Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbaus statinio paminklo „Tautos laisvei“ projektavimą, Vasario 16-osios g. 61, Šiauliai

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ VIII sk. reikalavimais, informuojame apie parengtus projektinius pasiūlymus ir numatomą rengti statinio projektą:

„Paminklo Tautos laisvei Šiaulių miesto Prisikėlimo aikštėje statybos projektas“

 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas): Vasario 16-osios g. 61, Šiauliai, 2901/0011:434

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Kitos paskirties žemė; Atskirųjų želdynų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai: Kiti inžineriniai statiniai (paminklas)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: UAB „Architektūros linija“ projekto vadovas Gintaras Čaikauskas, el. paštas tel. +37069874536

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): Šiaulių miesto savivaldybės administracija,  Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, tel. +37041596282

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas: Aukštaičių g. 12-21, Vilniuje (nuo 9:00 iki 17:00 val., darbo dienomis, prieš atvykstant būtina susiderinti atvykimo laiką) arba Šiaulių m. savivaldybės tinklalapyje https://www.siauliai.lt/ads

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymus galima teikti iki 2023-06-09 dienos raštu: adresu Aukštaičių g. 12-21, Vilnius, el. paštu:

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda:

Viešas susirinkimas vyks 2023-06-09 dieną 16:00 val. vaizdo transliacijos būdu.

Vaizdo transliacijos nuoroda: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGEyYTkwN2YtNTIxYS00MzU2LThiMmEtMjAzYTYzN2Y3NjA1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d79c4c10-4b70-4400-8e1b-8dd8fefd01f5%22%2c%22Oid%22%3a%22fdd0acc8-d899-4c92-ad6c-2af1e72fc8d0%22%7d

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija