Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Skelbiamas konkursas Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro ūkio dalies vedėjo pareigoms eiti

 

 

Įstaigos pavadinimas:

Šiaulių jaunųjų gamtininkų centras

Pareigų pavadinimas:

 Ūkio dalies vedėjas, B lygis, 1 (vienu) etatu.

 

Reikalavimai:

 1. Ūkio dalies vedėjas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
  • turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį (arba specialiųjų vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą;
  • turėti 2 metų darbo stažą;
  • turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį;
  • mokėti naudotis informacinėmis technologijomis, Office programomis;
  • mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus;
  • mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
  • mokėti bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje, skirstyti darbus;
  • turėti E kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

 

Funkcijos:

 1. Ūkio dalies vedėjas vykdo šias funkcijas:
  • organizuoja ir vadovauja Centro ūkio darbuotojų darbui, užtikrinti, kad ūkio objektai būti tinkamai prižiūrimi ir naudojami, kad Centro ūkis funkcionuotų normaliai, nesukeldamas Centro veiklos sutrikimų;
  • užtikrina, kad Centro teritorija visada būtų švari ir tvarkinga, kad iš jos pastoviai būtų šalinamos šiukšlės, sausa žolė, lapai, pašaliniai daiktai;
  • užtikrina, kad Centro teritorijos poilsio, sporto zonose esantys įrenginiai būtų tvarkingi, nepavojingi sveikatai;
  • rūpinasi, kad prie Centro pastatų priėjimas ir privažiavimas būtų visada laisvas;
  • rūpinasi, kad Centro teritorijos apšvietimas būtų ne mažesnis kaip 20-40 lx, o mokyklos patalpų (klasių, kabinetų, dirbtuvių ir kt.) bendrasis bei vietinis apšvietimas atitiktų galiojančias normas;
  • rūpinasi, kad prie mokyklos pastatų būtų pastatyti ant asfaltuotos aikštelės sandariai uždaromi konteineriai šiukšlėms ir atliekoms;
  • nustatytu laiku organizuoti Centro pastatų ir jų konstrukcijų sezonines bei neeilines apžiūras;
  • organizuoja apžiūrų metu rastų defektų pašalinimą;
  • žiemos metu organizuoti sniego valymą nuo Cento pastatų stogų, nuo mokyklos teritorijoje esančių kelių ir takų, organizuoti kelių ir takų barstymą smėliu;
  • užtikrina, kad būtų laiku atliktas Centro patalpų ir inventoriaus eilinis remontas, kad būtų tinkamai pasiruošta naujųjų mokslo metų pradžiai;
  • užtikrina, kad laiku būtų atliktas Centro šildymo sistemos paruošimas rudens ir žiemos sezonui;
  • organizuoja Centro aprūpinimą mokymo priemonėmis, mokymui reikalingomis medžiagomis, prietaisais, įrankiais ir įrenginiais pagal poreikį;
  • užtikrina, kad darbuotojams (kuriems tai privalu) būtų parengtos darbų saugos instrukcijos. Atlieka darbuotojų instruktavimą;
  • pasirūpina, kad kabinetuose ir klasėse, kur naudojami elektros ir mechaniniai prietaisai, cheminės medžiagos būtų iškabintos jų saugaus naudojimo instrukcijos, kad tokiuose kabinetuose, klasėse, dirbtuvėse ir kitose Centro direktoriaus nurodytose vietose būtų sukomplektuotos pirmosios pagalbos vaistinėlės;
  • užtikrina, kad visos Centro patalpos kasdien būtų valomos drėgnu būdu, atidarius langus;
  • organizuoja Centro aprūpinimą dezinfekavimo medžiagomis, valikliais, plovikliais, kuriuos aprobavo Valstybinė higienos inspekcija;
  • reikalauja iš pavaldžių darbuotojų, kad dirbtuvės, mokymo kabinetai, gyvūnų laikymo patalpos būtų valomi po būrelių veiklos;
  • reikalauja, kad koridoriai, klasės, fojė, gyvūnų laikymo patalpos, sanitariniai mazgai būtų valomi reguliariai, kad tualetams valyti būtų naudojamos leistinos plovimo priemonės;
  • užtikrina, kad unitazai du kartus per mėnesį būtų valomi šlapimo druskas šalinančiomis priemonėmis;
  • užtikrina, kad aktų salė būtų valoma po kiekvieno renginio, naudojant plovimo priemones ir išvėdinama, kad iš dirbtuvių po kiekvieno užsiėmimo būtų išvalytos šiukšlės, atliekos, skiedros, pašalinti tepaluoti skudurai, kad Centro langai būtų valomi ne rečiau kaip du kartus per metus iš išorės ir kartą per ketvirtį iš vidaus, kad šviestuvai būtų valomi ne rečiau kaip kartą per ketvirtį;
  • kontroliuoja, ar įrenginiai (elektros, dujų viryklės ir kt.) techniškai tvarkingi, gerai prižiūrimi, dirbtuvėse ir kitur naudojami elektros įrenginiai įžeminti, jeigu įžeminimas numatytas jų konstrukcijoje;
  • kontroliuoja, ar tvarkingos kabinetų, aktų salės, muziejaus, gyvūnų laikymo patalpų, tualetų tiek natūralaus, tiek mechaninio vėdinimo sistemos, ar jos efektyviai dirba;
  • neleidžia, kad elektros įrenginių prijungimui prie srovės šaltinio būtų naudojami laidai ir kabeliai su praradusia izoliavimo savybes ar pažeista izoliacija, kad laidai ir kabeliai būtų nutiesti grindimis;
  • reikalauja iš pavaldžių darbuotojų, kad elektros skydai, skydeliai ir spintos būtų rakinamos;
  • pasirūpina, kad Centro 200 m2 plotui tektų po vieną nustatytos talpos gesintuvą, bet ne mažiau kaip 2 vienetai kiekvienam aukštui, o dirbtuvių 50 m plotui tektų po vieną nustatytos talpos gesintuvą, bet ne mažiau kaip vienas gesintuvas kiekvienai patalpai;
  • tikrina, ar žmonių evakavimo keliai ir išėjimai, koridoriai, prieangiai, laiptai neužkrauti sulūžusiais baldais ir kitais daiktais;
  • pasirūpina, kad būtų parengtas žmonių evakavimo kilus gaisrui grafinis ir rašytinis planas, kad grafinis planas būtų pakabintas gerai matomoje vietoje prie įėjimo į kiekvieną pastato aukštą;
  • užtikrina, kad rašytiniame plane būtų aiškiai ir tiksliai aprašyti atitinkamų darbuotojų (pagalbinio personalo ir pedagogų) veiksmai kilus gaisrui, tų veiksmų atlikimo tvarka, būdai ir nuoseklumas;
  • užtikrina, kad su veiksmų kilus gaisrui planu būtų supažindinti atitinkami darbuotojai;

rūpinasi, kad koridoriuose, laiptinėse ir ant evakavimo durų būtų krypties (gelbėjimosi) ženklai;

 • moko ir instruktuoja darbuotojus priešgaisrinės saugos klausimais, užtikrina, kad būtų parengta Centro priešgaisrinės saugos instrukcija, atskirų mokyklos padalinių (dirbtuvių, kabinetų, katinų muziejaus, jojimo skyriaus, biologijos skyriaus) priešgaisrinės saugos instrukcijos;
 • reikalauja, kad visi Centro darbuotojai laikytųsi nustatyto priešgaisrinės saugos režimo, kad kiekvieną dieną, baigus užsiėmimus klasėse, dirbtuvėse pedagogai, pagalbiniai darbuotojai apžiūrėtų patalpas, išjungtų visus elektros ir dujų prietaisus;
 • rengiant mokinių šventes užtikrina, kad eglučių ir patalpų iliuminacija būtų įrengta pagal galiojančias Elektros įrenginių įrengimo taisykles, kad popierinės ir kitokių degių medžiagų papuošalų, vėliavėlių girliandos būtų kabinamos tik ten, kur nėra pavojaus, kad jos užsidegs;
 • neleidžia patalpose naudoti pirotechnikos priemonių, rūkyti;

reikalauja, kad švenčių eigą stebėtų pedagogai, mokinių tėvai, mokinių budintieji;

 2.34. veda medžiagų ir priemonių gavimo, paskirstymo, sunaudojimo ir nurašymo apskaitą, teikia ataskaitas.

2.35. vykdo teisėtus mokyklos direktoriaus ir kontroliuojančių pareigūnų nurodymus;

2.36. vykdo viešuosius pirkimus;

2.37. planuoja ir koordinuoja darbus, atliekamus Talkšos ir Salduvės parko teritorijoje.

2.38. esant reikalui atlieka kitus darbus, nurodytus direktoriaus, laikantis darbo kodekso bei neviršijant nustatyto darbo laiko.

 

 

Dokumentai priimami adresu:

Elektroniniu būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS Prašymų teikimo modulį).

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Išsamesnė informacija apie skelbiamą konkursą teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 12.00 val. ir nuo 12.45 val. iki 17.00 val.

Adresas: Žuvininkų g. 18, Šiauliai, 203 kab. (raštinė).

Tel. Nr. 865066871; el. paštas: 

Skelbimas galioja:

14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje.

Konkurso paskelbimo data 2023 m. kovo 14 d.

Skelbimas galioja iki 2023 m. kovo 27 d.

Skelbimo Nr. 86652

https://portalas.vtd.lt/lt/ukvedys-322;866520.html

 

 

Švietimo skyriaus vyr. specialistė Dainutė Dubinienė
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas