Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Konkursas Šiaulių lopšelio-darželio ,,Žilvitis“ direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms eiti

 

Įstaigos pavadinimas:

Šiaulių lopšelis-darželis ,,Žilvitis“, teisinė forma – biudžetinė įstaiga, buveinė – Marijampolės g. 8, LT-76193, Šiauliai, kodas – 190529876.

 

Pareigybės pavadinimas:

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui A2 lygis, 1 (vienas) etatas.

 

Reikalavimai:

 1. Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

   1.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

   1.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

   1.3. turėti ne mažesnį kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr.535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“, patirtį;

 1. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis: Microsoft Office programomis (MS Word, MS Excel); Internet Explorer, elektroniniu dienynu „Mūsų darželis“ ir kitomis įstaigos elektroninėse platformose naudojamomis programomis ir technologijomis.
 2. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. (nauja 2018-07-25 Nr. 735 redakcija) nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus. Mokėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti raštvedybos taisykles.
 3. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reikalingus pareigybės funkcijoms atlikti.
 4. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).

 

Funkcijos:

 1. Šias pareigas einantis direktoriaus pavaduotojas vykdo šias funkcijas:

   1.1. dalyvauja rengiant lopšelio-darželio strateginį planą, metinį veiklos planą, koordinuoja jų įgyvendinimą;

   1.2. rengia metinį ugdymo organizavimo ir metodinės veiklos planą ir jo įgyvendinimo ataskaitą lopšelio-darželio direktoriaus nustatytais terminais;

   1.3. organizuoja ugdymo programų, projektų rengimą ir vykdymą;

   1.4. stebi, analizuoja, vertina pedagogų veiklą, ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo procesą, vaikų pasiekimus ir ugdymo kokybės rezultatus;

   1.5. kaupia, sistemina,  apibendrina informaciją ugdymo klausimais;

   1.6. atlieka edukacinių aplinkų, pedagoginių sąlygų gerinimo analizę, planuoja reikalingų ugdymo priemonių įsigijimą;

   1.7. organizuoja ikimokyklinio ugdymo mokymo lėšų panaudojimą, rengia mokymo lėšų panaudojimo ataskaitas;

   1.8. planuoja, organizuoja įstaigos renginius, pedagogų kvalifikacijos tobulinimą ir pedagoginio darbo patirties sklaidą;

   1.9. teikia profesinę pagalbą pedagogams;

   1.10. vykdo pedagogų veiklos stebėseną, sudaro pedagogų darbo grafikus bei vaikų užsiėmimų tvarkaraščius;

   1.11. vadovauja Vaiko gerovės komisijai, koordinuoja pedagogų metodinės grupės, įvaizdžio formavimo ir metodinės veiklos efektyvinimo komandų veiklas;

   1.12. organizuoja ugdytinių tėvų (globėjų) švietimą;

   1.13. bendradarbiauja su pedagogine psichologine bei vaiko teisių tarnybomis, mokyklomis bei kitais socialiniais partneriais, atlieka sutarčių įgyvendinimo priežiūrą;

   1.14. organizuoja vaiko teisių pažeidimų, narkotikų ir bei psichotropinių medžiagų vartojimo prevenciją;

   1.15. organizuoja lopšelio-darželio veiklos įsivertinimą;

   1.16. koordinuoja vaikų išvykų organizavimo veiklą, rengia vaikų išvykų įsakymų projektus;

   1.17. vykdo žaislų, knygų ir kanceliarinių prekių apskaitą ir kontrolę;

   1.18. pavaduoja direktorių nesant jam lopšelyje-darželyje, pavadavimo metu vykdo lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktoriaus funkcijas;

   1.19. rengia   su   ugdymo   organizavimu   susijusią   informaciją   lopšelio-darželio

 1. svetainei;

   1.20. administruoja elektroninį dienyną „Mūsų darželis“;

   1.21. parengia dokumentus archyvui pagal dokumentacijos planą;

   1.22. darbo metu rūpinasi savo saugumu, sveikata ir sveikatos pasitikrinimu;

   1.23. laiku išklauso privalomus kursus;

   1.24. laikosi etikos darbe;

   1.25. vykdo su lopšelio-darželio uždaviniais susijusius nenuolatinio pobūdžio lopšelio-darželio direktoriaus pavedimus ir užduotis.

 

Darbo užmokestis:

Nustatomas vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198 (nauja 2021-09-01 redakcija) LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 5 priedu. Darbo apmokėjimui taikomas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (pareiginės algos baziniais dydžiais) priklausomai nuo darbuotojo profesinio darbo patirties (metais) intervale nuo 10,44 iki 10,48.

 

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 3. Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.
 4. Gyvenimo aprašymą, nurodant vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodant dalykines savybes).
 5. Užpildytą pretendento anketą (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas 2017 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 496).

 

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Pretendentų atranka organizuojama naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius. Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą atrankoje bus išsiųsti elektroniniu paštu individualiai.

 

Dokumentai priimami adresu:

Elektroniniu būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS Prašymų teikimo modulį).

 

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Adresas – Marijampolės g. 8, LT-76193 Šiauliai.

Pasiteiravimo tel. (8-41) 545267, el. pašto adresas zilvitis@splius.lt

Darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 12.00 val. ir nuo 12.45 val. iki 17.00 val. (atsakingas asmuo – direktorius).

 

Skelbimas galioja:

14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje.

Konkurso paskelbimo data 2021 m. spalio 21 d.

Skelbimas galioja iki 2021 m. lapkričio 3 d.

Skelbimo Nr. 74462

https://portalas.vtd.lt/lt/direktoriaus-pavaduotojas-ugdymui-322;744620.html

Neteisingas
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas