Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Skelbiamas 2022 m. kultūros projektų finansavimo konkursas

Kultūros projektų paraiškas gali teikti kultūrinę veiklą vykdantys pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, projekto veiklą vykdantys Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje.

Paraiškos priimamos nuo 2022 m. sausio 12 d. iki sausio 25 d. (imtinai):

 1. popierine forma (originalas), pasirašyta projekto vykdytojo vadovo arba įgalioto asmens, turinčio teisę veikti paraiškos teikėjo vadovo vardu;
 2. elektroninėmis priemonėmis (elektroninių valdžios vartų portale ar pasirašyta saugiu elektroniniu parašu (ADOC formatu).

PASTABA. Dėl esamos COVID 19 situacijos popierine forma užpildytus dokumentus prašome palikti dėžutėje prie Savivaldybės priimamojo durų, adresu Trakų g. 40 / Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai iki 2022 m. sausio 25 d. 16 val.

Paraiška turi atitikti kultūros projektų finansavimo konkurso nuostatus, patvirtintus Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. A-32 „Dėl kultūros projektų finansavimo konkurso nuostatų ir sutarties formos patvirtinimo“

Šiaulių miesto savivaldybės kultūros projektų finansavimo konkurso nuostatus ir paraiškos formą galima rasti Savivaldybės interneto svetainėje adresu https://www.siauliai.lt/list/view/kulturos-projektu-remimas-1

2022 m. kultūros projektų finansavimo prioritetai:

Meno sričių ir tarpinstitucinis bendradarbiavimas.
Miesto istorinio ir kultūrinio identiteto aktualizavimas.
Profesionaliojo meno ir kultūros prieinamumo visuomenei didinimas.

 

Paraiškos bus vertinamos dviem etapais:

 1. Administracinės atitikties vertinimas.
 2. Kokybinis vertinimas.

Administracinė  atitiktis bus vertinama šiais aspektais:

 1. Paraiška pateikta iki skelbime nurodytos datos.
 2. Paraiška užpildyta kompiuteriu lietuvių kalba, pasirašyta paraiškos teikėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti paraiškos teikėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą.
 3. Paraiškos teikėjas patenka į subjektų, nurodytų Kultūros projektų finansavimo konkurso nuostatų 4 punkte, grupę.
 4. Paraiškos teikėjas yra laiku ir tinkamai atsiskaitęs už ankstesniais kalendoriniais metais iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto konkurso būdu gautas lėšas ir (arba) gautas lėšas panaudojo tikslingai.
 5. Pateikta VĮ Registrų centro elektroninio sertifikuoto arba išplėstinio išrašo kopija.
 6. Pateikta įstatų (nuostatų) patvirtinta kopija, jei paraiška teikiama pirmą kartą.
 7. Pateiktos bendradarbiavimo sutarčių ar kitų dokumentų, patvirtinančių bendradarbiavimą, kopijos, jei projektas vykdomas su partneriais.
 8. Pateiktos parnerių, rėmėjų indėlį pagrindžiančių dokumentų kopijos.
 9. Pateiktos partnerių, rėmėjų ketinimo suteikti indėlį pagrindžiančių dokumentų kopijos (preliminari sutartis, ketinimų protokolas ar raštas, laiškas).
 10. Pridėta planuojamo išleisti leidinio rankraščio ištrauka ar kita leidybai parengta medžiagos forma, jei teikiama paraiška literatūros leidybai.
 11. Pridėta dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka, jei paraiškos teikėjui atstovauja ne jo vadovas.

Paraiškos kokybinis vertinamas bus atliekamas vadovaujantis šiais vertinimo kriterijais ir jų balais:

 1. Projekto atitiktis prioritetui (10-0);
 2. Projekto svarba kultūros ar meno srities raidai miesto kontekste (40-0);
 3. Projekto vadyba (projektų vykdymo patirtis, lėšų ir partnerių pritraukimas, veiklų kalendorius) (20-0);
 4. Projekto veiklų prieinamumas, sklaida bei viešinimas, planuojamų veiklų rezultatai (20-0);
 5. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (10-0).

 

Kontaktinis asmuo – Kultūros skyriaus vyr. specialistė Žydronė Tamutienė tel.: (8 41) 59 62 24,
El. p.

 

 Jolitos Zablockienės nuotr.