Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Gyvybės apsauga vandens telkiniuose

Taisyklių, numatančių žmonių gyvybės apsaugą vandens telkiniuose, laikymosi kontrolė

 

Vandens telkinio vandenyje ir paplūdimyje draudžiama:

 • plaukioti ar bristi už vietų, pažymėtų plūdurais, taip pat maudytis po nustatytų paplūdimio lankymo valandų, maudymuisi neskirtose ir (ar) nesaugiose vietose (prie užtvankų, dirbtinių krioklių, šalia hidroelektrinėse naudojamų įrenginių, esančių vandenyje ir pan.) arba vietose, pažymėtose draudžiančiais maudytis informaciniais ženklais;
 • maudytis neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų;
 • maudytis vaikams iki 14 metų be suaugusio žmogaus priežiūros;
 • palikti prie vandens be priežiūros vaikus iki 14 metų;
 • plaukioti ant pripučiamų čiužinių, transporto priemonių padangų ir kamerų, rąstų, lentų ir kitų plaukiojimui nepritaikytų daiktų;
 • plaukioti plaukiojimui pritaikytomis plaukiojimo priemonėmis tam neskirtose paplūdimių maudyklų zonose, jomis kelti pavojų žmonėms ir aplinkai;
 • suptis ir vaikščioti tam nepritaikytose plaukiojimo priemonėse, taip pat nesilaikyti plaukiojimo priemonės gamintojo nustatytų saugaus plaukiojimo priemonės naudojimo reikalavimų ir (ar) draudimų;
 • plaukti plaukiojimo priemone, jeigu joje nėra gelbėjimosi liemenių, skirtų visiems joje esantiems asmenims;
 • maudytis, nardyti ir šokinėti iš (nuo) plaukiančios plaukiojimo priemonės;
 • maudytis žaibuojant ir (ar) perkūnijos, škvalo, viesulo metu;
 • maudytis esant gelbėjimo poste iškeltai raudonai vėliavai;
 • maudytis tamsiu paros metu;
 • paplūdimiuose ir maudyklose rūkyti (išskyrus įrengtas rūkymo vietas);
 • žaisti sportinius žaidimus ne fizinio aktyvumo (aktyvaus) paplūdimio zonoje ar sukeliant pavojų poilsiautojams;
 • paplūdimiuose ir maudyklose įrengti stovyklavietes;
 • paplūdimiuose ir maudyklose, specialiai tam neįrengtose vietose kurti laužus, deginti žolę, šiukšles ir kitas atliekas;
 • skinti ar naikinti saugomų rūšių augalus;
 • žaloti ar naikinti esamą infrastruktūrą, kirsti ar kitaip naikinti želdinius neturint tam skirtų leidimų;
 • būti bendruosiuose paplūdimiuose nuogiems asmenims (nedėvintiems maudymosi kostiumų ar dėvintiems tik jų dalį);
 • lankytis su gyvūnais tam neskirtose paplūdimio vietose;
 • maudyti gyvūnus žmonių poilsiui skirtose maudymosi vietose;
 • plauti motorines transporto priemones, tarą nuo kenksmingų medžiagų, indus ir pan., skalbti vandens telkiniuose ir jų pakrantėse;
 • važiuoti ar stovėti su motorinėmis transporto priemonėmis arčiau kaip 25 m iki vandens telkinio;
 • užtverti, perkasti ar kitaip naikinti takus, kelius, vedančius prie vandens telkinių, poilsiaviečių, paplūdimių ar maudyklų;
 • gadinti arba naikinti vandens telkiniuose  arba prie jų esančius informacinius ženklus, iškabas, statinius, įrenginius;
 • kelti pavojų poilsiautojų saugumui, trukdyti ilsėtis poilsiui skirtose vietose;
 • teršti buitinėmis ir kitomis atliekomis vandens telkinius ir jų pakrantes, paplūdimius, maudyklas, mėtyti šiukšles, nuorūkas ir pan.

Plaukiojant savaeigėmis ir nesavaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, privaloma laikytis Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. D1-187 (Suvestinė redakcija nuo 2023-06-06), reikalavimų.

Paplūdimiuose žmonėms gerai matomoje vietoje turi būti įrengti aktualūs paplūdimio informaciniai, draudžiamieji ženklai ir vėliavos (šių Taisyklių priedas), taip pat stendas, kuriame išdėstytos šios pagrindinės saugaus elgesio vandens telkinyje taisyklės (rekomendacijos):

 • nemokėdami plaukti, neikite į vandenį giliau kaip iki krūtinės;
 • nesimaudykite vieni, taip pat nesimaudykite nežinomose, nuošaliose vietose;
 • maudykitės tik įsitikinę, kad saugu, į nežinomą vandens telkinio vietą iš pradžių lėtai briskite, nenerkite ir nešokite į vandenį;
 • nestovėkite ir nežaiskite ten, kur galima netikėtai įkristi į vandenį;
 • perkaitę nešokite į vandenį staiga, pirmiausia apsišlakstykite;
 • maudydamiesi nekramtykite gumos, nevalgykite, nesimaudykite iš karto pavalgę;
 • nežaiskite vandenyje pavojingų žaidimų ir to neleiskite daryti vaikams: nenardinkite kito asmens, netampykite už kojų, nelipkite kitiems ant pečių;
 • pradėję skęsti, pasistenkite nepanikuoti, dėmesį į save atkreipkite šaukdami arba mojuodami rankomis, pasistenkite įkvėpti kuo daugiau oro, atsigulkite ant nugaros;
 • gelbėti skęstantįjį vandenyje be pagalbinių priemonių galite, tik jei esate geras plaukikas, sugebantis profesionaliai įvertinti pavojaus lygį, žinantis gelbėjimo būdus ir mokantis tai atlikti praktiškai;
 • pastebėję skęstantį žmogų, šaukite mėgindami atkreipti aplinkinių dėmesį, kvieskite paplūdimio gelbėtojus, jeigu jų nėra, nedelsdami skambinkite skubios pagalbos numeriu 112. Laukdami gelbėtojų, pasitelkite į pagalbą kuo daugiau žmonių, pasidalykite pareigomis, bandykite padėti skęstančiajam saugiais būdais: nuo kranto, iš valties, nuo tilto mesdami plūdurą, tiesdami lazdą ir t. t. Nerizikuokite savo gyvybe. Ištraukę skęstantįjį į krantą, suteikite pirmąją pagalbą, jei reikia, gaivinkite, kol atvyks pagalba;
 • nešaukite pagalbos, jei jos nereikia;
 • neplaukiokite ten, kur atliekami šuoliai į vandenį;
 • neplaukite į laivakelį ir nesiartinkite prie praplaukiančių laivų, nes kyla grėsmė būti įtrauktam po laivo sraigtais;
 •  apsivilkite gelbėjimosi liemenę prieš išplaukdami plaukiojimo priemone į vandens telkinį ir ją dėvėkite visą laiką, būdami plaukiojimo priemonėje ant vandens.

Ant vandens telkinių ledo draudžiama:

 • vykdyti bet kokią veiklą neturint specialių smaigų, kuriais pasinaudojus būtų galima įlūžus išlipti ant ledo, ir tamsiuoju paros metu nedėvint liemenės ar kitos aprangos su šviesą atspindinčiais elementais;
 • palikti vaikus iki 14 metų be suaugusio žmogaus priežiūros;
 • vykdyti bet kokią veiklą esant neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų;
 • rengti renginius, jei neturite Masinių renginių derinimo Šiaulių mieste komisijos leidimo;
 • stovėti ar važiuoti transporto priemonėmis, išskyrus atvejus, kai vykdoma žvejyba naudojant atitinkamas transporto priemones, būtinas tokiai žvejybai organizuoti;
 • įrengti ir eksploatuoti čiuožyklas, išskyrus Savivaldybės numatytus atvejus ir turint Savivaldybės administracijos leidimą;
 • vykdyti bet kokią veiklą, jei vandens telkinio ledas plonesnis nei 7 cm arba jo struktūra nevienalytė;
 • renginių ant ledo metu žiūrovui stovėti ant ledo;
 • sugadinti ar sunaikinti ties ledo perėjomis ant vandens telkinių arba prie jų esančius informacinius ir kitus ženklus, iškabas, statinius;
 • rengti čiuožyklas tose vandens telkinių vietose, kurių gylis didesnis nei 1 m.

Iškirstą lede eketę, didesnę nei 20×20 cm, būtina pažymėti visiems žmonėms matomu būdu ir ryškių spalvų priemonėmis neteršiant aplinkos.

Renginių, sporto treniruočių organizatoriai privalo vykdyti Taisyklių laikymosi kontrolę užtikrinančių Savivaldybės administracijos ir policijos pareigūnų reikalavimus bei nurodymus dėl renginių, treniruočių organizavimo.

Saugaus elgesio ant vandens telkinio ledo rekomendacijos:

 • kad ledas išlaikytų vieną žmogų, ledas turi būti storesnis nei 7 cm, kad išlaikytų grupę žmonių – ne plonesnis kaip 12 cm;
 • jeigu ledu, kuris yra 12 cm storio arba plonesnis, eina grupė žmonių, atstumas tarp žmonių turi būti ne mažesnis kaip 5 m;
 • per ledą reikėtų eiti jau pramintu taku, nerekomenduojama ledu eiti vienam tamsiu paros metu;
 • rekomenduojama turėti lazdą (peikeną) ir ja tikrinti ledo stiprumą. Jeigu stuktelėjus lazda pasirodo vanduo, reikia nedelsiant grįžti į krantą;
 • rekomenduojama eiti čiuožiant, neatitraukiant kojų nuo ledo;
 • ledu čiuožiant slidėmis, reikia atsisegti slidžių apkaustus, kad prireikus jas galima būtų greitai numesti; plaštakų neperkišti per lazdų kilpas;
 • įlūžus ledui, nepasiduokite panikai ir karštligiškai nesikabinkite už ledo krašto, nes jis lūžinės, o jūs prarasite jėgas. Bandykite „užplaukti“ ant ledo laikydamiesi vandens paviršiuje ir artėdami prie tvirtesnio ledo. Užsiropštę ant ledo, kuo plačiau paskirstykite savo kūno svorį, ridenkitės arba šliaužkite į tą kranto pusę, iš kurios atėjote. Ant kojų stokitės tik išlipę ant kranto;
 • pastebėję įlūžusį ir skęstantį žmogų, įvertinkite situaciją, nebėkite prie eketės – toje vietoje ledas yra plonesnis. Nedelsdami skambinkite skubios pagalbos numeriu 112. Jeigu įmanoma, bandykite nuo kranto ar tilto ištiesti ar mesti skęstančiajam pagalbinę priemonę, į kurią jis galėtų įsikibti. Nerizikuokite savo gyvybe;
 • ištraukę skęstantįjį į krantą, patikrinkite jo kvėpavimą ir pulsą, prireikus pradėkite gaivinti. Jei yra galimybė, nugabenkite jį į šiltą patalpą, nuvilkite šlapius drabužius ir pakeiskite juos sausais, apklokite apklotais, antklode. Esant hipotermijai, dėkite šiltus kompresus ant jo krūtinės, kaklo, galvos, kirkšnių; jei žmogus sąmoningas, duokite gerti šiltų saldžių gėrimų, netrinkite jo odos, neduokite gerti alkoholinių gėrimų.

Masiniai renginiai ant ledo organizuojami vadovaujantis Savivaldybės administracijos nustatyta tvarka.

Čiuožyklą ant vandens telkinio ledo eksploatuojantis ar renginius ant užšalusių vandens telkinių organizuojantis subjektas privalo užtikrinti žmonių saugumą. Jei ledo storis ar jo struktūra kelia pavojų žmogaus gyvybei, čiuožyklos eksploatacija ar ant ledo organizuojami renginiai, treniruotės turi būti sustabdyti.

491 straipsnis.     Savivaldybių tarybų patvirtintų saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių pažeidimas

informacinis plakatas1. Savivaldybių tarybų patvirtintose saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklėse nustatytų saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje reikalavimų pažeidimas, išskyrus šio straipsnio 4 dalyje numatytus administracinius nusižengimus, užtraukia baudą nuo šešiolikos iki šešiasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

Prisiminkite, kad šiuo laikotarpiu ledas yra labai plonas ir pavojingas, todėl būkite atsargūs ir pasiruošę prieš lipimą ant ledo

Prieš eidami ant ledo, apsidairykite, ar arti nėra praminto takelio, paliktų pėdų. Jeigu yra, eikite jomis, nes tai jau išbandytas kelias. Einant ledu reikia turėti tvirtą lazdą ir ja tikrinti ledo stiprumą. Jeigu į ledą sudavus lazda, ant jo pasirodo vanduo, reikia nedelsiant grįžti į krantą. Eiti reikia čiuožiant, neatitraukiant kojų nuo ledo. Jeigu ledu eina grupė žmonių, reikia laikytis distancijos. Atstumas tarp žmonių turi būti ne mažesnis kaip 5 metrai. Einant ledu reikia aplenkti vietas, kurios užneštos sniegu arba pripustytos pusnių, nes po sniegu ledas visada yra plonesnis.

Ypač atsargiems reikia būti prie kranto, nes čia ledas silpnesnis ir jame gali būti įtrūkimų.

Ant ledo ypač mėgsta žaisti vaikai, nepalikite jų be priežiūros.

Jei vis tik įlūžote, nepasiduokite panikai ir nepraraskite savitvardos. Ropškitės ant ledo į tą pusę iš kur atėjote, o ne plaukite pirmyn. Ant ledo užšliaužti reikia plačiai ištiesus rankas, kad padidėtų atramos plotas. Pasistenkite kaip galima daugiau krūtine užgulti ledą, paskui atsargiai ant jo iškelti vieną koją, po to kitą. Užšliaužus ant ledo, negalima tuojau pat stotis. Reikia nusiridenti nuo eketės kuo toliau į tą pusę iš kur atėjote, nes ten ledas tvirtesnis. Tik išlipus ant kranto reikia bėgti, kad sušiltumėte ir kuo greičiau pasiekti šiltą vietą.