Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Pagalba grįžusiems iš užsienio mokiniams

IŠ UŽSIENIO GRĮŽTANČIŲ / ATVYKUSIŲ MOKINIŲ UGDYMAS

REKOMENDACIJOS MOKYKLAI:

1.Priimant iš užsienio grįžusį / atvykusį mokinį, vadovaujamasi:

1.1. Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas ​tvarka​;

1.2. Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose  mobiliosiose grupėse tvarkos ​aprašu​;

1.3. Šiaulių miesto savivaldybės Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos ​aprašu​;

1.4. Švietimo mokslo ir sporto ministerijos parengtu aprašu „Grįžusių Lietuvos Respublikos piliečių ir atvykusių užsieniečių ugdymo organizavimo modelių aprašas“;

1.5. mokyklos direktoriaus įsakymu dėl darbo su grįžusiais / atvykusiais vaikais ir mokyklos parengtu tvarkos aprašu.

2. Priimant iš užsienio grįžusį / atvykusį mokinį:

2.1. priimti mokinį mokytis kartu su bendraamžiais, vaiko tėvams (globėjams, rūpintojams) pritariant​;

2.2. mokymosi pasiekimus ir / ar juos liudijančius dokumentus vertinti tik ​siekiant tikslingiau sudaryti individualų ugdymo planą (toliau – IUP) arba ​įvertinti švietimo pagalbos teikimo poreikius​, o ne sprendimui dėl priėmimo į žemesnę klasę priimti;

2.3. klases, kuriose mokosi 3 ir daugiau grįžusių / atvykusių vaikų, formuoti mažesnes;

2.4. pasirengti naujo mokinio priėmimui – bendradarbiauti su mokytojais, pritaikyti ir sukurti mokymo(si) aplinką aktyviam vaiko ugdymui.

3.Pradėjus ugdyti iš užsienio grįžusį / atvykusį mokinį, būtina:

3.1. užtikrinti kokybišką, sklandų integracijos procesą, kuriame dalyvauja tiek mokykla, tiek tėvai (globėjai, rūpintojai);

3.2. susisteminti ugdomosios veiklos būdus bei metodus, užtikrinančius sėkmingą adaptaciją;

3.3. padėti mokiniui susikalbėti su bendraamžiais, įsisavinti mokomąją medžiagą;

3.4. įtraukti mokinį į popamokinę veiklą;

3.5. glaudžiai bendradarbiauti su tėvais (globėjais, rūpintojais);

3.6. išskirti mokinio individualias savybes, taikyti individualizuotą mokinio pasiekimų mokymo(si) sistemą, kuri akcentuotų ne klaidas, o ugdytinio pasiekimus.

4.Mokykla įvertina:

4.1. mokinių lietuvių kalbos mokymosi spragas, perskirsto mokomųjų dalykų krūvius;

4.2. mokinio sociokultūrines kompetencijas (11–15 metų mokiniams sunkiau sekasi įsilieti į Lietuvos visuomeninį gyvenimą).

5.Pradėjus dirbti su iš užsienio grįžusiu / atvykusiu mokiniu, kylančios problemos:

5.1.  adaptacija​ ​mokykloje, klasėje;

5.2.  bendravimo kultūra, skurdus mokinio lietuvių kalbos žodynas, dalykinių ​žinių stoka ​(programų neatitikimas, žinių spragos);

5.3.  kalbos barjeras – nekalba lietuviškai;

5.4. smurtas, patyčios, (ne)tolerancija.

6.Pagalba mokytojams, dirbantiems su iš užsienio grįžusiu / atvykusiu mokiniu:

6.1. kvalifikacijos kėlimas (daugumai mokytojų trūksta žinių, kaip dirbti su iš užsienio grįžusiais / atvykusiais vaikais);

6.2. tinkamai paskirstytas darbo krūvis (anglų kalbos nemokantis pedagogas neturėtų dėstyti mokiniui, kurio vienintelė bendravimo kalba – anglų);

6.3. „Kolega-kolegai“​ (keitimasis gerąja pedagoginio darbo patirtimi, atviros pamokos etc.);

6.4. efektyvi metodinių grupių, Vaiko gerovės komisijos (toliau – VGK) veikla (IUP rengimas ir įgyvendinimas);

6.5. mokyklos administracijos pagalba bendradarbiaujant su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) – mokytojai turi jausti visokeriopą palaikymą, pagalbą, formuojama bendradarbiavimo kultūra.

7.Mokinio integracija bus sėkmingesnė, jeigu bus išnaudotos šios galimybės:

7.1.  mokinio adaptacijai skiriama ne mažiau kaip 2 mėnesiai;

7.2.  vaiko labui dirba mokyklos komanda: „Mokinys-mentorius“, kuratorius, konsultantas, VGK, švietimo pagalbos specialistai​ (logopedas, specialusis pedagogas, socialinis pedagogas, psichologas, mokytojo padėjėjas);

7.3.  kryptinga pagalba, individualus mokinio pažinimas (IUP parengimas, koregavimas ir įgyvendinimas);

7.4.  lietuvių kalbos mokymui(si), konsultacijoms skiriamos mokyklos nuožiūra valandos;

7.5.  su mokiniais dirba mokytojai savanoriai;

7.6.  mokinių atostogų metu mokytojai tobulina kvalifikaciją savišvietos būdu;

7.7.  mokykla dirba visą dieną (Visos dienos mokykla (toliau – VDM), kur iš užsienio grįžę / atvykę mokiniai):

7.7.1.  integruojasi į mokyklos gyvenimą visą dieną;

7.7.2.  mokosi, kalba lietuviškai su bendraamžiais;

7.7.3.  lanko neformaliojo švietimo užsiėmimus, būrelius;

7.7.4.  teikiama švietimo pagalba po pamokų (VDM mokytojas, logopedas, specialusis  pedagogas, socialinis pedagogas, psichologas,  mokytojo padėjėjas ir kt.).

7.8.  visapusiškas bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagogais, bendruomene (pripažinimas, tolerancija, pasitikėjimas);

7.9.  išlyginamųjų klasių steigimas (Savivaldybės lygmeniu).

 

REKOMENDACIJOS TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS)

1.  Tėvams (globėjams, rūpintojams) nusprendus grįžti / atvykti iš užsienio, rekomenduojama įvertinti savo vaiko galimybes mokytis ir pagal kompetenciją susipažinti su:

1.1.  tinklu mokyklų, kurios priima iš užsienio grįžtančius vaikus;

1.2.  Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas ​tvarka​;

1.3.  Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose  mobiliosiose grupėse tvarkos ​aprašu​;

1.4.  Šiaulių miesto savivaldybės Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos ​aprašu​;

2.   Priėmus sprendimą, į kurią mokyklą leisite savo vaiką, rekomenduojama:

2.1.  mokyklos tinklalapyje pasidomėti, kokios tradicijos, kokios galimybės visapusiškam vaiko ugdymui suteikiamos toje ugdymo įstaigoje;

2.2.  įvertinti, ar mokykla yra pasirengusi priimti Jūsų vaiką;

2.3.  aptarti su mokyklos vadovais pagalbos teikimo būdus ir formas Jūsų vaikui.

3.   Atvykus į mokyklą:

3.1.  pateikti  visus reikiamus dokumentus, liudijančius apie vaiko ugdymą(si) užsienyje;

3.2.  išskirti mokinio individualias savybes, taikyti individualizuotą mokinio pasiekimų mokymo(si) sistemą, kuri akcentuotų ne klaidas, o ugdytinio pasiekimus;

3.3. bendradarbiauti su mokytoju, švietimo pagalbos specialistu.

4.  Pradėjus mokytis:

4.1.  užtikrinti vaiko lankomumą, sklandų mokymą(si) ir dalyvavimą mokyklos renginiuose;

4.2.  dalyvauti sėkmingos vaiko adaptacijos procese;

4.3.  padėti vaikui bendrauti su bendraamžiais, paaiškinti jam skirtas mokymo(si) užduotis;

4.4.  motyvuoti savo vaiką, patariant, pasirenkant popamokinę veiklą mokykloje arba neformalųjį švietimą mieste;

4.5.  glaudžiai bendradarbiauti su mokytoju, pagalbos specialistais, administracija.