Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Skelbiamas 2024 metų nevyriausybinių organizacijų projektų dalinio finansavimo konkursas

Kviečiame teikti paraiškas 2024 metų nevyriausybinių organizacijų projektų dalinio finansavimo konkursui iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšų.

Projektų finansavimo apimtis. Konkurso būdu lėšos skiriamos NVO projektams iš dalies finansuoti. Savivaldybės finansuojama dalis ne didesnė kaip 90 procentų projektui skiriamų lėšų. Projektui įgyvendinti reikalinga lėšų dalis, kurios nepadengia savivaldybės biudžeto skirtos lėšos, turi sudaryti ne mažiau kaip 10 procentų viso projekto poreikio (veiklų išlaidų).

Didžiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma  5 000 (penki tūkstančiai) eurų.

Mažiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma  500 (penki šimtai) eurų.

 2024 metų nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo konkurso prioritetai, patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės mero 2024 m. vasario 9 d. potvarkiu Nr. M-191 „Dėl nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo konkurso 2024 m. prioritetų patvirtinimo“:

 1. NVO veiklos, susijusios su miesto gyventojų patiriamų socialinių problemų prevencija.
 2. Civilinės saugos įgūdžių ir kompetencijų, būtinų visuomenei krizinėse situacijose, stiprinimas.
 3. Šiaulių NVO veiklų, savanorystės skatinimas, gyventojų įtraukimo į laisvalaikio veiklas pagal jų poreikius ir interesus (saviveiklos, savitvarkos, saviraiškos, saviugdos, gyvūnų aplinkos ir gyvenimo sąlygų gerinimo ir pan.), bendrystės aktyvinimas.
 4. NVO veiklos skatinimas siekiant tenkinti, įgyvendinti, ginti viešuosius gyventojų interesus, gerinti tarpusavio ryšius, bendradarbiavimą su politikais, miesto savivaldos atstovais, didinti visuomenės ir NVO dalyvavimą priimant sprendimus.
 5. NVO kompetencijų veiklos kokybės ir finansinio tvarumo srityse didinimas.

 

Paraiškos pateikimo būdai ir terminas. Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės mero 2023 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. M-110 „Dėl nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo konkurso nuostatų ir sutarties formos patvirtinimo“ nuostatomis, Paraiškos teikėjas vienam konkursui gali pateikti tik vieną paraišką. Jei paraiškos teikėjas pateikia daugiau negu vieną paraišką, vertinama tik ta paraiška, kurios pateikimo data yra ankstesnė.

Paraiška su priedais teikiama lietuvių kalba:

 • elektroninėmis priemonėmis (pasirašyta saugiu elektroniniu parašu) portale Šiauliai.lt arba paspaudus ant nuorodos: https://mano.siauliai.lt/services/329
 • popierine forma, užpildyta kompiuteriu. Popierinės formos paraiška teikiama užklijuotame voke, užrašius ant voko teikėjo rekvizitus ir nurodžius, kad tai – paraiška „NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSUI“, adresu: Šiaulių miesto savivaldybės administracijos priimamasis, Trakų g. 40 / Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai (Paraiškos teikėjas turi užtikrinti, kad popierine forma teikiama paraiška būtų gauta Savivaldybės administracijoje iki termino, numatyto skelbime pabaigos).

SVARBU! Projekto paraiška turi būti teikiama pagal nustatytą formą (1 priedas), iki skelbime nurodyto paraiškų teikimo ir priėmimo (registravimo) Savivaldybės administracijoje termino pabaigos.

Paraiškos aukščiau skelbime nurodytais būdais teikiamos nuo 2024 m. vasario 20 d. iki 2024 m. kovo 21 d. 11.59 val.

 Bendrieji ir specialieji reikalavimai projektų paraiškoms teikti. Projekto paraiškoje nurodoma:

 • projekto pavadinimas;
 • informacija apie paraiškos teikėją;
 • informacija apie projektą;
 • projekto aprašymas (esamos padėties aprašymas, projekto tikslas, uždaviniai, tikslinė projekto grupė ir projekto dalyviai, darbuotojai ir savanoriai, jų skaičius, laukiami rezultatai ir nauda tikslinei grupei įgyvendinus projektą, projekto įgyvendinimo laikotarpis) – iki 1 000 žodžių;
 • informacija apie projekto veiklų tęstinumą;
 • informacija apie projekto sklaidą ir viešinimą;
 • projekto veiklų įgyvendinimo planas, kuriame turi būti nurodytas projekto veiklos pavadinimas, jos vykdytojas (-ai), projekto veiklos įgyvendinimo pradžia, pabaiga, vieta, aprašymas (veiklos metodai, planuojamas dalyvių / savanorių skaičius, kokybiniai ir kiekybiniai rezultatai);
 • projekto finansavimas (visas projekto biudžetas, projekto vykdytojo, partnerių, rėmėjų indėlis, detali projekto įgyvendinimo sąmata (toliau – sąmata);
 • pridedamų dokumentų sąrašas.

