Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Asmens duomenų apsauga

Šiaulių miesto savivaldybė, tvarkydama fizinių asmenų asmens duomenis, kelia sau pagrindinį tikslą – saugoti žmogaus pagrindines teises ir laisves, visų pirma, jo teisę į asmens duomenų apsaugą, ir užtikrinti aukštą asmens duomenų apsaugos lygį taikant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) ir jo įgyvendinamuosius teisės aktus. Oficialus Reglamento (ES) 2016/679 tekstas: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.

Šiame puslapyje rasite informaciją apie tai kokius asmens duomenis ir kokiu tikslu tvarkome, kam galime perduoti informaciją apie Jus, kiek laiko saugome duomenis ir kokias teises Jūs, kaip duomenų subjektas, turite.

Duomenų valdytojas:                                                                                         

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. (8 41)  509 490, el. p. .

 Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą. Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;
 • Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Asmens duomenų tvarkymo Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje taisyklės

Duomenų subjektų teisės yra apibrėžtos Reglamente:

 • Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą (Reglamento 12-14 str.);
 • Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi (Reglamento 15 str.);
 • Prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis (Reglamento 16 str.);
 • Prašyti ištrinti su asmeniu susijusius (teisė „būti pamirštam“) duomenis (Reglamento 17 str.);

(Ši teisė gali būti įgyvendinta tik tuomet, kai asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; asmuo atšaukia sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kuriuo grindžiamas duomenų tvarkymas ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti duomenis; asmuo nesutinka su duomenų tvarkymu pagal Reglamento 21 straipsnio 1 dalį ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis.)

 • Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą (Reglamento 18 str.);

(Ši teisė gali būti įgyvendinta tik tuomet, kai asmens duomenys yra netikslūs; asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas, tačiau asmuo nesutinka, kad duomenys būtų ištrinti; duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų savo tikslui įgyvendinti, tačiau jų reikia asmeniui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus; asmuo prieštarauja duomenų tvarkymui pagal Reglamento 21 straipsnio 1 dalį, jei duomenų valdytojo teisėtos priežastys nėra viršesnės už asmens priežastis.)

 • Gauti savo asmens duomenis skaitmeniniu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui („duomenų perkeliamumas“) (Reglamento 20 str.);
 • nesutikti su asmens duomenų tvarkymu dėl su asmens konkrečiu atveju susijusių priežasčių, kai duomenys tvarkomi vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas, išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už asmens interesus, teises ir laisves, arba, siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus (Reglamento 21 str.).

Asmens teisės nėra absoliučios

Įstatymuose gali būti numatyta išimčių, kai Šiaulių miesto savivaldybė asmens teisių gali neįgyvendinti:

 • Kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą;
 • Kai reikia užtikrinti viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
 • Kai reikia užtikrinti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
 • Kai reikia užtikrinti tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
 • Kai reikia užtikrinti asmens (duomenų subjekto) ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Įgyvendinti duomenų subjekto teises asmenys gali:

 • atvykę į Šiaulių miesto savivaldybės administraciją (Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai) ir pateikę asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą) ir užpildę nustatytos formos prašymą. Jeigu prašymą pateikia įgaliotas asmuo, jis privalo pateikti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą ir įgalioto asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą);
 • siųsdami prašymą ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją (kopija turi būti patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka) paštu (Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai);
 • siųsdami prašymą elektroniniu paštu info@siauliai.lt.
 • Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, prašyme turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi jis pageidauja įgyvendinti.
 • Šiaulių miesto savivaldybės administracija pateikia atsakymą asmeniui ne vėliau nei per 1 mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos.

Svarbu. Siunčiamas prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu.

Prašymai įgyvendinti duomenų subjekto teises nagrinėjami, vadovaujantis Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje taisyklėmis, patvirtintomis 2020 m. balandžio 8 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-477 „Dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo“. Susipažinti su šiomis taisyklėmis ir jose įtvirtintais prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teises nagrinėjimo ir prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teises pateikimo reikalavimais galite ČIA.

