Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Egzaminai, pasiekimų patikrinimai

2023-2024 MOKSLO METŲ BRANDOS EGZAMINŲ BAZINĖ MOKYKLA

Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija

Lieporių g. 2, Šiauliai LT-78244

tel. +370 41 552 748; mob. +370 695 07264

el. paštas

Atsakingas asmuo - direktoriaus pavaduotojas ugdymui Malik Agamalijev (tel. Nr. +370 41 552748, el. paštas

Prašymai teikiami iki 2023 m. lapkričio 24 d.

Reorganizuotos, likviduotos mokyklos buvę mokiniai registruojasi  bazinėje mokykloje - Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijoje.    

REGISTRAVIMOSI TVARKA BAZINĖJE MOKYKLOJE

Bazinėje mokykloje registruojami tik tie kandidatai (eksternai), kurie yra įgiję vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklų vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniai, pageidaujantys laikyti brandos egzaminus.

Eksternas gali laikyti neišlaikytus, papildomus (išskyrus menų ir technologijų) ar perlaikyti ankstesniais metais laikytus brandos egzaminus.

Prašymai teikiami iki 2023 m. lapkričio 24 d.  Pasibaigus prašymų teikimo laikui, bet ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios, prašymus eksternai teikia Kauno miesto bazinės mokyklos vadovui.

Kartu su prašymu bazinės mokyklos vadovui eksternas privalo pateikti:

1. Vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);

2. Užsienio kvalifikacijų atveju bent vieną iš Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 17.2.1–17.2.3 papunkčiuose nurodytus dokumentus:

2.1. švietimo, mokslo ir sporto ministro  įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo;

2.2. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai;

2.3. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria užsienio kvalifikacija pripažinta (įskaitant pripažinimą, suteikiant kvalifikacijos turėtojui tik tam tikras teises bei pripažinimą tik kartu su papildomais reikalavimais) lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui.

3. Užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje (užsienio šalies mokyklos mokinys).

4. Kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus.

Pateikęs prašymą eksternas sumoka 15 eurų už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą. Bazinė mokykla gautas įmokas naudoja eksternų registravimo, brandos egzaminų organizavimo, vykdymo ir vertinimo išlaidoms apmokėti.

 

BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS (taikoma 2024 m. IV gimnazijos klasės mokiniams)

VALSTYBINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS (taikoma 2024 m. III gimnazijos klasės mokiniams)

2023–2024 MOKSLO METŲ LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS, TARPINIŲ PATIKRINIMŲ IR BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI

PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

2023–2024 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKARAŠTIS IR VYKDYMO BŪDAI

NACIONALINIŲ MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

2023–2024 MOKSLO METŲ NACIONALINIŲ MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMŲ TVARKARAŠTIS IR VYKDYMO BŪDAS