 

Kartu su paraiška pateikiama:

 • Projekto anotacija, skirta viešinti gautą konkursui projektą, kurioje trumpai (nuo 600 iki 1000 spaudos ženklų su tarpais) atskleidžiamas projekto tikslas, problema, pristatomos tikslo pasiekimui būtinos įgyvendinti veiklos ir laukiami projekto rezultatai (7 priedas);
 • paraiškos teikėjo įstatų (nuostatų) patvirtinta kopija (taikoma paraišką teikiant pirmą kartą arba pakeitus įstatus (nuostatus), arba jei šio dokumento nėra VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro duomenų bazėje);
 • visų bendradarbiavimo sutarčių ar kitų dokumentų, patvirtinančių bendradarbiavimą konkrečiame projekte, kopijos, jei projektas vykdomas su partneriais;
 • galiojančios sutarties kopija, kai paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens;
 • jei paraiškos teikėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti paraiškos teikėjo vardu, originalas ar tinkamai patvirtinta jo kopija;
 • jei suteiktas partnerių, rėmėjų indėlis, indėlį pagrindžiančio dokumento kopija pagal Nuostatų 13 punktą;
 • jei partneriai, rėmėjai ketina suteikti indėlį pateikiama preliminari sutartis, ketinimų protokolo, rašto ar laiško kopija;
 • jei paraiškos teikėjas prisidės prie projekto išlaidų tik savo lėšomis – pateikiamas dokumentas (ar tinkamai patvirtinta jo kopija), patvirtinantis planuojamą prisidėjimą;
 • kiti dokumentai, kuriuos, paraiškos teikėjo nuomone, tikslinga pateikti, jei jie išimtinai susiję su projektu, ar paaiškina kitus reikalaujamus dokumentus.

Paraiška turi būti pasirašyta paraiškos teikėjo vadovo arba įgalioto asmens, turinčio teisę veikti paraiškos teikėjo vadovo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas bei patvirtinta antspaudu, jei paraiškos teikėjas antspaudą privalo turėti.

Paraiška ir prie jos pridedami dokumentai turi būti tvarkingai parengti, puslapiai sunumeruoti vientisa tvarka, dokumentų kopijos pasirašytos paraiškos teikėjo vadovo arba įgalioto asmens, turinčio teisę veikti paraiškos teikėjo vadovo vardu. Kai teikiama popierinė paraiška, dokumentų kopijos  turi būti patvirtintos tikrumo žyma.

 Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo konkurse NVO dalyvauti NEGALI, jei yra bent viena iš žemiau nurodytų aplinkybių:

 • Juridinių asmenų registre nėra įregistravęs žymos, kad juridinis asmuo yra NVO (nevyriausybinė organizacija);
 • NVO veikla sustabdyta ar apribota įstatymų nustatytais pagrindais;
 • NVO taikomas turto areštas;
 • NVO likviduojama arba pradėtos juridinio ar kito asmens bankroto procedūros;
 • NVO, ankstesniais metais naudodama savivaldybės biudžeto lėšas projektui įgyvendinti, buvo neįvykdžiusi sutarties ar netinkamai ją įvykdžiusi ir tai buvo esminis (kaip nurodyta sutartyje) sutarties pažeidimas, o nuo atitinkamo pažeidimo nustatymo dienos nepraėjo 2 (dveji) metai;
 • NVO, prašydama valstybės ar savivaldybių biudžetų lėšų, pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis arba suklastotus dokumentus;
 • NVO teisės aktų nustatyta tvarka nėra pateikusi praėjusių dvejų metų finansinių ataskaitų rinkinio, veiklos ataskaitos VĮ Registrų centrui ir savo interneto svetainėje (jeigu ją turi) viešai neskelbia informacijos apie įgyvendinamus ar įgyvendintus projektus;
 • tam pačiam NVO projektui lėšos per kalendorinius metus skirtos iš kitų konkursų. Nustačius, kad tas pats projektas (Projektas laikomas tuo pačiu, jei sutampa projekto pavadinimas ir / ar aprašymas, arba finansuoti prašomų projektų veiklų įgyvendinimo plane išdėstytos veiklos (jų pobūdis, turinys) ir (arba) paraiškos projekto finansavimo dalyje išdėstytų išlaidų, prašomų projektui finansuoti, rūšys.) finansuojamas iš kitų Savivaldybės administracijos skelbtų konkursų, antrą kartą skirtas finansavimas (kaip neteisėtas) turi būti grąžinamas Savivaldybei per 20 darbo dienų.

 

Informacija pasiteirauti

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Šiaulių miesto savivaldybės administracijos nevyriausybinių organizacijų koordinatorė (vyriausioji specialistė) Jurgita Vorevičienė, tel. (8 41) 596 308, el. p. .

Dėl sąmatų pildymo konsultuoja Apskaitos skyriaus vyr. specialistė Asta Ibėnienė, tel. (8 41) 596 266, el. p.

Visa su paraiškų tvarka susijusi informacija ir dokumentų formos pateiktos ČIA.

NVO koordinatorė (vyr. specialistė) Jurgita Vorevičienė