Šiaulių miesto savivaldybės administracija kartu su Šiaulių apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu, siekdami užtikrinti viešąją tvarką, asmens, visuomenės ir turto saugumą, įgyvendinti nusižengimų, nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją, fiksuoti galimus teisės pažeidimus, atskleisti ir tirti administracinius nusižengimus ir nusikalstamas veikas bei kontroliuoti miesto infrastruktūros tvarkymo, valymo darbų atlikimą ar paslaugų teikimą, vertinti jų kokybę, Šiaulių miesto viešose erdvėse (gatvių sankryžose, apžvalgos aikštelėse ir kt.) vykdo vaizdo stebėjimą. Apie vykdomą vaizdo stebėjimą konkrečiose Šiaulių miesto teritorijose Jus informuojame informacinėmis lentelėmis dėl vykdomo vaizdo stebėjimo. Taip pat savo interneto svetainėse skelbiame šį informacinį pranešimą, kuriame rasite detalesnę informaciją apie tai, kaip ir kodėl tvarkome Jūsų asmens duomenis.

1) Kokias teritorijas stebime?

Šiaulių miesto savivaldybės administracija ir Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas vaizdo stebėjimą vykdo šiose Šiaulių miesto teritorijose:

-                                  gatvių sankryžose;
-                                  aikštėse;
-                                  apžvalgos aikštelėse;
-                                  parkuose.

Detalus vaizdo stebėjimo kamerų išdėstymo Šiaulių mieste žemėlapis pateikiamas internete: https://maps.siauliai.lt/portal/apps/webappviewer/index.html?id=9810f86842d6462b91083045ab06f9f0

2) Duomenų valdytojai:

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. (8 41) 509 490, el. p. 

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: 8 (41) 59 62 99, el. p. 

Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, juridinio asmens kodas 190521648, Aušros al. 19, LT-76299 Šiauliai, el. p. siauliuvpk.bud@policija.lt, tel. (8 41) 39 7343

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: el. p. 

3) Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome?

Šiaulių miesto savivaldybės administracija ir Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas tvarko Šiaulių miesto viešose erdvėse įrengtomis vaizdo stebėjimo kameromis užfiksuotus Jūsų asmens duomenis: Jūsų atvaizdą vaizdo įraše ir Jūsų automobilio valstybinį numerį. Apie visas vaizdo stebėjimo kameras papildomai esate informuojamas informacinėmis lentelėmis apie vykdomą vaizdo stebėjimą kiekvienoje stebimoje teritorijoje ir šiame informaciniame pranešime.

4) Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies e punktas – tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Vaizdo stebėjimas vykdomas siekiant  įgyvendinti  Lietuvos  Respublikos  policijos  įstatymo  5 straipsnio 1 dalyje numatytus policijos uždavinius: užtikrinti asmens, visuomenės saugumą ir viešąją tvarką, vykdyti nusikalstamų veikų ir administracinių nusižengimų prevenciją, atskleisti ir tirti nusikalstamas veikas ir administracinius nusižengimus, prižiūrėti eismą automobilių keliais ir teikti neatidėliotiną pagalbą asmenims; taip pat vykdant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 32, 34 ir 36 punktuose savivaldybėms pavestas funkcijas: dalyvauti, bendradarbiauti užtikrinant viešąją tvarką, kuriant ir įgyvendinant nusikaltimų prevencijos priemones, organizuoti saugų eismą ir užtikrinti švarą ir tvarką viešose vietose.

5) Kokiais tikslais tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis tvarkome siekdami:

 • užtikrinti viešąją tvarką;
 • užtikrinti asmens, visuomenės ir turto saugumą;
 • įgyvendinti nusižengimų, nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją;
 • fiksuoti galimus teisės pažeidimus, atskleisti ir tirti administracinius nusižengimus ir nusikalstamas veikas;
 • kontroliuoti miesto infrastruktūros tvarkymo, valymo darbų atlikimą ar paslaugų teikimą, vertinti jų kokybę.

6) Kam perduodame Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis galime perduoti:

 • ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų, kaip įrodymus ar kitais įstatymų nustatytais atvejais;
 • trečiosioms šalims, pagrindusioms ir įrodžiusioms teisę gauti šiuos duomenis; trečiosioms šalims teisės aktuose nustatytais atvejais, prašyme nurodytą duomenų teikimo pagrindą įvertinus paskirtiems policijos tarnautojams.

Vykdydami vaizdo stebėjimą naudojamės duomenų tvarkytojo UAB „Fima“ (kodas 121289694, Žirmūnų g. 139, Vilnius) paslaugomis.

7) Ar perduodame Jūsų asmens duomenis už Europos ekonominės erdvės ribų?

Asmens duomenys už Europos ekonominės erdvės ribų (visos Europos Sąjungos valstybės narės bei Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija) nėra perduodami.

8) Kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis?

Vaizdo stebėjimo duomenys yra saugomi 30 parų, po kurių yra automatiškai ištrinami, išskyrus atvejus, kai yra būtinybė duomenis saugoti ilgiau siekiant ištirti įvykusį incidentą ar apginti teisinius reikalavimus. Pastaraisiais atvejais vaizdo duomenys gali būti saugomi tiek, kiek jie reikalingi šiems duomenų tvarkymo tikslams pasiekti, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

9) Kokią informaciją mums turite pateikti ir kodėl?

Jūs neturite mums pateikti jokios informacijos. Jūsų vaizdo duomenys užfiksuojami automatiškai lankantis Šiaulių miesto viešose erdvėse, kuriose įrengtos vaizdo stebėjimo kameros.

10) Ar priimame automatinius sprendimus? Ar Jus profiliuojame?

Automatiniai sprendimai nėra priimami, Jūs nesate profiliuojamas.

11) Kokias teises turite?

Siekdamas įgyvendinti žemiau nurodytas teises, Jūs turite teisę kreiptis į mus šio pranešimo 12 punkte nurodytais kontaktais. Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms taikomos teisės aktuose numatytos sąlygos ir išimtys.

 • pateikti prašymą susipažinti su turimais duomenimis apie Jus;
 • pateikti prieštaravimą Jūsų vaizdo stebėjimui ir nufilmuotos medžiagos su Jūsų atvaizdu naudojimui, kai toks duomenų tvarkymas konkrečių aplinkybių kontekste neproporcingai suvaržo Jūsų teises ir laisves bei teisėtus interesus;
 • pateikti prašymą ištrinti vaizdo kameromis nufilmuotą vaizdo medžiagą su Jūsų atvaizdu, kai tokių duomenų tvarkymas konkrečių aplinkybių kontekste neproporcingai suvaržo Jūsų teises ir laisves bei teisėtus interesus;
 • pateikti prašymą apriboti prieigą prie vaizdo kameromis nufilmuotos medžiagos su Jūsų atvaizdu, kol nagrinėjamas Jūsų prieštaravimas tokių duomenų tvarkymui;
 • ginčyti Jūsų duomenų rinkimą, naudojimą ir saugojimą;
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

12) Kur kreiptis, jeigu turite klausimų, norite įgyvendinti savo teises ar pareikšti nuomonę?

Jeigu turite klausimų, komentarų ar pageidaujate išsakyti savo nuomonę, taip pat jeigu norite įgyvendinti savo teises, galite kreiptis į mus el. paštu duomenuapsauga@siauliai.lt arba .

BENDRA INFORMACIJA, SIEKIANT PRADĖTI VYKDYTI VAIZDO STEBĖJIMĄ 

Stebėsenos vietos:

Vietas, kuriose vykdoma vaizdo stebėsena, galite rasti  čia: Vaizdo stebėjimas.

Detalesnė informacija yra pateikta Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų ir jų fiksuotų duomenų rinkimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintame Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. A-605. Su Taisyklėmis galima susipažinti ČIA.

Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje skelbiamų telefoninių numerių 1863 ir 8 41 509 490 įeinantys skambučiai yra įrašomi.

Tvarkomų duomenų sąrašas:

Pokalbių, vykstančių darbo metu, duomenys;

Telefoninio pokalbio įrašų metaduomenys: konsultuojančio asmens vardas ir pavardė, interesanto telefono ryšio numeris, pokalbio data, pokalbio pradžios ir pabaigos laikas ir informacija, pateikta pokalbio metu.

Duomenų tvarkymo tikslas:

Užtikrinti skaidrumą ir kokybišką informacijos / konsultacijų teikimo telefonu  procesą, susijusios su Administracijos veikla, teikimą telefonu; užkirsti kelią darbuotojų galimai neteisėtiems veiksmams.

Duomenų tvarkymo pagrindas:

Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 61 straipsnio 1 dalis;

Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas – kai duomenų subjektas davė faktinį sutikimą (tęsė pokalbį) jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais.

Duomenų valdytojas:

Šių duomenų  valdytojas Šiaulių miesto savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. (8 41)  509 490, el. p. ).

Duomenų gavėjai:

Duomenys gali būti pateikti ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų kaip įrodymai ar kitais įstatymų nustatytais atvejais.

Pokalbių įrašymui vykdyti naudojamės duomenų tvarkytojo UAB „CSC Telecom“ (juridinio asmens kodas 111818067,  Perkūnkiemio g. 7, Vilnius) paslaugomis.

Duomenų saugojimo laikotarpis:

Telefoninių pokalbių įrašų duomenys saugomi 14 kalendorinių dienų, po kurių yra automatiškai sunaikinami, išskyrus atvejus, kai yra būtinybė duomenis saugoti ilgiau siekiant tolimesnio tvarkymo tikslų, pavyzdžiui ištirti  incidentą ar apginti teisinius reikalavimus. Tokiu atveju duomenys tvarkomi kol pasiekiami tolimesni duomenų tvarkymo tikslai.

Jūsų teisės, susijusios telefoninių pokalbių įrašymu:

 • žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą (Reglamento 12–14 straipsniai);
 • susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis (Reglamento 15 straipsnis);
 • reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis (Reglamento 16 straipsnis);
 • reikalauti ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) (Reglamento  17 straipsnis), jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:
  1.  asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ar kitaip tvarkomi;
  2.  asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
  3.  asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba nacionalinėje teisėje nustatytos teisinės prievolės.
 • apriboti duomenų tvarkymą (Reglamento 18 straipsnis);
 • atšaukti duotą sutikimą. Atšauktas sutikimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui, kreipiantis el. p.  ir nurodant telefono numerį, kuriuo ir į kurį Administracijos numerį skambinta, telefoninio pokalbio apytikslų laiką ir datą.
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. );
 • pasikonsultuoti su duomenų apsaugos pareigūnu el. p.  arba tel. 8 (41) 59 62 99.

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos duomenų apsaugos pareigūnė – Salomėja Buškienė

Duomenų apsaugos pareigūnės funkcijos – padėti  užtikrinti atitiktį Reglamentui:

 • stebėti kaip laikomasi Reglamento;
 • dalyvauti, klausimų, susijusių su asmens duomenų apsauga, sprendime;
 • teikti konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje;
 • padėti įgyvendinti duomenų subjektų teises.

Jeigu turite klausimų, problemų, rekomendacijų, pageidavimų, susijusių su asmens duomenų apsaugos užtikrinimu Šiaulių miesto savivaldybėje, prašome kreiptis tel. 8 (41) 59 62 99 arba el. p. .