Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Skelbiamas konkursas Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro muziejaus vadovo pareigoms eiti

 

Įstaigos pavadinimas:

Šiaulių jaunųjų gamtininkų centras

Pareigų pavadinimas:

Muziejaus vadovas, A lygis, 1 (vienu) etatu.

 

Reikalavimai:

 1. Turėti aukštąjį išsilavinimą.
 2. Mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, Excel programomis, mokėti naudotis internetu.
 3. Gerai mokėti anglų kalbą B1 lygiu (ECDL). Privalumas - papildoma kalba.
 4. Išmanyti objektų, eksponatų komponavimo principus.
 5. Žinoti pagrindinius bendravimo ir bendradarbiavimo principus bei etikos normas.
 6. Dėvėti tvarkingą formalią ar pusiau formalią aprangą.
 7. Savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, Lietuvos Respublikos nutarimais, steigėjo įstatymais, nutarimais, kitais teisės aktais ir šiuo pareigybės aprašymu.

 

Funkcijos:

 1. Organizuoja ir koordinuoja Katinų muziejaus veiklą.
 2. Palaiko ir plečia visas muziejaus veiklos sritis ir paslaugas.
 3. Rengia ekspozicijas, parodas plačiajai visuomenei.
 4. Organizuoja renginius Katinų muziejuje.
 5. Organizuoja edukacines programas.
 6. Inicijuoja, rengia ir vykdo projektus.
 7. Supažindina visuomenę su Katinų muziejaus veikla.
 8. Palaiko ryšius su kitais muziejais bendradarbiaujant, konsultuojantis ir pan.
 9. Rengia informacinius bukletus (kvietimus, plakatus ir kt.) ir rūpinasi jų leidyba.
 10. Rengia publikacijas periodinėje spaudoje.
 11. Rūpinasi, kad ekspozicijų bei parodų salėse būtų tinkama muziejinė įranga (stelažai, vitrinos, spintos).
 12. Vykdo Katinų muziejaus eksponatų apskaitą (rašytinę, gali būti ir elektroninėje laikmenoje), inventorinimą.
 13. Organizuoja eksponatų naudojimą naujų žinių atskleidimui ir platinimui per tyrimus, edukacinę, projektinę veiklą ir kt.
 14. Ieško rėmėjų, kitų finansavimo šaltinių Katinų muziejaus veiklai tobulinti.
 15. Rengia metinę Katinų muziejaus veiklos programą ir pateikia ją Centro direktoriui tvirtinti iki einamųjų metų gruodžio 1 d.
 16. Pateikia įstaigos administracijai tvirtinti renginių bei parodų planus, likus iki renginio 14 kalendorinių dienų.
 17. Rūpinasi savo bei muziejaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimu.
 18. Su priskirta identifikacija dirba su kasos aparatu, išduodant kvitus už parduotas prekes ir paslaugas, pildo kasos knygą, rengia bilietų aprašus.
 19. Baigiantis mėnesiui 25-27 dienomis perduoda išimtus iš kasos grynuosius pinigus atsakingam asmeniui pagal pajamų orderį.
 20. Rengia muziejininkės darbo grafiką.

 

 

 

 

 

 

Darbo užmokestis:

Darbo apmokėjimui taikomas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas priklausomai nuo darbuotojo vadovaujamo ir profesinio darbo patirties (metais) 6,2 BD.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

 1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jo kopija;
 3. Išsilavinimą patvirtinantis dokumentas ir jo kopija, kiti dokumentai, patvirtinantys pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
 4. Gyvenimo aprašymas (CV);
 5. Užpildyta pretendento anketa (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas 2017 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 496);
 6. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijos;
 7. Rekomendacijos (neprivaloma);
 8. Asmeninių privalumų sąrašas, kuriame pretendentas laisva forma nurodo gebėjimus ir dalykines savybes (neprivaloma).

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą atrankoje, bus išsiųsti elektroniniu paštu individualiai.

 

Dokumentai priimami adresu:

Elektroniniu būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS Prašymų teikimo modulį).

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Išsamesnė informacija apie skelbiamą konkursą teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 12.00 val. ir nuo 12.45 val. iki 17.00 val.

Adresas: Žuvininkų g. 18, Šiauliai, 203 kab. (raštinė).

Tel. Nr. 865066871; el. paštas: 

Skelbimas galioja:

14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje.

Konkurso paskelbimo data 2022 m. gegužės 4 d.

Skelbimas galioja iki 2022 m. gegužės 17 d.

Skelbimo Nr.79311

https://portalas.vtd.lt/lt/muziejaus-vadovas-322;793110.html 

Švietimo skyriaus vyr. specialistė Dainutė Dubinienė
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas