Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Skelbiamas konkursas į VšĮ Šiaulių centro poliklinikos direktoriaus pareigas

Šiaulių miesto savivaldybės administracija skelbia konkursą į VšĮ Šiaulių centro poliklinikos direktoriaus pareigas (darbo vieta – Vytauto g. 101, Šiauliai, įstaigos kodas 145370959).

Šiaulių centro poliklinika – tai gerąsias šiauliečių sveikatos priežiūros tradicijas išsaugojusi bei profesionalias šiuolaikiškas medicinos paslaugas teikianti seniausioji Šiaulių poliklinika.

Įstaigos vadovas renkamas 5 (penkerių) metų kadencijai. Su Įstaigos vadovu bus sudaroma terminuota darbo sutartis.

VšĮ Šiaulių centro poliklinikos direktoriaus mėnesinis darbo užmokestis susideda iš pastoviosios ir kintamosios darbo užmokesčio dalių:

  • mėnesinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies dydis - 6137,27 Eur (nustatytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 151 straipsnio 1-7 punktais);
  • kintamosios dalies dydis priklauso nuo praėjusių kalendorinių metų įstaigos veiklos rezultatų (vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 151 straipsnio 10 punktu).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

1. Bendrieji reikalavimai:

1.1. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;

1.2. turėti biomedicinos mokslų ar socialinių mokslų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

1.3. turėti ne mažiau kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį.

2. Specialieji reikalavimai:

2.1. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;

2.2. išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant bei planuojant sveikatinimo veiklą;

2.3. žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir plėtra;

2.4. gebėti nustatyti rizikingas Įstaigos (jos padalinio, filialo) veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;

2.5. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;

2.6. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos Įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę, atsižvelgiant į vadovaujamos Įstaigos funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti Įstaigos darbą;

2.7. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis, dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.).

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:

  1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
  2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, reikalaujamą ir kitą darbo patirtį savo privalumų sąrašą (dalykines savybes);
  4. išsilavinimą patvirtinančio (-ų) dokumento (-ų) kopiją (-s);
  5. Privačių interesų deklaraciją;
  6. užpildytą pretendento anketą (forma pridedama);
  7. savo, kaip įstaigos, kuriai vadovauti pretenduoja, vadovo, strateginės veiklos gaires;
  8. kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams kopijas (vadovavimo patirties ir t.t.).

 Pretendentai privalo nurodytus dokumentus pateikti ne vėliau kaip iki 2022 m. liepos 1 d.

Dokumentus pretendentai teikia Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje (jungiamasi per valdžios elektroninius vartus).

Kilus abejonių dėl pretendento pateiktos informacijos tikrumo ar pateiktos informacijos aiškumo, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Personalo skyrius gali prašyti patikslinti ar papildyti pateiktus dokumentus pretendentų, kurie jau pateikė dokumentus per skelbime nustatytą terminą. Pretendentai patikslintus ir/ar papildytus dokumentus privalo pateikti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.

 Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

 Skelbimo Nr. 80488

Išsamią informaciją apie atranką galima gauti telefonu Nr. 8 41 596204 (Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Personalo skyrius).

Personalo skyriaus vyr. specialistė Lina Petraitienė