Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro projektų administravimo specialisto konkursas

Įstaigos pavadinimas:

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras (toliau – centras), teisinė forma – biudžetinė įstaiga, buveinė – Pakalnės g. 6A, Šiauliai LT-76293, kodas – 300056938.

Pareigų pavadinimas:

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro projektų administravimo specialistas, A2 lygis, 1 etatas.

Reikalavimai:

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
 2. Mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;
 3. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, gebėti naudotis veiklai reikalingomis skaitmeninėmis Lietuvos Respublikos valdymo institucijų bei kitomis šalies ir Europos Sąjungos duomenų bazėmis ir informacinėmis sistemomis;
 4. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą;
 5. Išmanyti šalies ir Europos Sąjungos programų lėšomis finansuojamų projektų rengimą ir administravimą;
 6. Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo ir saugojimo taisykles;
 7. Gebėti dirbti komandoje, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

Funkcijos:

 1. Domisi ir nuolat informuoja Centro darbuotojus apie miesto, šalies ir Europos Sąjungos programų skelbiamus projektinius kvietimus;
 2. Inicijuoja ir rengia projektines paraiškas miesto, šalies ir Europos Sąjungos programoms švietimo, sporto, kultūros, jaunimo, Beržynėlio parko infrastruktūros gerinimo srityse;
 3. Koordinuoja ir administruoja įgyvendinamus projektus, rengia su projektų rengimu ar įgyvendinimu susijusius dokumentus, korespondenciją atitinkamoms institucijoms ar asmenims, įgyvendinamų projektų veiklos ataskaitas (lietuvių ir anglų kalba), vykdo projekto viešinimo veiklas (lietuvių ir anglų kalba);
 4. Bendradarbiaudamas su Šiaulių apskaitos centru vykdo įgyvendinamų projektų finansinių operacijų apskaitą ir atlieka projektų biudžeto vykdymo kontrolę, rengia projektų finansines ataskaitas, inicijuoja ir rengia Centro finansinių sąmatų pakeitimų projektus, pagal kompetenciją rengia ir pildo viešųjų pirkimų, būtinų projektų įgyvendinimui, dokumentus;
 5. Bendradarbiauja su kultūros, švietimo, sporto, jaunimo veiklą vykdančiomis organizacijomis bei institucijomis ar individais, pasitelkia kitus specialistus rengiant ir įgyvendinant projektus;
 6. Teikia informaciją (raštu, telefonu, elektroniniu paštu, renginių metu) ir konsultacinę pagalbą suinteresuotoms institucijoms projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais;
 7. Prižiūri Beržynėlio parkui priskirtą teritoriją ir pasitelkia kitas institucijas ar Centro padalinius teritorijos tvarkymui;
 8. Organizuoja ir aptarnauja Beržynėlio parko viešuosius renginius (festivaliai, koncertai, valstybinių švenčių, atmintinų dienų minėjimai, miesto šventės ir kiti renginiai);
 9. Rengia veiklos ataskaitas, dalyvauja komisijų bei darbo grupių veikloje;

Darbo užmokestis:

Darbo apmokėjimui taikomas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas pagal Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos aprašą – 5,7 - 6,0, su galimybe papildomai dirbti projektuose.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

 1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas,išsilavinimą patvirtinantys dokumentai, kiti dokumentai, patvirtinantys pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.

3.Gyvenimo aprašymas – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie.

 1. Užpildyta pretendento anketa (pagal Aprašo 1 priedą).

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje bus išsiųsti elektroniniu paštu individualiai.

Dokumentai priimami adresu:

Elektroniniu būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS Prašymų teikimo modulį).

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Adresas – Pakalnės g. 6A, Šiauliai.

Informaciją galima gauti tel. (8 41) 52 60 45, el. paštu, darbo dienomis nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 13.00 iki 16.00 val.

Skelbimas galioja:

14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje.

Konkurso paskelbimo data 2022 m. rugsėjo 29 d.

Skelbimas galioja iki 2022 m. spalio 13 d.

Skelbimo Nr. 82946

https://portalas.vtd.lt/lt/projektu-administravimo-specialistas-322;829460.html

 

Švietimo skyriaus vyr. specialistė Dainutė Dubinienė
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas