Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

II. Asmenų aptarnavimas

Asmenų prašymų nagrinėjimo ir aptarnavimo vertinimo anketa

Paslaugos  apibūdinimas:

Seniūnas neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams šiuos notarinius veiksmus:
1. Tvirtina įgaliojimus, kuriuos fiziniai asmenys duoda korespondencijai (konkrečiai – siunčiamiems pinigams ir siuntiniams) gauti, taip pat darbo užmokesčiui ir kitoms su darbo santykiais susijusioms išmokoms, pensijoms, pašalpoms, stipendijoms, išmokoms už perdirbti supirktą žemės ūkio produkciją gauti;
2. Liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą;
3. Liudija parašo dokumentuose tikrumą.

Asmuo, kreipdamasis dėl tam tikrų notarinių veiksmų atlikimo, pateikia asmens dokumentą seniūnijos vyr. specialistui, kuris patikrina dokumento galiojimo datą, nustato asmens tapatybę ir jo gyvenamąją vietą. Seniūnijos gyventojams notarinių veiksmų atlikimo paslaugos suteikiamos nemokamai. Taip pat nustatoma, kokio pobūdžio notarinį veiksmą pageidaujama atlikti, nes vadovaujantis LR notariato įstatymu, seniūnai atlieka tik jiems priskirtus notarinius veiksmus. Tik tada atliekamas pagal kompetenciją galimas notarinis veiksmas, kuris registruojamas notariniame registre, patvirtinant paslaugos gavėjo parašu. Išduotus įgaliojimus bei parašo, dokumento nuorašų, išrašų tikrumą tvirtina seniūnas.

Paslauga teikiama tik deklaravusiems gyvenamąją vietą seniūnijos teritorijoje gyventojams.

Paslaugos gavėjai:

Fiziniams asmenims ne verslo tikslais.

Teisės aktai:          

 1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas;
 2. Lietuvos Respublikos notariato įstatymas.

Inicijavimo forma:

Pateikiamas laisvos formos prašymas.

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
 2. Priklausomai nuo notarinių veiksmų atlikimo pobūdžio, visus reikiamus dokumentus veiksmui atlikti bei dokumentų kopijas, kurių nuorašų ar išrašų tikrumą reikia liudyti.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:   

Medelyno seniūnijos seniūnas, tel. +370 41 425 297, el. paštas

Rėkyvos seniūnijos seniūnas, tel. +370 41 392 260, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas: 

 1. Paslaugos gavėjas kreipiasi į seniūniją, kurios teritorijoje yra deklaravęs gyvenamąją vietą;
 2. Paslaugos gavėjas pateikia reikalingus dokumentus;
 3. Paslaugos teikėjas patikrina interesanto deklaruotą gyvenamąją vietą ir, jei jo deklaruota gyvenamoji vieta yra toje seniūnijoje, atlieka notarinį veiksmą. 

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 1  darbo diena.  Paslauga nemokama.

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama. 

 

Paslaugos  apibūdinimas:

Asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 m. okupacijų, teisinio statuso pažymėjimų išdavimą bei apskaitą vykdo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo (toliau – LGGRT)   centras. LGGRT centro generalinio direktoriaus įsakymu pripažįstamas atitinkamas teisinis statusas ir išduodamas pažymėjimas šiems asmenims: - politiniams kaliniams ir jiems prilygintiems asmenims; - tremtiniams ir jiems prilygintiems asmenims; - perkeltiesiems asmenims; - kitiems represuotiesiems asmenims;  - buvusiems beglobiais vaikams;  - kitiems nuo okupacijų nukentėjusiems asmenims.

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Asmenų aptarnavimo skyrius bendradarbiauja su LGGRT centru ir  tarpininkauja priimant iš gyventojų prašymus bei išduodant pažymėjimus.

Praradus nukentėjusio asmens teisinio statuso pažymėjimą per 30 dienų reikia informuoti LGGRT.

Priimami tik iš anksto užsiregistravę gyventojai.
Registracija priėmimui:  http://services-it.siauliai.lt/rezervacija/ arba el. +370 41 500 519

Paslaugos gavėjai:

Fiziniams asmenims ne verslo tikslais.

Teisės aktai:   

 1. Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymas.
 2. Asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso pripažinimo, pažymėjimų išdavimo bei jų apskaitos nuostatai, patvirtinti 1998 m. vasario 26 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 244.
 3. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 nutarimu Nr.875.

Inicijavimo forma:

Prašymas DOC PDF 

Anketa DOC PDF 

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

Prašymą pripažinti nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinį statusą;
- 2 fotonuotraukas (2x 3 cm).
- Asmens, nukentėjusio nuo okupacijos, užpildytą ir pasirašytą anketą.
- Dokumento, įrodančio nukentėjimą nuo okupacijos, kopiją:
- archyvo pažymėjimo;
- teisių atkūrimo (reabilitacijos) pažymėjimo;
- galima pateikti atmintinėje nepaminėtą, tačiau nukentėjimą įrodantį dokumentą.
- Gimimo liudijimo kopiją;
- Santuokos liudijimo kopiją (moterims);
- LR piliečio paso, kuriame yra asmens nuotrauka ir duomenys apie asmenį, kopiją arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
- Darbo knygelės su įrašais iki 1990 m. kovo 11 d. kopijas.

 Dėl naujo nukentėjusio asmens (politinio kalinio, tremtinio ir kt.) pažymėjimo vietoje prarastojo gavimo:

- Prašymą pripažinti nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinį statusą;
- 2 fotonuotraukas (2x 3 cm);
- Darbo knygelės su įrašais iki 1990 m. kovo 11 d. kopijas (jeigu anksčiau nebuvo pateikta);
- LR piliečio paso, kuriame yra asmens nuotrauka ir duomenys apie asmenį, kopiją arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
- Darbo knygelės įrašų kopijas (jeigu anksčiau nebuvo pateikta).

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Savivaldybės priimamasis
Asmenų aptarnavimo skyriaus vyr. specialistė
Laima Drazdauskienė, tel. +370 41 500 519, el. paštas 

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Administracinė paslauga suteikiama tą pačią  darbo dieną (jei pateikiami visi prašomi dokumentai). Pažymėjimai  išduodami ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo prašymo ir visų  dokumentų pateikimo dienos.  Paslauga nemokama.

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama. 

     

Paslauga neteikiama nuo š. m. balandžio 20 d.
Dėl pažymos išdavimo prašome kreiptis į VĮ Registrų centrą:
https://info.registrucentras.lt/node/15181

Paslaugos  apibūdinimas:

Paslauga teikiama asmenims, norintiems gauti charakteristiką dėl leidimo laikyti ginklą. Charakteristiką išduoda Medelyno ir Rėkyvos seniūnai atitinkamos seniūnijos teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusiems asmenims.

Prašymą galima pateikti tiesiogiai asmeniui atvykus į Medelyno seniūniją, adresu Birutės g. 40, Šiauliuose arba Rėkyvos seniūniją, adresu Energetikų g. 6-39, Šiauliuose, taip pat galima atsiųsti paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu paštu oficialiu seniūnijos elektroniniu pašto adresu (; ) ar elektroninėmis priemonėmis mano.siauliai.lt.

Parengtas atsakymas paslaugos gavėjui pateikiamas tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, jeigu paslaugos gavėjas  nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais.  

Paslaugos rezultatas: Išduota charakteristika arba pranešimas apie atsisakymą ją išduoti.

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas;
 2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. 251 ,,Dėl asmenų, norinčių įsigyti civilinį ginklą, schematizuotos psichiatrinės apžiūros ir psichikos būklės įvertinimo metodikos patvirtinimo”.       

Inicijavimo forma:

Prašymas Medelyno seniūnijai DOC  PDF
Prašymas Rėkyvos  seniūnijai DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. Prašymas išduoti charakteristiką dėl leidimo laikyti ginklą;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

Paslauga nemokama. 

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Medelyno seniūnijos seniūnas, tel. +370 41 425 297, el. paštas

Rėkyvos seniūnijos seniūnas, tel. +370 41 392 260, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 3 darbo dienos.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:   mano.siauliai.lt

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 3 darbo dienos

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.        

Raktažodžiai: charakteristika