Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Skelbiamas konkursas Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro ūkio dalies vedėjo pareigoms eiti

Įstaigos pavadinimas:

Šiaulių jaunųjų gamtininkų centras

Pareigų pavadinimas:

Ūkio dalies vedėjas, B lygis, 1 (vienu) etatu.

 

Reikalavimai:

 1. Ūkio dalies vedėjas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
  • turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį (arba specialiųjų vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą;
  • turėti 2 metų darbo stažą;
  • turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį;
  • mokėti naudotis informacinėmis technologijomis, „Office“ programomis;
  • mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus;
  • mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
  • mokėti bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje, skirstyti darbus;
  • turėti E kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

 

Funkcijos:

 1. Ūkio dalies vedėjas vykdo šias funkcijas:
  • organizuoja ir vadovauja Centro ūkio darbuotojų darbui užtikrinti, kad ūkio objektai būti tinkamai prižiūrimi ir naudojami, kad Centro ūkis funkcionuotų normaliai, nesukeldamas Centro veiklos sutrikimų;
  • užtikrina, kad Centro teritorija visada būtų švari ir tvarkinga, kad iš jos pastoviai būtų šalinamos šiukšlės, sausa žolė, lapai, pašaliniai daiktai;
  • užtikrina, kad Centro teritorijos poilsio, sporto zonose esantys įrenginiai būtų tvarkingi, nepavojingi sveikatai;
  • rūpinasi, kad prie Centro pastatų priėjimas ir privažiavimas būtų visada laisvas;
  • rūpinasi, kad Centro teritorijos apšvietimas būtų ne mažesnis kaip 20–40 lx, o mokyklos patalpų (klasių, kabinetų, dirbtuvių ir kt.) bendrasis ir vietinis apšvietimas atitiktų galiojančias normas;
  • rūpinasi, kad prie mokyklos pastatų būtų pastatyti ant asfaltuotos aikštelės sandariai uždaromi konteineriai šiukšlėms ir atliekoms;
  • nustatytu laiku organizuoja Centro pastatų ir jų konstrukcijų sezonines bei neeilines apžiūras;
  • organizuoja apžiūrų metu rastų defektų pašalinimą;
  • žiemos metu organizuoja sniego valymą nuo Cento pastatų stogų, nuo mokyklos teritorijoje esančių kelių ir takų, organizuoja kelių ir takų barstymą smėliu;
  • užtikrina, kad būtų laiku atliktas Centro patalpų ir inventoriaus eilinis remontas, kad būtų tinkamai pasiruošta naujųjų mokslo metų pradžiai;
  • užtikrina, kad laiku būtų atliktas Centro šildymo sistemos paruošimas rudens ir žiemos sezonui;
  • organizuoja Centro aprūpinimą mokymo priemonėmis, mokymui reikalingomis medžiagomis, prietaisais, įrankiais ir įrenginiais pagal poreikį;
  • užtikrina, kad darbuotojams (kuriems tai privalu) būtų parengtos darbų saugos instrukcijos. Atlieka darbuotojų instruktavimą;
  • pasirūpina, kad kabinetuose ir klasėse, kur naudojami elektros ir mechaniniai prietaisai, cheminės medžiagos būtų iškabintos jų saugaus naudojimo instrukcijos, kad tokiuose kabinetuose, klasėse, dirbtuvėse ir kitose Centro direktoriaus nurodytose vietose būtų sukomplektuotos pirmosios pagalbos vaistinėlės;
  • užtikrina, kad visos Centro patalpos kasdien būtų valomos drėgnu būdu, atidarius langus;
  • organizuoja Centro aprūpinimą dezinfekavimo medžiagomis, valikliais, plovikliais, kuriuos aprobavo Valstybinė higienos inspekcija;
  • reikalauja iš pavaldžių darbuotojų, kad dirbtuvės, mokymo kabinetai, gyvūnų laikymo patalpos būtų valomi po būrelių veiklos;
  • reikalauja, kad koridoriai, klasės, fojė, gyvūnų laikymo patalpos, sanitariniai mazgai būtų valomi reguliariai, kad tualetams valyti būtų naudojamos leistinos plovimo priemonės;
  • užtikrina, kad unitazai du kartus per mėnesį būtų valomi šlapimo druskas šalinančiomis priemonėmis;
  • užtikrina, kad aktų salė būtų valoma po kiekvieno renginio, naudojant plovimo priemones ir išvėdinama, kad iš dirbtuvių po kiekvieno užsiėmimo būtų išvalytos šiukšlės, atliekos, skiedros, pašalinti tepaluoti skudurai, kad Centro langai būtų valomi ne rečiau kaip du kartus per metus iš išorės ir kartą per ketvirtį iš vidaus, kad šviestuvai būtų valomi ne rečiau kaip kartą per ketvirtį;
  • kontroliuoja, ar įrenginiai (elektros, dujų viryklės ir kt.) techniškai tvarkingi, gerai prižiūrimi, dirbtuvėse ir kitur naudojami elektros įrenginiai įžeminti, jeigu įžeminimas numatytas jų konstrukcijoje;
  • kontroliuoja, ar tvarkingos kabinetų, aktų salės, muziejaus, gyvūnų laikymo patalpų, tualetų tiek natūralaus, tiek mechaninio vėdinimo sistemos, ar jos efektyviai dirba;
  • neleidžia, kad elektros įrenginių prijungimui prie srovės šaltinio būtų naudojami laidai ir kabeliai su praradusia izoliavimo savybes ar pažeista izoliacija, kad laidai ir kabeliai būtų nutiesti grindimis;
  • reikalauja iš pavaldžių darbuotojų, kad elektros skydai, skydeliai ir spintos būtų rakinamos;
  • pasirūpina, kad Centro 200 m2 plotui tektų po vieną nustatytos talpos gesintuvą, bet ne mažiau kaip 2 vienetai kiekvienam aukštui, o dirbtuvių 50 m plotui tektų po vieną nustatytos talpos gesintuvą, bet ne mažiau kaip vienas gesintuvas kiekvienai patalpai;
  • tikrina, ar žmonių evakavimo keliai ir išėjimai, koridoriai, prieangiai, laiptai neužkrauti sulūžusiais baldais ir kitais daiktais;
  • pasirūpina, kad būtų parengtas žmonių evakavimo kilus gaisrui grafinis ir rašytinis planas, kad grafinis planas būtų pakabintas gerai matomoje vietoje prie įėjimo į kiekvieną pastato aukštą;
  • užtikrina, kad rašytiniame plane būtų aiškiai ir tiksliai aprašyti atitinkamų darbuotojų (pagalbinio personalo ir pedagogų) veiksmai kilus gaisrui, tų veiksmų atlikimo tvarka, būdai ir nuoseklumas;
  • užtikrina, kad su veiksmų kilus gaisrui planu būtų supažindinti atitinkami darbuotojai; rūpinasi, kad koridoriuose, laiptinėse ir ant evakavimo durų būtų krypties (gelbėjimosi) ženklai;
  • moko ir instruktuoja darbuotojus priešgaisrinės saugos klausimais, užtikrina, kad būtų parengta Centro priešgaisrinės saugos instrukcija, atskirų mokyklos padalinių (dirbtuvių, kabinetų, katinų muziejaus, jojimo skyriaus, biologijos skyriaus) priešgaisrinės saugos instrukcijos;
  • reikalauja, kad visi Centro darbuotojai laikytųsi nustatyto priešgaisrinės saugos režimo, kad kiekvieną dieną, baigus užsiėmimus klasėse, dirbtuvėse pedagogai, pagalbiniai darbuotojai apžiūrėtų patalpas, išjungtų visus elektros ir dujų prietaisus;
  • rengiant mokinių šventes užtikrina, kad eglučių ir patalpų iliuminacija būtų įrengta pagal galiojančias Elektros įrenginių įrengimo taisykles, kad popierinės ir kitokių degių medžiagų papuošalų, vėliavėlių girliandos būtų kabinamos tik ten, kur nėra pavojaus, kad jos užsidegs;
  • neleidžia patalpose naudoti pirotechnikos priemonių, rūkyti; reikalauja, kad švenčių eigą stebėtų pedagogai, mokinių tėvai, mokinių budėtojai;
  • veda medžiagų ir priemonių gavimo, paskirstymo, sunaudojimo ir nurašymo apskaitą, teikia ataskaitas.
  • vykdo teisėtus mokyklos direktoriaus ir kontroliuojančių pareigūnų nurodymus;
  • vykdo viešuosius pirkimus;
  • planuoja ir koordinuoja darbus, atliekamus Talkšos ir Salduvės parko teritorijoje.
  • esant reikalui atlieka kitus darbus, nurodytus direktoriaus, laikantis darbo kodekso bei neviršijant nustatyto darbo laiko.

 

Darbo užmokestis:

Darbo apmokėjimui taikomas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas priklausomai nuo darbuotojo vadovaujamo ir profesinio darbo patirties (metais) 0,83 (pareiginės algos baziniais dydžiais).

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

 1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jo kopija.
 3. Išsilavinimą patvirtinantis dokumentas ir jo kopija, kiti dokumentai, patvirtinantys pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.
 4. Gyvenimo aprašymas (CV).
 5. Užpildyta pretendento anketa (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas 2017 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 496).
 6. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijos.
 7. Rekomendacijos (neprivaloma).
 8. Asmeninių privalumų sąrašas, kuriame pretendentas laisva forma nurodo gebėjimus ir dalykines savybes (neprivaloma).

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą atrankoje, bus išsiųsti elektroniniu paštu individualiai.

 

Dokumentai priimami adresu:

Elektroniniu būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS Prašymų teikimo modulį).

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

  Išsamesnė informacija apie skelbiamą konkursą teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 12.00 val. ir nuo 12.45 val. iki 17.00 val.

Adresas: Žuvininkų g. 18, Šiauliai, 203 kab. (raštinė).

Tel. Nr. 865066871; el. paštas: 

 

Skelbimas galioja:

14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje.

Konkurso paskelbimo data 2024 m. vasario 15 d.

Skelbimas galioja iki 2024 m. kovo 1 d.

 Skelbimo Nr. 93913

https://portalas.vtd.lt/lt/ukvedys-322;939130.html

Švietimo skyriaus vyr. specialistė Dainutė Dubinienė
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas