Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Konkursas Šiaulių Rasos progimnazijos bibliotekos vedėjo pareigoms eiti

Įstaigos pavadinimas:

Šiaulių „Rasos“ progimnazija, biudžetinė įstaiga, kodas 190532096.

Pareigybės pavadinimas:

Bibliotekos vedėjas (1 etatas), terminuota sutartis 2 metams.

Reikalavimai:

 1. Turėti aukštąjį neuniversitetinį socialinių / humanitarinių mokslų srities išsilavinimą.
 2. Sugebėti naudotis informacinėmis technologijomis (kompiuterinis raštingumas) ir mokyklų bibliotekų informacine sistema (MOBIS).
 3. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus.
 4. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles.
 5. Išmanyti vaikų, mokslo populiarinimo, ugdymo procesui reikalingą programinę bei pedagoginę literatūrą, būti susipažinusiam su bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais, mokėti naudotis bibliotekos fondu.
 6. Išmanyti bibliotekos darbui keliamų metodinių bei bibliotekos veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
 7. Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus.

Funkcijos:

 1. Planuoti, analizuoti, apibendrinti bibliotekos darbą ir atsiskaityti direktoriui.
 2. Rengti metinę bibliotekos ataskaitą, teikti ją direktoriui ar atsakingoms institucijoms.
 3. Komplektuoti bibliotekoje ugdymo procesui reikalingą programinę, informacinę, mokslo populiariąją, vaikų, metodinę literatūrą (toliau – Bibliotekos fondas).
 4. Pildyti, tvarkyti ir saugoti Bibliotekos fondo ir darbo apskaitos dokumentus.
 5. Rengti naudojimosi biblioteka taisykles.
 6. Tvarkyti Bibliotekos fondą pagal universalios dešimtainės klasifikacijos (UDK) lenteles.
 7. Sudaryti ir redaguoti bibliotekos katalogus (kartotekas).
 8. Organizuoti bibliotekos aprūpinimą bibliotekine technika (inventorinės knygos, bendrosios apskaitos knygos, dienoraščiai, kataloginės kortelės, skirtukai, formuliarai ir kt.).
 9. Organizuoti Bibliotekos fondo patikrinimą.
 10. Tvarkyti bibliotekos (skaityklos) informacinių laikmenų fondą.
 11. Užsakyti, registruoti, tvarkyti ir sudaryti metinius periodinės spaudos komplektus.
 12. Dalyvauti ugdant mokinių informacinius gebėjimus.
 13. Organizuoti ir vykdyti progimnazijos vartotojų aptarnavimą.
 14. Direktoriaus nustatyta tvarka apskaičiuoti ir priimti iš vartotojų atlygį už progimnazijos bibliotekos fondui padarytą žalą.
 15. Užtikrinti darbo bibliotekoje (skaitykloje) drausmę ir rūpintis fondo apsauga.
 16. Rengti teminius informacinius aplankus (kartotekas) aktualiomis temomis.
 17. Organizuoti ir derinti su direktoriumi savo kvalifikacijos kėlimą.
 18. Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant mokyklos veiklos programas.
 19. Dalyvauti Mokytojų tarybos veikloje.

 

Darbo užmokestis:

 1. Darbo apmokėjimui taikomas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas pagal susitarimą priklausomai nuo darbuotojo profesinės darbo patirties (metais) intervale nuo 5 iki 11,6.
 2. Pareiginės algos kintamoji dalis.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

 1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
 3. Išsilavinimą patvirtinantys dokumentai, kiti dokumentai, patvirtinantys pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.
 4. Gyvenimo aprašymas.
 5. Užpildyta pretendento anketa (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas 2017 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 496).
 6. Asmeninių privalumų sąrašas, nurodant savo gebėjimus ir dalykines savybes.
 7. Buvusių darboviečių rekomendacijos (jei pretendentas turi).

 

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą atrankoje bus išsiųsti elektroniniu paštu individualiai.

 

Dokumentų pateikimo būdas:

Elektroniniu būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS prašymų teikimo modulį).

Kontaktiniai duomenys dėl išsamesnės informacijos:

Adresas: Tiesos g. 1, Šiauliai.

Pasiteiravimo telefono numeris 8 650 95306, išsamesnė informacija apie skelbiamą konkursą teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

Skelbimas galioja 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje.

Konkurso paskelbimo data – 2021 m. spalio 11 d.

Skelbimas galioja iki 2021 m. spalio 25 d.

Skelbimo Nr. 74177

Nuoroda: https://portalas.vtd.lt/lt/bibliotekos-vedejas-322;741770.html

Neteisingas
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas