Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Skelbiamas konkursas į Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigas

Įstaigos pavadinimas:

Šiaulių Centro pradinė mokykla, teisinė forma – biudžetinė įstaiga, buveinė – A. Mickevičiaus g. 9,

LT-76341, Šiauliai, kodas – 191818517.

Pareigybės pavadinimas:

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, A2 lygis, 1 (vienas) etatas.

Reikalavimai:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą;

2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą.

3. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis (pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintus Reikalavimus mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms);

4. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus;

5. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);

6. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reikalingus pareigybės funkcijoms atlikti;

7. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti įstaigos vidaus dokumentus;

8. gebėti dirbti komandoje, savarankiškai priimti sprendimus, analizuoti statistinius duomenis, rengti pranešimus, ataskaitas, sprendimų bei įsakymų projektus.

Funkcijos:

1. organizuoti mokyklos:

1.1. ugdymo plano rengimą ir įgyvendinimą bei bendrųjų ugdymo programų vykdymą;

1.2. metodinį darbą ir gerosios darbo patirties sklaidą;

1.3. ugdymo rezultatų stebėseną, mokinių ir bendruomenės narių apklausas ir tyrimus ugdymo proceso bei mokyklos veiklos tobulinimo klausimais;

1.4. švietimo pagalbos teikimą;

12. rengti mokyklos:

2.1. pamokų, neformaliojo švietimo tvarkaraščius ir / ar pavaldžių darbuotojų darbo grafikus;

2.2. ugdymo rezultatų ir lankomumo apskaitos dokumentus ir jų analizę;

2.3. informaciją Šiaulių miesto savivaldybei ir kitoms institucijoms;

2.4. mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus (tvarkos aprašus ir kt.), organizuoti jų projektų svarstymą ir derinimą su mokyklos savivaldos institucijomis;

3. vykdyti ugdymo proceso (programos, tvarkaraščiai) ir mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų įgyvendinimo priežiūrą;

4. organizuoti ir koordinuoti:

4.1. Vaiko gerovės komisijos darbą;

4.2. Metodinės grupės veiklą;

4.3. mokyklos įsivertinimo veiklą;

4.4. pavaldžių darbuotojų veiklą ir jų kvalifikacijos tobulinimą, mentorystę, profesinę pagalbą;

4.5. ugdymo turinio ir proceso vykdymą, vadovaujantis bendraisiais ugdymo planais, programomis;

5. tvarkyti Nacionalinio egzaminų centro informacijos perdavimo sistemą KELTAS;

6. rūpintis palankaus mikroklimato ugdymui(si) ir darbui kūrimu, puoselėti demokratinius mokyklos bendruomenės santykius;

7. teikti mokyklos direktoriui informaciją apie ugdymo ir darbo proceso organizavimą, užtikrinti ugdymo proceso nepertraukiamumą (pavaldžių darbuotojų pavadavimą);

8. tvarkyti priskirtus dokumentus, paruošti ir perduoti juos į archyvą;

9. rengti   su   ugdymo   organizavimu   susijusią   informaciją  mokyklos el. svetainei;

10. administruoti elektroninį dienyną;

11. administruoti mokinių ir pedagogų registrus, mokinių asmens bylų tvarkymą, rengti statistinių duomenų ataskaitas, užtikrinant teikiamų duomenų teisingumą;

12. teikti informaciją rengiant pavaldžių darbuotojų tarifikacijos sąrašus;

13. atlikti edukacinių aplinkų, pavaldžių darbuotojų darbo sąlygų gerinimo analizę, planuoti ir organizuoti reikalingų ugdymo priemonių įsigijimą;

14. organizuoti mokymo lėšų panaudojimą, rengti mokymo lėšų panaudojimo ataskaitas;

15. organizuoti ugdytinių tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimą;

16. bendradarbiauti su pedagogine psichologine bei vaiko teisių tarnybomis, mokyklomis bei kitais socialiniais partneriais, inicijuoti sutarčių pasirašymą ir įgyvendinimą;

17. atlikti direktoriaus funkcijas jo atostogų, komandiruočių, nedarbingumo laikotarpiu;

18. atlikti kitas mokyklos direktoriaus įsakymu priskirtas funkcijas, nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal priskirtą kompetenciją.

Darbo užmokestis:

Nustatomas vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198 (aktuali redakcija) LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 5 priedu. Darbo apmokėjimui taikomas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (pareiginės algos baziniais dydžiais) priklausomai nuo darbuotojo profesinio darbo patirties (metais) intervale nuo 14,44 iki 14,49.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 3. Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį  kvalifikaciniams reikalavimams.

 4. Gyvenimo aprašymą, nurodant vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodant dalykines savybes).

 5. Užpildytą pretendento anketą (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas 2017 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 496).

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą atrankoje bus išsiųsti elektroniniu paštu individualiai.

Dokumentai priimami adresu:

Elektroniniu būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS Prašymų teikimo modulį).

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Adresas – A. Mickevičiaus g. 9, LT-76341 Šiauliai.

Pasiteiravimo tel. (8-41) 524 613, el. pašto adresas [email protected]

Darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 12.00 val. ir nuo 12.45 val. iki 17.00 val. (atsakingas asmuo – raštinės vedėjas).

Skelbimas galioja:

14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje.

Konkurso paskelbimo data 2023 m. gegužės 22 d.

Skelbimas galioja iki 2023 m. birželio 2 d.

Skelbimo Nr. 88287

https://www.vataras.lt/vtis/VVP/Konkursas/0/0/Konkursai

 

Švietimo skyriaus vyr. specialistė Dainutė Dubinienė
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas