
asmenų su negalia šeimos ir jų vaikai.

-

203 šeimų

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. A-2025

3.

Labdaros paramos fondas SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija

Adresas: Žemaitės g. 83A, Šiauliai;
Tel. +370 5 270 5091, +370 699 45 534;
El. p. [email protected]

-

socialinę riziką patiriančios šeimos ir jų vaikai;
šeimos, auginančios vaikus su negalia ar vaikus, turinčius raidos sutrikimų (ir tie vaikai);
asmenų su negalia šeimos ir jų vaikai.

-

53 šeimų

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. A-2148

4.

VšĮ Šiaurės Lietuvos kolegija

Adresas: Tilžės g. 22, Šiauliai;
Tel. +370 686 30 399;
El. p. [email protected]

-

socialinę riziką patiriančios šeimos ir jų vaikai;
šeimos, auginančios vaikus su negalia ar vaikus, turinčius raidos sutrikimų (ir tie vaikai);
asmenų su negalia šeimos ir jų vaikai.

-

12 šeimų

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. A-2195

5.

Asociacija „Šiaulių lietaus vaikai“

Adresas: Tilžės g. 22, Šiauliai;
Tel. +370 640 79 997;
El. p. [email protected]

-

šeimos, auginančios vaikus su negalia ar vaikus, turinčius raidos sutrikimų (ir tie vaikai).

-

35

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. A-2120

*- nurodomas, jei tai numatyta teisės aktų reikalavimuose.

**- socialinės priežiūros paslaugos, kurias planuojama teikti Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje, akredituojamos Šiaulių miesto savivaldybės direktorius įsakymu (iki 2024-01-01).

***- socialinės priežiūros paslaugos, kurias planuojama teikti Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje, akredituojamos Šiaulių miesto savivaldybės mero potvarkiu (nuo 2024-01-01).

Vaikų dienos centras (toliau – Centras) – įstaiga (organizacija) teikianti akredituotą vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugą vaikui ir jo šeimos nariams, gina vaiko teises, padeda vaikui adaptuotis šeimoje bei visuomenėje.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. teikiamos akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos.

Centro veikla vykdoma vadovaujantis Socialinių paslaugų katalogu.

Centro teikiamų paslaugų ir vykdomų veiklų tikslinė paslaugų gavėjų grupė yra iš socialinę riziką patiriančių ir (ar) nepasiturinčių Šiaulių miesto gyventojų šeimų, taip pat jų šeimos nariai, neįgalūs vaikai ir jų šeimos nariai, likę be tėvų globos vaikai ir jų globėjai (rūpintojai), vaikai, kuriems Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos ar Šiaulių miesto ugdymo įstaigos vaiko gerovės komisija rekomenduoja lankyti vaikų dienos centrą. Esant poreikiui ir galimybei, vaikų dienos centro paslaugos gali būti teikiamos ir kitiems vaikams bei jų šeimos nariams.

Centrą lankančių vaikų amžius yra nuo 6-7 metų vaikų, pradėjusių lankyti mokyklą, iki 17 metų paauglių. Vaikai, kuriems paslaugos teikimo metu sukako 18 m. ir kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas, paslauga gali būti teikiama ir toliau, iki jie baigs bendrojo ugdymo programą, bet ne ilgiau nei iki tų metų, kuriais jie baigia mokytis pagal šias programas, rugpjūčio 31 d., vaikai su negalia – iki mokslo metų, kuriais jiems sukanka 21 metai ir kuriais jie mokosi pagal šias programas, pabaigos.

Vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos vaikui teikiamos ne mažiau kaip 12 valandų per savaitę (mažiausiai 48 val. per mėn.).

2023 metais Šiaulių miesto Centrus lankė 323 vaikai, 2022 m. – 318 vaikai, 2021 m. – 267 vaikai.

Centras vykdo šias funkcijas:

1. teikia socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, sociokultūrines ir kitas su vaiko ugdymu, jo teisių apsauga, integracija į šeimą, visuomenę susijusias paslaugas (socialinių, higienos įpročių formavimas, pagalba ruošiant pamokas ir kt.);

2. teikia informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo paslaugas;

3. organizuoja nemokamą Centrą lankančių vaikų maitinimą (vaikams, kurie Centre praleidžia daugiau kaip 4 valandas per dieną);

4. teikia socialinės ir psichologinės ar krizių įveikimo pagalbos paslaugas, organizuoja laisvalaikio užimtumą;

5. plėtoja ir palaiko nuolatinius ryšius su savo veiklos teritorijoje veikiančiomis mokyklomis, policija, nevyriausybinėmis organizacijomis, savivaldybės ir gyvenamosios vietos bendruomenėmis, religinėmis bendruomenėmis ir bendrijomis ir su vaiko teisių apsauga susijusiomis bei pagalbą vaikams, šeimai teikiančiomis institucijomis ir įstaigomis – vaiko teisių apsaugos teritoriniu skyriumi, savivaldybės administracijos atsakingais skyriais, seniūnijomis;

6. vykdo kitas Lietuvos Respublikos teisės aktams ir Centro veiklos tikslams neprieštaraujančias veiklas.

Šiaulių miesto savivaldybė socialinę riziką patiriančių ir (ar) nepasiturinčių gyventojų šeimų vaikams, lankantiems Centrą ir kuriems į jį reikia vykti visuomeniniu transportu, taikoma važiavimo Šiaulių miesto autobusais 100 procentų nuolaida įsigyjant elektroninį bilietą, vadovaujantis Elektroninio bilieto su nuolaida, skirto važiuoti vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Šiaulių miesto savivaldybėje, įsigijimo ir naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 9 d. sprendimu Nr. T-415.

Informacija apie įstaigas (organizacijas) turinčias teisę teikti akredituotas vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje

 Pavadinimas

 Adresas ir darbo laikas

 Kontaktai

Vietų skaičius

1. Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras

Adresas:
Stoties g. 9C, Šiauliai

Darbo laikas:
I-V 13:00-18:00

Atsakingas asmuo:  Viktorija Sukažauskaitė, Raimonda Startienė
Telefonas: +370 670 08 415, +370 41 431 964
El. paštas:  
„Facebook“ - Šiaulių m. savivaldybės socialinių paslaugų centro Vaikų dienos centras
Interneto adresas: http://spc.siauliai.lt/

23

(7-14 metų vaikai)

2. VšĮ „Saulės vaikai“ Šiaulių vaikų dienos centras

Adresas:
Darbininkų g. 30, Šiauliai (Šiaulių lopšelis- darželis „Žiburėlis“ patalpose) (nuo 2024-01-01 iki 2024-03-01 veikla vykdoma adresu: Aušros al. 64, Šiauliai)

Darbo laikas:
I-V 12:00-17:30

Atsakingas asmuo: Indrė Dambrauskienė 
Telefonas: +370 686 94 857
El. paštas:
„Facebook“ - Šiaulių Vaikų Dienos Centras 
Interneto adresas: https://www.gelbekitvaikus.lt/

25

3. Klubas „Tarp savų“

Adresas:
Aušros al. 64, Šiauliai

Darbo laikas:
I-IV 13:00-18:00
V    13:00-19:00

Atsakingas asmuo: Ramūnas Snarskis
Telefonas: +370 656 70 775, +370 682 21 975
El. paštas:
„Facebook“ - Klubas, vaikų dienos centras „Tarp savų“

30

4. Labdaros ir paramos fondas SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija

Adresas:
Radviliškio g. 82B, Šiauliai (Šiaulių Zoknių progimnazijos patalpose)

Darbo laikas:
I-IV 8:45-17:30
V 8:45-16:30

Atsakingas asmuo: Olga Stremauskaitė
Telefonas: +370 673 26 378
El. paštas:
„Facebook“ - Šiaulių Vaikų dienos centras – „Parama šeimoms
Interneto adresas: http://sos-vaikukaimai.lt/

25

5. Šiaulių Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus katedros parapija

Adresas:
Žvejų skr. 5, Šiauliai

Darbo laikas:
I-V 12:00-17:30

Atsakingas asmuo - Vilma Kaušienė
Telefonas: +370 615 94 230
El. paštas:  
„Facebook“Vaikų Dienos Centras

30

6. VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“ 

Adresas:
Žemaitės g. 71, Šiauliai

Darbo laikas:
I-V 08:30-17:30

Atsakingas asmuo: Laima Strakšienė
Telefonas: +370 672 42 322
El. paštas:  
„Facebook“ - VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“
Interneto adresas: https://seimunamai.lt/

25

7. Regbio sporto klubas „Vairas“ 

Adresas:
Dainų g. 35, Šiauliai

Darbo laikas:
I-V 14:00-19:00

Atsakingas asmuo: Greta Dalindė
Telefonas: +370 630 50 707, +370 684 31 631
„Facebook“Vaikų dienos namai „Tik tu“
El. paštas:

25

8. Šiaulių miesto šeimos centras

Adresas:
K. Korsako g. 61, Šiauliai

Darbo laikas:
I-V 12:30-18:00

vasaros atostogų metu:
11:00-17:00

Atsakingas asmuo: Indrė Karnišovaitė
Telefonas: +370 696 34 185
El. paštas:
„Facebook“ Šiaulių miesto Vaikų dienos centras
Interneto adresas: www.seimosc.lt

35

9. VšĮ SoMento

Adresas:
Aido g. 10C, Šiauliai

Darbo laikas:
I, III, V 14:00-18:00

Atsakingas asmuo: Skaistė Makslakhti-Tolstosheev
Telefonas: +370 674 44 633
El. paštas:  
„Facebook“Somento
Interneto adresas: https://www.somento.lt

15

(12-17 metų vaikai)

10. Socialinę atskirtį patiriančius asmenis jungianti asociacija SAPAJA

Adresas:
Lyros g. 13E-18, Šiauliai

Darbo laikas:
II, IV ir V 14:00-18:00 val.

vasaros atostogų metu:
14:00-18:00 val.

Atsakingas asmuo: Gintaras Šimkus
Telefonas: +370 670 50 707
El. paštas:
„Facebook“Sapaja
Interneto adresas: http://www.sapaja.lt/

25

 

Asmeninė pagalba - tai asmeninio asistento individualiai teikiama pagalba asmeniui su negalia atlikti darbus ir vykdyti veiklas, kurių dėl negalios jis negali atlikti savarankiškai ir kurie būtini siekiant gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse. Asmeninis asistentas gali suteikti pagalbą namuose ar viešojoje erdvėje. Pavyzdžiui, toks asistentas gali padėti pasirūpinti asmens higiena, maistu, padėti nuvykti į reikiamą vietą, pagelbėti bendrauti, tvarkyti finansinius išteklius, orientuotis aplinkoje, organizuoti laisvalaikį ir poilsį, palydėti ir padėti nuvykti į darbo pokalbį, surasti tinkamą transporto priemonę, padėti judėti ten, kur nėra pritaikyta aplinka. Svarbiausias asmeninio asistento uždavinys – ne atlikti veiksmus už neįgalųjį, o atlikti kartu su juo. 

Teisę gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurių funkcijos, veikla, dalyvumas dėl negalios yra visiškai arba iš dalies apriboti (negali savarankiškai orientuotis, judėti, dirbti, kurti ir (ar) tvarkyti asmeninio ir socialinio gyvenimo) ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.

Prioritetą gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurie:
1. mokosi pagal formaliojo švietimo programas;
2. dirba arba ieško darbo, naudodamiesi Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) ar kitų organizacijų teikiamomis pagalbos įsidarbinant paslaugomis;
3. gyvena vieni.

Asmuo, pageidaujantis gauti asmeninę pagalbą, ar jo tėvai, įtėviai ar globėjai (rūpintojai), ar vaikai (įvaikiai), ar jo, kaip neįgaliojo, aprūpintojas (neįgaliojo aprūpintojas), ar asmens įgaliotas atstovas (toliau – asmens atstovas) kreipiasi į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrių ir pateikia:
1. nustatytos formos prašymą-paraišką dėl asmeninės pagalbos;
2. asmens negalią patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją: Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą Neįgaliojo pažymėjimą ar Neįgalumo lygio pažymą, ar Darbingumo lygio pažymą, ar Specialiųjų poreikių lygio pažymą;
3. dokumentus, pažymas arba jų kopijas, patvirtinančius asmens gaunamas pajamas (netaikoma, jei asmuo ar asmens atstovas prašyme-paraiškoje pažymi, kad sutinka apmokėti visą sumą, lygią asmeniui savivaldybės vykdomosios institucijos nustatytam mokėjimo už asmeninę pagalbą dydžiui);
4. dokumentus ar jų kopijas ir (ar) kitą informaciją, pagrindžiančius prioriteto suteikimą (pavyzdžiui, moksleivio ar studento pažymėjimo kopiją, darbdavio pažymą, dokumentą ar pažymą, kad yra registruotas Užimtumo tarnyboje, ir pan.) (taikoma, jei kreipiasi asmenys, kurie turi prioritetą gauti asmeninę pagalbą);
5. dokumentus, patvirtinančius asmens atstovavimo pagrindą, ar jų kopijas (pavyzdžiui, gimimo liudijimą, teismo sprendimą (nutartį), įgaliojimą, asmens ar asmens atstovo raštišką sutikimą, kad asmeninės pagalbos gavimo klausimais asmeniui gali atstovauti kitas asmuo (nurodomas atstovaujamo ir atstovaujančio asmens vardas, pavardė, gimimo data) ir pan.) (taikoma, jei kreipiasi asmens atstovas).

Informacija ir prašymai dėl asmeninės pagalbos teikiami Šiaulių miesto savivaldybės Socialinių paslaugų skyriuje adresu Tilžės g. 170, Šiauliai, telefonas pasiteiravimui +370 41 386 482, el. p.

Asmeninę pagalbą teikia Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras adresu Tilžės g. 63 B, telefonas pasiteiravimui +370 41 553 340, el. p. .

Asmeninė pagalba teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. A1-478 „Dėl Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 251 straipsnio įgyvendinimo".

Įstaiga, pageidaujanti teikti akredituotą socialinę priežiūrą Šiaulių mieste, turi atitikti Akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. A1 – 492  „Dėl akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimų patvirtinimo“ (toliau - Akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimai) ir Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros teikimo reikalavimus ir rekomendacijas, patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. A1-658 „Dėl akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros teikimo reikalavimų ir rekomendacijų patvirtinimo“ (toliau – VDC reikalavimai ir rekomendacijos).

Įstaiga, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriui (toliau – Socialinių paslaugų skyrius) pateikia Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-622 „Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo 1 priedą – nustatytos formos prašymą leisti teikti akredituotą socialinę priežiūrą  (toliau - Prašymas).

Įstaiga kartu su Prašymu privalo pateikti šiuos lietuvių kalba surašytus dokumentus (arba jų vertimus, patvirtintus vertėjo, pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens) arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas:

 1. Įstaigos steigimo dokumentą (pvz.: įstatus, nuostatus, registravimo pažymėjimą);
 2. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
 3. asmens, turinčio teisę veikti Įstaigos vardu, pasirašytą deklaraciją (Akreditavimo tvarkos aprašo 2 priedas);
 4. jei paslaugoms teikti, vadovaujantis Socialinių paslaugų katalogu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ (toliau – Katalogas), būtinos patalpos:

4.1. dokumentus, patvirtinančius teisę naudotis patalpomis (pvz., valstybės įmonės Registrų centro išrašą (nuorašą) ir (ar) patalpų nuomos ir (ar) panaudos sutartis);

4.2. dokumentus, patvirtinančius patalpų, kuriose bus teikiama (teikiama) akredituota socialinė priežiūra, atitiktį VDC reikalavimuose ir rekomendacijose ir (ar) Akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimuose patalpoms nustatytiems reikalavimams (pvz., patalpų planus);

 1. Įstaigos, kuri teiks (teikia) akredituotą socialinę priežiūrą, darbuotojų išsilavinimą, nurodytą VDC reikalavimuose ir rekomendacijose ir (ar) Socialinės priežiūros reikalavimuose, pagrindžiančius dokumentus (pvz.: diplomus, kvalifikacinius ir (ar) mokymų baigimo pažymėjimus).
 2. Įstaigos, kuri teiks (teikia) akredituotą socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje, darbuotojų patirtį, nurodytą Socialinės priežiūros reikalavimuose, pagrindžiančius dokumentus (pvz.: darbdavio patvirtintą darbo sutarties kopiją, pareigybės aprašymo kopiją, darbdavio išduotą pažymą).

Prašymą ir 1-6 punktuose nurodytus dokumentus Socialinių paslaugų skyriui pateikti šiais būdais:

 1. Savivaldybės biudžetinės įstaigos per e. Pristatymo sistemą;
 2. vienu elektroniniu laišku adresu ;
 3. paštu, per pašto kurjerį arba pristatomi adresu: Tilžės g. 170, Šiauliai.

(Pastaba: Įstaigos, kurių steigėja yra Savivaldybė, kartu su prašymu pateikia visus 1-5 punktuose nurodytus dokumentus).

 Pridedama:

 1. Prašymas leisti teikti akredituotą socialinę priežiūrą;
 2. Deklaracijos forma.

Teisės aktai:

 1. Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašas
 2. Akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimai
 3. Šiaulių miesto savivaldybės socialinės priežiūros paslaugų akreditavimo ir teikimo tvarkos aprašas
 4. Socialinių paslaugų katalogas
 5. Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros teikimo reikalavimai ir rekomendacijos
 6. Savivaldybių administracijoms skirtų valstybės biudžeto lėšų akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti paskirstymo, pervedimo, tikslinimo, naudojimo, atsiskaitymo ir kontrolės tvarkos aprašas
 7. Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas
 8. Maksimalūs socialinės priežiūros paslaugų išlaidų finansavimo Šiaulių miesto gyventojams dydžiai

 Daugiau informacijos apie socialinės priežiūros akreditavimą galite rasti Socialinių paslaugų priežiūros departamento interneto svetainėje:  https://sppd.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/akreditacija/socialines-prieziuros-paslaugu-akreditacija/

Kilus klausimams informaciją ir konsultacijas teikia Socialinių paslaugų skyriaus darbuotojai:

 1. Dėl socialinės priežiūros paslaugų akreditavimo - vyr. specialistė Vaidotė Vitkauskienė , tel. +370 41 386 464, el. p. .
 2. Dėl vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos akreditavimo - vyr. specialistė Justina Skerstonė, tel. +370 41 386 465, el. p.

 

Maitinimo organizavimas - pagalba asmenims (šeimoms), kurie dėl nepakankamo savarankiškumo ar nepakankamų pajamų nepajėgia maitintis savo namuose. Maitinimas organizuojamas suteikiant nemokamą maitinimą valgykloje.

Paslaugos gavėjai:

 • suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
 • senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
 • socialinės rizikos suaugę asmenys ir jų šeimos;
 • socialinės rizikos šeimos;
 • kiti asmenys ir šeimos.

Paslaugų teikimo vieta :
Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Paramos tarnybos labdaros valgykla adresu Stoties g. 9 C.

Maitinimo organizavimo paslaugas Šiaulių miesto gyventojams teikia Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras. Telefonas pasiteiravimui +370 41 439 832.

Dienos socialinė globa - visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu. Dienos socialinė globa gali būti teikiama asmens namuose arba institucijoje. 

Dienos socialinė globa asmens namuose

Įstaigos, turinčios teikę Šiaulių mieste teikti licencijuotas socialinės globos paslaugas asmens namuose:

Eilės Nr.

Socialinių paslaugų įstaigos pavadinimas, adresas, kontaktinis telefono numeris

Paslaugos kaina

Paslaugų gavėjų grupė

Planinis vietų skaičius*

Preliminarus paslaugos gavėjų skaičius /paslaugos valandų skaičius

Dokumentas, suteikiantis teisę
teikti socialinę paslaugą**

Dienos socialinė globa asmens namuose

1.

Šiaulių miesto savivaldybės globos namai

Adresas: Energetikų g. 20A, Šiauliai;
Tel. +370 41 200 601;
El. p. [email protected]

10,65 Eur/val.

vaikai su sunkia negalia;
suaugę asmenys su sunkia negalia;
senyvo amžiaus asmenys su sunkia negalia.

-

25

Licencijos Nr. L000001027, data 2022-10-19

2.

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras

Adresas: Tilžės g. 63B, Šiauliai;
Tel. +370 41 553 082;
El. p. [email protected]

10,65 Eur/val.

vaikai su sunkia negalia;
suaugę asmenys su sunkia negalia;
senyvo amžiaus asmenys su sunkia negalia.

-

30

Licencijos Nr. L000001066, data 2022-12-29

3.

Šiaulių vyskupijos Caritas

Adresas: Tilžės g. 186, Šiauliai;
Tel. +370 654 5358;
El. p. [email protected]

7,40 Eur/val.

vaikai su sunkia negalia;
suaugę asmenys su sunkia negalia;
senyvo amžiaus asmenys su sunkia negalia.

-

24

Licencijos Nr. L000000692, data 2016-07-19

4.

VšĮ globos ir slaugos centras „Sidabražolė“

Adresas: Darbininkų g. 27A, Šiauliai;
Tel. +370 655 63 780 ;
El. p. [email protected]       

10,20 Eur/val.

suaugę asmenys su sunkia negalia;
senyvo amžiaus asmenys su sunkia negalia.

-

26

Licencijos Nr. L000000993, data 2022-02-24

5.

VšĮ Paliatyviosios pagalbos klinika

Adresas: Tilžės g. 67, Šiauliai;
Tel. +370 615 75 219;
El. p. [email protected]

9,50 Eur/val.

suaugę asmenys su sunkia negalia;
senyvo amžiaus asmenys su sunkia negalia.

-

8

Licencijos Nr. L000000935, data 2021-04-21

*- nurodomas, jei tai numatyta teisės aktų reikalavimuose.
**- socialinės globos paslaugos licencijuojamos, licencijas suteikia Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Šiaulių miesto savivaldybės dienos socialinės globos asmens namuose eilė

Dienos socialinė globa institucijoje

Įstaigos, turinčios teikę Šiaulių mieste teikti licencijuotas socialinės globos paslaugas institucijoje:

Eilės Nr.

Socialinių paslaugų įstaigos pavadinimas, adresas, kontaktinistelefono numeris

Paslaugos kaina

Paslaugų gavėjų grupė

Planinis vietų skaičius*

Preliminarus paslaugos gavėjų skaičius /paslaugos valandų skaičius

Dokumentas, suteikiantis teisę teikti socialinę paslaugą**

Dienos socialinė globa institucijoje

1.

Šiaulių miesto savivaldybės globos namai (dienos centras „Goda“)

Adresas: Energetikų g. 20A, Šiauliai;
Tel. +370 41 200 601;
El. p. [email protected]

su negalia:
598 Eur/mėn su maitinimu;
476 Eur/mėn be maitinimo

su sunkia negalia:
850 Eur/mėn su maitinimu;
728 Eur/mėn be maitinimo

suaugę asmenys su negalia;
senyvo amžiaus asmenys su sunkia negalia;

90

-

Licencija Nr. L000000972, data 2021-10-27

2.

Šiaulių „Spindulio“ ugdymo centras (dienos socialinės globos skyrius)

Adresas: Dainų g. 96, Šiauliai LT-78272;
Tel. +370 41 552 771
El. p. [email protected]

840 Eur/mėn. su maitinimu;

724 Eur/mėn. be maitinimo

darbingo amžiaus (nuo 21 metų) asmenys su negalia

25

-

Licencija Nr. L000000965, data 2021-08-27

*- nurodomas, jei tai numatyta teisės aktų reikalavimuose.
**- socialinės globos paslaugos licencijuojamos, licencijas suteikia Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Šiaulių miesto savivaldybėje teikiama laikino atokvėpio paslauga, kurios tikslas – sudaryti sąlygas asmenų su negalia  artimiesiems, kurie gyvena kartu, derinti asmeninį ir visuomeninį gyvenimą su negalią turinčio asmens auginimu, priežiūra, globa (rūpyba). 

Slaugomų ar nuolatinės priežiūros reikalaujančių vaikų su negalia, suaugusių neįgaliųjų ar senyvo amžiaus žmonių artimieji gali teikti prašymus savivaldybės administracijai dėl laikino atokvėpio paslaugos.

Paslauga gali būti teikiama asmens namuose, dienos centre ar socialinės globos įstaigoje. Šeima turi teisę per metus gauti 720 val. (30 parų) laikino atokvėpio paslaugą. Laikino atokvėpio paslaugos yra iš dalies mokamos, tai priklauso nuo negalią turinčio suaugusio asmens ar vaiko pajamų. Jeigu asmens ar šeimos pajamos, tenkančios vienam nariui, yra mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, laikino atokvėpio paslauga teikiama nemokamai.

Įstaigos, turinčios teisę teikti Šiaulių mieste akredituotas atokvėpio (socialinės priežiūros) paslaugas:

Eilės Nr.

Socialinių paslaugų įstaigos pavadinimas, adresas, kontaktinis telefono numeris

Paslaugos kaina

Paslaugų gavėjų grupė

Planinis vietų skaičius*

Preliminarus paslaugos gavėjų skaičius /paslaugos valandų skaičius

Dokumentas, suteikiantis teisę teikti socialinę paslaugą**/***

Laikinas atokvėpis (socialinė priežiūra):

1.

Kompleksinių paslaugų namai „Alka“

Adresas:  Vytauto g. 182, Šiauliai;
Tel. +370 41 504 468;
El. p. [email protected]

Vaikams su negalia:
7,30 Eur/val
10,90 Eur/val nakties metu

Neįgalusis (-ieji), kaip jis (jie) apibrėžtas (‑i) Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme, kuriam (-iems) nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

-

-

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. A-053

2.

Asociacija Bačiūnų bendruomenė

Adresas: Ramunės sodų 1-oji g. 8, Šiauliai;
Tel. +370 610 47 474;
El. p. [email protected]

-

Neįgalusis (-ieji), kaip jis (jie) apibrėžtas (‑i) Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme, kuriam (-iems) nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

-

-

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. vasario 17 d. įsakymas Nr. A-249

*- nurodomas, jei tai numatyta teisės aktų reikalavimuose.

**- socialinės priežiūros paslaugos, kurias planuojama teikti Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje, akredituojamos Šiaulių miesto savivaldybės direktorius įsakymu (iki 2024-01-01).

***- socialinės priežiūros paslaugos, kurias planuojama teikti Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje, akredituojamos Šiaulių miesto savivaldybės mero potvarkiu (nuo 2024-01-01).

Įstaigos, turinčios teisę teikti Šiaulių mieste licencijuotas atokvėpio (dienos socialinės globos asmens namuose) paslaugas:

Eilės Nr.

Socialinių paslaugų įstaigos pavadinimas, adresas, kontaktinis telefono numeris

Paslaugos kaina

Paslaugų gavėjų grupė

Planinis vietų skaičius*

Preliminarus paslaugos gavėjų skaičius /paslaugos valandų skaičius

Dokumentas, suteikiantis teisę teikti socialinę paslaugą**/***

Laikinas atokvėpis (dienos socialinė globa asmens namuose)

1.

Šiaulių miesto savivaldybės globos namai

Adresas: Energetikų g. 20A, Šiauliai;
Tel. +370 41 200 601;
El. p. [email protected]

10,65 Eur/val

suaugę asmenys su sunkia negalia;
senyvo amžiaus asmenys su sunkia negalia.

-

11

Licencijos Nr. L000001027, data 2022-10-19

2.

Kompleksinių paslaugų namai „Alka“

Adresas:  Vytauto g. 182, Šiauliai;
Tel. +370 41 504 468;
El. p. [email protected]

8,60 Eur/val

12,8 Eur/val naktį

vaikai su negalia.

-

-

Licencijos Nr. L000000839, data 2020-01-08

*- nurodomas, jei tai numatyta teisės aktų reikalavimuose.

**- socialinės priežiūros paslaugos, kurias planuojama teikti Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje, akredituojamos Šiaulių miesto savivaldybės direktorius įsakymu (iki 2024-01-01).

***- socialinės priežiūros paslaugos, kurias planuojama teikti Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje, akredituojamos Šiaulių miesto savivaldybės mero potvarkiu (nuo 2024-01-01).

Įstaigos, turinčios teisę teikti Šiaulių mieste licencijuotas atokvėpio (dienos socialinės globos institucijoje) paslaugas:

Eilės Nr.

Socialinių paslaugų įstaigos pavadinimas, adresas, kontaktinis telefono numeris

Paslaugos kaina

Paslaugų gavėjų grupė

Planinis vietų skaičius*

Preliminarus paslaugos gavėjų skaičius /paslaugos valandų skaičius

Dokumentas, suteikiantis teisę teikti socialinę paslaugą**/***

Laikinas atokvėpis (dienos socialinė globa institucijoje)

1.

Šiaulių miesto savivaldybės globos namai

Adresas: Energetikų g. 20A, Šiauliai;
Tel. +370 41 200 601;
El. p. [email protected]

1,80 Eur/val

suaugę asmenys su negalia;
senyvo amžiaus asmenys.

-

-

Licencija Nr. L000000972, data 2021-10-27

2.

Kompleksinių paslaugų namai „Alka“

Adresas:  Vytauto g. 182, Šiauliai;
Tel. +370 41 504 468;
El. p. [email protected]

2,70 Eur/val

vaikai su negalia.

-

-

Licencija Nr. L000000839, data 2020-01-08

*- nurodomas, jei tai numatyta teisės aktų reikalavimuose.

**- socialinės priežiūros paslaugos, kurias planuojama teikti Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje, akredituojamos Šiaulių miesto savivaldybės direktorius įsakymu (iki 2024-01-01).

***- socialinės priežiūros paslaugos, kurias planuojama teikti Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje, akredituojamos Šiaulių miesto savivaldybės mero potvarkiu (nuo 2024-01-01).

Įstaigos, turinčios teisę teikti Šiaulių mieste licencijuotas atokvėpio (trumpalaikės socialinės globos institucijoje) paslaugas:

Eilės Nr.

Socialinių paslaugų įstaigos pavadinimas, adresas, kontaktinis telefono numeris

Paslaugos kaina

Paslaugų gavėjų grupė

Planinis vietų skaičius*

Preliminarus paslaugos gavėjų skaičius /paslaugos valandų skaičius

Dokumentas, suteikiantis teisę teikti socialinę paslaugą**/***

Laikinas atokvėpis (dienos socialinė globa institucijoje)

1.

Šiaulių miesto savivaldybės globos namai

Adresas: Energetikų g. 20A, Šiauliai;
Tel. +370 41 200 601;
El. p. [email protected]

1,80 Eur/val dienos metu;
2,50 Eur/val nakties metu;
37 Eur/para

suaugę asmenys su negalia;
senyvo amžiaus asmenys.

-

-

Licencijų Nr. L000000238 ir L000000239,
data 2014-09-19

2.

Kompleksinių paslaugų namai „Alka“

Adresas:  Vytauto g. 182, Šiauliai;
Tel. +370 41 504 468;
El. p. [email protected]

2,70 Eur/val dienos metu;
3,90 Eur/val nakties metu;
35 Eur/para

vaikai su negalia.

-

-

Licencijos Nr. L000000840, data 2020-01-08

*- nurodomas, jei tai numatyta teisės aktų reikalavimuose.

**- socialinės priežiūros paslaugos, kurias planuojama teikti Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje, akredituojamos Šiaulių miesto savivaldybės direktorius įsakymu (iki 2024-01-01).

***- socialinės priežiūros paslaugos, kurias planuojama teikti Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje, akredituojamos Šiaulių miesto savivaldybės mero potvarkiu (nuo 2024-01-01).

Laikino atokvėpio paslaugos teikiamos vadovaujantis Laikino atokvėpio paslaugos teikimo ir organizavimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. A-1355 "Dėl Laikino atokvėpio paslaugos teikimo ir organizavimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo".

Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne - būtiniausių drabužių, avalynės ir kitų reikmenų skurstantiems teikimas.

Paslaugų gavėjai:

 • suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
 • senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
 • socialinės rizikos suaugę asmenys ir jų šeimos;
 • socialinės rizikos šeimos;
 • kiti asmenys ir šeimos.

Paslaugų teikimo vieta :

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Paramos tarnyba adresu Stoties g. 9 C.
Informacija apie aprūpinimo būtiniausiais daiktais ir avalynę paslaugą teikiama tel. +370 41 439 832
Aprūpinimą būtiniausiais drabužiais, avalyne ir kitais reikmenimis Šiaulių miesto gyventojams organizuoja Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras

Ilgalaikė socialinė globa – tai visuma institucijoje teikiamų paslaugų, kuriomis visiškai ar dalinai nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.

Trumpalaikė socialinė globa – tai visuma institucijoje teikiamų paslaugų, kuriomis visiškai ar dalinai nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba šeimos nariams, globėjams, rūpintojams dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, šeimos ar darbo įsipareigojimų ir kt.) negalintiems laikinai prižiūrėti asmenų (senyvo amžiaus, darbingo amžiaus su negalia), kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra. Taip pat ši paslauga gali būti teikiama asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims, įrašytiems į eilę dėl ilgalaikės socialinės globos ir negalintiems gyventi savarankiškai. Trumpalaikė socialinė globa teikiama ne mažiau 12 val. per parą, iki 6 mėnesių per metus (terminas skaičiuojamas nuo asmens apsigyvenimo globos įstaigoje pirmosios dienos).

Šiaulių mieste ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas teikia Šiaulių miesto savivaldybės globos namai adresu Energetikų 20A, Šiauliai (tel. +370 41 433 644; el. p. ). Šioje įstaigoje ilgalaikės, trumpalaikės socialinės globos paslaugas gali gauti senyvo amžiaus asmenys ir darbingo amžiaus asmenys su sunkia negalia. Planinis minėtos paslaugos vietų skaičius įstaigoje: ilgalaikės socialinės globos - 40; trumpalaikės socialinės globos - 19 . Licencijos vykdyti veiklą suteiktos 2014-09-19, Nr. L000000238 (institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) senyvo amžiaus asmenims) ir L000000239 (institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) suaugusiems asmenims su negalia).

Informacija apie globos įstaigas, su kuriomis Šiaulių miesto savivaldybės administracija yra sudariusi finansavimo sutartis dėl ilgalaikės, trumpalaikės socialinės globos

Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos  institucijoje skyrimas

Šiaulių miesto savivaldybės laukiančiųjų ilgalaikės socialinės globos eilė Šiaulių miesto savivaldybės laukiančiųjų ilgalaikės socialinės globos eilė

Specialiojo transporto paslaugos organizavimo teikiama pagal poreikius asmenims, kurie dėl negalios, ligos, senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to, ar dėl nepakankamų pajamų, negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.

 Specialaus transporto paslaugos gavėjai gali būti:

 • suaugę asmenys su negalia;
 • senyvo amžiaus asmenys;
 • vaikai su negalia;
 • kiti asmenys (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių netekę savarankiškumo).

Dokumentai, reikalingi norint vykti į gydymo įstaigas už miesto ribų:

 • prašymas, kuriame nurodo pageidaujamo vykimo datą, maršrutą bei vykimo priežastį;
 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė ar leidimas nuolat gyventi Lietuvoje);
 • neįgaliojo pažymėjimas;
 • pensininko pažymėjimas;
 • dokumentas, įrodantis vykimo tikslingumą.

Prašymą dėl specialaus transporto paslaugos skyrimo asmeniui gali pateikti pareiškėjas, jo įgaliotas asmuo, vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas (rūpintojas), sutuoktinis, artimas giminaitis, bendruomenės narys.

Informacija ir prašymai dėl specialiojo transporto organizavimo paslaugos teikiami Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centre, Tilžės g. 63 B, telefonas pasiteiravimui +370 41 553 340.

Integrali pagalba asmens namuose teikiama asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

Integrali pagalba asmens namuose teikiama komandos principu, kuri įvertina asmens socialinės globos ir slaugos namuose paslaugų poreikį, organizuoja ir teikia šias paslaugas, taikant efektyvias slaugos priemones bei socialines paslaugas.

Komandą sudaro šie specialistai: socialinis darbuotojas, individualios priežiūros darbuotojai, slaugytojas ir jo padėjėjai ir kiti sveikatos priežiūros specialistai (kineziterapeutas/ masažistas).

Teikiamos paslaugos:

 • Informavimas, konsultavimas;
 • Tarpininkavimas, atstovavimas;
 • Maitinimo organizavimas;
 • Asmens higiena ir priežiūra;
 • Sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas;
 • Pagalba judant;
 • Psichologinės pagalbos organizavimas;
 • Laisvalaikio organizavimas;
 • Kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas.

Dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

1. Prašymas paslaugoms gauti (SP-8 forma).
2. Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai.
3. Neįgaliojo pažymėjimas.
4. Šeimos gydytojo medicinos dokumentų išrašas (forma 027/a), kad asmuo neserga infekcinėmis ir (ar) užkrečiamomis ligomis.

Integralios pagalbos paslaugas teikiančios institucijos: Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras, Šiaulių vyskupijos Caritas, Šiaulių miesto savivaldybės globos namai.

Dėl informacijos ir prašymų priėmimo kreiptis: Tilžės g. 170 (įėjimas iš Vasario 16-osios g. pusės), II aukšte, 20 kabinete, telefonas pasiteiravimui +370 41 386 483.

Integralios pagalbos paslaugos teikiamos vadovaujantis Integralios pagalbos paslaugų teikimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 10 d. sprendimu Nr. T-20 "Dėl Integralios pagalbos paslaugų teikimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo".


Siekiant užtikrinti neįgaliųjų lygias teises ir galimybes visuomenėje bei sudaryti prielaidas ir sąlygas socialinei integracijai, neįgalieji ir pensinio amžiaus asmenys aprūpinami techninės pagalbos priemonėmis.

Techninių pagalbos priemonių gavimui reikalinga:

1. Prašymas dėl techninės pagalbos priemonės skyrimo.
2. Išrašas iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a), išrašas galioja 12 mėnesių.
3. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, ar asmens tapatybės kortelė).
4. Neįgaliojo pažymėjimo, pensininko pažymėjimas ar Specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymos kopija.

Norint gauti funkcinę lovą, čiužinį nuo pragulų, sudedamą vonią, elektrinį vonios suoliuką, staliuką prie lovos, pasėstą ar pagalvę būtina pristatyti visišką negalią liudijantį pažymėjimą arba Specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymos kopiją.

Veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės saugumo interesais, prašymą gali pateikti ir kiti suinteresuoti asmenys, nurodydami priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas negali to padaryti pats.

Dėl techninių pagalbos priemonių kreiptis į Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centrą Tilžės g. 63B, telefonas pasiteiravimui +370 41 553 082.

Dokumentų rengimas teikimui skirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją motinai (įmotei) arba tėvui (įtėviui), išauginusiam (vaikų mirties atveju – ne mažiau kaip iki 8 metų) 5 ir daugiau vaikų.

Sociokultūrinės paslaugos - laisvalaikio organizavimo paslaugos, teikiamos siekiant išvengti socialinių problemų (prevenciniais tikslais), mažinant socialinę atskirtį, aktyvinant bendruomenę ir kurias teikiant asmenys (šeimos) gali bendrauti, dalyvauti grupinio socialinio darbo užsiėmimuose, užsiimti mėgstama veikla socialinių paslaugų įstaigoje.

Sociokultūrinės paslaugos teikiamos:

 • pagyvenusiems asmenims, norintiems bendrauti, užsiimti kokia nors veikla, būti naudingiems aplinkiniams;
 • suaugusiems asmenims, turintiems fizinę negalią (po traumų, insultų, infarktų, galūnių amputacijų, stuburo susirgimų, sąnarių ligų);
 • asmenims, judantiems techninės pagalbos priemonėmis;
 • asmenims su psichine negalia.

Su šių grupių lankytojais dirba užimtumo specialistai, socialinio darbo organizatorė, socialinės darbuotojos, esant poreikiui, konsultuoja psichologas. Lankančių klientų gyvenimo kokybė gerinama per jų laisvalaikio užimtumą, taikant individualius ir grupinius užsiėmimus.

Sociokultūrines paslaugas Šiaulių miesto gyventojams organizuoja Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras adresu: Tilžės g. 63B, telefonas pasiteiravimui +370 41 415 848.

PARAMĄ MAISTO PRODUKTAIS KEIČIA SOCIALINĖS KORTELĖS

Nuo 2024 m. sausio 1 d. Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (EPLSAF) paramą maistu ir higienos priemonėmis pakeitė socialinė kortelė, į kurią keturis kartus per metus bus pervedami pinigai.

Kaip gauti socialinę kortelę?

Gyventojai, norintys gauti socialinę kortelę, turi kreiptis į Šiaulių m. savivaldybės Socialinių paslaugų centrą (adresu: Tilžės g. 63 B, Šiauliai).

Kas turi teisę gauti socialinę kortelę?

Asmenys, kurių vidutinės mėnesinės pajamos vienam šeimos nariui neviršija 1,5 VRP (235,50 Eur) per mėnesį.

 Išimtis taikoma asmeniui, kurio vidutinės mėnesinės pajamos neviršija – 2,5 VRP (392,50 Eur), šiais atvejais:

 • vienas gyvenantis asmuo yra asmuo su negalia ar pensinio amžiaus;
 • kartu  gyvenančių asmenų šeimoje yra asmuo su negalia;
 • bendrai gyvenantys asmenys augina 3 ir daugiau vaikų (įvaikių);
 • asmuo vienas augina vaiką (vaikus) ar įvaikį (įvaikius).      

Ką reikia žinoti, pildant prašymo gauti socialinę kortelę formą?

Pildant prašymo formą, iš pateikto prekybos tinklų sąrašo reikia pasirinkti (pažymėti) prekybos tinklą, kuriame bus apsiperkama (vienas asmuo gali rinktis tik vieną prekybos tinklą).

Prekybos tinklas pasirenkamas 1 (vieniems) kalendoriniams metams:

 • UAB „IKI Lietuva”
 • UAB „Lidl Lietuva”
 • UAB „Maxima”
 • UAB „RIMI Lietuva”
 • UAB ,,Aljansas Aibė"

Kur ir kada atsiimti socialinę kortelę?

Asmuo, priėmęs prašymą, informuos, kur tiksliai ir kada bus galima atsiimti socialinę kortelę.

Kada į socialines korteles bus pervedamos lėšos?

Planuojama, kad pinigai į korteles bus pervedami 4 kartus per metus: kovo 15 d., birželio 14 d., rugsėjo 15 d. ir gruodžio 15 d.

Kortele bus galima pradėti naudotis (atsiskaityti) nuo 2024 m. kovo 15 d.

Asmenys kartu su prašymu gauti socialinę kortelę galės užpildyti sutikimą pasiimti nemokamai  Labdaros paramos fondo „Maisto bankas“ atiduotuvėje (Vilniaus g. 46, Šiauliai) besibaigiančio ir paskutinės dienos galiojimo produktų ne mažiau kaip 5 kg per ketvirtį.

Informacija teikiama telefonu Nr. +370 604 68 581.

Šiaulių miesto savivaldybės mero 2023 m. gruodžio 15 d. potvarkis Nr. M-1276 ,,Dėl Paramos iš 2021-2027 metų materialinio nepritekliaus mažinimo programos Lietuvoje skyrimo Šiaulių miesto savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo"

Prašymas skirti pagal 2021–2027 metų materialinio nepritekliaus mažinimo programą teikiamą paramą į socialinę ar kitą jai lygiavertę kortelę

Sutikimas gauti pagal 2021–2027 metų materialinio nepritekliaus mažinimo programą teikiamą paramą donacija

Tai asmens (šeimos) apgyvendinimas ir pagalbos suteikimas namų aplinkoje, reikalingų paslaugų organizavimas bendruomenėje, siekiant kompensuoti, atkurti, ugdyti, palaikyti ir plėtoti asmens (šeimos) socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius.
Paslaugos teikimo vieta - asmeniui (šeimai) suteiktoje gyvenamojoje vietoje.

Teikiamos šios paslaugos:
apgyvendinimas,
socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas,
kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higiena, sveika gyvensena, namų ruoša, namų saugumas, švara virtuvėje ir kitur namuose, maisto gaminimas, biudžeto planavimas, pinigų taupymas ir valdymas, naudojimasis banko paslaugomis, apsipirkimas, orientavimasis aplinkoje, naudojimasis viešuoju transportu ir kt.),
kitos paslaugos.

Įstaiga, turinti teisę Šiaulių mieste teikti akredituotą apgyvendinimo apsaugotame būste paslaugą:

Eilės Nr.

Socialinių paslaugų įstaigos pavadinimas, adresas, kontaktinis telefono numeris

Paslaugos kaina

Paslaugų gavėjų grupė

Planinis vietų skaičius*

Preliminarus paslaugos gavėjų skaičius /paslaugos valandų skaičius

Dokumentas, suteikiantis teisę teikti socialinę paslaugą**/***

Apgyvendinimas apsaugotame būste

1.

Šiaulių miesto savivaldybės globos namai

Adresas: Aido g. 41-30, Šiauliai;
Ežero g. 3-51, Šiauliai;
Tel. +370 41 200 601;
El. p. [email protected]

be maitinimo – 376 Eur/mėn

su maitinimu – 508,40 Eur/mėn

socialinę riziką patiriantys asmenys, kuriems reikalinga atkryčio prevencija;
sulaukusiems pilnametystės asmenys (iki 24 m.), kuriems buvo teikta socialinė globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje ar kurie gyveno socialinę riziką patiriančiose šeimose.

10

-

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. A-2119

*- nurodomas, jei tai numatyta teisės aktų reikalavimuose.

**- socialinės priežiūros paslaugos, kurias planuojama teikti Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje, akredituojamos Šiaulių miesto savivaldybės direktorius įsakymu (iki 2024-01-01).

***- socialinės priežiūros paslaugos, kurias planuojama teikti Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje, akredituojamos Šiaulių miesto savivaldybės mero potvarkiu (nuo 2024-01-01).