Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Savivaldybė nesitaikstys su neatsakingu biudžetinių įstaigų vadovų darbu

Atlikus Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų, kurių buhalterinės apskaitos funkcijos nuo 2021 m. sausio 1 d. vykdomos centralizuotai, atsiskaitymo su buhalterijos darbuotojais ir vidaus kontrolės vertinimo vidaus auditą, septyniolikoje biudžetinių įstaigų buvo nustatyti teisinio reglamentavimo nesilaikymo atvejai, užfiksuoti 2021 m. liepos 12 d. vidaus audito ataskaitoje.

Šiaulių miesto savivaldybės meras, atsižvelgęs į audito metu nustatytus pažeidimus bei vadovų veiksmus organizuojant įstaigos darbą, įvertino, kad dvylikos įstaigų pažeidimai susiję su netinkamai vykdyta kontrolė suteikiant kasmetines atostogas atleidžiamiems darbuotojams, tačiau teisės normos, reglamentuojančios darbo santykius nebuvo pažeistos, žala biudžetui nepadaryta.

Dviejų įstaigų – lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ ir Šiaulių dainavimo mokyklos „Dagilėlis“ vadovai padarė teisinio reglamentavimo pažeidimus stokodami kompetencijos darbo ir finansų teisės srityse, todėl mero potvarkiu jiems skirti įspėjimai, o savivaldybės administracija pareikalavo atlyginti įstaigoms padarytą žalą. Kitose dviejose įstaigose – lopšelyje-darželyje „Drugelis“ ir Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro Centralizuotos buhalterinės apskaitos padalinyje pažeidimai padaryti ne dėl vadovų kaltės, šios įstaigos vadovai ėmėsi vidaus kontrolės procedūrų žalai atlyginti, o savivaldybės administracija kontroliuos šių procedūrų įgyvendinimą.

Atskirai įvertinęs Rėkyvos progimnazijos vadovo veiksmus organizuojant įstaigos darbą, Šiaulių miesto savivaldybės meras 2021-09-03 priėmė sprendimą atšaukti jį iš pareigų kaip praradusį pasitikėjimą. Audito metu buvo nustatyta, kad Šiaulių Rėkyvos progimnazijos direktorius nesilaikė Darbo kodekso reikalavimų veikti sąžiningai ir nepiktnaudžiauti teise:

2021 m. kovo 26 d. įstaigoje įsteigė naują – ūkio dalies vedėjo pareigybę. 2021 m. kovo 31 d. atleido įstaigos buhalterį iš darbo dėl darbuotojų skaičius mažinimo, išmokėdamas jam 2 vidutinių darbo užmokesčio dydžių išmoką, o kitą po atleidimo iš darbo dieną - 2021 m. balandžio 1 d., tą patį darbuotoją vėl priėmė į naujai įsteigtas ūkio dalies vedėjo pareigas. Atleidimo dieną nurodęs vyr. buhalteriui išmokėti dviejų jo VDU dydžio išeitinę išmoką, o kitą dieną po atleidimo vėl priėmęs jį į darbą, direktorius neekonomiškai ir netaupiai panaudojo 4 300,38 Eur biudžeto lėšų.

Iš naujo priėmęs į darbą tą patį darbuotoją, nepagrįstai nuo 2021 m. balandžio 1 d. skyrė 20 proc. pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio priemoką už papildomų funkcijų ir užduočių vykdymą, nors faktiškai šių funkcijų vykdymas buvo nustatytas šio darbuotojo pareigybės aprašyme. 

Be to, Šiaulių Rėkyvos progimnazijos direktorius, turėdamas vieną pavaduotoją, kuriai pagal pareigas priklausė pavaduoti ir eiti direktoriaus pareigas jam atostogaujant, išleido savo pavaduotoją atostogų ir tuo pačiu metu išėjo atostogų pats, taip beveik 2 mėnesiams palikdamas biudžetinę įstaigą be teisėto juridinio asmens vadovo ir atstovo. Viršydamas savo įgaliojimus, be jokio teisinio pagrindo įstaigos vadovo pareigas pavedė eiti įstaigoje dirbančiam specialistui.

Šiaulių miesto savivaldybės meras, 2021-08-03 raštu įpareigojo visų biudžetinių įstaigų vadovus jų atostogų laiką bei tuo metu jų pareigas einantį asmenį nuolatos skelbti viešai, įstaigų interneto svetainėse. Rėkyvos progimnazijos direktorius šio rašytinio mero nurodymo taip pat nevykdė – Rėkyvos progimnazijos interneto svetainėje tokia informacija nebuvo ir nėra paskelbta iki šiol.

Toks direktoriaus nesąžiningas, aplaidus ir akivaizdžiai piktnaudžiaujantis vadovo teise veikimas ne įstaigos naudai negali būti laikomas vertu tolesnio pasitikėjimo.

Šiaulių miesto savivaldybės meras, siekdamas užtikrinti, kad valstybinėje tarnyboje priimant sprendimus pirmenybė būtų teikiama viešiesiems interesams, siekdamas mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę  savivaldybės įstaigose, vykdydamas Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme nustatytą pareigą nesudaryti savo neveikimu sąlygų korupcinio pobūdžio nusikalstamoms veikoms, reikšdamas nepasitikėjimą ir realizuodamas darbdavio teisę pasirinkti nepriekaištingos reputacijos viešojo juridinio asmens vadovą, 2021 m. rugsėjo 3 d. atšaukė iš pareigų juridinio asmens vadovą – Šiaulių Rėkyvos progimnazijos direktorių kaip praradusį pasitikėjimą.

Laikinai, iki konkurso būdu bus paskirtas naujas vadovas, įstaigai vadovaus Rimtautas Pečeliūnas, Gytarių progimnazijos direktorius.

 

Šiaulių miesto savivaldybės informacija